دانلود پایان نامه ارشد با موضوع خوبي، مديريت، مديران

دانلود پایان نامه ارشد

برايشان مطلوب است قدرت خوبي دارند جهت سازماندهي يك شغل، به تنهايي يا به كمك ديگران مي‌توانند آن را انجام دهند، شكاك، انتقاد گر، مستقل، مصمم و گاهي اوقات سر سخت
INFP: آكنده از اشتياق، صميمت و فداكاري هستند اما تا زماني كه افراد را به خوبي نشناخته اند به ندرت از اين حالات حرف مي‌زنند، امور زيادي را بر عهده مي‌گيرند و متعهد انجام آنها مي‌شوند سپس به طريقي آنها را به پايان مي‌رسانند، دوست داشتني هستند.
INTP: آرام، محتاط، كم حرف، از پيگيري مسائل علمي‌و تئوريك لذت مي‌برند دوست دارند مشكلات را با منطق تحليل حل نمايند، علاقه زيادي به ايده‌ها دارند به مهمانيها علاقه ندارند و كم صحبت مي‌كنند.
ESTP: در لحظه حل مشكلات خوب عمل مي‌كنند و نگران نيستند. از هر چيز كه پيش آيد لذت مي‌برند، وسايل مكانيكي و ورزش را دوست دارند سازگار و صبورند.
ESFP: آسان گير، پذيرنده و دوست داشتني هستند، از ورزش و تفريح و موقعيتهاي ناگهاني و اتفاقي لذت مي‌برند، از آنچه انجام مي‌دهند آگاهي داشته و مشتاقانه با آن درگير مي‌شوند
ESIJ: عمل گرا، واقع گرا، درگير با امور واقعي ملموس و در به‌دست گرفتن امور صنعتي و تجاري گرايش دارند، مديران خوبي هستند، سازماندهي و جهت دهي به فعاليت‌ها را دوست دارند.
ESPJ: خونگرم و با جرات، مردم گرا و هوشيار، اعضا فعال هر كميته هستند، به هماهنگي نياز دارند و با تشويق و جايزه بهتر كار مي‌كنند.
ENFP: با اشتياق، گرم وصميمي، با روح و با حرارت، داراي هوش ابتكاري و تفكر خلاق به سرعت راه حل هر مشكل را پيدا مي‌كند و براي كمك به هر كسي كه گرفتار است آماده اند.
ENTP: آرام، داراي هوش ابتكاري در اموري كه نياز به همكاري است خوب عمل مي‌كنند، آماده و رك گويند، به خوبي مي‌توانند در هر جنبه اي از سوال توافق كنند.
ENFJ: مسئول، مسئوليت پذير، عموما به خواست و انديشه ديگران توجه واقعي دارند، مي‌توانند طرح ارائه كنند، يا يك بحث گروهي را به آساني و علاقمندي رهبري كنند، اجتماع گرا و مردمي‌هستند.
ENTJ: شجاع، صريح، مصمم، رهبر در فعاليتها، معمولا درهر چيزي كه مستلزم جهت منطقي و هوشمندانه است خوب عمل مي‌كنند، معمولا خوب اطاعت مي‌گيرند و از اضافه كردن معلومات لذت مي‌برند، مثبت و با اعتماد هستند
(حسن زاده، 1379)
3-4 پرسشنامه شماره 2
اين پرسشنامه شامل 30 سئوال 5 گزينه اي بسته پاسخ با طيف ليكرت است و بر اساس پرسشنامه تحقيقي دكتر علي علاقه بند درباره ويژگي‌هاي رفتاري مديران اثربخش ( فصلنامه مديريت در آموزش و پرورش،ش 4، 1371) و پرسشنامه اثربخشي مدير دكتر محمدحسن پرداختچي (فصلنامه مديريت در آموزش و پرورش، 1372، ص 41) تدوين شده اين پرسشنامه در سال 1377 توسط حسن جمشيدي در پايان‌نامه كارشناسي ارشد مديريت آموزشي در مركز آموزش مديريت دولتي تحت عنوان بررسي رابطه بين اثر بخشي مديران و مهارتهاي اانساني آنها از ديدگاه دبيران اجرا گرديده است مقالهاي سنجش اثر بخشي عبارتند از جو مدرسه، رهبريت، مواد درسي، تصميم گيري، نتايج، منابع و نهايتا ارزشيابي( مطابق با نظر كالدول و اسپينكس).

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تیپ های شخصیتی، سنجش اثربخشی، پرسش نامه Next Entries تحقیق رایگان درمورد سند رسمی، اثبات دعوی، قانون مدنی