دانلود پایان نامه ارشد با موضوع خويشآميزي، آوندي، غلافهاي

دانلود پایان نامه ارشد

77/27
76/73
55/84
42/04
کرج
-48/14
-29/41
48/40
62/06
00/0
-6/54
68/16
66/91
50/21
36/36
پاوه
-32/59
-28/57
36/7
56/34
-37/33
-3./29
70/25
65/21
51/26
39/24
ورامين
26/66
-5/88
58/87
48/11
-45/92
-14/52
64/74
70/48
49/56
43/42
اصفهان
26/66
20/45
9/68
67/23
-17/22
-16/07
77/36
68/80
56/27
45/97
اروپا
-85/71
27/58
53/09
50/79
-39/66
-8/21
69/14
63/04
48/73
31/64
شيروان
-12/31
91/34
43/71
69/23
23/48
-9/68
71/83
73/72
53/25
43/90
يزد
27/63
40
60/02
57/24
13/66
-10/40
71/27
68/05
52/04
39/50
لهستان
-14/23
52/23
-24/98
59/66
5/30
-19/56
68/43
64/68
49/14
39/74
انگلستان
-46/15
54/65
-43/30
53/90
7/24
-15/6
69/46
64/38
50/20
51/89
گناباد
-15/73
58/51
19/5
56/93
12/94
-27/1
70/85
65/50
51/44
33/33
مشهد
46/55
47/05
41/40
62/5
-41/17
-19/2
69/50
63/33
51/48
38/46
آلباني
60/74
54/87
12/47
70/68
3/03
-15/2
68/67
63/53
50/21
42/85
ميانگين
3/64
19/08
17/64
58/50
2/07
-13/5
70/06
67/28
51/74
42/75

جدول3-22: ادامه نتايج حاصل از برآورد ميزان پسروي خويشآميزي در تودههاي رازيانه براي صفات آناتوميک مرتبط با ساقه
توده
عرض روزنه
فاصله آوندهاي بدون ستون تا اپيدرم
فاصله غلافهاي آوندي کوچک تا اپيدرم پشتي
فاصله غلافهاي آوندي کوچک تا اپيدرم شکمي
تعداد لايههاي سلول هاي کلرانشيمي
تعداد لايههاي اپيدرمي
شاخص روزنهاي
تراکم روزنهاي
نسبت طول به عرض سلولهاي روزنه
تبريز
85/52
81/6
79/53
-36/7
20/34
29/04
84/34
20/30
63/69
ياسوج
84/51
80/83
63/93
-83/33
67/51
63/71
82/82
67/48
62/91
کاشان
82/75
81/32
50/81
-48/60
63/19
13/64
83/47
62/78
33/96
سميرم
80/08
80/63
26/31
-90/93
31/99
39/33
83/14
32/47
33/22
کرمان
85/65
82/85
51/07
-21/40
39/97
48/24
83/93
38/40
30/44
همدان
82/40
83/54
67/44
-20/26
88/26
63/19
82/12
87/46
66/25
تهران
83/40
86/11
69/53
-51/03
63/19
68/21
90/83
62/78
64/83
بوشهر
85/88
80/86
96/15
-12/91
60/01
65/27
82/82
59/76
39/94
نهاوند
87/02
83/51
85/62
-63/80
22/22
30
77/56
22/82
80/3
شيراز
86/64
83/43
54/28
-16/17
42/87
48/40
87/81
43/02
74/94
اردبيل
85/66
85/24
78/5
-83/10
71/84
80/03
82/56
71/19
74/06
کرج
80/25
79/11
53/37
-20/26
73/69
77/35
87/7
73/37
66/25
پاوه
84/03
83/38
28/64
-3/73
65/79
65/27
80/72
64/96
35/73
ورامين
79/38
87
27/55
-42/69
80/04
00/0
88/61
79/88
29/96
اصفهان
86/31
83/38
47/41
-48/78
-16/22
-83
86/87
-9/83
67/86
اروپا
81.51
80/56
42/07
-23/10
76/92
-45/62
80.38
76/11
65/76
شيروان
84/14
82/04
48/96
-64/12
69/99
-21/43
81.61
69/38
40/11
يزد
81/55
86/33
59/97
-58/90
87/12
8/93
82/27
86/34
40/8
لهستان
81/19
81/38
40/34
-92/58
3/29
41/16
83/97
4/15
63/88
انگلستان
83/68
82/13
30/37
-5/16
-18/43
18/76
81/09
-17/41
65/77
گناباد
84/36
82/55
46/69
4/80
46/99
-69/97
80/88
47/20
33/81
مشهد
85/10
81/70
54/26
-352/7
70/31
18/76
81
69/60
5/52
آلباني
84/12
80/37
26/26
-54/32
45/01
-54/64
81/66
45/18
6/25
ميانگين
83/70
82/60
53/44
-56/8
50/25
21/94
83/40
50/32
49/8

3-11 مقايسه ميانگين نتايج حاصل از پسروي خويشآميزي بر روي صفات آناتومي دمبرگ
همانطور که در جدول (3-23، 3-24 و 3-25) مشاهده مي شود خويشآميزي بهطور معنيداري بر روي کل صفات آناتومي مرتبط با دمبرگ بهجز متوسط طول ستون اسکلرانشيمي، قطر کلانشيم، عرض غلافهاي آوندي، عرض ستون اسکلرانشيمي، طول اسکلرانشيم حاشيهاي، تعداد دستجات آوندي و شاخص روزنهاي به ترتيب با ميزان 17/1، 19/1، 09/3، 03/3، 03/5، 92/5 و 47/2 درصد تأثيرگذار بود. مقادير مثبت پسروي خويشآميزي بيانگر آن است که تودههاي آزاد گرده افشان داراي ميانگين صفت بالاتري از تودههاي خودگرده افشان ميباشند در حاليکه مقدار منفي پسروي ناشي از خويشآميزي عکس اين مطلب را نشان ميدهد.
طبق برآورد بدست آمده خويشآميزي تأثير متفاوتي بر ميانگين صفات داشت. ميانگين تمامي صفات مورد مطالعه بجز صفت کانال ترشحي(53/22-) مثبت بود.اين نتايج نشان ميدهد که خويشآميزي باعث افزايش ميانگين صفت کانال ترشحي شده است در صورتيکه ميانگين بقيه صفات در اثر خويشآميزي کاهش پيدا کردند. همچنين مقدار پسروي خويشآميزي در صفات قطر دهانه آوند چوبي و فاصله غلافهاي آوند کوچک تا اپيدرم شکمي به ترتيب با ميزان 66/91 و 71/81 درصد بيش از صفات ديگر مشاهده شد.
در بين تودههاي مورد مطالعه، خويشآميزي بر روي صفات عرض سلول اپيدرمي شکمي، عرض ستون اسکلرانشيمي و فاصله غلافهاي آوندي کوچک تا اپيدرم پشتي در توده مشهد و طول اسکلرانشيم حاشيهاي در تودههاي انگلستان و بوشهر تأثيري نشان نداد. در حاليکه خويشآميزي بيشترين تأثير مثبت را روي تعداد لايههاي سلولهاي کلرانشيمي در توده همدان و تعداد کانال ترشحي در توده کرمان، بيشترين تأثير منفي را روي صفات طول روزنه و تعداد دستجات آوندي در توده يزد، متوسط طول غلافهاي آوندي در توده تبريز، متوسط عرض غلافهاي آوندي در توده آلباني نشان داد.

جدول3-23: نتايج حاصل از برآورد ميزان پسروي خويشآميزي در تودههاي رازيانه براي صفات آناتوميک مرتبط با دمبرگ
توده
ضخامت دمبرگ
تعداد دستجات آوندي
طول سلول اپيدرمي پشتي
عرض سلول اپيدرمي پشتي
ضخامت کوتيکول پشتي
طول سلول اپيدرمي شکمي
عرض سلول اپيدرمي شکمي
طول روزنه
ضخامت کوتيکول شکمي
نسبت طول به عرض سلولهاي اپيدرمي پشتي
تبريز
11/29
5/82
5/69
8
50
-23/07
-23/07
40
82/67
28/12
ياسوج
23/95
12/13
10/12
61/29
87/09
62/5
62/5
3/12
72/84
9/75
کاشان
48/83
-7/54
2/92
65/38
82/05
67/5
67/5
24/13
69/56
6/29
سميرم
6/38
2/3
-1/70
72/72
72/72
70
73/33
19/23
67/46
7/46
کرمان
47/24
2/39
6/33
47/61
71/42
86/36
85/71
19/35
80
19/84
همدان
6/77
3/65
3/05
59/45
61/11
84/21
84/21
28/57
81/45
20/32
تهران
11/36
9/37
1/41
47/5
70
71/42
71/42
21/95
79/22
17/35
بوشهر
1/69
10/63
6/61
38/88
77/77
78/94
78/94
47/29
81/33
19/67
نهاوند
48/08
2/16
18/24
46/34
75
38/09
42/85
26/66
79/08
15/57
شيراز
37/03
36/26
10/34
51/06
73/91
79/16
79/16
22/22
80
17/07
اردبيل
46/33
3/29
6/75
-52/83
73/07
85/18
85/18
28/26
77/77
41/43
کرج
39/21
4/68
10/13
69/23
80/76
75
81/48
28/11
79/05
8/62
پاوه
40/32
3/29
6/29
62/22
68/18
82/60
78/26
3/27
80/36
12/82
ورامين
38/91
14/07
-9/62
51/21
65
85/71
71/42
7/90
79/31
17/35
اصفهان
19/79
3/46
19/37
50
52/94
72/22
77/77
23/96
61/87
17/09
اروپا
37/17
9/37
3/35
72/09
86/04
59/09
58/13
31/41
69/36
0/806
شيروان
33/11
6/14
16/03
62/5
75
-44
-44
26/66
74/63
11/86
يزد
19/76
3/86
12/5
63/49
64/51
50
30/43
93/68
74/37
9/75
لهستان
41/66
6/53
19/73
58/33
74/19
59/37
59/37
75/40
79/87
10/4
انگلستان
40/32
/073
22/98
55/22
60/60
32/35
32/35
51/82
76/43
13/07
گناباد
16
4/22
15/88
67/16
84/84
-6/66
52/94
45/30
73/61
7/37
مشهد
38/31
-3/4
19/67
75/75
64/28
40
00/0
49/20
89/51
18/96
آلباني
9/38
2/87
6/71
57/14
66/66
69/57-
-64
22/64
87/98
11/86
ميانگين
28/82
5/92
9/25
51/73
71/18
92/49
49/65
32/18
77/29
14/90

جدول3-24: ادامه نتايج حاصل از برآورد ميزان پسروي خويشآميزي در تودههاي رازيانه براي صفات آناتوميک مرتبط با دمبرگ
توده
نسبت طول به عرض سلولهاي اپيدرمي شکمي
متوسط طول ستون اسکلرانشيمي

تعداد دستجات آوندي بزرگ
عرض ستون اسکلرانشيمي

متوسط قطر کلانشيم
تعداد کانال ترشحي
متوسط طول غلافهاي آوندي
متوسط عرض غلافهاي آوندي
طول اسکلرانشيم حاشيهاي
قطر دهانه آوند چوبي
تبريز
85/35
65/93
18/85
32/46
13/83
-19/67
94/24
46/59
15/15
92/59
ياسوج
68/06
36/04
57/63
30/39
3/31
-8/21
78/07
37/30
-24/76
95/06
کاشان
69/71
-68/29
51/54
-64/58
-6/63
-3/14
78/60
-13/15
-5/30
94/38
سميرم
69/62
22/91
27/91
32/25
-1/00
-21/13
77/21
-13.55
26/53
87/23
کرمان
-26/04
-10/86
42/85
-32/60
2/05
-71/46
35/41
10/48
16/55
91/54
همدان
9/92
-14/28
82/81
-26/08
3/09
-19/56
41/53
18/18
13/86
89/70
تهران
15/27
-48/64
53/09
-27/65
1/56
-8/49
61/11
19/11
4/76
90
بوشهر
9/92
-67/85
45/45
-56/75
3/64
-15/78
-46/66
-0/934
00/0
92/64
نهاوند
54/54
39/75
6/38
43/39
7/50
-5/69
84/09
-66/66
-15/38
92/85
شيراز
18/98
-41/46
31/86
-8/62
1/11
-24/66
58/22
18/70
7/51
90/41
اردبيل
-35/48
21/12
68/76
-26/92
-31/79
-48/82
21/73
5/69
-0/8
89/47
کرج
-8/62
-43/24
75/04
-24/52
-29/94
-16/36
67/59
-11/53
6/66
93/42
پاوه
3/93
-10/41
48/40
-14/81
6/91
-10/91
70/09
-5/66
6/87
93/05
ورامين
-4/34
-47/05
88/26
-13/20
3/26
-33/97
79/43
-6/79
15/49
90
اصفهان
-1/739
-14/28
-32/23
45/71
3/56
-10/91
74/76
-3/88
13/97
92/53
اروپا
14/88
-25/86
71/85
43/91
-4/61
-16/36
-55/88
-11/96
-40/19
94/56
شيروان
49/81
76/62
58/08
70/23
1/03
-10/17
75/37
31/73
64/26
93/24
يزد
73/06
6/15
96/18
-4/41
1/21
-13/04
80/75
-23/58
-21/05
87/5
لهستان
24/71
7/46
-3/79
21/97
0/982
-67/18
-10/81
-11/01
-24/77
91/20
انگلستان
6/99
26/74
-28/95
10/97
2/48
-36/66
39/43
1/48
00/0
86/02
گناباد
32/93
34/04
41/21
23/95
10/93
-20/34
-30/30
-14/65
-11/81
95/69
مشهد
53/84
48/23
62/11
00/0
6/01
-28/24
80/48
29/19
37/05
94/59
آلباني
84/04
34/14
39/96
14/66
5/84
-7/51
91/23
36/08
31/28
90/47
ميانگين
29/10
1/17
43/62
3/03
1/19
-22/53
49/81
3/09
5/03
91/66

جدول3-25: ادامه نتايج حاصل از برآورد ميزان پسروي خويشآميزي در تودههاي رازيانه براي صفات آناتوميک مرتبط با دمبرگ
توده
عرض روزنه
فاصله آوندهاي بدون ستون تا اپيدرم
فاصله غلافهاي آوندي کوچک تا اپيدرم پشتي
فاصله غلافهاي آوندي کوچک تا اپيدرم شکمي
تعداد لايههاي سلولهاي کلرانشيمي
تعداد لايههاي اپيدرمي
شاخص روزنهاي
تراکم روزنهاي
نسبت طول به عرض سلولهاي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع b33/3، b33/2، خويشآميزي Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تودههاي، لايه، 42/91