دانلود پایان نامه ارشد با موضوع توزیع فراوانی، بیمه درمان، تأمین اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

( 48.8 درصد )
– پاسخگویانی که شغل آزاد دارند اکثراً تحت پوشش تأمین اجتماعی بدون بیمه تکمیلی هستند ( 37.7 درصد )
– به طور کلی اکثر پاسخگویان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی ( با و بدون بیمه تکمیلی ) هستند .
جدول شماره 25 توزیع فراوانی بر حسب نوع شغل و نوع بیمه درمانی

نوع بیمه درمانی

کل

خدمات درمانی بدون بیمه تکمیلی
خدمات درمانی با بیمه تکمیلی
تأمین اجتماعی بدون بیمه تکمیلی
تأمین اجتماعی با بیمه تکمیلی

نوع شغل

دولتی
5
18
10
20
53

9.4%
34.0%
18.9%
37.7%
100.0%

خصوصی
3
5
20
13
41

7.3%
12.2%
48.8%
31.7%
100.0%

آزاد
2
3
18
7
30

6.7%
10.0%
60.0%
23.3%
100.0%

کل

10
26
48
40
124

8.1%
21.0%
38.7%
32.3%
100.0%

26-1-4- تحصیلات و دارا بودن بیمه درمانی
جدول شماره 26 توزیع فراوانی داده ها را بر حسب تحصیلات پاسخگویان و اینکه دارای بیمه درمانی هستند یا خیر را نشان می دهد . نتایج نشان می دهد که :
– اکثر پاسخگویان در تمام سطوح تحصیلی اظهار داشته اند که ازتحت پوشش بیمه درمانی هستند . اما تعداد بیشتری از پاسخگویان با تحصیلات زیر دیپلم و دیپلم اظهار داشته اند که دارای بیمه درمانی هستند ( زیر دیپلم 80 درصد و دیپلم 79.7 درصد ) .
جدول شماره 26 توزیع فراوانی بر حسب تحصیلات و دارا بودن بیمه درمانی

دارا بودن بیمه درمانی

کل

بله
خیر

تحصیلات

بی سواد
5
4
9

55.6%
44.4%
100.0%

زیر دیپلم
52
13
65

80.0%
20.0%
100.0%

دیپلم
55
14
69

79.7%
20.3%
100.0%

فوق دیپلم
20
7
27

74.1%
25.9%
100.0%

لیسانس
39
3
42

92.9%
7.1%
100.0%

فوق لیسانس
10

10

100.0%

100.0%

دکتری
1
1
2

50.0%
50.0%
100.0%

کل

182
42
224

81.3%
18.8%
100.0%

27-1-4- تحصیلات و نوع بیمه درمانی
جدول شماره 27 توزیع فراوانی داده ها را بر حسب تحصیلات پاسخگویان و اینکه از چه نوع بیمه درمانی استفاده می کنند را نشان می دهد. نتایج نشان می دهد که :
– در بین پاسخگویان افراد بی سواد ، زیر دیپلم و دیپلم اکثراً تحت پوشش تأمین اجتماعی بدون بیمه تکمیلی هستند (به ترتیب 80درصد ، 50 درصد و 39.3 درصد ) .
– در بین پاسخگویان افراد فوق دیپلم و لیسانس اکثراً تحت پوشش تأمین اجتماعی با بیمه تکمیلی هستند ( به ترتیب 36.8 درصد و 38.5 درصد ) .
جدول شماره 27 توزیع فراوانی بر حسب تحصیلات و نوع بیمه درمانی

نوع بیمه درمانی

کل

خدمات درمانی بدون بیمه تکمیلی
خدمات درمانی با بیمه تکمیلی
تأمین اجتماعی بدون بیمه تکمیلی
تأمین اجتماعی با بیمه تکمیلی

تحصیلات

بی سواد

4
1
5

80.0%
20.0%
100.0%

زیر دیپلم
4
10
25
11
50

8.0%
20.0%
50.0%
22.0%
100.0%

دیپلم
2
14
22
18
56

3.6%
25.0%
39.3%
32.1%
100.0%

فوق دیپلم
1
7
4
7
19

5.3%
36.8%
21.1%
36.8%
100.0%

لیسانس
3
9
12
15
39

7.7%
23.1%
30.8%
38.5%
100.0%

فوق لیسانس
2
2
4
2
10

20.0%
20.0%
40.0%
20.0%
100.0%

دکتری

1
1

100.0%
100.0%

کل

12
42
71
55
180

6.7%
23.3%
39.4%
30.6%
100.0%

28-1-4- جنس و وضعیت عمومی سلامتی
جدول شماره 28 توزیع فراوانی داده ها بر حسب جنس آزمودنیها و وضعیت عمومی سلامتی آنها می باشد . نتایج بیانگر آن است که :
– در بین زنان پاسخگو ، 40.2 درصد وضعیت عمومی سلامتی خود را خوب و 36.6 درصد نسبتاً خوب گزارش کرده اند .
– در بین مردان پاسخگو ، 44.6 درصد وضعیت عمومی سلامتی خود را خوب و 23.2 درصد نسبتاً خوب گزارش کرده اند ، تنها 4. درصد از مردان وضع عمومی سلامتشان را بسیار ضعیف بیان کرده اند .
جدول شماره 28 توزیع فراوانی بر حسب جنس و وضعیت عمومی سلامتی

وضعیت عمومی سلامتی

خیلی ضعیف
ضعیف
نسبتا خوب
خوب
خیلی خوب
کل

جنس

زن

5
41
45
21
112

4.5%
36.6%
40.2%
18.8%
100.0%

مرد
1
13
26
50
22
112

.9%
11.6%
23.2%
44.6%
19.6%
100.0%

کل

1
18
67
95
43
224

.4%
8.0%
29.9%
42.4%
19.2%
100.0%

29-1-4- درآمد و وضعیت عمومی سلامتی
جدول شماره 29 توزیع فراوانی داده ها بر حسب درآمد آزمودنیها و وضعیت عمومی سلامتی آنها می باشد . نتایج بیانگر آن است که :
– پاسخگویان با درآمد کمتر از 500 هزار تومان ، 40 درصد وضعیت عمومی سلامتی خود را خوب و 21.8 درصد نسبتاً خوب گزارش کرده اند، تنها 1.8 درصد وضع عمومی سلامتشان را بسیار ضعیف بیان کرده اند. .
– پاسخگویان با درآمد 501000-1000000 هزار تومان ، 44.1 درصد وضعیت عمومی سلامتی خود را خوب و 34.3 درصد نسبتاً خوب گزارش کرده اند ، تنها 8.8 درصد وضع عمومی سلامتشان را ضعیف بیان کرده اند.
– پاسخگویان با درآمد 1001000-1500000هزار تومان ، 71.4 درصد وضعیت عمومی سلامتی خود را خوب و 28.6 درصد بسیارخوب گزارش کرده اند.
جدول شماره 29 توزیع فراوانی بر حسب درآمد و وضعیت عمومی سلامتی

وضعیت عمومی سلامتی
کل

خیلی ضعیف
ضعیف
نسبتا خوب
خوب
خیلی خوب

درآمد
– 500000

1
8
12
22
12
55

1.8%
14.5%
21.8%
40.0%
21.8%
100.0%

501000-1000000

9
35
45
13
102

8.8%
34.3%
44.1%
12.7%
100.0%

1001000-1500000

5
2
7

71.4%
28.6%
100.0%

1501000-2000000

2
1

3

66.7%
33.3%

100.0%

+2001000

1

1

100.0%

100.0%

کل

1
17
49
74
27
168

.6%
10.1%
29.2%
44.0%
16.1%
100.0%

30-1-4- نوع شغل و وضعیت عمومی سلامتی
جدول شماره 30 توزیع فراوانی داده ها بر حسب نوع شغل آزمودنیها و وضعیت عمومی سلامتی آنها می باشد . نتایج بیانگر آن است که :
– پاسخگویان شاغل در بخش دولتی ، 41.4 درصد وضعیت عمومی سلامتی خود را خوب و 34.5 درصد نسبتاً خوب گزارش کرده اند و تنها 10.3 درصد وضعیت عمومی سلامت خود را ضعیف دانسته اند .
– پاسخگویان شاغل در بخش خصوصی ، 44.4 درصد وضعیت عمومی سلامتی خود را خوب و26.7 درصد نسبتاً خوب گزارش کرده اند ، تنها 2.2 درصد وضع عمومی سلامتشان را بسیار ضعیف دانسته اند .
– پاسخگویان دارای شغل آزاد ، 54.2 درصد وضعیت عمومی سلامتی خود را خوب و 22.9 درصد نسبتاً خوب گزارش کرده اند ، تنها 6.3 درصد وضع عمومی سلامتشان را ضعیف اعلام کرده اند.
جدول شماره 30 توزیع فراوانی بر حسب نوع شغل و وضعیت عمومی سلامتی

وضعیت عمومی سلامتی
کل

خیلی ضعیف
ضعیف
نسبتا خوب
خوب
خیلی خوب

نوع شغل

دولتی

6
20
24
8
58

10.3%
34.5%
41.4%
13.8%
100.0%

خصوصی
1
4
12
20
8
45

2.2%
8.9%
26.7%
44.4%
17.8%
100.0%

آزاد

3
11
26
8
48

6.3%
22.9%
54.2%
16.7%
100.0%

کل

1
13
43
70
24
151

.7%
8.6%
28.5%
46.4%
15.9%
100.0%

31-1-4- تحصیلات و وضعیت عمومی سلامتی
جدول شماره 31 توزیع فراوانی داده ها بر حسب تحصیلات آزمودنیها و وضعیت عمومی سلامتی آنها می باشد . نتایج بیانگر آن است که پاسخگویان در تمامی سطوح تحصیلی ، سلامت عمومی خود را خوب و نسبتاً خوب اعلام کرده اند که به ترتیب عبارتند از :
– در بین بی سوادان ، وضعیت عمومی 44.4 درصد از پاسخگویان خوب ، 33.3 درصد نسبتاً خوب و 22.2 درصد ضعیف گزارش شده است .
– در بین پاسخگویان زیر دیپلم ، وضعیت عمومی 32.3 درصد از پاسخگویان نسبتاً خوب ، 30.8 درصد خوب و تنها 1.5 درصد بسیار ضعیف گزارش شده است .
– در بین پاسخگویان دیپلم ، وضعیت عمومی 46.4 درصد از پاسخگویان خوب ، 30.4 درصد نسبتاً خوب و تنها 8.7 درصد ضعیف گزارش شده است .
– در بین پاسخگویان فوق دیپلم ، وضعیت عمومی 44.4 درصد از پاسخگویان خوب ، 33.3 درصد نسبتاً خوب و تنها 7.4 درصد ضعیف گزارش شده است .
– در بین پاسخگویان لیسانس ، وضعیت عمومی 45.2 درصد از پاسخگویان خوب ، 28.6 درصد بسیار خوب گزارش شده است . داده های جدول در سطوح تحصیلی فوق لیسانس و دکتری نیز وضع عمومی خوبی را نشان می دهد ( به ترتیب 70 درصد و 50 درصد ) .
جدول شماره 31 توزیع فراوانی بر حسب تحصیلات و وضعیت عمومی سلامتی

وضعیت عمومی سلامت
کل

خیلی ضعیف
ضعیف
نسبتا خوب
خوب
خیلی خوب

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بیمه درمان، توزیع فراوانی، تأمین اجتماعی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه آیین دادرسی، دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی