دانلود پایان نامه ارشد با موضوع خويشآميزي، تودههاي، ميانگين

دانلود پایان نامه ارشد

افشان
تبريز
43/134d
43/114d
61/31e
27/22e
979/0ab
612/0c
03/5f
17/8c
01/64a
66/83a
ياسوج
06/168d
69/150cd
34/45d
57/35de
867/0b
14/1ab
86/7d
30/7d
92/61a
66/81a
کاشان
14/272c
69/144cd
19/135b
40/85b
04/1ab
06/1ab
4/9b
51/9b
32/26d
46e
سميرم
27/155d
20/136cd
88/79c
15/65c
09/1ab
38/1ab
69/4g
85/4g
29/41c
61c
کرمان
06/180d
87/151c
31/51d
10/45d
1ab
39/1ab
96/6e
91/5f
39/45b
71b
همدان
33/190d
11/178c
25/86c
39/64c
961/0ab
27/1ab
71/6e
67/5f
57/25e
55d
تهران
33/322b
20/158c
16/209b
96/143ab
999/0ab
09/1b
73/4g
69/4g
2/44b
66/58d
بوشهر
46/227c
17/156c
48/88c
04/76bc
993/0ab
03/1b
64/5f
50/5f
28/43b
33/51d
نهاوند
7/156d
17/144cd
7/40d
56/35de
01/1ab
40/1ab
79/7d
15/8c
91/30c
33/43ef
شيراز
67/170d
55/160c
67/49d
53/43d
997/0ab
16/1ab
62/7d
79/7d
96/62a
78b
اردبيل
82/161d
03/122cd
59/42d
91/32de
674/0bc
735/0c
17/12a
20/14a
39/26d
33/46e
کرج
73/148d
20/149cd
87/84c
49/76bc
998/0ab
24/1ab
04/11ab
11/11ab
5/39c
33/47e
پاوه
03/197d
03/189c
18/74c
43/69c
36/1a
977/0b
01/6e
87/8c
7/39c
66/54d
ورامين
61/132d
51/143cd
33e
94/28e
989/0ab
64/1a
22/6e
93/5f
26/29d
46e
اصفهان
28/358b
09/223b
20/153b
60/97b
1ab
756/0c
64/4g
29/6e
47/45b
33/58d
اروپا
03/110d
33/95e
23/71c
51/65c
996/0ab
43/1ab
52/5f
19/4g
48/64a
66/72b
شيروان
11/172d
83/183c
10/53d
41/44d
934/0ab
897/0c
96/5f
84/6e
41/29d
33/47e
يزد
34/156d
90/166c
26/76c
40/65c
699/0bc
678/0c
15/11ab
87/13ab
81/40c
33/53d
لهستان
08/110d
55/97e
40/83c
35/78bc
ab1
21/1ab
61/8c
57/9b
43/26d
47e
انگلستان
37/98e
71/82ef
65/72c
37/68c
996/0ab
59/1a
61/7d
63/8c
3/31c
66/56d
گناباد
69/446a
90/319a
35/251a
13/152ab
769/0b
835/0c
12/3h
94/2h
64/29d
33/53d
مشهد
77/310b
13/212b
45/186b
68/161a
624/0bc
585/0cd
62/6e
44/6e
72/61a
74b
آلباني
67/121d
80/140cd
20/94c
76/87b
1ab
60/1a
39/7d
03/8c
03/64a
63c
ميانگين
74/195
43/157
26/90
56/71
956/0
12/1
06/7
58/7
21/42
68/58
LSD
7/11
18/1
7/7
61/6
067/0
093/0
05/0
36/0
85/0
34/2

جدول3-40: ادامه مقايسه ميانگين صفات مورفولوژي در تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان رازيانه
توده
روز تا 50%گلدهي
وزن هزاردانه(g)
تعداد بذر در چتر
عملکرد بذر(%)
شاخص خودسازگاري (%)

آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان

تبريز
32/63de
74e
70/3b
50/4b
22/6g
66/6e
76/23b
51/19b
26/3d
ياسوج
27/124ab
66/121b
49/3b
84/2cd
28/4h
64/4g
12/16d
26/13e
25/3d
کاشان
19/74c
87d
47/3b
83/3c
66/10e
33/8c
21/22b
15/18c
50/3d
سميرم
62/128ab
95c
16/2cd
20/3c
93/10e
66/4g
14/19c
31/15d
54/3d
کرمان
75/112ab
89d
50/2c
46/4b
13/13c
66/4g
89/9h
98/6h
22/3d
همدان
87/122ab
66/90c
33/2c
44/3c
91/16ab
33/8c
48/28b
50/22b
37/5b
تهران
62/74c
66f
31/3b
18/4b
36/16ab
7d
70/18c
39/14d
29/5b
بوشهر
79/77c
75e
8/3b
47/3c
8/9f
8c
88/32ab
43/29a
34/3d
نهاوند
36/78c
33/89d
24/2c
38/2cd
88/14b
10b
20/18c
97/15d
77/4c
شيراز
53/101ab
131ab
32/3b
21/2d
81/13c
e6
64/11g
51/9g
23/4c
اردبيل
39/77c
66/85d
37/3b
59/2cd
9/13c
66/7d
60/31ab
62/27ab
40/5b
کرج
67/69d
66/91c
22/2c
70/2cd
64/9f
66/5f
91/16d
27/15d
60/3d
پاوه
99/81b
66/91c
71/3b
76/3c
67/17a
66/15a
49/31ab
04/29a
58/6a
ورامين
62/80b
33/96c
75/2c
81/4b
11/16ab
7d
96/20b
92/17c
58/4c
اصفهان
65/75c
66/83d
26/3b
73/4b
85/11de
66/10b
50/24b
15/21b
70/5b
اروپا
37/131a
33/169a
16/2cd
04/3c
28/12d
9b
38/14e
73/12e
55/3d
شيروان
95/84b
66/95c
23/3b
64/3c
7/5g
66/4g
20/18c
03/17c
25/2e
يزد
77/70c
86d
38/2c
59/3c
73/14b
7d
89/20b
33/19b
40/4c
لهستان
66/72c
d83
42/4ab
3c
43/14b
66/10b
93/11g
77/10f
33/4c
انگلستان
73/69d
33/80d
27/4ab
17/3c
15/13c
66/8c
95/9h
95/6h
31/3d
گناباد
87/73c
33/79d
69/4a
38/6a
51/10e
33/6e
75/40a
86/27ab
25/4c
مشهد
78/97b
78/101b
37/4ab
58/4b
08/11de
33/5f
14/18c
72/15d
43/3d
آلباني
59/109ab
59/113b
29/3a
91/2cd
7/13c
8c
36/12f
01/10f
41/3d
ميانگين
23/89
63/94
41/3
67/3
25/12
27/7
25/20
23/17
15/4
LSD
03/1
33/1
06/0
13/0
42/0
34/0
43/0
59/0
52/0

3-18 مقايسه ميانگين نتايج حاصل از پسروي خويشآميزي بر روي صفات مورفولوژي
همانطور که در جدول (3-41 و 3-42) مشاهده مي شود خويشآميزي به طور معنيداري بر روي کل صفات زراعي به جز قطر تاج پوش تأثيرگذار بود. مقادير مثبت پسروي خويشآميزي بيانگر آن است که تودههاي آزاد گرده افشان داراي ميانگين صفت بالاتري از تودههاي خودگرده افشان مي باشند در حاليکه مقدار منفي پسروي ناشي از خويشآميزي عکس اين مطلب را نشان ميدهد.
طبق برآورد بدستآمده خويشآميزي تأثير متفاوتي بر ميانگين صفات داشت. ميانگين صفات قطر گلآذين، نسبت قطر تاج پوش به ارتفاع، نسبت ارتفاع به تعداد انشعاب فرعي، روز تا 50%سبز شدن، روز تا 50%گلدهي و وزن هزار دانه به ترتيب برابر با 67/14- ، 85/16-، 32/7-، 73/45-، 74/7- و 23/16- درصد بود. همچنين ميانگين صفات درصد سبز شدن، ارتفاع، تعداد انشعاب فرعي، وزن تر، وزن خشک، تعداد بذر و عملکرد بذر به ترتيب با ميزان 57/34، 79/12، 51/18، 43/14، 90/17، 74/34 و 34/16 درصد برآورد شد. اين نتايج نشان ميدهد که خويشآميزي سبب افزايش ميانگين صفات قطر گلآذين، نسبت قطر تاج پوش به ارتفاع، نسبت ارتفاع به تعداد انشعاب فرعي، روز تا 50%سبز شدن، روز تا 50%گلدهي و وزن هزار دانه شده است در صورتيکه ميانگين صفات درصد سبز شدن، ارتفاع، تعداد انشعاب فرعي، وزن تر، وزن خشک، تعداد بذر و عملکرد بذر در اثر خويشآميزي کاهش پيدا کردند.
سعيدي و همکاران [151] آثار خويشآميزي را در نتاج خودگرده افشان و آزاد گرده افشان گل اطلسي در مقايسه با هيبريد مورد ارزيابي قرار دادند. آنها پسروي ناشي از خويشآميزي را براي صفات درصد سبز شدن و ارتفاع بوته در نتاج خودگرده افشان مشاهده کردند و هيچ گونه گزارشي مبني بر پسروي ناشي از خويشآميزي براي قطر گل مشاهده نشد . در حاليکه در مطالعه حاضر ميانگين صفات درصد سبز شدن و ارتفاع در اثر خويشآميزي کاهش و ميانگين قطر گلآذين افزايش يافت. در بين صفات مورد بررسي درصد سبز شدن بيشترين پسروي ناشي از خويشآميزي را نشان داد. پسروي ناشي از خويشآميزي بسته به نوع رقم و توده مورد بررسي نتايج متفاوتي را در برداشته است[151]. طبق مطالعات انجام شده پسروي ناشي از خويشآميزي در مراحل اوليه رشد گياه بيشتر است[109].
با توجه به نتايج بدست آمده آثار منفي خويشآميزي سبب شده است که توده ياسوج با 16/56 درصد بيشترين کاهش درصد سبز شدن، اروپا با 82/36 درصد بيشترين کاهش ارتفاع، لهستان با 03/30 و 05/20 درصد به ترتيب بيشترين کاهش تعداد انشعاب فرعي و قطر تاج پوش ، پاوه با 02/46 درصد بيشترين کاهش قطر گلآذين، کاشان با 83/46 درصد بيشترين کاهش وزن تر، گناباد با 47/39 درصد بيشترين کاهش وزن خشک ، تبريز با 48/37 درصد بيشترين کاهش نسبت قطر تاج پوش به ارتفاع، اروپا با 09/24 درصد بيشترين کاهش نسبت ارتفاع به تعداد انشعاب فرعي، همدان با 21/26 درصد کمترين روز تا 50%گلدهي را نشان دهند. در بين تودههاي مورد مطالعه، خويشآميزي بيشترين تأثير مثبت را روي صفات قطر گل آذين در توده ورامين، روز تا 50% سبز شدن در تودههاي همدان، لهستان و گناباد نشان داد.
مطابق نتايج اين مطالعه، خودگرده افشاني بر روي اجزاي عملکرد نظير تعداد بذر در چتر، وزن هزار دانه و عملکرد بذر تأثير بسزايي گذاشت. که بيشترين تأثير منفي خويشآميزي روي صفت عملکرد بذر در تودههاي انگلستان و گناباد مشاهده شد، در حاليکه کمترين تأثير منفي را در تودههاي يزد و پاوه نشان داد. تودههاي تهران، کرمان و شيراز بيشترين ميزان پسروي ناشي از خويشآميزي را در ارتباط با تعداد بذر در چتر نشان دادند در حاليکه تودههاي تبريز و ياسوج ار نظر اين صفت،کمتر تحت تأثير خويشآميزي قرار گرفتند. در ارتباط با وزن هزار دانه نيز بيشترين تأثير منفي خويشآميزي در تودههاي شيراز و لهستان و کمترين تأثير منفي خويشآميزي در تودههاي ورامين و کرمان مشاهده شد. طبق مطالعات انجام شده توسط ويمارک (1963) خودگرده افشاني تأثير زيادي بر روي صفات بذري نظير شکل، تعداد و وزن دانه ميگذارد و اين تأثير در ژنوتيپها متفاوت است. آثار مثبت و منفي خويشآميزي بر روي صفات زراعي توسط سعيدي و همکاران گزارش شده است[151].
بنابراين تودههاي يزد، پاوه، تبريز، ياسوج، ورامين و کرمان در اثر خودگرده افشاني عملکرد بذر خود را حفظ کرده و کمتر تحت تأثير خودگرده افشاني قرار ميگيرند و براي انجام کارهاي اصلاحي نظير تلاقي و خودگرده افشاني قابل توصيه ميباشند.

جدول 3-41: نتايج حاصل از برآورد ميزان پسروي خويشآميزي در تودههاي رازيانه براي صفات مورفولوژيک
توده
درصد سبز شدن
ارتفاع
تعداد انشعاب فرعي
قطر گلآذين
قطر تاج پوش
وزن تر
وزن خشک
تبريز
46/15
-32/72
18/18
-21/66
17/099
14/87
29/54
ياسوج
56/15
24/26
18/18
-23/96
-0/174
10/33
21/54
کاشان
41/40
16/08
17/15
-50/62
14/52
46/83
36/82
سميرم
37/57
12/73
15/79
-31/32
-9/54
12/28
18/44
کرمان
29/39
29/46
17/15
15/54
3/01
15/65
12/10
همدان
34/57
30/26
16/66
-28/53
8/73
6/42
25/34
تهران
45/45
10/99
10/34
-25/72
2/52
50/91
31/17
بوشهر
40/99
16/87
14/64
11/77
13/18
31/34
14/05
نهاوند
36/34
17/05
20/70
-7/97
-15/43
7/99
12/62
شيراز
26/25
17/06
18/76
-46/99
3/32
5/92
12/36
اردبيل
33/11
10/62
23/09
-39/91
2/63
24/58
22/72
کرج
41/66
25/81
26/10
-30/02
7/37
-0/316
9/87
پاوه
32/69
-24/18
15/79
46/02
11/16
4/06
6/40
ورامين
44/59
26/30
22/22
-68/51
-22/87
-8/21
12/30
اصفهان
27/37
-21/89
10
-14/97
7/94
37/73
36/29
اروپا
27/92
36/82
16/66
-26/99
9/16
13/35
8/03
شيروان
24/15
5/09
17/15
-26/62
8/87
-6/80
16/36
يزد
41/27
5/73
24/00
22/73
8/60
-6/75
14/24
لهستان
25/75
22/23
30/03
-17/04
20/05
11/38
6/05
انگلستان
40/49
18/09
27/28
-19/96
-30/94
15/91
5/89
گناباد
24/03
11/77
6/45
6/13
4/30
28/38
39/47
مشهد
15/79
14/52
12/24
26/28
19/95
31/74
13/28
آلباني
22/07
21/16
27/28
14/88
-26/12
-15/72
6/83
ميانگين
34/57
12/79
18/51
-14/67
2/49
14/43
17/90

جدول3-42: ادامه نتايج حاصل از برآورد ميزان پسروي خويشآميزي در تودههاي رازيانه براي صفات مورفولوژيک
توده
نسبت قطر تاج پوش به ارتفاع
نسبت ارتفاع به تعداد انشعاب فرعي
روز تا 50%سبز شدن
روز تا 50%گلدهي
وزن هزاردانه
تعداد بذر در چتر
عملکرد

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تودههاي، ميانگين، کمترين Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تودههاي، تجزيه، واريانس