دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تیپ های شخصیتی، سنجش اثربخشی، پرسش نامه

دانلود پایان نامه ارشد

می کند. در نظر گرفتن تيپ روانشناختي اساسي هنگام انتخاب حرفه، امكان تصميم‌گيري‌هاي موثرتري را در اين زمينه فراهم مي‌نمايد.
دانیلز(فصیح،1372)
یکی از مهمترین راه های شناخت شایستگیهای مدیران اثربخشی می باشد.در سازمانهایی مثل آموزش و پرورش که بازتاب عملکرد آنها در جامعه دارای حساسیت و اهمیت فوق العاده است اظهار نظر گروه ذینفعان در سنجش اثربخشی مدیر آموزشی بسیار حائز اهمیت است.به عبارت دیگر در سازمانی مثل مدرسه تنها اندازه گیری کارایی یا رضایت سازمانی یا چگونگی انجام کار در داخل سازمان نمی تواند شاخص قابل اعتمادی در مورد سلامت و اثر بخشی این سازمان باشد،در روش مبتنی بر رضایت گروه ذی نفعان مزیت اصلی این است که این روش با دیدگاه بسیار وسیعتری به اثر بخشی سازمانی توجه می کند.در این روش همچنین استنباط جامعه از مسئولیتهای اجتماعی سازمان نیز مورد توجه قرار می گیرد و بر این نکته تاکید می شود که هیچ شاخص منحصر به فردی نمی تواند اثربخشی را تعیین کند.
ال دفت(پارسائیان و اعرابی،1381)

2-32
الگوی نظری پژوهش
تیپ های شخصیتی شاخص اثربخشی
ESTJ اثربخشی بالا
ISTJ اثر بخشي بالا
ESTP اثربخشی متوسط
ISTP اثربخشی پایین

3-1 مقدمه
هدف از اين پژوهش برقراري رابطه بين متغير مستقل يعني تيپ‌هاي شخصيتي و متغير وابسته يعني اثر بخشي مي‌باشد، بنابراين پژوهش ازنوع همبستگي است ماهيت مطالعاتي اين پژوهش توصيفي و استنباطي است زيرا هدف هر مطالعه توصيفي عبارتست از تشريح جنبه‌هايي از پديده اي مورد نظر پژوهشگر و هدف مطالعات استنباطي تعميم نتايج است. همچنين چون در اين پژوهش سعي شده روابط بين متغيرهاي وابسته ومستقل تحليل شود ماهيت تحليلي دارد. نوع تحقيق ميداني است چرا كه در سازمان مدرسه انجام مي‌گيرد و به بررسي نگرشها و رفتار افراد در محيط كار واقعي شان پرداخته است. متغيرها نه كنترل شده است نه دستكاري و هيچ محيط ساختگي ايجاد نشده است، افق زماني اين تحقيق سال تحصيلي 85-84 بود و از آنجا كه اين پژوهش در پي تكميل پژوهش ديگري نيست سرشتي مقطعي دارد (شيرازي 1374).چون پژوهشگر سعي دارد به بررسي رابطه بين تيپهاي شخصيتي و اثر بخشي مديران بپردازد لذا واحد تحليل هر يك از مديران مدارس مي‌باشد.
3-2 روش اجراي پژوهش
جامعه آماري را مي‌توان اينگونه تعريف كرد: در هر بررسي آماري، جامعه گردايه عناصري است كه مي‌خواهيم درباره آن استنباط به عمل آوريم و نمونه بخش از جامعه تحت بررسي است كه با روشي از پيش تعيين شده انتخاب مي‌شود به قسمي كه مي‌توان از اين بخش، با توجه به روش انتخاب، استنباط‌هايي درباره كل جامعه انجام داد.
(عميدي، 1378، ص 10)(حمیدی،1383)
لذا با توجه به قلمرو زماني و مكاني تحقيق جامعه آماري شامل سه جامعه مديران اولياء و مربيان و دانش آموزان در مدارس ابتدائي دخترانه و پسرانه اعم از دولتي و غير دولتي در ناحيه 5 آموزش و پرورش مي‌باشد كه تعداد آنها در سال تحصيلي 84-85 طبق گزارش واحد آموزش 104 مدرسه مي‌باشد چون نماينده معلمين را معرف معلمان و نماينده انجمن و اولياء معرف انجمن و اولياء و نماينده دانش آموزان را نماينده دانش ‌آموزان مي‌دانستيم لذا در هر مدرسه نمايندگان به پرسشنامه‌هاي ما پاسخ دادند.
واحد نمونه: با توجه به اهداف پژوهش هر واحد نمونه مدير يك مدرسه مي‌باشد.

3-2-1 برآورد حجم نمونه
براي برآورد حجم نمونه ابتدا يك نمونه مقدماتي 30 تايي از جامعه آماري انتخاب و اندازه واريانس جمع سوالات پرسش نامه اثر بخشي را محاسبه كرديم كه اندازه اين واريانس برابر 08/17 محاسبه گرديد. با استفاده از فرمول برآورد حجم نمونه در كتاب نمونه گيري كاكران اندازه نمونه به شرح زير به دست آمد.

يعني اگر ما نمونه اي به حجم حداقل 40 از جامعه آماري انتخاب كنيم به اطمينان 95% در نتايج دست خواهيم يافت.

3-3 ابزار گرد آوري داده‌ها
در اين تحقيق از دو نوع پرسشنامه به شرح زير استفاده شده است:
پرسشنامه شماره 1: تيپ نماي مايرز- بريگز55.
يكي از رايج ترين روشهاي تشخيص شخصيت، شاخص مايرز- بريگز (MBTI) است. اين شاخص چهار بعد شخصيتي را بكار مي‌گيرد تا شانزده ويژگي شخصيتي را شناسايي كند، اين چهار بعد شخصيتي مبتني است بر برون گرايي در مقابل درون گرايي (E-I)، حسي در برابر شهودي (S-N)، تفكر در برابر احساس (T-F) و قضاوت در برابر ادراك (J-P) بعد EI جهت گيري فرد را در برابر دنياي دروني انديشه‌ها (I) يا محيط خارج (E) مي‌سنجد، بعد حسي شهودي ميزان اعتماد فرد را به اطلاعاتي كه از دنياي خارج (s) از دنياي انديشه‌ها گرد آمده است نشان مي‌دهد (N). بعد تفكر- احساسات ارجحيت دادن فرد به ارزيابي اطلاعات به شيوه تخيلي (T) يا بر مبناي ارزش‌ها و باورها (F) را نشان مي‌دهد و بلاخره شاخص قضاوت- ادراك، نگرش نسبت به دنياي خارج را كه در جهت تكميل وظيفه (J) يا جستجوي اطلاعات است (p) نشان مي‌دهد.
رابينز (اعرابي و پارسائيان، 1379)
اين پرسشنامه براي سنجش تيپ شخصيتي مديران مورد استفاده قرار گرفته است كه اختصارا (MBTI) ناميده مي‌شود. MBTI يك ابزار سنجش شخصيت است كه تمايلات و گرايشات فرد را مشخص مي‌كند. اين آزمون براي مقاصد مختلف فردي و سازماني به كار مي‌رود. در مواردي (MBTI) افراد را در شناخت خود با توجه به اينكه ديگران مسائل و امور را به نحوي متفاوت از آنها مي‌بينند كمك مي‌كند، تيپ نماي مايرز- بريگز شانزده تيپ شخصيتي را مشخص مي‌سازد.
اين آزمون مبتني بر تئوري شخصيتي يونگ مي‌باشد كه توسط يك مادر و دختر بر اساس بررسي خصوصيت افراد در زندگي روزانه ساخته شده است.
3-3-1 تاريخچه و توصيف (MBTI)
آزمون (MBTI) تاريخچه اي غير عادي دارد. كارمايرز و بريگز در دهه 1920 به وسيله بريگز شروع شد. نظريه او در 26 دسامبر 1926 در مجله NewRebulic و بعد مجددا در MBTI NEWS چاپ و منتشر شد كه شامل چهار تيپ شخصيت مي‌گرديد اجتماعي56 فكري57 ، اجرايي58، و خود انگيخته59 درست در همان زمان يونگ روان تحليل گرسوئيسي نيز در حال رشد دادن تئوريهاي تيپهاي شخصيتي خود بود. او اين تئوري را در كتاب تيپهاي روان شناختي كه در سال 1922 نگاشته شد منتشر كرد وقتي اين كتاب بدست بريگز رسيد آن را مطالعه كرد، شباهت زيادي بين كاريونگ و ديدگاه خود مشاهده نمود. لذا به همراه دخترش مايرز اقدام به يكي كردن اين دو ديدگاه نمود.
با توجه به كاربردهاي زياد (MBTI)، تا كنون فرمهاي مختلفي از آن تهيه شده است كه هر كدام از آنها براي فرم نيز شامل دو فرم مختلف است. اولي نوع 126 آيتمي‌و دومي‌نوع نمره گذاري شخصي است كه شامل 94 آيتم باشد و از شخص مي‌خواهد با توجه به نوع احساس يا اقدامي‌كه در موقعيتهاي ويژه به عمل مي‌آورد به آنها پاسخ دهد.
با توجه به پاسخهايي كه فرد به آنها مي‌دهد، مي‌توان او را درونگر يا برونگر (E-I)60 ، اهل استدلال يا شهودي ( S يا N61)، اهل فكر يا احساس (T يا F) 62، قضاوتي يا ادراكي (j يا p)63 ناميد و سپس بر آن اساس با توجه به 16 نوع شخصيت ويژگيهاي شخصيتي او را مشخص نمود. اين پرسشنامه اولين بار در ايران در سال 1373 توسط سه نفر از دانشجويان دوره كارشناسي ارشد روان شناسي باليني دانشگاه فردوسي مشهد، در سطح دانشجويان دانشگاهاي علوم پزشكي مشهد هنجاريابي شد. اين تيپ نما، پس از تهيه آن به زبان اصلي (انگليسي) از خارج از كشور و ترجمه آن به فارسي به منظور هنجاريابي بر روي 700 نفر از دانشجويان دختر و پسر اجرا گرديد.
در اين پژوهش از فرم G، اين پرسشنامه استفاده گرديده است كه داراي 94 آيتم است كه 49 آيتم به صورت جملات خبري و سوالي دو يا سه گزينه اي و 45 آيتم ديگر به صورت دو كلمه مجزا مي‌باشد سوالات ستون اول برون گرايي-درونگرايي (I يا E) ستون دوم حسي- شهودي (N يا S) ستون سوم فكري- عاطفي (F يا T) و ستون چهارم، قضاوتي- ادراكي (P يا j) را مورد ارزيابي قرار مي‌دهند. آيتم‌ها از راست به چپ نمره گذاري شده اند تا آزمودني متوجه گروه بندي آنها نشده و جهت ديگرانه پاسخ ندهد. براي اجرا از آزمودني خواسته مي‌شود كه هر آيتم را به طور كامل خوانده و سپس يكي از گزينه‌ها را به صورت گزينه بايست منظور از گزينه بايست64 آن است كه آزمودني حتما بايد يكي از گزينه‌ها را انتخاب نموده و هيچ آيتمي‌را بدون خواب رها ننمايد. انتخاب نموده و در پاسخنامه در يكي از سه خانه (الف), (ب) يا (ج) علامت گذاري نمايند.

براي زنان F=21 براي مردان F=19
به طور كلي (MBTI) از سيستم نمره گذاري خاصي پيروي مي‌كند و آزمودنيها ناگزير بايد يكي از دو يا سه گزينه را انتخاب نمايند. هر ماده يا سوال يك جواب يا نمره يا وزن خاصي دارد. به منظور رفع مشكل سوگيري (Bias) مربوط به مطلوبيت اجتماعي براي جواب واحد وزنهاي مختلفي بر حسب مقياس در نظر گرفته شده است. نمرات (MBTI) به صورت دو دسته شامل چهار نمره دو قطبي65 و چهار نمره پيوسته66 مي‌باشد. با جمع كردن ارزشهاي مربوط به هر رحجان هشت نمره به دست مي‌آيد كه دو به دو با يكديگر مرتبط هستند. و در هر جفت نمره، نمره‌هايي كه بيشتر است انتخاب و در نهايت با چهار نمره برتر، تيپ فرد را مشخص مي‌سازند. (حسن آبادي، 1373)
3-3-2 نمره گذاري پاسخنامه
چون ارزشهاي در نظر گرفته شده براي مرد و زن متفاوت است پس نمي‌توان از يك فرم نمره گذاري واحد براي هر دو جنس استفاده كرد.
نمره گذاري به اين صورت است كه براي هر آزمودني ابتدا كليه رجحانهاي J-T-S-E گذاشته مي‌شود و جمع نمرات هر ستون در پايين پاسخنامه در محل مخصوصي يادداشت مي‌شود.
سپس كليد رحجانهاي P،F، N، I نمرات مربوطه را مشخص مي‌سازند. بعد از آن رجحانهاي هر مقياس با يكديگر مقايسه مي‌شوند (يعني E با I، S با N، T با F، J با P) و كد نمره بيشتر در پايين پاسخنامه، سمت چپ در محل مخصوصي ثبت مي‌گردد در صورت مساوي بودن دو نمره يك مقياس، كد سمت چپ يعني P،F،N،I برگزيده مي‌شود.
(حسن زاده 1375) و (افلاك سير و همكاران، 1373)
براي محاسبه نمرات پيوسته به اين صورت عمل مي‌شود كه غره رحجان كوچكتر از بزرگتر كم شده تفاوت حاصله ضربدر دو مي‌شود و يك نمره به آنان اضافه مي‌شود در نهايت اگر رجحان بزرگتر F-N-I يا p باشد نتيجه را بعلاوه 100 كرده و اگر S-E-T يا j باشد نتيجه منهاي 100 مي‌شود.
(هيگز 1984).

3-3-3 توصيف تيپهاي شانزده گانه
در كتابچه توصيف تيپهاي (MBTI) توسط مايرز تهيه شده است هر كدام از تيپهاي شانزده گانه به طور مشروع معرفي شده است.
ISTJ آرام، جدي، موفق در كارها، با تمركز و توجه كامل، عمل گرا، رسمي، به دنبال حقايق معلوم منطقي، واقعيت گرا، قابل مشاهده، توجه كننده به هر چيز سازمان بندي شده
ISFJ: آرام با روابط دوستانه، مسئوليت پذير، هوشيار به انجام رسان فداكار، استوار در هر پروژه، دقيق، زحمت كش، بي علاقه به كار تكنيكي، توجه زياد به جزئيات
ISTP: آرام، محتاط، تماشاگر، خونسرد، مشاهده گر و تحليل گر زندگي با كنجكاوي، علاقمند به علتها و معلول و شوخيهاي بكر در لحظات غير منتظره، استفاده از اصول منطقي در سازماندهي واقعيات ملموس.
ISFP: كناره گير، آرام، مهربان، فروتن درباره تواناييهاي خود، مخالف اجتناب كردن از انتقال عقايد خود به ديگران، دركارها تا رسيدن به نتيجه چيزي را كه نياز است انجام مي‌دهد بهترين و شايسته ترين تلاش براي كارش صرف مي‌كند به آرامي‌تحميل گر است، به خاطر عقايد روشن و واضحي كه دارد ديگران به او احترام مي‌گذارند و از وي تبعيت مي‌كنند رهبري را ادامه نمي‌دهد ولي پيروي فداكار است.
INFJ:براي كسب موفقيت در كارها پشتكار دارد، با اصالت و اصولگرا است.
INTY: اين افراد در زمينه‌هايي كه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ارتباطات سازمانی، عوامل بیرونی، استان خراسان Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع خوبي، مديريت، مديران