دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حمایت عاطفی، حمایت ابزاری، حمایت اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

ات بهداشتی
نداشتند
4
3/14
1
1/9
3
25
8
7/15
591/0P=

داشتند
24
7/85
10
9/90
9
75
43
3/84

جمع
28
100
11
100
12
100
51
100

حمایت عاطفی
نداشتند
8
6/28
2
2/18
5
7/41
15
4/29
461/0P=

داشتند
20
4/71
9
8/81
7
3/58
36
6/70

جمع
28
100
11
100
12
100
51
100

حمایت ابزاری
نداشتند
15
6/53
5
5/45
9
75
29
9/56
332/0P=

داشتند
13
4/46
6
5/54
3
25
22
1/43

جمع
28
100
11
100
12
100
51
100

حمایت
حرفهای
نداشتند
14
50
4
4/36
4
3/33
22
1/43
598/0P=

داشتند
14
50
7
6/63
8
7/66
29
9/56

جمع
28
100
11
100
12
100
51
100

شبکه حمایت اجتماعی
نداشتند
5
9/17
3
3/27
2
7/16
10
6/19
8/0P=

داشتند
23
1/82
8
7/72
10
3/83
41
4/80

جمع
28
100
11
100
12
100
51
100

درگیرشدن
در مراقبت
نداشتند
16
1/57
4
4/36
9
75
29
9/56
21/0P=

داشتند
12
9/42
7
6/63
3
25
22
1/43

جمع
28
100
11
100
12
100
51
100

مجموع
حیطه ها
نداشتند
6
4/21
2
2/18
4
3/33
12
5/23
671/0P=

داشتند
22
6/78
9
8/81
8
7/66
39
5/76

جمع
28
100
11
100
12
100
51
100

با استفاده از آزمون دقیق فیشر مشخص گردید که در هیچ یک از حیطه ها و همچنین کل حیطه ها ارتباط آماری معنی داری بین برآورده شدن نیازها و وضعیت اشتغال مراقبت کنندگان مورد مطالعه دیده نمی شود.
جدول شماره 23: مقایسه میانگین نمرات حیطه های میزان اهمیت نیازهای مراقبتکنندگان بیماران مبتلا به ضربه سر مورد مطالعه بر حسب میزان درآمد
حیطه
میزان درآمد(تومان)
تعداد
میانگین
انحراف معیار
آزمون و قضاوت
اطلاعات بهداشتی
500000تومان>
17
29/35
91/2
586/0F=
NS

1000000-500000
31
87/34
26/3

1000000>
3
33
7

حمایت عاطفی
500000تومان>
17
7/26
77/2
825/0 F=
NS

1000000-500000
31
22/26
05/4

1000000>
3
29
64/2

حمایت ابزاری
500000تومان>
17
17/18
09/6
824/0 F=
NS

1000000-500000
31
03/18
86/4

1000000>
3
14
6

حمایت حرفهای
500000تومان>
17
52/20
93/3
12/1 F=
NS

1000000-500000
31
64/18
98/4

1000000>
3
21
64/2

شبکه حمایت اجتماعی
500000تومان>
17
82/18
72/4
887/0 F=
NS

1000000-500000
31
19/20
91/2

1000000>
3
66/20
88/2

درگیرشدن در مراقبت
500000تومان>
17
64/11
7/3
335/0 F=
NS

1000000-500000
31
83/11
16/3

1000000>
3
33/13
15/1

مجموع حیطه ها
500000تومان>
17
18/131
43/14
046/0 F=
NS

1000000-500000
31
81/129
54/15

1000000>
3
131
07/20

با استفاده از آزمون آنالیز واریانس مشخص گردید که تفاوت آماری معنی داری بین میانگین نمرات حیطه های مختلف و همچنین کل نمرات کسب شده از قسمت میزان اهمیت نیازهای مراقبتکنندگان، بر حسب درآمد ماهیانه دیده نمی شود.

جدول شماره 24: توزیع برآورده شدن نیازهای مراقبتکنندگان بیماران مبتلا به ضربه سر مورد مطالعه بر حسب میزان درآمد مراقبت کنندگان
حیطه
میزان درآمد همراهان
برآورده شدن نیاز
کمتر از 500000
1000000-500000
بیشتر از 1000000
جمع
برآورد آماری

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد

اطلاعات بهداشتی
نداشتند
3
6/17
5
1/16
0
0
8
7/15
736/0P=

داشتند
14
4/82
26
9/83
3
100
43
3/84

جمع
17
100
31
100
3
100
51
100

حمایت عاطفی
نداشتند
6
3/35
9
29
0
0
15
4/29
605/0P=

داشتند
11
7/64
22
71
3
100
36
6/70

جمع
17
100
31
100
3
100
51
100

حمایت ابزاری
نداشتند
10
8/58
17
8/54
2
7/66
29
9/56
907/0P=

داشتند
7
2/41
14
2/45
1
3/33
22
1/43

جمع
17
100
31
100
3
100
51
100

حمایت
حرفهای
نداشتند
6
3/35
15
4/48
1
3/33
22
1/43
727/0P=

داشتند
11
7/64
16
6/51
2
7/66
29
9/56

جمع
17
100
31
100
3
100
51
100

شبکه حمایت اجتماعی
نداشتند
4
5/23
6
4/19
0
0
10
6/19
86/0P=

داشتند
13
5/76
25
6/80
3
100
41
4/80

جمع
17
100
31
100
3
100
51
100

درگیرشدن
در مراقبت
نداشتند
9
9/52
20
5/64
0
0
29
9/56
102/0P=

داشتند
8
1/47
11
5/35
3
100
22
1/43

جمع
17
100
31
100
3
100
51
100

مجموع
حیطه ها
نداشتند
5
4/29
7
6/22
0
0
12
5/23
763/0P=

داشتند
12
6/70
24
4/77
3
100
39
5/76

جمع
17
100
31
100
3
100
51
100

با استفاده از آزمون دقیق فیشر مشخص گردید که در هیچ یک از حیطه ها و همچنین کل حیطه ها ارتباط آماری معنی داری بین برآورده شدن نیازها و میزان درآمد مراقبت کنندگان مورد مطالعه دیده نمی شود.
جدول شماره 25: مقایسه میانگین نمرات حیطه های میزان اهمیت نیازهای مراقبت کنندگان بیماران مبتلا به ضربه سر مورد مطالعه بر حسب رده های سنی بیماران
حیطه
رده سنی
( سال )
تعداد
میانگین
انحراف معیار
آزمون و قضاوت
اطلاعات بهداشتی
21 <
10
3/34
29/4
66/2F=
NS

35-21
12
75/35
01/3

65-35
21
71/35
17/2

65 >
8
25/32
2/4

حمایت عاطفی
21 <
10
3/26
36/3
928/0 F=
NS

35-21
12
75/27
74/3

65-35
21
71/25
79/3

65 >
8
25/27
19/3

حمایت ابزاری
21 <
10
17
52/4
41/1 F=

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حمایت ابزاری، حمایت اجتماعی، حمایت عاطفی Next Entries منابع و ماخذ مقاله صدق و کذب، مبدأ و معاد