دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل، سازمان تجارت جهاني

دانلود پایان نامه ارشد

الف) کنفرانس تجارت و توسعهي ملل متحد (آنکتاد)90
آنکتاد، بهعنوان رکن فرعي و دائمي مجمع در سال 1964 با هدف تشويق و توسعهي تجارت بينالملل، انتقال خدمات و فنآوري درجهت تسريع توسعه اقتصادي کشورهاي کمتر توسعهيافته، تشکيل شد. بهطور کلي آنکتاد بيشتر بر محور توسعه اقتصادي نظر داشت. اما در کنفرانس کلمبياي 1992، اهداف آن از گسترش تجارت جهاني براي رشد اقتصادي به “توسعهي کشورها با تأکيد بر سياستهاي ملي” تغيير کرد.
استدلال آنکتاد در مورد حق توسعه اينگونه بود: “توسعهي کشورهاي شمال به قيمت عدم توسعهي کشورهاي جهان سوم تمام شده است؛ پس کشورهاي توسعهيافته وظيفه و کشورهاي درحالتوسعه حق دارند.” (Myint, 1971, 176) در 1980، اين سازمان با تشکيل صندوقي سعي بر کنترل قيمت بازار براي کمک به کشورهاي فقير کرد. (زايدل هوهن فلدرن، 1385، 183) و در سال 1976، برنامهي منسجمي براي مواد اوليهي صادراتي تهيه کرد که بر اساس آن شايد “اولين نظم نوين اقتصاد بينالمللي”، براي کشورهاي جنوب به اجرا گذاشته شد.91 (برکشلي، 1374، 32) آنکتاد تاكنون قطعنامههاي متعددي در زمينهي توسعه صادر كرده است.92 مثلاً در 1964 سند نهايي “اصول حاکم بر روابط تجاري بينالمللي و سياستهاي تجاري منجر به توسعه” را تصويب نمود.93 اما متأسفانه، اين اسناد فاقد قدرت الزامآور در سطح جهاني ميباشند.
ب) برنامهي توسعهي ملل متحد94
اين برنامه در سال 1965 بنا به توصيهي شوراى اقتصادى و اجتماعى و تصميم مجمع عمومي از ادغام “برنامهي توسعهي سازمان ملل براي کمکهاي تکنيکي”95 و “صندوق ويژهي ملل متحد”96 به‏وجود آمد. ازجمله اهداف اين برنامه، مبارزه با فقر، ايجاد حکومت دموکراتيک، حفاظت از محيط زيست، توقف و شکست ايدز، توسعهي زنان و رشد دادن توانايي ملي، در کشورهاي درحالتوسعه ميباشد. همچنين گرايش عملي اين سازمان از بعد از تصويب اعلاميهي هزاره، کمک به تحقق هرچه سريعتر اهداف توسعهي هزارهي مندرج در اين اعلاميه ميباشد.
در اين راستا، برنامهي عمران ملل متحد از سال 2006 به بعد، تهيهي “مجموعه گزارشهاي توسعهي حقوق بشر”97 را آغاز کرده است که طي آن پيشرفتهاي بدست آمده در حوزهي حق توسعه تحليل ميشود. (اسميت، 1388، 444) همچنين در اين برنامه بود که الگوي نوين تفکر توسعه در رويکرد توسعهي انساني مطرح شد.
ج) صندوق سرمايهي توسعهي ملل متحد98
اين صندوق با هدف برآورده کردن اهداف اعلاميهي بروکسل و اهداف توسعهي هزاره (MDGs)99 ايجاد شد. صندوق سرمايه با سرمايهگذاري در “کشورهاي کمتر توسعهيافته”100، در جهت رسيدن به اين اهداف گام برميدارد. صندوق تاکنون در 28 کشور از 50 کشور کمتر توسعهيافته، عملياتي در راستاي توسعهي سيستم آب، روشهاي آبياري، جادهها و مدارس انجام داده است.101
د) صندوق کودکان ملل متحد (يونيسف)102
وظيفه اين صندوق، کمکرساني به کودکان و مادران در کشورهاي درحالتوسعه در جهت پيشرفت سلامت و رفاه کودکان و همچنين توسعهي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در کشورهاي درحالتوسعه بوده‌ است. از سال ????، صندوق با هدف افزايش تمرکز سازمان بر اهداف توسعهي هزاره، روند جديدي را آغاز کرده است.
2- شوراي اقتصادي اجتماعي
طبق بند 2 ماده 62 منشور، شورا ميتواند “به منظور ترويج احترام و رعايت حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين براي همگان توصيههايي به عمل آورد.” همچنين در قلمروي توسعه، بر اساس مادهي 63 منشور، شوراي اقتصادي اجتماعي نقش هماهنگکننده ميان مؤسسات تخصصي با يکديگر و با مجمع را بر عهده دارد. بهعلاوه 5 رکن فرعي شورا که بر اساس مادهي 38 منشور ايجاد شدهاند، به صورت کميسيونهاي منطقهاي، به تسهيل هرچه بيشتر همکاريهاي بينالمللي در زمينهي توسعه کمک ميکنند؛ اين ارکان عبارتند از: کميسيون اقتصادي براي اروپا103، کميسيون اقتصادي و اجتماعي براي آسيا و پاسفيک104، کميسيون اقتصادي براي آمريکاي لاتين و کارائيب105، کميسيون اقتصادي براي آفريقا106 و کميسيون اقتصادي و اجتماعي براي غرب آسيا107. اما مهمترين ارگان تابعهي شورا، کميسيون حقوق بشر بود که از سال 2006 شوراي حقوق بشر108 جايگزين آن شده است.
الف) کميسيون حقوق بشر
کميسيون در قطعنامهي شماره 4 سال 1977109 با شناسائى حق توسعه بهعنوان يک حق بشري، به شوراى اقتصادى و اجتماعى توصيه کرد از دبيرکل دعوت نمايد پژوهشي پيرامون موانع ملي و بين‏المللى حق توسعه بهعنوان حقوق بشر در ارتباط با ديگر زمينه‏هاى حقوق بشر انجام دهد و در اين راستا تقاضاى نظام نوين اقتصادى بين‏المللى در نظر گرفته شود. بهعلاوه اين نهاد با ايجاد قطعنامههاي مختلف، گروه هاي کاري110 زيادي با هدف يافتن راهکارهاي جديد در جهت رسيدن به توسعه، تشکيل ميدهد. نهاد نوپاي شوراي حقوق بشر، نيز وظيفهي ارتقاء احترام جهاني در حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همهي بشر، بدون تبعيض و بهشيوهاي عادلانه را برعهده دارد. همچنين شورا با توجه به وظايف خود در خصوص بررسي موارد ناقض حقوق بشر، بهطور غيرمستقيم بر چگونگي اجراي حق توسعه، بهعنوان يک حق بشري، و موارد نقض آن نظارت دارد.
3- نهادهاي تخصصي وابسته به سازمان ملل متحد
الف) گروه بانک جهاني111
گروه بانک جهاني با هدف اصلي کمک به توسعهي اقتصادي، کاهش فقر در سراسر جهان و بهبود معيارهاي زندگي کليهي مردم جهان در راستاي اهداف توسعهي هزاره ملل متحد شامل سه مؤسسهي زير ميباشد.
1) بانک بينالمللي ترميم و توسعه112
بانک جهاني رسماً “بانک بينالمللي ترميم و توسعه” ناميده ميشود که در 1994 تأسيس شد و وظيفهي اصلي آن، جمعآوري سرمايههاي منافع خصوصي موجود درعرصه بازار جهاني براي اعطاي وامهاي بلندمدت براي توسعه و طرحهاي توليدي به کشورهاي درحالتوسعهي عضو ميباشد، به طوريکه آن را بزرگترين منبع جهاني همياري در جهت توسعه مينامند. در اين راستا، طرح (HIPC)113 در 1996 توسط بانک، به کمک صندوق بينالمللي، با هدف کاهش بدهيهاي خارجي کشورهاي فقير مقروض ايجاد شد.114
بانک در سند “توسعه و حقوق بشر: نقش بانک جهاني”115، حمايت خود را از حق توسعه ابراز، و کمک شاياني به دفتر کميسر عالي در رسيدن به مفهوم توسعه کرد. (شايگان، 1388، 111-110)
در مجموع بانک جهاني فقرزدايي را مؤثرترين راه تحقق و اجراي حق توسعه ميداند و در راستاي از ميان برداشتن آن ميکوشد.
2) مؤسسهي بينالمللي توسعه116
اين مؤسسه بهعنوان يک مؤسسهي وابسته به بانک جهاني در 1960 با هدف بهبود وضعيت بدهي هاي کشورهاي درحالتوسعه، با اعطاي وامهاي طولانيمدت و کمبهره براي طرحهاي صنعتي و توليدي و در نهايت رشد اقتصادي که از شاخصهاي رسيدن به توسعه ميباشند، ايجاد شد.
3) مؤسسهي مالي بينالمللي117
در 1956 اين مؤسسه به عنوان تنها سازمان بينالدولي با هدف توسعهي بينالمللي مؤسسات خصوصي ايجاد شد. مؤسسه بدون ضمانت دولتها، به مؤسسات خصوصي کشورهاي درحالتوسعه جهت گسترش فعاليتهاي صنعتي وام اعطا ميکند.
ب) صندوق بينالمللي پول118
صندوق بينالمللي در 1944 براي نظارت بر نظام پولي بينالمللي و کمک به ثبات ارزي کشورهاي عضو ايجاد شد. از مهمترين اهداف صندوق تسهيل وگسترش توسعه از طريق کمک به کاهش فقر و بالابردن سطح اشتغال و درآمد در کشورهاي درحالتوسعه ميباشد.
صندوق بهشرطي اعتبارات کمکي اعطا ميکند که کشور ذيربط اصلاحاتي را بهمنظور توسعه در پيش گيرد. (زايدل هوهن فلدرن، 1385، 179) يکي از ارکان فرعي صندوق، کميته توسعه ميباشد که در زمينهي امکان انتقال منابع واقعي، به کشورهاي درحالتوسعه، براي رسيدن به توسعه مطالعه ميکند. (موسيزاده، 1388، 245)
در دهه 1990 توجه به حقوق بشر و حق توسعه در صندوق، در پي رويهي اقتصادي بينالمللي و نظم نوين جهاني افزايش يافت. (Steiner and Alston, 2008, 1110)
ج) سازمان آموزشي ، علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسکو)119
يونسکو در سال 1946 با هدف کمک به برقراري و حفظ صلح و امنيت جهاني از طريق تشريک مساعي ميان ملل در امور تعليم و تربيت، آموزش و پرورش، حقوق بشر و آزاديهاي اساسي، حاکميت قانون و احترام به عدالت ايجاد شد.120
از برنامههاي مهم يونسکو121 ، پيکار جهاني با بيسوادي و نيز مرتبط ساختن سوادآموزي با برنامههاي کلي توسعهي اقتصادي و اجتماعي در کشورهاي عضو است. (ضيائي بيگدلي، 1387، 251) يونسکو در اجلاس 1995، با عنوان “به سوي فرهنگ صلح”، اعلام ميدارد که استقرار صلح منوط به تحقق کليهي حقوق انساني و بهويژه تحقق حق توسعه است. (مولايي، 1381، 68)
د) سازمان توسعهي صنعتي ملل متحد (يونيدو)122
هدف اساسي اين نهاد سرعت بخشيدن به توسعه صنعتي در كشورهاي در حال رشد به منظور برقراري يك نظام اقتصادي بين المللي است. (ماده يك) البته بايد توجه داشت که اين سازمان براي توسعهي صنعتي کشورهاي فقير، نه پول فراهم ميکند و نه وام ميدهد.123
بهعلاوه يونيدو همواره در پي استقرار نظم نوين اقتصادي با نهادهاي سازمان، نظير آنکتاد، برنامهي عمران ملل متحد و کميسيونهاي اقتصادي منطقهاي همکاري نزديک دارد. (بيگزاده، 1384، 240) در اين راستا يونيدو در مطالعهي “دورنماي جديد صنايع 2000″124، پيشنهاد تأسيس “کميسيون بينالمللي حق توسعهي صنعتي”125 را داد. (Bulajic, 1993, 55)
ه) سازمان خواربار و کشاورزي جهاني (فائو)126
سازمان فائو در سال 1946 بهعنوان اولين سازمان تخصصي وابسته به ملل متحد، ايجاد شد. هدف اين سازمان گسترش اقتصاد جهاني و تقويت رفاه عمومي که از معيارهاي نيل به حق توسعه ميباشد، است.127 براي رسيدن به اين هدف، سازمان با ارائهي نظريههاي كارشناسي به ارتقاء سطح زندگي و بهبود کارايي در توليد و توزيع محصولات کشاورزي، به کشورهاي درحالرشد و عقب مانده کمک ميکند. سازمان ازطريق برنامههاي پيکار جهاني عليه گرسنگي و تغذيهي جهاني، به آموزش کشورهاي درحالتوسعه در مبارزه با سوءتغذيه ميپردازد.
و) صندوق بينالمللي براي توسعهي کشاورزي128
اين سازمان در سال 1977 در شهر رم ايجاد شد. مهمترين هدف ايفاد توسعهي کشاورزي کشورهاي درحالتوسعه از طريق اعطاي وام به آنها ميباشد. صندوق بدين طريق، در رسيدن به اهداف توسعهي هزاره نيز کمک ميکند.
ز) سازمان بينالمللي کار129
مادهي 3 اساسنامه، وظيفهي خطير سازمان را پيشبرد عدالت اجتماعي در برنامههاي جهاني، براي رسيدن به استخدام كامل، بالا بردن سطح زندگي، گسترش اقدامات تأميني براي فراهم آوردن درآمد اساسي براي همه و تأمين برابري امكانات آموزشي و حرفهاي برميشمارد. همچنين طبق ماده 4 اساسنامه، سازمان اقداماتي براي توسعه توليد و مصرف، پرهيز از نوسانهاي شديد اقتصادي، ترويج توسعهي اقتصادي و اجتماعي در مناطق كمتر پيشرفتهي جهان، تضمين ثبات بيشتر در قيمتهاي جهاني توليدات اوليه و ترويج حجم زياد و ثابت تجارت بينالمللي در همکاري با ديگر سازمانهاي بينالمللي انجام ميدهد.
4- ساير نهادها و سازمانهاي بينالمللي جهاني و منطقهاي
الف) سازمان تجارت جهاني130
تا قبل از دور اروگوئه در اين سازمان، کشورهاي جنوب علاقهاي به شرکت در مذاکرات آن نداشتند؛ اما با تندتر شدن روند صنعتي شدنشان، سازمان به يک مبحث جدي در ميان آنها تبديل شد. (برکشلي، 1374، 21) هدف اصلي اين سازمان کمک به کشورهاي درحالتوسعه و اقتصادهاي در حال گذار جهت برخورداري از مزاياي نظام تجارت چندجانبه است. هرچند درعمل نتوانسته چنين هدفي را دنبال کند.
ب) سازمان همکاري اقتصادي و توسعه131
مهمترين هدف اين سازمان، ترويج سياستهايي است که رفاه اقتصادي و اجتماعي مردم سراسر جهان را بهبود بخشد.132 کميته اصلي اين سازمان “کميته کمک براي توسعه”133، شامل 22 کشور اهداکننده به اضافهي کميسيون جوامع اروپايي است که به کشورهاي درحالتوسعه کمک ميکنند. اين کمکها در غالب “کمک رسمي توسعهاي”134 يعني کمکهاي بلاعوض و وام ارائه ميگردند. هدف اصلي چنين کمکهايي ارتقاء توسعهي اقتصادي و رفاه ميباشد.
ج) بانک بين آمريکايي توسعه135
اين بانک در سال 1959 توسط سازمان

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل، توسعه هزاره Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل، جنبش عدم تعهد