دانلود پایان نامه ارشد با موضوع جامعه پذیری، طبقه اجتماعی، عزت نفس

دانلود پایان نامه ارشد

ده نشد. به طور کلی نتایج به دست آمده نشان داد که مداخلة زود هنگام به منظور اصلاح آمال و آرزوها در جهت بنا نهادن بهترین اهداف واقع بینانه و گسترش برنامه شغلی مناسب به عنوان ابزاری در جهت تسهیل درک افراد از تمامی توانایی های خود، مؤثر است.
باغبان سیچانی، نصر اصفهانی و عابدی (1386) در مقاله خود با عنوان «آرزوهای شغلی» به صورت نظری و با استناد به نتایج تحقیقات دیگران به موضوع مهم آرزوهای شغلی پرداخته اند. آنها از نظریه رشد آرزوهای شغلی که موضوع اصلی نظریه گاتفردسون است استفاده نموده اند. نظریه رشد زیستی – اجتماعی گاتفردسون چگونگی جذب شدن افراد به مشاغل مختلف را توصیف می کند. آنها معتقدند که سال ها آرزوهای شغلی بچه ها مورد علاقه محققان بوده و تعدادی از تحقیقات هم به بررسی این موضوع پرداخته اند. اکثر تحقیقات آرزوهای شغلی بچه ها را در مقطع ابتدائی و راهنمایی بررسی کرده اند. به علاوه تحقیقات مقطعی هم اطلاعاتی راجع به آرزوهای شغلی بچه هایی که در سال های آخر دوره راهنمایی و دبیرستان بوده اند ارائه کرده اند. برخی از محققان نیز تحقیقات طولی در سطح دبیرستان انجام داده اند.
نادری (1381) در تحقیق جامعی با عنوان «بررسی مقایسه بین خود پنداره با تیپ شخصیتی و آرزوهای شغلی دانش آموزان دختر و پسر یش دانشگاهی شهرکرد» به این نتیجه دست یافت که بین میانگین های نمرات خود پنداره و تیپ های شخصیتی و انواع آرزوهای شغلی ارتباط معناداری وجود ندارد و در نوع آرزوهای شغلی دو جنس نیز تفاوت معناداری دیده نشد (نادری، 1381).
نادی، گل پرور و سیادت (1388) تحقیقی با عنوان «جامعه پذیری سازمانی و آرزوهای شغلی کارکنان در محیط های کاری» انجام دادند. این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین جامعه پذیری سازمانی (مشتمل بر آموزش، تفاهم، حمایت همکاران و چشم انداز آینده) با آرزوهای شغلی و حرفه ای (شامل شایستگی کارکردی فنی، شایستگی عمومی مدیریتی، ثبات و تأثیر سازمانی، امنیت جغرافیایی، خلاقیت کارآفرینانه، خود مختاری / استقلال، سبک زندگی و چالش اصیل) در کارکنان شاغل در سازمانهای وابسته به وزارت نفت در شهر اصفهان به مرحله اجرا در آمد.
نتایج حاصله حاکی از آن بود که زیر مقیاس های جامعه پذیری سازمانی، آموزش و چشم انداز آینده سازمانی (با ضرایب بتا استاندارد (235/0) برای چالش اصیل، تفاهم و چشم انداز آینده (با ضرایب بتا استاندارد 204/0-) برای خلاقیت کارآفرینانه، چشم انداز آینده (با بتا استاندارد 223/0-) برای شایستگی فنی و کارکردی (با بتا استاندارد 260/0) برای ثبات تأثیر سازمانی و آموزش (بتای استاندارد 258/0) برای شایستگی عمومی مدیریتی، آموزش، حمایت همکاران و چشم انداز آینده (با بتا استاندارد 204/0-) برای امنیت جغرافیایی دارای توان (275/0) برای سبک زندگی و آموزش (با بتا استاندارد (205/0) هستند.
رستگار خالد (1383) در طرح تحقیقی با موضوع «الگوی ترجیح شغلی فرزندان از نظر والدین تهرانی» به نتایج زیر دست یافته اند. نتایج این تحقیق که طی آن الگوی ترجیح شغلی نمونه ای به حجم 234 نفر از والدین تهرانی که با روش نمونه گیری طبقه یی از سطح شهر تهران انتخاب شده اند، بررسی شده است، دلخواه ترین مشاغلی که والدین تهرانی برای فرزندانشان آرزو دارند به ترتیب، پزشکی (36 درصد) و مهندسی (23 درصد) و مشاغلی که کمتر از همه نام برده شده، کارمندی (5 درصد) و دبیر یا معلم (8 درصد) است. از سوی دیگر، مهمترین ملاک پاسخگویان برای انتخاب شغلی معین به عنوان شغل دلخواه برای فرزندشان خدمت به جامعه و همنوع است (27 درصد)، 22 درصد دیگر به عامل درآمد و آینده خوب توجه داشته اند، 18 درصد منزلت و احترام اجتماعی، 17 درصد علاقه فرزند، 7 درصد امکان ادامه تحصیل و 9 درصد سایر موارد را به ترتیب به عنوان ملاک انتخاب خود ذکر کرده اند. بر اساس یافته های این پژوهش، 66 درصد والدین تهرانی آرزو دارند که فرزندشان در یکی از مشاغل عالی اشتغال داشته باشد، در حالی که سطح آرزوهای شغلی 24 درصد دیگر از والدین از مشاغل متوسط فراتر نمی رود و 10 درصد از والدین نیز مایلند فرزندشان شغل آزاد داشته باشد.
بیشتر والدین (39 درصد) مایلند که فرزندانشان در بخش دولتی به کار بپردازد، 28 درصد از آنان نیز نسبت به مشاغل آزاد ابراز تمایل کرده اند؛ در این میان یک سوم پاسخگویان (33 درصد) اظهار داشته اند که برایشان از این حیث تفاوتی وجود ندارد. در بخش دیگری از این پژوهش، میزان تمایل والدین به اشتغال فرزندانشان در مشاغل فنی نظیر تراشکاری، مکانیکی و غیره بررسی شد که بر اساس آن، نیمی از والدین (49 درصد) موافق اشتغال فرزندانشان به مشاغل فنی و نیمی دیگر (51 درصد) مخالف این امرند.
مجری این طرح با اشاره به یافته های این پژوهش که حاکی از فرزندمداری والدین تهرانی در شکل دهی به آرزوهای خود درباره فرزندانشان و توجه به انطباق شغل فرزندان با علاقه و استعداد آنهاست، در تحلیل بخش دیگری از نتایج این طرح مبنی بر علاقه بیشتر والدین به اشتغال فرزندانشان در مشاغل عالی است، آورده است : این امر از یک سو دلیلی بر افزایش تحرک اجتماعی در جامعه و پدیده ای مثبت است، اما از سوی دیگر چنانچه امکان تحقق این خواسته ها با رجوع به امکانات و شرایط محیطی فراهم نشود، به شکاف فاحشی میان انتظارات ذهنی و پاسخ های عینی، بین آنچه باید باشد و آنچه هست، منجر خواهد شد، که در بلند مدت تبعات پیش بینی نشده ای در پی خواهد داشت، در این صورت تغییر این الگو به نحوی که از افزایش فشار برای تقاضای بیشتر در خصوص عرضه مشاغل عالی بکاهد، اجتناب ناپذیر است. این امر بر عهده صدا و سیما، مطبوعات، آموزش و پرورش و سایر سازمان های فرهنگی و هنری است که به نحوی با متقاعد سازی و تغییر الگوی خانواده ها در این خصوص مربوطند. از سوی دیگر، نزدیک به نیمی از والدین به اشتغال فرزندشان در مشاغل فنی نظر مساعدی داشته اند که با توجه به زمینه مساعد گسترش این حرفه ها در کشور خصوصاً نیاز روزافزون جامعه به این گونه مشاغل لازم است که توجه ویژه به این مشاغل و توسعه آن در سیاست های اشتغال مورد تأکید قرار گیرد.
عجمی (1348) در تحقیق خود با عنوان «خلقیات، معتقدات و آرزوهای شغلی روستاییان، تحقیق در روانشناسی طبقات اجتماعی در سه روستای فارس» معتقد است که آرزوهای شغلی یکی از شاخص های بارز تمایلات، آرزوهای کلی و انتظارات افراد در زندگی خصوصی و اجتماعی آنان است. با توجه به این که افراد هر طبقه اجتماعی دارای امکانات اقتصادی و شیوه زندگی متفاوتی هستند، می توان گفت که سطح آرزوهای شغلی افراد، از یک سو، تابع موقعیت طبقاتی خانواده آنهاست و از سوی دیگر، در نوع مشاغل آتی ایشان تا حدی مؤثر است. بدیهی است که نباید تصور کرد که تنها داشتن آرزوی شغل خاصی موجب می شود که انسان آن شغل را در آینده به دست آورد، بلکه عوامل متعدد دیگری از قبیل امکانات اقتصادی و اجتماعی خانواده، استعداد و خصوصیات خلقی فرد و تحولات اقتصادی و تکنولوژی جامعه در تعیین نوع مشاغل افراد اثر فراوان دارد.
مشاغلی که سران خانوارهای نمونه برای خود یا پسرانشان آرزو دارند به پنج دسته مشاغل عالی (دکتر و مهندس)، کارمندی دولت (اداری، ارتشی، معلم، سپاهی)، پیشه ور و کارگر فنی، مشاغل مربوط به کشاورزی و دامداری و در نهایت سایر مشاغل تقسیم شده است. اکثریت روستاییان نمونه (2/69 درصد) می خواهند همان شغل فعلی خود را داشته باشند و حال آن که 80 درصد آنها برای پسرانشان شغلی به جز شغل خود آرزو دارند. نکته دیگری که در زمینه آرزوهای شغلی مطرح می شود آرزوی شغلی سران خانوارها برای پسرانشان است. در این مورد، اکثر روستاییان مورد مطالعه آرزو دارند که پسرانشان شغلی غیر از شغل خود آنها داشته باشند. بین آرزوهای شغلی و طبقه اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. چرا که 8/3 درصد کارگران کشاورز مایلند پسرانشان شغل خود آنها را داشته باشند. این نسبت برای دهقانان 4/35 درصد و برای تلمبه کاران 3/33 درصد است. سران خانوارهای نمونه مشاغل دولتی را بیش از سایر مشاغل برای پسران خود طالبند.
تنها 8/19 درصد روستاییان نمونه مایلند پسرانشان شغل خود آنان را داشته باشند و 2/80 درصد بقیه آرزو دارند که پسرانشان مشاغلی غیر از شغل خودشان به دست آورند. 6/28 درصد سران خانوارهای نمونه مشاغل دولتی، 4/10 درصد مشاغل عالی، 2/5 درصد مشاغل پیشه وری و کارگری فنی و 2/31 درصد سایر مشاغل را برای پسران خود طالب هستند. کشاورزان بیش از طبقه خوش نشین ها مایل هستند پسرانشان شغل خود آنان را داشته باشند.
مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیما (1382) در تحقیقی با عنوان «نظرسنجی و شناخت آرزوهای نوجوانان تهرانی و رابطه آن با سایر متغیرها» به نتایج زیر دست یافته است. آرزوهای هر انسانی نمادی از سازمان شخصیت اوست و زندگی مجموعه ای هدف ها و آرزوهای هر فرد است. یکی از راه های شناسایی انسان ها که روان شناسان هم به آن توجه دارند، پی بردن به آمال و آرزوهای آنها بوده است. آرزوهای افراد می تواند برای خود آنها و جامعه آثاری مثبت و سازنده و یا مخرب و ویرانگر به همراه داشته باشد. این پژوهش با هدف شناخت آرزوهای نوجوانان تهرانی و رابطه آن با متغیرهایی مانند سن، جنس، تحصیلات، نوع فعالیت والدین، میزان درآمد و منطقه سکونت انجام شده است.
نتایج به دست آمده نشان می دهد که سلسله مراتب آرزوها به ترتیب اولویت در پسران عبارتند از :
1- معنوی 2- اجتماعی 3- فرهنگی 4- اقتصادی 5- سیاسی و در دختران عبارت است از : 1- معنوی 2- اجتماعی 3- فرهنگی 4- سیاسی 5- اقتصادی.
همچنین میان آرزوهای فرهنگی و درآمد ماهانه خانواده افراد، رابطه معنی داری وجود داشته است. به طوری که با افزایش میزان درآمد ماهانه خانواده، آرزوهای فرهنگی افراد افزایش یافته است. افرادی که درآمد ماهانه خانواده آنها زیر 100 هزار تومان بوده است، در مقایسه با سایر افراد آرزوهای فرهنگی کمتری داشته اند. میان آرزوهای معنوی و درآمد ماهانه خانواده افراد رابطه وجود داشته است. به طوری که آرزوهای معنوی نوجوانی که درآمد ماهانه خانواده آنها زیر 100 هزار تومان بوده است، بیشتر از سایر افراد با درآمدهای خانوادگی دیگر بوده است. آرزوهای فرهنگی نوجوانان منطقه غرب بیشتر از مناطق شمال، شمال شرق، شمال غرب، شرق، غرب، جنوب، جنوب شرق، جنوب غرب و مرکز بوده است و آرزوهای فرهنگی نوجوانان در جنوب غرب از مناطق یاد شده کمتر بوده است. افرادی که پدرانشان در مشاغل رده بالا اشتغال داشته اند، آرزوهای فرهنگی بیشتری داشته اند.
میان آرزوهای شغلی و جنس افراد تفاوت معنی داری وجود داشته است. به طوری که پسران به نسبت بیشتر از دختران، مشاغل رده بالا و دختران بیشتر از پسران مشاغل رده متوسط را آرزو کرده اند. میان دلایل آرزوهای شغلی و سن افراد رابطه وجود داشته و با بالا رفتن سن، دلایل معنوی آرزوهای شغلی افزایش یافته است. به طور کلی دو سوم افراد برای آرزوهای شغلی خود، دلایل اقتصادی ذکر کرده اند. میان دلایل آرزوهای شغلی و تحصیلات رابطه وجود داشته و با افزایش میزان تحصیلات، دلایل اقتصادی افراد برای آرزوهای شغلی آنها افزایش یافته است.
به طور کلی داشتن شغلی که ارزش اجتماعی داشته باشد و به خوبی از عهده آن برآمدن عزت نفس را زیاد می کند و به ایجاد احساس ایمنی و هویت با ثبات کمک می کند. برعکس، اگر جامعه به افرادش بگوید که به آنها نیازی ندارد و اشتغال امکانپذیر نباشد در آنان احساس تردید و سر خوردگی ایجاد می شود و دچار کمی عزت نفس می شوند. احتمال دارد که این افراد دچار سردرگمی در هویت و حتی در برخی از موارد بزهکار شوند، ترک تحصیل کنند و هویتی منفی پیدا کنند.
بیش از نیمی از نوجوانان جامعه ما، مشاغل رده بالا را آرزو کرده اند و فقط یک چهارم آنها مشاغل رده متوسط و 6 درصد مشاغل رده پایین را آرزو کرده اند. بدیهی است عدم تحقق نسبی این آرزوها پیامدها

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های مقدار خطا Next Entries پایان نامه با کلید واژه های فراواني، متغير، ويژگي