دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حمایت ابزاری، حمایت اجتماعی، حمایت عاطفی

دانلود پایان نامه ارشد

نس بیمار
مرد
40
4/78

زن
11
6/21

جمع
51
100

سن بیمار
(سال)
21
10
6/19

34-21
12
5/23

64-35
21
2/41

65 ≤
8
7/15

جمع
51
100

وضعیت تأهل بیمار
مجرد
15
4/29

متاهل
35
6/68

مطلقه
1
0/2

جمع
51
100

تعداد فرزند بیمار
بدون فرزند
17
3/33

3
13
5/25

3 ≤
21
2/41

جمع
51
100

وضعیت بالینی بیمار
وابسته کامل
27
9/52

وابسته نسبی
24
1/47

جمع
51
100

داشتن بیمه
بلی
44
3/86

خیر
7
7/13

جمع
51
100

اکثریت بیماران تحت مراقبت واحدهای مورد پژوهش مذکر (4/78%)، متأهل(6/68%)، بدون فرزند (3/33%)، دارای بیمه (3/86%) و وابسته کامل از نظر مراقبت (9/52%) بودند. همچنین بیشترین علت ترومای بیمار حوادث ترافیکی (9/56%) بوده است.

حیطهها
سوالات
کاربردی ندارد
خیلی مهم(4)
مهم(3)
اهمیتجزئی(2)
مهم نیست(1)
جمع

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
اطلاعات بهداشتی
1
0
0
36
70.6
15
29.4
0
0
0
0
51
100

4
0
0
42
82.4
8
15.7
1
2
0
0
51
100

5
0
0
39
76.5
9
17.6
2
3.9
1
2
51
100

6
0
0
41
80.4
7
13.7
2
3.9
1
2
51
100

7
0
0
46
90.2
4
7.8
1
2
0
0
51
100

11
0
0
37
72.5
14
27.5
0
0
0
0
51
100

12
0
0
43
84.3
5
9.8
3
5.9
0
0
51
100

13
0
0
42
82.4
8
15.7
1
2
0
0
51
100

14
33
64.7
11
21.6
4
7.8
2
3.9
1
2
51
100

18
0
0
39
45.1
9
25.5
3
5.9
0
0
51
100
حمایت عاطفی
29
8
15.7
31
60.8
8
15.7
3
5.9
1
2
51
100

30
1
2
37
72.5
13
25.5
0
0
0
0
51
100

34
2
3.9
30
58.8
15
29.4
3
5.9
1
2
51
100

36
21
41.2
15
29.4
11
21.6
3
5.9
1
2
51
100

37
1
2
33
64.7
14
27.5
3
5.9
0
0
51
100

38
1
2
42
82.4
7
13.7
1
2
0
0
51
100

39
0
0
41
80.4
9
17.6
1
2
0
0
51
100

40
0
0
32
62.7
12
23.5
5
9.8
2
3.9
51
100
حمایت ابزاری
22
18
35.3
18
35.3
6
11.8
5
9.8
4
7.8
51
100

23
2
3.9
36
70.6
9
17.6
2
3.9
2
3.9
51
100

24
3
5.9
32
62.7
7
13.7
9
17.6
0
0
51
100

25
2
3.9
28
54.9
13
25.5
7
13.7
1
2
51
100

26
3
5.9
21
41.2
12
23.5
11
21.6
4
7.8
51
100

27
5
9.8
23
45.1
13
25.5
9
17.6
1
2
51
100
جدول شماره 3: توزیع پاسخ های واحدهای مورد پژوهش به سؤالات تعیین نیازهای خانواده.
حیطهها
سوالات
کاربردی تدارد
خیلیمهم(4)
مهم(3)
اهمیتجزئی(2)
مهمنیست(1)
جمع

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
حمایت حرفه ای
15
10
19.6
28
54.9
13
25.5
0
0
0
0
51
100

16
2
3.9
43
84.3
6
11.8
0
0
0
0
51
100

17
4
7.8
40
78.4
5
9.8
2
3.9
0
0
51
100

19
13
25.5
21
41.2
17
33.3
0
0
0
0
51
100

20
6
11.8
33
64.7
9
17.6
1
2
2
3.9
51
100

21
5
7.8
37
72.5
6
11.8
3
5.9
0
0
51
100
شبکه حمایت اجتماعی
9
0
0
44
86.3
5
9.8
1
2
1
2
51
100

10
4
7.8
32
62.7
15
29.4
0
0
0
0
51
100

31
2
3.9
38
74.5
11
21.6
0
0
0
0
51
100

32
2
3.9
24
47.1
19
37.3
6
11.8
0
0
51
100

33
16
31.4
20
39.2
9
17.6
5
9.8
1
2
51
100

35
1
2
26
51
21
41.2
3
5.9
0
0
51
100
درگیرشدن در مراقبت
2
1
2
40
78.4
9
17.6
1
2
0
0
51
100

3
9
17.6
25
49
12
23.5
3
5.9
2
3.9
51
100

8
15
29.4
18
35.3
13
25.5
4
7.8
1
2
51
100

28
9
17.6
26
51
15
29.4
1
2
0
0
51
100

جدول فوق نشان میدهد که بیشترین میزان اهمیت از بین زیر مقیاسهای پرسشنامه نیازهای خانواده، مربوط به زیر مقیاس “اطلاعات بهداشتی” و سؤال 1 (ببینم پرسنل پزشکی، آموزشی یا توانبخشی به نیازها و خواستههای بیمارم چگونه احترام می گذارند) و کمترین میزان اهمیت مربوط به زیر مقیاس “درگیرشدن در مراقبت” و سؤال 14 ( اطلاعات کاملی دربارهی مشکلات سوء مصرف الکل یا مواد مخدر و شیوه های درمان آن داشته باشم )، میباشد.

جدول 4: توزیع پاسخ های واحدهای مورد پژوهش به سؤالات میزان برآورده شدن نیازها.
حیطهها
سوالات
کاربردی ندارد
بله
نسبتا
خیر
جمع

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
اطلاعات بهداشتی
1
0
0
22
43.1
25
49
4
7.8
51
100

4
0
0
19
37.3
25
49
7
13.7
51
100

5
0
0
15
29.4
22
43.1
14
27.5
51
100

6
0
0
19
37.3
19
37.3
13
25.5
51
100

7
0
0
19
37.3
23
45.1
9
17.6
51
100

11
0
0
15
29.4
25
49
11
21.6
51
100

12
0
0
16
31.4
24
47.1
11
21.6
51
100

13
0
0
21
41.2
20
39.2
10
19.6
51
100

14
33
64.7
11
21.6
5
9.8
2
3.9
51
100

18
3
5.9
12
23.5
23
45.1
13
25.5
51
100
حمایت عاطفی
29
8
15.7
26
51
12
23.5
5
9.8
51
100

30
1
2
30
58.8
17
33.3
3
5.9
51
100

34
2
3.9
16
31.4
19
37.3
14
27.5
51
100

36
21
41.2
7
13.7
15
29.4
8
15.7
51
100

37
1
2
9
17.6
26
51
15
29.4
51
100

38
1
2
11
21.6
28
54.9
11
21.6
51
100

39
0
0
13
25.5
19
37.3
19
37.3
51
100

40
0
0
11
21.6
24
47.1
16
31.4
51
100
حمایت ابزاری
22
18
35.3
5
9.8
14
27.5
14
27.5
51
100

23
2
3.9
24
47.1
19
37.3
6
11.8
51
100

24
3
5.9
7
13.7
24
47.1
17
33.3
51
100

25
2
3.9
5
9.8
19
37.3
25
49
51
100

26
3
5.9
4
7.8
18
35.3
26
51
51
100

27
5
9.8
7
13.7
18
35.3
21
41.2
51
100

حیطهها
سوالات
کاربردیندارد
بله
نسبتا
خیر
جمع

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
حمایت حرفهای
15
10
19.6
17
33.3
14
27.5
10
19.6
51
100

16
2
3.9
15
29.4
21
41.2
13
25.5
51
100

17
4
7.8
11
21.6
20
39.2
16
31.4
51
100

19
13
25.5
8
15.7
26
51
4
7.8
51
100

20
6
11.8
6
11.8
19
37.3
20
39.2
51
100

21
5
9.8
5
9.8
22
43.1
19
37.3
51
100
شبکه حمایت اجتماعی
9
0
0
21
41.2
25
49
5
9.8
51
100

10
4
7.8
11
21.6
27
52.9
9
17.6
51
100

31
2
3.9
33
64.7
13
25.5
3
5.9
51
100

32
2
3.9
16
31.4
24
47.1
9
17.6
51
100

33
16
31.4
6
11.8
19
37.3
10
19.6
51
100

35
1
2
16
31.4
29
56.9
5
9.8
51
100
درگیرشدن در مراقبت
2
0
0
22
43.1
16
31.4
13
25.5
51
100

3
9
17.6
11
21.6
16
31.4
15
29.4
51
100

8
15
29.4
4
7.8
21
41.2
11
21.6
51
100

28
9
17.6
6
11.8
22
43.1
14
27.5
51
100

جدول فوق نشان میدهد که بیشترین میزان برآورده شدن نیازها از بین زیرمقیاسهای پرسشنامه نیازهای خانواده مربوط به زیر مقیاس “شبکه حمایت اجتماعی” و سؤال 1 (ببینم پرسنل پزشکی، آموزشی یا توانبخشی به نیازها و خواستههای بیمارم چگونه احترام میگذارند) و کمترین آن مربوط به زیر مقیاس “حمایت ابزاری” و سؤال 26 (فرصتی برای گذراندن وقت با دوستانم داشته باشم) میباشد.

جدول شماره 5: توزیع نمره حیطه های نیازهای مراقبتکنندگان بیماران مبتلا به ضربه سر
حیطه
تعداد سوال
میانگین
انحراف معیار
دامنه نمرات
کمترین نمره کسب شده
بیشترین نمره کسب شده
اطلاعات بهداشتی
10
9/34
36/3
40-10
25
40
حمایت عاطفی
8
54/26
61/3
32-8
18
32
حمایت ابزاری
6
84/17
33/5
24-6
6
24
حمایت حرفهای
6
41/19
59/4
24-6
7
24
شبکه حمایت اجتماعی
6
76/19
6/3
24-6
6
24
درگیرشدن در مراقبت
4
86/11
25/3
16-4
6
16
مجموع حیطه ها
40
33/130
1/15
160-40
87
160

جدول فوق نشان میدهد که بیشترین میانگین نمره میزان اهمیت نیازها از بین زیرمقیاسهای پرسشنامه نیازهای خانواده، مربوط به زیر مقیاس اطلاعات بهداشتی و کمترین آن مربوط به درگیر شدن در مراقبت میباشد.
جدول شماره 6: توزیع نمره حیطه های میزان برآورده شدن نیازهای مراقبتکنندگان بیماران مبتلا به ضربه سر
حیطه
تعداد سوال
میانگین
انحراف معیار
دامنه نمرات
کمترین نمره کسب شده
بیشترین نمره کسب شده
اطلاعات بهداشتی
10
45/7
3/2
10-0
1
10
حمایت عاطفی
8
54/5
04/2
8-0
1
8
حمایت ابزاری
6
21/3
11/2
6-0
0
6
حمایت حرفهای
6
86/3
69/1
6-0
0
6
شبکه حمایت اجتماعی
6
7/4
22/1
6-0
1
6
درگیرشدن در مراقبت
4
31/2
2/1
4-0
0
4
مجموع حیطه ها
40
09/27
73/7
40-0
10
40

جدول فوق نشان میدهد که بیشترین میانگین نمره میزان برآوردهشدن نیازها از بین زیرمقیاسهای پرسشنامه نیازهای خانواده، مربوط به زیر مقیاس شبکه حمایت اجتماعی و کمترین آن مربوط به حمایت ابزاری میباشد.

جدول شماره 7: مقایسه میانگین نمرات حیطه های میزان اهمیت نیازهای مراقبتکنندگان بیماران مبتلا به ضربه سر مورد مطالعه بر حسب جنس مراقبت کنندگان
حیطه
جنسیت
تعداد
میانگین
انحراف معیار
آزمون و قضاوت
اطلاعات بهداشتی
مرد
22
45/34
88/3
824/0t=
NS

زن
29
24/35
93/2

حمایت عاطفی
مرد
22
31/27
96/2
33/1t=
NS

زن
29
96/25
98/3

حمایت ابزاری
مرد
22
95/17
99/4
129/0t=
NS

زن
29
75/17
66/5

حمایت حرفهای
مرد
22
27/18
18/4
56/1t=
NS

زن
29
27/20
76/4

شبکه حمایت اجتماعی
مرد
22
77/19
31/4
014/0t=
NS

زن
29
75/19
04/3

درگیرشدن در مراقبت
مرد
22
95/10
27/3
77/1t=
NS

زن
29
55/12
12/3

مجموع حیطه ها
مرد
22
72/128
32/14
658/0t=
NS

زن
29
55/131
81/15

جدول نشان میدهد که تفاوت آماری معنی داری بین میانگین نمرات حیطه های مختلف و همچنین کل نمرات کسب شده از قسمت میزان اهمیت نیازهای مراقبتکنندگان پرسشنامه ، در دو جنس مختلف مراقبتکنندگان دیده نمی شود.

جدول شماره 8: توزیع برآورده شدن نیازهای مراقبتکنندگان بیماران مبتلا به ضربه سر مورد مطالعه بر حسب جنس
حیطه
جنسیت
برآورده شدن نیاز
مرد
زن
جمع
برآورد آماری

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد

اطلاعات بهداشتی
نداشتند
2
1/9
6
7/20
8
7/15
44/0P=

داشتند
20
9/90
23
3/79
43
3/84

جمع
22
100
29
100
51
100

حمایت عاطفی
نداشتند
4
2/18
11
9/37
15
4/29
214/0P=

داشتند
18
8/81
18
1/62
36
6/70

جمع
22
100
29
100
51
100

حمایت ابزاری
نداشتند
9
9/40
20
9/6
29
9/56
053/0P=

داشتند
13
1/59
9
31
22
1/43

جمع
22
100
29
100
51
100

حمایت حرفهای
نداشتند
9
9/40
13
8/44
22
1/43
78/0P=

داشتند
13
1/59
16
2/55
29
9/56

جمع
22
100
29
100
51
100

شبکه حمایت اجتماعی
نداشتند
6
3/27
4
8/13
10
6/19
295/0P=

داشتند
16
7/72
25
2/86
41
4/80

جمع
22
100
29
100
51
100

درگیرشدن در

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع پرسش نامه، حمایت عاطفی، حمایت ابزاری Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حمایت ابزاری، بیماران مبتلا، حمایت عاطفی