دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حمایت ابزاری، بیماران مبتلا، حمایت عاطفی

دانلود پایان نامه ارشد

ر مراقبت
نداشتند
12
5/54
17
6/58
29
9/56
784/0P=

داشتند
10
5/45
12
4/41
22
1/43

جمع
22
100
29
100
51
100

مجموع حیطه ها
نداشتند
3
6/13
9
31
12
5/23
192/0P=

داشتند
19
4/86
20
69
39
5/76

جمع
22
100
29
100
51
100

با استفاده از آزمون دقیق فیشر مشخص گردید که در هیچ یک از حیطه ها و همچنین کل حیطه ها ارتباط آماری معنی داری بین برآورده شدن نیازها و جنسیت مراقبت کنندگان مورد مطالعه دیده نمی شود.
جدول شماره 9: مقایسه میانگین نمرات حیطه های میزان اهمیت نیازهای مراقبتکنندگان بیماران مبتلا به ضربه سر مورد مطالعه بر حسب سن مراقبتکنندگان
حیطه
رده سنی
( سال )
تعداد
میانگین
انحراف معیار
آزمون و قضاوت
اطلاعات بهداشتی
30 ≤
16
87/34
24/3
13/1F=
NS

40-31
11
09/34
48/4

50-41
15
46/34
15/3

50
9
66/36
93/1

حمایت عاطفی
30 ≤
16
31/26
26/4
454/0 F=
NS

40-31
11
72/25
83/2

50-41
15
8/26
44/3

50
9
55/27
77/3

حمایت ابزاری
30 ≤
16
17
42/7
596/0 F=
NS

40-31
11
18
47/4

50-41
15
4/17
94/3

50
9
88/19
01/4

حمایت حرفهای
30 ≤
16
25/19
75/5
576/0 F=
NS

40-31
11
19
47/4

50-41
15
8/18
31/4

50
9
22/21
72/2

شبکه حمایت اجتماعی
30 ≤
16
37/18
12/5
21/2 F=
NS

40-31
11
72/19
95/1

50-41
15
86/19
29/2

50
9
11/22
84/2

درگیرشدن در مراقبت
30 ≤
16
37/12
36/3
42/1 F=
NS

40-31
11
45/10
04/3

50-41
15
53/11
81/3

50
9
22/13
56/1

مجموع حیطه ها
30 ≤
16
18/128
97/19
82/1 F=
NS

40-31
11
127
09/13

50-41
15
86/128
04/10

50
9
66/140
8/11

با استفاده از آزمون آنالیز واریانس مشخص گردید که تفاوت آماری معنی داری بین میانگین نمرات حیطه های مختلف و همچنین کل نمرات کسب شده از قسمت میزان اهمیت نیازهای مراقبتکنندگان، در رده های سنی مختلف مراقبتکنندگان وجود ندارد.

جدول شماره 10: توزیع برآورده شدن نیازهای مراقبتکنندگان بیماران مبتلا به ضربه سر مورد مطالعه بر حسب سن مراقبت کنندگان
حیطه
سن
برآورده شدن نیاز
کمتر از 30
40-31
50-41
بیشتر از 50
جمع
برآورد آماری

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد

اطلاعات بهداشتی
نداشتند
1
2/6
1
1/9
2
3/13
4
4/44
8
7/15
098/0P=

داشتند
15
8/93
10
9/90
13
7/86
5
6/55
43
3/84

جمع
16
100
11
100
15
100
9
100
51
100

حمایت عاطفی
نداشتند
4
25
2
2/18
5
3/33
4
4/44
15
4/29
607/0P=

داشتند
12
75
9
8/81
10
7/66
5
6/55
36
6/70

جمع
16
100
11
100
15
100
9
100
51
100

حمایت ابزاری
نداشتند
9
2/56
4
4/36
10
7/66
6
7/66
29
9/56
451/0P=

داشتند
7
8/43
7
6/63
5
3/33
3
3/33
22
1/43

جمع
16
100
11
100
15
100
9
100
51
100

حمایت
حرفهای
نداشتند
3
8/18
4
4/36
8
3/53
7
8/77
22
1/43
029/0P=

داشتند
13
2/81
7
6/63
7
7/46
2
2/22
29
9/56

جمع
16
100
11
100
15
100
9
100
51
100

شبکه حمایت اجتماعی
نداشتند
2
5/12
2
2/18
4
7/26
2
2/22
10
6/19
787/0P=

داشتند
14
5/87
9
8/81
11
3/73
7
8/77
41
4/80

جمع
16
100
11
100
15
100
9
100
51
100

درگیرشدن
در مراقبت
نداشتند
9
2/56
6
5/54
9
60
5
6/55
29
9/56
993/0P=

داشتند
7
8/43
5
5/45
6
40
4
4/44
22
1/43

جمع
16
100
11
100
15
100
9
100
51
100

مجموع
حیطه ها
نداشتند
2
5/12
2
2/18
4
7/26
4
4/44
12
5/23
351/0P=

داشتند
14
5/87
9
8/81
11
3/73
5
6/55
39
5/76

جمع
16
100
11
100
15
100
9
100
51
100

با استفاده از آزمون دقیق فیشر مشخص گردید که در هیچ یک از حیطه ها و همچنین کل حیطه ها ارتباط آماری معنی داری بین برآورده شدن نیازها و سن مراقبت کنندگان مورد مطالعه دیده نمی شود. تنها در حیطه حمایت حرفه ای ارتباط آماری معنی داری ملاحظه شد.
جدول شماره 11: مقایسه میانگین نمرات حیطه های میزان اهمیت نیازهای مراقبتکنندگان بیماران مبتلا به ضربه سر مورد مطالعه بر حسب وضعیت تاهل مراقبتکنندگان
حیطه
وضعیت تاهل
تعداد
میانگین
انحراف معیار
آزمون و قضاوت
اطلاعات بهداشتی
مجرد
6
36
86/1
848/0t=
NS

متاهل
45
75/34
5/3

حمایت عاطفی
مجرد
6
33/24
66/3
62/1t=
NS

متاهل
45
84/26
54/3

حمایت ابزاری
مجرد
6
18
82/7
076/0t=
NS

متاهل
45
82/17
04/5

حمایت حرفهای
مجرد
6
16/21
81/3
996/0t=
NS

متاهل
45
17/19
67/4

شبکه حمایت اجتماعی
مجرد
6
66/18
27/4
79/0t=
NS

متاهل
45
91/19
54/3

درگیرشدن در مراقبت
مجرد
6
66/13
2/3
46/1t=
NS

متاهل
45
62/11
22/3

مجموع حیطه ها
مجرد
6
83/131
52/23
25/0t=
NS

متاهل
45
13/130
14

با استفاده از آزمون تی مستقل مشخص گردید که تفاوت آماری معنی داری بین میانگین نمرات حیطه های مختلف و همچنین کل نمرات کسب شده از قسمت میزان اهمیت نیازهای مراقبتکنندگان پرسشنامه، بر حسب وضعیت تاهل مراقبتکنندگان دیده نمی شود.

جدول شماره 12: توزیع برآورده شدن نیازهای مراقبتکنندگان بیماران مبتلا به ضربه سر مورد مطالعه بر حسب وضعیت تاهل مراقبت کنندگان

حیطه
وضعیت تاهل
برآورده شدن نیاز
مجرد
متاهل
جمع
برآورد آماری

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد

اطلاعات بهداشتی
نداشتند
0
0
8
8/17
8
7/15
572/0P=

داشتند
6
100
37
2/82
43
3/84

جمع
6
100
45
100
51
100

حمایت عاطفی
نداشتند
3
50
12
7/26
15
4/29
343/0P=

داشتند
3
50
33
3/73
36
6/70

جمع
6
100
45
100
51
100

حمایت ابزاری
نداشتند
3
50
26
8/57
29
9/56
718/0P=

داشتند
3
50
19
2/42
22
1/43

جمع
6
100
45
100
51
100

حمایت حرفهای
نداشتند
1
7/16
21
7/46
22
1/43
218/0P=

داشتند
5
3/83
24
3/53
29
9/56

جمع
6
100
45
100
51
100

شبکه حمایت اجتماعی
نداشتند
2
3/33
8
8/17
10
6/19
584/0P=

داشتند
4
7/66
37
2/82
41
4/80

جمع
6
100
45
100
51
100

درگیرشدن در مراقبت
نداشتند
3
50
26
8/57
29
9/56
718/0P=

داشتند
3
50
19
2/42
22
1/43

جمع
6
100
45
100
51
100

مجموع حیطه ها
نداشتند
1
7/16
11
4/24
12
5/23
673/0P=

داشتند
5
3/83
34
6/75
39
5/76

جمع
6
100
45
100
51
100

با استفاده از آزمون دقیق فیشر مشخص گردید که در هیچ یک از حیطه ها و همچنین کل حیطه ها ارتباط آماری معنی داری بین برآورده شدن نیازها و وضعیت تاهل مراقبت کنندگان مورد مطالعه دیده نمی شود.

جدول شماره 13: مقایسه میانگین نمرات حیطه های میزان اهمیت نیازهای مراقبتکنندگان بیماران مبتلا به ضربه سر مورد مطالعه بر حسب میزان تحصیلات مراقبتکنندگان
حیطه
تحصیلات
تعداد
میانگین
انحراف معیار
آزمون و قضاوت
اطلاعات بهداشتی
بیسواد
7
42/36
61/1
932/0F=
NS

دیپلم
31
8/34
09/3

تحصیلات دانشگاهی
13
3/34
49/4

حمایت عاطفی
بیسواد
7
71/27
02/4
443/0F=
NS

دیپلم
31
45/26
51/3

تحصیلات دانشگاهی
13
15/26
78/3

حمایت ابزاری
بیسواد
7
85/20
96/2
25/3F=
047/0 P

دیپلم
31
32/18
1/4

تحصیلات دانشگاهی
13
07/15
62/7

حمایت حرفهای
بیسواد
7
42/20
57/2
836/0F=
NS

دیپلم
31
74/18
25/5

تحصیلات دانشگاهی
13
46/20
52/3

شبکه حمایت اجتماعی
بیسواد
7
28/20
36/2
29/1F=
NS

دیپلم
31
22/20
74/2

تحصیلات دانشگاهی
13
38/18
47/5

درگیرشدن در مراقبت
بیسواد
7
71/10
77/3
61/1F=
NS

دیپلم
31
58/11
31/3

تحصیلات دانشگاهی
13
15/13
6/2

مجموع حیطه ها
بیسواد
7
42/136
71/12
788/0F=
NS

دیپلم
31
12/130
65/12

تحصیلات دانشگاهی
13
53/127
96/20

با استفاده از آزمون آنالیز واریانس مشخص گردید که تفاوت آماری معنی داری بین میانگین نمرات حیطه های مختلف و همچنین کل نمرات کسب شده از قسمت میزان اهمیت نیازهای مراقبتکنندگان، بر حسب میزان تحصیلات مراقبتکنندگان دیده نمی شود. تنها در حیطه حمایت ابزاری تفاوت آماری معنی داری مشاهده گردید ( 047/0P).

جدول شماره 14: توزیع برآورده شدن نیازهای مراقبتکنندگان بیماران مبتلا به ضربه سر مورد مطالعه بر حسب میزان تحصیلات مراقبت کنندگان
حیطه
تحصیلات
برآورده شدن نیاز
بیسواد
تا دیپلم
دانشگاهی
جمع
برآورد آماری

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد

اطلاعات بهداشتی
نداشتند
33
9/42
4
9/12
1
7/7
8
7/15
11/0P=

داشتند
4
1/57
27
1/87
12
3/92
43
3/84

جمع
7
100
31
100
13
100
51
100

حمایت عاطفی
نداشتند
3
9/42
9
29
3
1/23
15
4/29
65/0P=

داشتند
4
1/57
22
71
10
9/76
36
6/70

جمع
7
100
31
100
13
100
51
100

حمایت ابزاری
نداشتند
4
1/57
18
1/58
7
8/53
29
9/56
967/0P=

داشتند
3
9/42
13
9/41
6
2/46
22
1/43

جمع
7
100
31
100
13
100
51
100

حمایت
حرفهای
نداشتند
3
9/42
16
6/51
3
1/23
22
1/43
207/0P=

داشتند
4
1/57
15
4/48
10
9/76
29
9/56

جمع
7
100
31
100
13
100
51
100

شبکه حمایت اجتماعی
نداشتند
2
6/28
5
1/16
3
1/23
10
6/19
678/0P=

داشتند
5
4/71
26
9/83
10
9/76
41
4/80

جمع
7
100
31
100
13
100
51
100

درگیرشدن
در مراقبت
نداشتند
5
4/71
19
3/61
5
5/38
29
9/56
266/0P=

داشتند
2
6/28
12
7/38
8
5/61
22
1/43

جمع
7
100
31
100
13
100
51
100

مجموع
حیطه ها
نداشتند
3
9/42
8
8/25
1
7/7
12
5/23
187/0P=

داشتند
4
1/57
23
2/74
12
3/92
39
5/76

جمع
7
100
31
100
13
100
51
100

با استفاده از آزمون دقیق فیشر مشخص گردید که در هیچ یک از حیطه ها و همچنین کل حیطه ها ارتباط آماری معنی داری بین برآورده شدن نیازها و وضعیت تاهل مراقبت کنندگان مورد مطالعه دیده نمی شود.

جدول شماره 15: مقایسه میانگین نمرات حیطه های میزان اهمیت نیازهای مراقبتکنندگان بیماران مبتلا به ضربه سر مورد مطالعه بر حسب نسبت مراقبتکنندگان با بیمار
حیطه
نسبت همراهان
تعداد
میانگین
انحراف معیار
آزمون و قضاوت
اطلاعات بهداشتی
همسر
15
2/35
93/2
391/0F=
NS

پدر یا مادر
15
26/34
58/4

برادر یا خواهر
3
33/36
51/2

فرزند
13
61/34
15/3

سایر موارد
5
8/35
44/0

حمایت عاطفی
همسر
15
06/24
63/2
12/3 F=
024/0 P

پدر یا مادر
15
8/27
4/3

برادر یا خواهر
3
66/27
04/4

فرزند
13
27
2/3

سایر موارد
5
4/28
2/3

حمایت ابزاری
همسر
15
6/16
86/4
3/1 F=
NS

پدر یا مادر
15
73/18
06/4

برادر یا خواهر
3
33/23
15/1

فرزند
13
69/16
46/7

سایر موارد
5
6/18
36/3

حمایت حرفهای
همسر
15
13/20
18/4
07/1 F=
NS

پدر یا مادر
15
33/19
23/4

برادر یا

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حمایت ابزاری، حمایت اجتماعی، حمایت عاطفی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حمایت ابزاری، حمایت اجتماعی، حمایت عاطفی