دانلود پایان نامه ارشد با موضوع جامعه شناسی، محل سکونت، روابط جنسی

دانلود پایان نامه ارشد

این نخستین باری است که نام کوچ و بلوچ در کنار دیگر ایرانیان در شاهنامه آمده است (هان منبع : 634)
– مهمترین عشایر جنوب شرق ایران بلوچها بودند که عمدتا در بلوچستان و سیستان سکونت داشتند . بلوچهای سیستان و بلوچستان در آغاز دوران پادشاهی قاجاریه تحت فرماندهی دولت مرکزی نبودند و بطور مستمر خراج نمی پرداختند اما گهگاه برای والی کرمان پیشکش مختصری می فرستادند .
همان طور که از مطالب بالا می آید قوم بلوچ هیچ گاه عرب نبوده و این مطالب را می توان از خصوصیات جسمی و زبانی آنها که شبیه ایرانیان باستان است دانست همچنین در شاهنامه نیز قوم کوچ و بلوچ را در کنار گردان سیاوش برای جنگ با تورانیان می بینیم که در زمان انوشیروان ساسانی نیز نام آنها آمده که آنها را تنبیه کرده است در منابع تاریخی آمده است که برروی پرچم آنها نقش پلنگ بوده که این نشان دهنده این است که طبق گفته پژوهشگران سرزمین اصلی کوچان و بلوچان مناطق شمالی ایران باشد. عده ای کرمان و جیرفت را محل سکونت کوچ و بلوچ می دانند پس از تعریف برسی نژادی بلوچ که و سابقه تاریخی آنها اینکه به ذکر نام تعدادی از طوایف شهرستان خاش می پردازیم .
1- طایفه ریگی : این طایفه یکی از بزرگترین طوایف خاش محسوب می شود که دارای سابقه بسیار طولانی در این شهر و حتی استان می باشند و طبق کتاب مردمان ایران سعدیان قبایل ریگی در دامنه های شمال کوه تفتان تا هیرمند سکونت داشتند و برسه شعبه اند که تنها ناتوزهی ها ساکن دائمی سرحد می باشند و مالک گله ای بزرگ گوسفند و بز بوده اند . وی قلمروطایفه ریگی را شامل سرزمین وسیعی از زاهدان و میرجاوه تا خاش و سپس ایرانشهر می داند و این طایفه را شامل چندین طایفه بولاک زهی ، شه کرم زهی ، عیسی زهی و ناتوزهی می داند ( همان منبع :628)درحال حاضراین طایفه بیش از بیست طایفه زیرمجموعه ووابسته دارد.
2- یاراحمد زهی :(شهنوازی) طبق تعریف آقای سعدیان کاملا بادیه نشین و افراد خوش هیکلی هستند و محل سکونت آنها را گزو می داند که همه ساله از غرب پشتگوه به تفتان و سپس به سوی نخلستان های ماشکل برای خرما خوری کوچ می کردند
در حال حاضر یکی از بزرگترین طوایف خاش در کنار طایفه ریگی هستند و سردار آنهاحاجی خوبیار نام دارد .
3- گمشادزهی : که به تیره هایی چون داد خدازهی مرادزهی تقسیم می شوند و امروزه مراد زهی در این شهر بیشتر از خود طایفه گمشاد زهی هستند .
4- میر بلوزایی ( میر بلوچ زایی ) : که زارع و مالک و از نژاد کرد بوده که در نقاط حاصل خیز سرحد زندگی می کردند .
5- هاشم زایی : گروهی کوچک زارع و گله دار هستند که بیشتر آنها در نوک آباد و خاش زندگی می کنند و افرادی نرم خو و باسواد هستند .
6- کردها و تمندانی ها : که اصلا پارسی هستند ودر ارتفاعات کوه تفتان ساکن بودند و مردمانی قوی و سالم می باشند این افراد نیز بسیار تحصیل کرده و نرم خوهستند .
7- براهویی ها : مردمانی قوی و خوش هیکل و ساکن نزدیکی های دجینگ بودند و سابقه نژادی آنها را عده ای هندی و دراویدی می دانند و این افراد اصالتا بلوچ نبوده اند و زبان مخصوص به خود بنام کردگالی داشته اند که کم کم با بلوچ ها آمیخته اند مهمترین تیره های براهویی 1- موسی زهی 2- جنگی زهی 3- عیسی زهی 4- مستان زهی 5- شاهی زهی 6- یاغی زهی 7- زرکاری هستند .
8- خواشی ها : این قبیله و جمالزهی ها که آنها را نیز خواشی خوانند ظاهرا از بومیان اصلی و در دره خاش ساکن هستند ( سعدیان 1375 : 639 )
9- شولی بر : آقای سعدیان اصل و نسب طوایف شولی بر را از تیره سرابندی می داند که در کنار هاشم زای ، رستم خانی و کمال خان زهی محمد حسن خانی ، سردار از طوایف سرابندی هستند و اصل و نسب خود راخود را عرب و از اعقاب مالک اشتر نخعی می دانند که در زمان خلاف خلیفه دوم به کردستان ایران آمده اند و بعد به عراق عجم و اراک امروزی مهاجرت و در کوههای سربندماندگار شده اند و علت نام گذاری آنها به خاطر محل سکونت آنها سرابندی نامیده شده در حال حاضر سردار آنها زمان خان شهلی بر است
10- طایفه ایرندگانی : که دربخش ایرندگان ساکن هستند ومردمانی نرم خووعلاقمند به علم ودانش هستند
11- طایفه عمر زهی :
12- طایفه نارویی :بیشتر درمناطق دهپابید ، نصرت آباد و حصارو اطراف نصرت آباد نارویی زیاد دارد ودر خاش کمتر ساکن هستند
13- طایفه جمشید زهی:که درشهرستانهای خاش وایرانشهر زندگی می کنند
2-19- سردارهای طوایف بلوچ :
-طایفه ریگی : سرداربشیر احمد ریگی ( ناتوزهی ، عیسی زهی ، میرکا زهی ، بهار زهی ، شه کرم زهی ، زنگی زهی ، شنبه زهی ، بولاک زهی و….. ) از طوایف وابسته به ریگی اند
-طایفه شهنوازی (یار محمد زهی – حسین زهی – حسن زهی ، کهرازهی ) سردار خوبیار شهنوازی
-طایفه کرم زهی : حاج خرم ریگی
-طایفه جمالزهی (خاشی ) سردارندارد
– طایفه تمندانی و نرونی : حاج خان محمد کرد
-طایفه جمشید زهی :حاجی درمحمدجمشیدزهی
-طایفه شعلی بر : زماخان شهلی بر – حاج احمد شهلی بر که براهویی ها آن را کشتند
-طایفه براهویی : حاج عیسی خان معروف به کدخداوحاج حیدر براهویی بود که توسط شولی برهاکشته شد
-طایفه گمشاد زهی : تاج محمد گمشاد زهی که ایشون هم کمترازیک سالی هست که کشته شدو حاج حمید .
-طایفه قلندرزهی:حاجی لال خان قلندرزهی
–طایفه کرد – میربلوچ زهی و سهراب زهی – سردار ولی محمد کرد
-طایفه هاشم زهی : حاج احمد هاشم زهی
-طایفه ایرندگانی : سردار ندارد و بیشتر ریش سفیدی
-طایفه عمر زهی : حاجی شگری
-طایفه شه کرمزهی:حاجی علی خان شه کرم زهی
2-20- بررسی پیشینه ازدواج:
با این که ازدواج یک پدیده اجتماعی کلی است می تواند آن را از دیدگاه های مختلف مورد مطالعه قرار داد، خواه مانند یک نهاد و اصل سازمان اجتماعی (تحقیقات دورکیم ، مالینوفسکی ،پارسنونز ولوی اشتروس) خواه از نظر دموگرافی و خواه بعنوان پدیده کنش متقابل. ازدواج به تمام معنا یک پدیده اجتماعی است و همواره تحت نظارت دقیق جامعه صورت می پذیرد. یعنی حضور دائمی جامعه در کار زوجیت و کوشش آن قاعده مند کردن، موجب پیدایش ممنوعیت ها، محدودیت ها و مشکلات در راه چگونگی همسر گزینی می شود.(حسینی: 1386، 80-79)
حال بعد ازاین مقدمه به تعریف ازدواج ازدیدگاه اندیشمندان مختلف علوم اجتماعی می پردازیم.
اشتروس ازدواج را برخوردی دراماتیک بین فرهنگ و طبیعت یا قواعد اجتماعی وکشش جسمی می داندو منع زنا با محارم را عامل توسعه و پیشرفت فرهنگ می داند
– کارلسون ازدواج را واکنش متقابل بین دو فرد یک مرد و یک زن با تحقیق شرایط قانونی و برگزاری مراسم می داند (ساروخانی 1382 جامعه شناسی خانواده : 23)
ازدواج عملی است که پیوند بین دو جنس مخالف را برپایه روابط پایا پای جنسی موجب می شود .ازدواج امری است پسندیده و بسیار سودمند که درمیان تمامی انسانهای روی زمین دیده می شود سابقه و پیشینه ازدواج برمی گردد به خلقت انسان توسط خداوند باری تعالی و چون انسان را تنها دید برای او همدم و همسری بنام حضرت حوا خلق کرد تا از تنهایی بیرون آید و از آنجا به بعد فرزندان آدم همسر اختیار کردند تا نسل خود را گسترش دهند در طول تاریخ شیوه های گزینش همسر و تعداد آنها تغیر و تحولات بسیارزیادی کرده است تا به شکل امروزی آن رسید است لویس مورگان انسان شناس آمریکایی معتقد است که همانطور که جوامع سیر تکاملی داشته و از سه مرحله توحش بربریت و تمدن گذر کرده است جوامع ابتدایی مسیر تدریجی تکامل را پشت سرگذرانده اند که عبارتند از :
1-هرج و مرج جنسی 2- روابط جنسی بین برادران و خواهران 3- خانواده اشتراکی 4- سازمان کلان
5-مواصلت زوجی میان افراد 6 – شیخوخیت پدر خانواده 7- تعدد شوهر برای یک زن در آن واحد 8- پیدایش مالکیت خصوصی 9 – مواصلت تحت تاثیر تمدن و پیروی از قاعده توصیفی ( هیس –تاریخ مردم شناسی – صفحه 67-66 )
2-21- تعریف وپیشینه خانواده:
بدنیست نظر چند تن ازاندیشمندان علوم اجتماعی وانسانی رادرباره خانواده جویاشویم وبعد انواع خانواده راازنظر مورگان ودورکهیم بیان کنیم.
-21-2تعاریف خانواده
“برگس” خانواده را اتحاد بین کسانی که با یکدیگر تعامل دارند می داند.(برگس 1926)
“لوی”: خانواده واحدی اجتماعی است که بر اساس ازدواج پدید می آید.(ساروخانی:1370، 255)
“دیویس”: خانواده از گروهی از اشخاص تشکیل می شود که روابطشان با یکدیگر بر پایه خویشاوندی همخونی استوار است. (Mitchell, 1977, 76)
“مک آیور”: خانواده گروهی است دارای روابط جنسی چنان پایا و مشخص که به تولید مثل و پرورش فرزندان منتهی می شود.(ساروخانی، 1370، 255)
“مورداک”: خانواده گروهی اجتماعی است با اقامتگاه مشترک، همکاری اقتصادی و تولید مثل.(lee and newby.1995: 282
مورگان معتقد بوده که خانواده مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته تا به شکل امروزی رسیده است وی از پنج نوع خانواده سخن می راند و مسیر تکامل آنها را بررسی می کند که عبارتند از :

1- خانواده همخون :
که این خانواده برپایه ازدواج برادران و خواهران حقیقی و جانبی در یک گروه استوار شده بود
2- خانواده پونالوایی
این خانواده بر پایه ازدواج خواهران حقیقی و جانبی گوناگون با شوهران یکدیگر در یک گروه استوارشده بود؛ شوهران مشترک نمی بایست ضرورتاً خویشاوند هم بوده باشند . ازدواج برادران حقیقی و جانبی گوناگون با همسران یکدیگر در یک گروه که زنان مشترک هم نمی بایست ضرورتاً خویش هم بوده باشند در این خانواده با محارم هم عمودی است هم افقی
3- خانواده سند یا سمیک :
خانواده ای است نزدیک به آنچه امروزه دیده می شود ودر آن اولاً پدیده محارم چند بعدی است یعنی فقط به والدین و فرزندان و خواهران و برادران اختصاص ندارد ثانیاً تداوم پیوند زناشوی به چشم می خورد ثالثاً تک همسری تجلی دارد ( همان منبع صفحه 149- 148 )
4- خانواده پدرسالاری :
این خانواده برپایه ازدواج یک مرد با همسران گوناگون استوار بود که عموماً انزوای همسران از صحنه زندگی اجتماعی را به دنبال داشت .
5- خانواده تک همسری :
که امروزه دراکثر دنیا رایج است وی مدعی بود که خانواده تک همسری نیز تا به آخر نخواهد ماند و تغیر و تحولات زیادی خواهد کرد .
علاوه برلویس مورگان افراد دیگری چون دورکهیم و اشتروس در مورد تطور و تکامل نظام خانواده و همسر گزینی اظهار نظر کرده اند . دورکهیم در مورد تطور خانواده معتقد است که خانواده قبل از اینکه پدیده ای زیستی یا طبیعی باشد یک پدیده اجتماعی است و مطالعه آن نیز باید در حیطه جامعه شناسی باشد وی مراحل تکوین خانواده را به چهار مرحله:
1-مرحله کلانی :که کلان را بی شکل و برون همسر می دانست اولین نوع خانواده می داند
2 مرحله خانواده صلبی : خانواده ای است که در داخل کلان شکل می گیرد و همبستگی اعضای آن زیاد است ثروت مشاع است و اشتراک مالی موجب پیوند و انجام آن است .
3-خانواده پدر سری روم قدیم :خانواده ای است که پدر محور که در آن مرد بودن به خودی خود با سلسله امتیازاتی وابسته است . پدر رییس خانواده به حساب می آید و این سمت به فرزند ارشد پسر انتقال می یابد
4-خانواده زن وشوهری :
از نظر دورکهیم آخرین نوع خانواده در جهان است و ناشی از فرایند تطور مبتنی بر انقباض تدریجی به صور گوناگون از نظر حجم و ابعاد – وضایف و کارکرد – تعیم بخش – جبرگرایی و پذیرش تطور خطی است . کلودلوی اشتروس از مشهورترین محققان جهان در زمینه خانواده و خویشاوندی است که مهمترین دستاورد او در جامعه شناسی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع پوشش گیاهی، نقاط شهری، رطوبت نسبی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تعدد زوجات، شهید مطهری، علمای دینی