دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تیپ های شخصیتی، رشته تحصیلی، وضعیت اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

اعتماد به نفس در زنان، نقش متضاد زنان
ژو و مارینی
پایگاه اقتصادی و اجتماعی، جنسیت، نژاد، بعد فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شغل
جیم تنجر
ثروت و رفاه، افزایش فرصت های شغلی، بیکاری
هیسائوناگاوا
ماهیت متغیر پیشنهادات شغلی، بالا رفتن نرخ جویندگان کار، مشاوره، کاریابی برای دانشجویان، شکل دادن به سیستم جایگزین شغل
گلشنی
رابطه آرزوهای شغلی با تیپ های شخصیتی، رشته تحصیلی، آزمون شغلی
محسنی تبریزی، علیرضا، میرزایی، محمد
میزان انگیزش به کار، کارآفرینی، جنسیت، نیاز به موفقیت، انگیزه اقتصادی، فردگرایی، آرزوها و ترجیحات شغلی، وضعیت اجتماعی – اقتصادی، رضایت از زندگی، آنومی اجتماعی و التزام به کار
حسینیان و یزدی
هدایت شغلی، تیپ شخصیتی، محیط شغلی، علاقمندی به شغل
روزنامه شاپرک
مهارت های شغلی و مناسب بازار، انتخاب شغل، آمادگی برای اشتغال، آرزوهای شغلی نوجوانان، همسالان و دوستان، هوش و استعداد، طبقه اقتصادی و اجتماعی، مشاوره شغلی
مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیما
سلسله مراتب آرزوهای نوجوانان، علاقه به مذهب و معنویات، عزت نفس، آرزوهای فرهنگی، آرزوهای شغلی، میزان تحصیلات، درآمد ماهیانه، سن، جنسیت، منطقه جغرافیایی
عجمی
روانشناسی طبقات اجتماعی، موقعیت طبقاتی خانواده، آرزوهای شغلی، مشاغل دولتی، انواع مشاغل، جنسیت، سن
رستگار خالد
فرزندمداری والدین، آرزوهای شغلی، خدمت به جامعه و همنوع، احترام اجتماعی، سطح آرزوهای شغلی، ترجیح شغلی فرزندان
نادی، گل پرور و سیادت
جامعه پذیری سازمانی، چشم انداز آینده سازمانی، خلاقیت کارآفرینانه، چشم انداز آینده، شایستگی فنی و کارکردی، ثبات و تأثیر سازمانی، شایستگی عمومی مدیریتی، آموزش، حمایت همکاران، امنیت جغرافیایی، سبک زندگی
نادری
نمرات خود پنداره، جنسیت، تیپ های شخصیتی، انواع آرزوهای شغلی
باغبان سیچانی، نصر اصفهانی و عابدی
آرزوهای شغلی، مقاطع تحصیلی، جنسیت، رشد زیستی و اجتماعی، چگونگی جذب شدن افراد به مشاغل
محمدی کاجی و کامکاری
آرزوهای تحصیلی و شغلی، جهت یابی مسیرهای تحصیلی و شغلی، پیشرفت تحصیلی، سن، جنسیت، تحصیلات والدین، کفایت خود ادراک شده
محمد حسن آمنا
گرایش های تحصیلی و شغلی دانش آموزان، خانواده، اولیاء مدرسه، دوستان، وضعیت اقتصادی، تحصیلات دانشگاهی، شاغل
ایران محبوب و طاهریان فرد
پایگاه اجتماعی، مشاغل مورد انتظار پاسخگویان، شغل پدر، شغل مادر، طبقه اجتماعی، رشته تحصیلی، منطقه آموزشی، تحصیلات مادر، تحصیلات پدر، اعتقادات مذهبی، آرزوهای شغلی، معدل
احمد قاضی زاده و بایزید قادری
آیندة شغلی، جنسیت، سن، نگرش مثبت و منفی به شغل، وضعیت اشتغال، مقاطع تحصیلی، درآمد ماهیانه
محمد حسن مقدس جعفری
خانواده، گروه همسالان، مدرسه، گرایش های شغلی دانش آموزان، جنسیت، انواع مشاغل، معدل
زهرا داریانپور
انتظارات شغلی، شرایط اقتصادی، اجتماعی، آرزوهای شغلی، انواع مشاغل، گرایش به نوع شغل
قهرمانی
معدل، منطقه آموزشی، ویژگی های خانوادگی دانش آموزان، منزلت اجتماعی، شناخت و آگاهی، رفتار، گرایش دانش آموزان به شغل

2-5 مدل نظری پژوهش
چارچوب نظري را بايد به صورتي درآورد كه بتواند محقق را در جمع‏آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات كمك نمايد. لذا ارائه چارچوب نظري در قالب يك مدل، روابط بين طرح نظري و كار جمع‏آوري و تجزيه وتحليل اطلاعات را بيشتر نمايان مي‏سازد.
در علوم اجتماعي، مدلها شامل نشانه‏ها و علايم هستند. يعني خصوصيات بعضي از پديده‏هاي تجربي (شامل اجزاء و ارتباط آنها) بطور منطقي از طريق مفاهيم مرتبط به يكديگر بيان مي‏شود. بنابراين مدل منعكس كننده واقعيت است. جنبه‏هاي معيني از دنياي واقعي را كه با مسأله تحت بررسي ارتباط دارند مجسم مي‏سازد، روابط عمده را در ميان جنبه‏هاي مزبور روشن مي‏كند، سرانجام امكان آزمايش تجربي تئوري را با توجه به ماهيت اين روابط فراهم مي‏سازد. بعد از آزمايش مدل، درك بهتري از بعضي قسمتهاي دنياي واقعي حاصل مي‏شود (ايران‏نژاد، 1378: 45). مدل نشان مي‏دهد كه چه اطلاعاتي بايد براي آزمون فرضيه‏ها جمع‏آوري شود. بعد از جمع‏آوري اطلاعات و طبقه‏بندي و تجزيه و تحليل آنها مشخص خواهد شد كه آيا آنچه در تئوري بيان گرديده است با دنياي واقعي منطبق است يا خير؟
با درنظر گرفتن متغيرهاي عنوان شده، رهيافت نظري تحقيق و اهداف پژوهش، مدل تحليلي تحقيق را مي‏توان به شكل ذيل طرح‏ريزي كرد:

نمودار2-1: مدل نظری پژوهش

2-6 روند تحولات جمعيت
سابقه اسکان و استقرار جمعيت در سرزمين ايران بسيار طولاني و به چندين هزاره قبل بر مي گردد. ايران در حال حاضر با جمعيتي نزديک به 75 ميليون نفر شانزدهمين کشور پر جمعيت جهان است. تعداد جمعيت ايران در سال 1335نزديک به 19ميليون نفر بود و با توجه به رقم فعلي جمعيت مي توان گفت تعداد جمعيت ايران در نيم قرن اخير چهار برابر شده و به عبارت ديگر در اين مدت جمعيت کشور هر 25 سال يک بار دو برابر شده است. چنين روندي نشان از رشد شتابان و بي سابقه جمعيت در ايران در نيم قرن اخير دارد. با توجه به نوساناتي که ميزان رشد جمعيت در دهه هاي متوالي داشته است تحليل خود از ابعاد مختلف اين بررسي را بر فواصل ده ساله سرشماريهاي عمومي کشور متمرکز مي نماييم.

2-6-1 تعداد و رشد جمعيت:
در جدول شماره 2-3 تعداد و ميزان رشد سالانه جمعيت در سرشماريهاي انجام شده کشور منعکس شده است.
جمعيت( ميليون نفر)

ميزان رشد سالانه(درصد)

1335
1345
1355
1365
1375
1385

45-1335
55-1345
65-1355
75-1365
85-1375
9/18
7/25
7/33
4/49
60
70

1/3
7/2
9/3
2
6/1
جدول شماره 2-3. تعداد و ميزان رشد سالانه جمعيت ايران، 1335 تا 1385
منابع: مرکز آمار ايران، نشريات سرشماريهاي کل کشور (1335تا 85 13)

همانطوريکه قبلا نيز اشاره شد روند تغيير و تحولات اخير جمعيت در ايران خاص و استثنايي بوده است. از نقطه نظر تاريخي تا اوايل قرن چهاردهم هجري شمسي همواره رشد جمعيت در ايران بطئي و ناچيز بود، چنين رشدي برآيند سطح بالايي از باروري و مرگ ومير، دو مولفه تشکيل دهنده رشد طبيعي جمعيت، تا آن زمان بوده است. با کاهش اساسي و مستمر مرگ و مير از دهه 1320 به بعد آهنگ رشد جمعيت در ايران شتاب بي سابقه اي گرفت که اين رشد شتابان به خوبي در ارقام مربوط به ميزان رشد سالانه جمعيت براي سالهاي 1335 تا 1365 در جدول شماره 2-3 منعکس است. ميانگين رشد سالانه جمعيت ايران طي سي ساله 1335 تا 1365 به سه درصد بالغ مي شود که چنين حد بالايي از آهنگ رشد از نظر تاريخي بي سابقه و استثنايي بوده است. به دنبال کاهش اساسي و مستمر مرگ ومير و شتاب رشد جمعيت، و در واقع در پاسخ به به چنين روندي، از اواسط دهه 1360 اتفاق جمعيت شناختي مهم ديگري در ايران رخ داد و آن کاهش اساسي و مستمر رادو ولد و باروري و در نتيجه تعديل ميزان رشد سالانه جمعيت بود. بر اساس ارقام منعکس در جدول2-3 به خوبي مي توان روند رو به کاهش ميزان رشد سالانه جمعيت را از سال 1365 به بعد استنباط کرد. با توجه به آنچه گفته شد مي توان نتيجه گرفت که ايران در 70 سال اخير مراحل انتقال جمعيتي را يکي پس ازديگري پشت سر گذاشته است30. يکي از پيامدهاي کاهش اساسي و مستمر زاد و ولد و باروري تغيير بنيادي در ساختار و هرم سني جمعيت است که پرداختن به آن مطلب بعدي اين فصل را تشکيل مي دهد.

2-6-2 ساختار سني جمعيت:
از نقطه نظر تاريخي به جرات مي توان گفت که که هرم سني جمعيت ايران تا سال 1365 همواره داراي قاعده اي پهن و گسترده و شکل واقعي يک هرم را داشته است. چنين ساختار سني از جمعيت که بيش از 40 درصد از آن در سنين کمتر از 15 سال قرار مي گيرد را در عرف جمعيت شناسي « جمعيت جوان» عنوان مي کنند. با کاهش اساسي و مستمر زادو ولد و باروري در ايران، که از اواسط دهه 1360 شروع شد، هرم سني جمعيت کشور دست خوش تغيير بنيادي شده و شکل تاريخي خود را از دست داده است. هرم سني جمعيت ايران در سال 1375 و به خصوص 1385 به وضوح نشان از تغيير بنيادي دارد بطوريکه قاعده پهن و گسترده آن جمع شده و گستردگي به تدريج به سنين بالاتر منتقل شده است. نمودار شماره 2-2 هرم سني جمعيت ايران را در دو مقطع زماني 1365 و 1385 نشان مي دهد.

نمودار2-2. هرم سني جمعيت ايران بر اساس سرشماري 1365 و 1385
تاثير کاهش سريع زاد و ولد و باروري بر ساختار سني جمعيت در دو دهه اخير را به وضوح مي توان از تفاوتي که در نسبت درصد جمعيت در قاعده اين دو هرم سني حاصل شده است استنباط کرد. شايان ذکر است که با کاهش اساسي و مستمر باروري جمعيت بتدريج از جواني خارج شده و پس از طي دوره انتقال ساختار سني (که اين دوره از زمان شروع کاهش باروري نزديک به نيم قرن طول مي کشد) تبديل به جمعيت سالخورده مي شود، در وضعيت جمعيت سالخورده هرم سني بيشتر شکل يک استوانه را به خود مي گيرد. بدين ترتيب کشور ايران در حال حاضر در مرحله انتقال ساختار سني قرار دارد و مالاً در دهه سوم قرن پانزدهم هجري شمسي کاملاً شکل يک جمعيت سالخورده را پيدا خواهد کرد.

2-7 تحولات اشتغال و بيکاري در طي سالهاي 85-1335
اشتغال و بيكاري، از جمله موضوع هاي اساسي جمعيت هركشوري است، به گونه اي كه افزايش اشتغال و كاهش بيكاري، به عنوان يكي از شاخص هاي توسعه يافتگي جوامع تلقي مي شود. در اين قسمت تحولات عددي و درصدي جمعيت دهساله و بالاتر، جمعيت فعال، شاغل و بيکار در سرشماريهاي انجام شده در کشور مورد بررسي قرار مي گيرد.
جمعيت دهساله و بالاتر کشور از 7/12 ميليون نفر در سال 1335 به 5/59 ميليون نفر(تقريباً 5 برابر) در سال 1385 رسيده است. در دوره 45-1335 رشد جمعيت دهساله به بالا از رشد کل جمعيت کمتر بوده است ( 6/2 درصد در مقابل 8/2درصد)، در دوره 55-1345 بر عکس دوره قبلي رشد جمعيت دهساله و بالاتر از رشد کل جمعيت بيشتر بوده است (2/3 درصد در مقابل 7/2 درصد) که اين افزايش به دليل اجراي برنامه تنظيم خانواده و کاهش اندک مواليد بوده است. در دوره 65-1355 به دليل روند رو به افزايش ميزان مواليد رشد جمعيت دهساله به بالا از رشد کل جمعيت کمتر بوده است(6/3 در مقابل 9/3). در دوره 75-1365 به علت کاهش زياد ميزان مواليد و همچنين ورود مواليد دوره قبل به سنين بالاي ده سال، جمعيت دهساله و بالاتر رشد به مراتب بيشتري از رشد کل جمعيت داشته است (3/3 در مقابل 9/1). و در نهايت در دوره 85-1375 نيز به دليل ادامه روند کاهشي ميزان مواليد رشد جمعيت دهساله و بالاتر بيشتر از رشد کل جمعيت بوده است ( 6/1 درصد در مقابل 7/2 درصد). با توجه به برآورد انجام شده بنظر مي رسد در دوره 1404-1385 بالاترين تعداد جمعيت دهساله و بالاتر و به تبع آن نيز بالاترين تعداد جمعيت فعال را خواهيم داشت، بطوريکه جمعيت دهساله و بالاتر کشور و جمعيت فعال در سال 1404 به ترتيب برابر با 77 و 31 ميليون نفر خواهد شد.
جمعيت فعال کشور (شاغل و بيکار در جستجوي کار) از 6 ميليون نفر در سال 1335 به 5/23 ميليون نفر در سال 1385 رسيده است. در فواصل تمام سرشماريهاي انجام گرفته به جز فاصله سرشماري1365 تا 1375 ميزان رشد سالانه جمعيت فعال روند افزايشي داشته است، بگونه اي که در جدول شماره 2-4 ملاحظه مي شود اين ميزان رشد از 2/2 درصد در دوره 45-1335 به 9/3 درصد در دوره 85-1375 رسيده است. در طول دوره 85-1375 ميزان رشد جمعيت فعال از رشد کل جمعيت و جمعيت دهساله و بالاتر بيشتر بوده است، به عبارت ديگر در طول اين دوره همراه با افزايش قابل ملاحظه جمعيت دهساله و بالاتر و تقاضاي کار از طرف تعدادي از آنها سهم شاغلين و بيکاران نيز افزايش يافته است. همانگونه که گفته شد افزايش جمعيت دهساله و بالاتر در طي دوره 85-1375 باعث افزايش سهم شاغلين و بيکاران نيز در طي اين دوره گرديده است، بطوري که جمعيت شاغلين کشور از 9/5 ميليون نفر در سال 1335 به

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دانش آموختگان، وضعیت اجتماعی، نیروی کار Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اشتغال زنان، برنامه اول توسعه، خارج از خانه