دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ثبت اسناد، برنامه پنجم توسعه، املاک مجاور

دانلود پایان نامه ارشد

تصرف و يصورت ميگيرد لذا اساس كارتحديد حدود برطبق ماده 71 آيين نامه ثبت به شرح ذيل است.
نماينده ثبت عمل تحديدحدود را فقط نسبت به ابنيه ،اجز اءوآنچه را كه در داخل محدوده ذكر شده در اظهارنامه است، انجام وتحديد ميكند وزائد بر خواسته متقاضي ثبت راتحديد نمی كند وآنچه راكه بعنوان تحديدحدود انجام ميدهد بايد احراز تصرف متقاضی را در آن نمايد وگر نه از تحديدحدود آنچه كه از تصرف وي خارج است خودداري ميشود.
2-1-2-1-1-تحديدحدود به تبعيت از مجاورين
هرگاه حدود مجاورین ازلحاظ عمليات ثبتی تثبيت ومعين باشد، يعني تحديد حدود املاک مجاور به عمل آمده باشدومدت اعتراض سپري شده ودراين مدت اعتراض واصل نشده باشد يا درصورت وصول اعتراض، تكليف آن به موجب حكم نهايي دادگاه روشن شده ويا معترض ازاعتراض خود صرفنظر نموده وآنرا مسترد نموده باشد تحديد حدود بدون انتشارآگهي تحديد حدود ملك و به تبعيت ازمجاورين به عمل خواهدآمد.11
2-1-2-1-2- اعتراض به حقوق ارتفاقي
هركس كه مدعي حق ارتفاق درملك مورد تقاضاي ثبت خويش باشدويا چنانچه ديگران نسبت به حق ارتفاق ادعايي متقاضي ثبت اعتراض داشته باشند ويا در مواقعيكه متقاضي ثبت يانماينده قانوني ويا در زمان تنظيم صورتمجلس تحديدحدود حضورنداشته باشدو ملك برطبق اظهارات مجاورين تحديدحدود شده باشد به موجب مفاد ماده 20 قانون ثبت معترض ميتواند ظرف مدت سی روز از تاریخ تنظيم صورت مجلس تحديدحدود اعتراض خود را به واحد ثبتی مربوطه تسليم نمايد.12
2-1-2-2- زمان تحديد حدود عمومی املاك
برابر قانون پس از انتشار اولين آگهي نوبتي مي توان اگهی تحدید حدود را منتشر نموده 13و عمليات تحديد حدود را انجام داد كه در آن كليه املاك به مرحله تحديد حدود رسيده باشند بايد در آگهي عمومي به ترتيب پلاك و نوع ملك و مالك و ساير مشخصات منتشر و در تاريخ تعيين شده در آگهي براي تحديد حدود اقدام نمود. 14
2-1-2-2-1- تحديدحدود اختصاصي
آگهي تحديد حدود به صورت عمومي منتشر مي شود ولي چنانچه يك بار آگهي تحديد حدودعمومي منتشر گرديدولي به هر دليل عمل تحديدحدود انجام نشده باشد حسب تقاضاي متقاضي يا قائم مقام وي مي توان آگهي تحديد حدود اختصاصي براي آن ملك منتشر نمود. 15
2-1-2-2-2- املاكي بدون نياز به انتشار آگهي تحديد
هر گاه حدود املاک مجاورين ثبت شده باشد، تحديد حدود بدون انتشار آگهي و به تبعيت از مجاورين انجام مي شود منظور از تثبيت حدود مجاورين اين است كه نسبت به آن ملك تحديد حدود به عمل آمده باشد و مدت اعتراض بدون واخواهی سپري شده باشد چون طبق ماده 24 قانون ثبت16 پس از تثبیت حدود، هيچ گونه ادعايي پذيرفته نمي شود.
2-2- ثبت نوین و کاداستر
گسترده خدمات ثبتی و حجم فعالیتهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نقش اساسی آن در ارتقاءنظم حقوقی و امنیت اقتصادی باعث گردیده همواره در برنامه های کلان و توسعه ای کشور به عنوان یکی از دستگاههای تاثیر گذار،ماموریت های مهمی برای آن تعریف و در نظر گرفته شود به طوریکه در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تکالیف جدیدی به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور محول گردیده است که موارد ذیل بخشی از این تکالیف را بیان می کند:
بند “م”ماده “قانون برنامه پنجم توسعه :”سازمان ثبت اسناد واملاک کشور مکلف است نسبت به الکترونیک نمودن کلیه مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید به گونه ای که امکان پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات فراهم شود .”
بند “ز” ماده46قانون برنامه پنجم توسعه : سازمان ثبت اسناد واملاک کشو مکلف است نسبت به گسترش سامانه الکترونیک امن معاملات و مستقلات در سطح کشور اقدام نماید .”
جز 1بند “و” ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه :”سازمان ثبت اسناد واملاک کشور مکلف است تا پایان برنامه نسبت به ایجاد پایگاه اطلاعات حقوقی املاک و تکمیل کاداستراقدام نماید.”
بند “ح”ماده 143قانون برنامه پنجم توسعه :”سازمان ثبت اسناد واملاک کشور مکلف است نسبت به صدور سند مالکیت برای کلیه اراضی کشاورزی تاپایان برنامه پنجم اقدام نماید .”
رویکرد و برنامه های مدیریت سازمان ثبت برای گذر از ثبت سنتی و دستیابی به ثبته الکترونیکی و پیشرفته می تواند نقطه امیدی برای رسیدن اهداف و برنامه های توسعه کشور و چشم انداز نظام ثبتی در افق 1404 باشد تا براین اساس بتوان زمینه و بسترهای خدمات رسانی بیشتر و بهتر به مردم و احقاق حقوق عامه را فراهم نمود و از طرف دیگر زمینه تحقق اهداف توسعه نظام جامع مالکیت را عینیت بخشید .
بدیهی است شفاف سازی و تثبیت حدود مالکیت اموال غیر منقول باتوسعه و تکمیل کاداستر نقش مهمی در تضمین حقوق مالکیت و شناسایی مالکین ،مدیریت و نظارت بربازار زمین و نقل وانتقالات ،کاهش دعاوی ملکی،بهبود کنترل و نظارت برکاربری اراضی و مدیریت بهینه کشاورزی حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست خواهد داشت .
امروزه وجود اطلاعات دقيق، صحيح، بهنگام، مرجع وقابل اشتراك گذاري در رابطه با فعاليتها، منابع و زير ساخت ها براي همه افراد جامعه در همه زمانها و مكانها جهت اعمال يك سياست جامع اطلاعاتي وعملياتي که امكان تصميم گيري هوشمند رافراهم می آورد، بستر ، ابزار وموتور توسعه پايدار اجتماعي و اقتصادي هر جامعه است. علي رغم پيشرفتهاي چشمگير حاصله در زمينه فن آوري اطلاعات و ارتباطات، زير ساخت اطلاعاتي مكاني، سيستمهاي اطلاعات مكاني، مديريت زمين و سيستمهاي اداره زمين در سطح بين المللي، تا كنون پیشرفت چشمگیری در كشور حاصل نشده يا اگر پيش رفتی هم حاصل شده است قابل انتظار با آنچه پيش بيني مي شد نيست و عواقب آن بطور مستمر در بسياري از مشكلات از جمله نابساماني در بازار زمين و مسكن و‌آثار آن كه ورود دعاوی ملکی به مراجع قضايي می باشد،مشهوداست.
كلمه ثبت نوين هميشه در كنار كاداستر به كار برده میشود. با بررسي كه نگارنده از معني ومفهوم ثبت نوين در كتب مختلف و مراجع رسمي وغير رسمي نموده است. هنوز تعريف مشخصي از ثبت نوين ارائه نگرديده است و چنين استنباط مي شود كه گويي با بيان ثبت نوين معني ومفهوم مورد ان يك حالت آرماني براي سازمان ثبت اسناد واملاك می باشد باتوجه به اين كه عموماً از ثبت نوين در كنار طرح كاداسترنام برده مي شود هدف اين است كه طرح كاداستر به نحو احسن اجرا گردد. بر خلاف كاداستر كه يك واژه جهاني و شامل تعريفي مشخص و معين است،ثبت نوين فاقد تعريفي دانشگاهي است كه دارای چهار چوب و هدفي مشخص باشد حتي در مجموعه مقالات همايش علمي وكاربري به سوي ثبت نوين كه همزمان باهمايش آن درآبان ماه سال 1385 بطور تخصصي با عنوان ثبت نوين وهمايش مشابهي كه در سال 1390 از سوي سازمان ثبت اسناد و املاك كشوربرگزار گرديد. در هيچ يك از مقالات منتشر شده صراحتاً ياتلویحا تعريفي از ثبت نوين نشده است و در هر كجا كه نامي از ثبت نوين به ميان آمده در كنار كاداسترتعريف شده است يعني به نظر مي آيد تمامي اهداف و دستاوردهاي رياست سازمان وساير نويسندگان حاصل اجراي كامل و دقيق كاداستر باشد.نگارنده پس از جستجوي فراوان در كتب مختلف، سخنراني هاي متعدد، هیچگونه تعریفی از ثبت نوین بدست نياورد.
ثبت آني املاك و صدور كارت مالكيت را هم مي توان گامي بسوي ثبت نوين دانست چرا كه با پيشرفتهايي كه هر روز حاصل مي شود امكان تسهيل، سرعت و امنيت بخشيدن به ثبت املاك قابل پيش بيني است.
پس برداشت عمومي از ثبت نوين پياده شدن صحيح وكامل كاداسترمي باشد كه با اجرايي شدن آن بسياري از مشكلات كه در سازمان ثبت وساير نهادها، ارگانها وادارات مثل مراجع قضايي به چشم می اید مرتفع یابه حداقل مي رسد.
سيستم اداره زمين،ثبت املاک، مكان دقيق ملك،مالكيت اشخاص، محدودیتهايي كه درآن املاك مي باشد با محوريت كاداسترمي باشد.
توسعه و تغيير حريم شهرها در ابعاد فيزيكي به علت رشد و ازدياد جمعيت و فراگيري زمين ها واراضي كشاورزي و مزروعي اطراف شهرها و تغيير بافت آنها به محل هاي مسکونی، ايجاد مستحدثات وكارخانجات و بزرگراه ها و توسعه بي وفقه این فرايند، گسترش لزوم نياز و دسترسي به اطلاعات طبقه بندي شده را در مورد املاك و اراضي و مستغلات ايجاب مي كند كه بتواند وضعيت املاك را از نظر مساحت و حدود در مقايس هندسي جهت اقدامات طرحهاي عمراني و تغيير وتحولات روز و حفظ حقوق مالكين فراهم و در اختيار متخصصان فن جهت استفاده قرار دهد.
بر اين اساس سازمان ثبت و اسناد و املاك كشور بر ابر ماده 156قانون17ثبت به نيابت از دولت وظيفه تعيين حريم و حدود املاك را عهده دار است تا با بكار گيري از روشهاي پيشرفته جهت اشراف كامل بر ابعادو مرز حدود املاك اقدامات لازم را در جهت اسناد و تهيه نقشه اراضي انجام دهد تا به اين وسيله بتواند به عنوان مرجعي مطمئن وقابل استفاده در مراجعات بعدي مورداستفاده قرا رگيرد.
مجموعه اين اطلاعات هندسي املاك و مستغلات كه در نقشه ها با مقياس بزرگ و همراه با مشخصه هاي لازم ديگر تهيه و طبقه بندي شده است و امكان شناسايي دقيق و منظم املاك را فراهم مي سازد، كاداسترناميده مي شود18.
ريشه كاداستركلمه يوناني به معني يادداشت مي باشد.كاداستربه نظامی اطلاق مي شود كه هدف آن تعيين حدود به همراه اطلاعات حقوقي مرتبط به هر ملك مي باشد. 19
در ماده 156 قانون ثبت اسناد واملاك مقرر شده است به منظور تشخيص حدود و موقعيت املاك واقع در محدوده شهرها و حومه،‌نقشه املاك بصورت كاداسترتهيه شود.
به موجب ماده يك آيين نامه حدود وظايف و تشكيلات تهيه نقشه املاك بصورت كاداسترموضوع تبصره 3 ماده 156 قانون ثبت،نقشه كاداستربه موجب عمليات فني و مهندسي، مميزي، ثبتي وحقوقي در مورد املاكي اطلاق مي شود كه جريان ثبتي آن خاتمه يافته است، اعم از اين كه در دفتر املاك ثبت شده يا نشده باشد، به جهت آن كه محدوده و موقعيت املاك رامشخص نمايند و ارتباط جغرافيايي آنها را با يكديگر نشان دهد و به منظور تثبيت مالكيت وتسهيل در حل وفصل دعاوي ملكي و ساير موارد مربوط به املاك اجرا می گردد.
نقشه برداري یکی از قديمي ترين فنون و روشهاي مورداستفاده بشر بوده كه از آن براي تعيين حدود اراضي و املاك استفاده مي كرده اند، اما با پيشرفت آبادي ها و روند افزايش جمعيت و گسترش شهر نشيني و بالا رفتن ارزش زمينها وشهرها و مزارع، اهميت نقشه برداري بيشتر نمود پيدا كرده است.
كاداستربه طور كلي به دو صورت رقومي و خطی تقسیم می شود. در صورتي که مجموعه اطلاعات در رايانه ضبط و گوشه هاي املاك به صورت نقاط داراي مختصات نماينده شود كاداستررقومي است در كاداستررقومي ، اطلاعات مختلف نظير نقشه هاي هندسي طول و ابعاد و مساحت ملك و مالكين وسوابق ثبتي در رايانه ضبط واطلاعات مورد لزوم براي استفاده هاي گوناگون با يكديگر تلفيق مي شود اين اطلاعات را لايه هاي كاداسترمي گويندكه در يك سيستم بانک اطلاعاتي ذخيره مي گردد. در صورتي كه اطلاعات كاداستربه صورت نقشه هاي خطي داراي اطلاعات توصيفي ثبتي تهيه شود كاداستر خطي است .
هدف كاداستر این است که نظامي دقيق، ساده، روان، مطمئن و قابل تغيير با زمان حاكم بر امور املاك و اراضي كشور فراهم کند. كاداسترفهرست منظمي از داده هاي املاك ( قطعات زمين)‌در داخل كشور يا بخشي از‌ آن است كه بر اساس نقشه برداري ازحدود تهيه مي گردد. عمليات كاداستربه صورت خلاصه شامل عكسبرداري هوايي، تبديل رقومي عكسها، وعمليات زمين، نقشه برداري وويرايش و تكميل زمين‌، اضافه كردن اطلاعات ثبتي، ترسيم نقشه، كنترل نهايي و راه اندازي سيستم بانك اطلاعاتي مي باشد.20
کاداستر در دو گفتار ثبت نوین در دفاتر اسناد رسمی و املاک ادارات ثبت مورد بررسی قرار میگیرد.
2-2-1- ثبت نوین در اسناد رسمی
اسنادي كه در ادارات ثبت با توجه به سيستم كاداسترتهيه وتحويل مالك مي گردد به جهت انتقال به دفاتر اسناد رسمي برده مي شود و پس از هر گونه معاملاتي خلاصه آن توسط دفتر خانه به ادارات ثبت ارسال مي گردد پس جا دارد نقش كاداستردر دفاتر اسناد رسمي موردبررسي قرار گیرد.
سر دفتري اسناد رسمي از جمله مشاغل حقوقي است كه تا كنون ابعاد مختلف آن چنانكه شايسته است مورد

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ثبت اسناد، ثبت املاک، وزارت عدلیه Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ثبت اسناد، حل اختلاف