دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حمایت ابزاری، حمایت اجتماعی، حمایت عاطفی

دانلود پایان نامه ارشد

در یا خواهر
3
22
46/3

فرزند
13
46/17
02/6

سایر موارد
5
21
41/1

شبکه حمایت اجتماعی
همسر
15
93/18
31/2
3/2 F=
NS

پدر یا مادر
15
8/21
54/2

برادر یا خواهر
3
66/20
15/1

فرزند
13
15/18
47/5

سایر موارد
5
8/19
92/1

درگیرشدن در مراقبت
همسر
15
06/12
37/2
98/0 F=
NS

پدر یا مادر
15
6/12
52/2

برادر یا خواهر
3
13
64/2

فرزند
13
38/10
73/4

سایر موارد
5
2/12
03/3

مجموع حیطه ها
همسر
15
127
79/9
78/1 F=
NS

پدر یا مادر
15
53/134
36/14

برادر یا خواهر
3
143
54/7

فرزند
13
3/124
95/20

سایر موارد
5
8/135
04/8

با استفاده از آزمون آنالیز واریانس مشخص گردید که تفاوت آماری معنی داری بین میانگین نمرات حیطه های مختلف و همچنین کل نمرات کسب شده از قسمت میزان اهمیت نیازهای مراقبتکنندگان، بر حسب نسبت مراقبتکنندگان با بیماران دیده نمی شود. تنها در حیطه حمایت عاطفی تفاوت آماری معنی داری ملاحظه گردید ( 024/0P ).

جدول شماره 16: توزیع برآورده شدن نیازهای مراقبتکنندگان بیماران مبتلا به ضربه سر مورد مطالعه بر حسب نسبت مراقبت کنندگان با بیمار
حیطه
نسبت همراه
برآورده شدن نیاز
همسر
پدر یا مادر
برادر یا خواهر
فرزند
سایر
جمع
برآورد آماری

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد

اطلاعات بهداشتی
نداشتند
4
7/26
2
3/13
0
0
2
4/15
0
0
8
7/15
571/0P=

داشتند
11
3/73
13
7/86
3
100
11
6/84
5
100
43
3/84

جمع
15
100
15
100
3
100
13
100
5
100
51
100

حمایت عاطفی
نداشتند
7
7/46
4
7/26
0
0
4
8/30
0
0
15
4/29
235/0P=

داشتند
8
3/53
11
3/73
3
100
9
2/69
5
100
36
6/70

جمع
15
100
15
100
3
100
13
100
5
100
51
100

حمایت ابزاری
نداشتند
10
7/66
10
7/66
0
0
9
2/69
0
0
29
9/56
012/0P=

داشتند
5
3/33
5
3/33
3
100
4
8/30
5
100
22
1/43

جمع
15
100
15
100
3
100
13
100
5
100
51
100

حمایت
حرفهای
نداشتند
10
7/66
8
3/53
0
0
4
8/30
0
0
22
1/43
025/0P=

داشتند
5
3/33
7
7/46
3
100
9
2/69
5
100
29
9/56

جمع
15
100
15
100
3
100
13
100
5
100
51
100

شبکه حمایت اجتماعی
نداشتند
3
20
4
7/26
0
0
3
1/23
0
0
10
6/19
856/0P=

داشتند
12
80
11
3/73
3
100
10
9/76
5
100
41
4/80

جمع
15
100
15
100
3
100
13
100
5
100
51
100

درگیرشدن
در مراقبت
نداشتند
8
3/53
9
60
1
3/33
8
5/61
3
60
29
9/56
944/0P=

داشتند
7
7/46
6
40
2
7/66
5
5/38
2
40
22
1/43

جمع
15
100
15
100
3
100
13
100
5
100
51
100

مجموع
حیطه ها
نداشتند
6
40
4
7/26
0
0
2
4/15
0
0
12
5/23
388/0P=

داشتند
9
60
11
3/73
3
100
11
6/84
5
100
39
5/76

جمع
15
100
15
100
3
100
13
100
5
100
51
100

با استفاده از آزمون دقیق فیشر مشخص گردید که در هیچ یک از حیطه ها و همچنین کل حیطه ها ارتباط آماری معنی داری بین برآورده شدن نیازها و سن مراقبت کنندگان مورد مطالعه دیده نمی شود. تنها در حیطه های حمایت ابزاری و حمایت حرفه ای ارتباط آماری معنی داری ملاحظه شد.

جدول شماره 17: مقایسه میانگین نمرات حیطه های میزان اهمیت نیازهای مراقبتکنندگان بیماران مبتلا به ضربه سر مورد مطالعه بر حسب علت ترومای بیمار
حیطه
علت تروما
تعداد
میانگین
انحراف معیار
آزمون و قضاوت
اطلاعات بهداشتی
حوادث ترافیکی
29
24/35
31/3
497/0F=
NS

سقوط از ارتفاع
8
35
33/3

سایر موارد
14
14/34
61/3

حمایت عاطفی
حوادث ترافیکی
29
13/27
95/3
37/1 F=
NS

سقوط از ارتفاع
8
75/26
19/3

سایر موارد
14
21/25
88/2

حمایت ابزاری
حوادث ترافیکی
29
79/17
36/5
134/0 F=
NS

سقوط از ارتفاع
8
12/17
94/3

سایر موارد
14
35/18
22/6

حمایت حرفهای
حوادث ترافیکی
29
37/19
79/4
828/0 F=
NS

سقوط از ارتفاع
8
12/21
22/3

سایر موارد
14
5/18
83/4

شبکه حمایت اجتماعی
حوادث ترافیکی
29
51/20
18/3
49/1 F=
NS

سقوط از ارتفاع
8
87/18
53/2

سایر موارد
14
71/18
68/4

درگیرشدن در مراقبت
حوادث ترافیکی
29
82/11
84/2
008/0 F=
NS

سقوط از ارتفاع
8
12
4

سایر موارد
14
85/11
84/3

مجموع حیطه ها
حوادث ترافیکی
29
89/131
25/16
536/0 F=
NS

سقوط از ارتفاع
8
87/130
59/9

سایر موارد
14
78/126
49/15

با استفاده از آزمون آنالیز واریانس مشخص گردید که تفاوت آماری معنی داری بین میانگین نمرات حیطه های مختلف و همچنین کل نمرات کسب شده از قسمت میزان اهمیت نیازهای مراقبتکنندگان، بر حسب علل ترومای بیماران دیده نمی شود.

جدول شماره 18: توزیع برآورده شدن نیازهای مراقبتکنندگان بیماران مبتلا به ضربه سر مورد مطالعه بر حسب علت ترومای بیمار
حیطه
علت ترومای بیمار
برآورده شدن نیاز
حوادث ترافیکی
سقوط از ارتفاع
سایر علل
جمع
برآورد آماری

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد

اطلاعات بهداشتی
نداشتند
5
2/17
1
5/12
2
3/14
8
7/15
935/0P=

داشتند
24
8/82
7
5/87
12
7/85
43
3/84

جمع
29
100
8
100
14
100
51
100

حمایت عاطفی
نداشتند
8
6/27
1
5/12
6
9/42
15
4/29
306/0P=

داشتند
21
4/72
7
5/87
8
1/75
36
6/70

جمع
29
100
8
100
14
100
51
100

حمایت ابزاری
نداشتند
18
1/62
3
5/37
8
1/57
29
9/56
54/0P=

داشتند
11
9/37
5
5/62
6
9/42
22
1/43

جمع
29
100
8
100
14
100
51
100

حمایت
حرفهای
نداشتند
15
7/51
2
25
5
7/35
22
1/43
323/0P=

داشتند
14
3/48
6
75
9
3/64
29
9/56

جمع
29
100
8
100
14
100
51
100

شبکه حمایت اجتماعی
نداشتند
3
3/10
2
25
5
7/35
10
6/19
365/0P=

داشتند
26
7/89
6
75
9
3/64
41
4/80

جمع
29
100
8
100
14
100
51
100

درگیرشدن
در مراقبت
نداشتند
18
1/62
4
50
7
50
29
9/56
676/0P=

داشتند
11
9/37
4
50
7
50
22
1/43

جمع
29
100
8
100
14
100
51
100

مجموع
حیطه ها
نداشتند
7
1/24
2
25
3
4/21
12
5/23
975/0P=

داشتند
22
9/75
6
75
11
6/78
39
5/76

جمع
29
100
8
100
14
100
51
100

با استفاده از آزمون مجذور کای مشخص گردید که در هیچ یک از حیطه ها و همچنین کل حیطه ها ارتباط آماری معنی داری بین برآورده شدن نیازها و علت ترومای بیماران مورد مطالعه دیده نمی شود.

جدول شماره 19: مقایسه میانگین نمرات حیطه های میزان اهمیت نیازهای مراقبتکنندگان بیماران مبتلا به ضربه سر مورد مطالعه بر حسب محل سکونت

حیطه
محل سکونت
تعداد
میانگین
انحراف معیار
آزمون و قضاوت
اطلاعات بهداشتی
شهر
37
35/35
13/3
57/1t=
NS

روستا
14
71/33
77/3

حمایت عاطفی
شهر
37
05/27
54/3
65/1 t=
NS

روستا
14
21/25
57/3

حمایت ابزاری
شهر
37
94/17
74/5
221/0 t=
NS

روستا
14
57/17
25/4

حمایت حرفهای
شهر
37
24/20
46/3
68/1 t=
NS

روستا
14
21/17
37/6

شبکه حمایت اجتماعی
شهر
37
02/20
4
841/0 t=
NS

روستا
14
07/19
23/2

درگیرشدن در مراقبت
شهر
37
24/12
98/2
36/1 t=
NS

روستا
14
85/10
82/3

مجموع حیطه ها
شهر
37
8/132
46/15
01/2 t=
NS

روستا
14
6/123
19/12

با استفاده از آزمون تی مستقل مشخص گردید که تفاوت آماری معنی داری بین میانگین نمرات حیطه های مختلف و همچنین کل نمرات کسب شده از قسمت میزان اهمیت نیازهای مراقبتکنندگان ، بر حسب محل سکونت دیده نمی شود.

جدول شماره 20: توزیع برآورده شدن نیازهای مراقبتکنندگان بیماران مبتلا به ضربه سر مورد مطالعه بر حسب محل سکونت مراقبت کنندگان
حیطه
محل سکونت
برآورده شدن نیاز
شهر
روستا
جمع
برآورد آماری

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد

اطلاعات بهداشتی
نداشتند
5
5/13
3
4/21
8
7/15
668/0P=

داشتند
32
5/86
11
6/78
43
3/84

جمع
37
100
14
100
51
100

حمایت عاطفی
نداشتند
10
27
5
7/35
15
4/29
732/0P=

داشتند
27
73
9
3/64
36
6/70

جمع
37
100
14
100
51
100

حمایت ابزاری
نداشتند
21
8/56
8
1/57
29
9/56
98/0P=

داشتند
16
2/43
6
9/42
22
1/43

جمع
37
100
14
100
51
100

حمایت حرفهای
نداشتند
13
1/35
9
3/64
22
1/43
11/0P=

داشتند
24
9/64
5
7/35
29
9/56

جمع
37
100
14
100
51
100

شبکه حمایت اجتماعی
نداشتند
9
3/24
1
1/7
10
6/19
25/0P=

داشتند
28
7/75
13
9/92
41
4/80

جمع
37
100
14
100
51
100

درگیرشدن در مراقبت
نداشتند
19
4/51
10
4/71
29
9/56
225/0P=

داشتند
18
6/48
4
6/28
22
1/43

جمع
37
100
14
100
51
100

مجموع حیطه ها
نداشتند
9
3/24
3
4/21
12
5/23
828/0P=

داشتند
28
7/75
11
6/78
39
5/76

جمع
37
100
14
100
51
100

با استفاده از آزمون دقیق فیشر مشخص گردید که در هیچ یک از حیطه ها و همچنین کل حیطه ها ارتباط آماری معنی داری بین برآورده شدن نیازها و محل سکونت مراقبت کنندگان مورد مطالعه دیده نمیشود.
جدول شماره 21: مقایسه میانگین نمرات حیطه های میزان اهمیت نیازهای مراقبتکنندگان بیماران مبتلا به ضربه سر مورد مطالعه بر حسب وضعیت اشتغال مراقبتکنندگان
حیطه
شغل
تعداد
میانگین
انحراف معیار
آزمون و قضاوت
اطلاعات بهداشتی
آزاد
28
6/34
41/3
591/0F=
NS

دولتی
11
63/34
95/3

بیکار
12
83/35
72/2

حمایت عاطفی
آزاد
28
64/25
64/3
32/2 F=
NS

دولتی
11
09/27
01/3

بیکار
12
16/28
63/3

حمایت ابزاری
آزاد
28
71/16
85/4
85/2 F=
NS

دولتی
11
36/17
31/7

بیکار
12
91/20
02/3

حمایت حرفهای
آزاد
28
75/18
43/4
866/0 F=
NS

دولتی
11
54/19
88/4

بیکار
12
83/20
74/4

شبکه حمایت اجتماعی
آزاد
28
71/19
06/3
822/0 F=
NS

دولتی
11
81/18
47/5

بیکار
12
75/20
63/2

درگیرشدن در مراقبت
آزاد
28
1/11
08/3
72/1 F=
NS

دولتی
11
72/12
61/2

بیکار
12
83/12
92/3

مجموع حیطه ها
آزاد
28
53/126
07/13
29/3 F=
046/0 P

دولتی
11
18/130
49/18

بیکار
12
33/139
47/13

با استفاده از آزمون آنالیز واریانس مشخص گردید که تفاوت آماری معنی داری بین میانگین نمرات میزان اهمیت نیازهای مراقبتکنندگان در حیطه های مختلف و بر حسب شغل مراقبتکنندگان دیده نمی شود. تنها در مجموع حیطه ها تفاوت آماری معنی داری بین میانگین نمرات بدست آمده در شغل های مختلف ملاحظه شد (046/0P).

جدول شماره 22: توزیع برآورده شدن نیازهای مراقبتکنندگان بیماران مبتلا به ضربه سر مورد مطالعه بر حسب وضعیت اشتغال مراقبت کنندگان
حیطه
وضعیت اشتغال
برآورده شدن نیاز
آزاد
دولتی
بیکار
جمع
برآورد آماری

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد

اطلاعا

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حمایت ابزاری، بیماران مبتلا، حمایت عاطفی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حمایت عاطفی، حمایت ابزاری، حمایت اجتماعی