دانلود پایان نامه ارشد با موضوع توزیع فراوانی، درصد تجمعی، دوران کودکی

دانلود پایان نامه ارشد

پایایی بالاست و جزئیات آن در زیر آمده است:

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S – S C A L E (A L P H A)

Reliability Coefficients

N of Cases = 50.0 N of Items = 4

Alpha = .8810

میزان پایایی سئوالات مربوط به سنجش عوامل استرس زای زندگی روزانهافراد مورد مطالعه برابر با 0.740 بود که پایایی بالاست و جزئیات آن در زیر آمده است:
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S – S C A L E (A L P H A)

Reliability Coefficients

N of Cases = 50.0 N of Items = 12

Alpha = .7400
میزان پایایی سئوالات مربوط به سنجش دسترسی به خدمات پزشکی و بهداشتی افراد مورد مطالعه برابر با 0.747 بود که پایایی بالاست و جزئیات آن در زیر آمده است:
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S – S C A L E (A L P H A)

Reliability Coefficients

N of Cases = 50.0 N ofItems = 3

Alpha = .747

میزان پایایی سئوالات مربوط به سنجش پایگاه اقتصادی – اجتماعی افراد مورد مطالعه برابر با 0.932 بود که پایایی بالاست و جزئیات آن در زیر آمده است:
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S – S C A L E (A L P H A)

Reliability Coefficients

N of Cases = 50.0 N of Items = 4

Alpha = .932

7-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق، تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از طریق آمار توصیفی و آمار استنباطی، با استفاده از نرم افزار SPSS انجام خواهد شد . در بخش آمار توصیفی با استفاده از جداول فراوانی به صورت یک بعدی ، دو یا چند بعدی و نمودارهای مناسب تصویری از داده هاارائه می شود و از آمار استنباطی در تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از مطالعه و آزمون فرضیات استفاده خواهد شد .

فصل چهارم
مقدمه
داده های توصیفی
سنجش فرضیه ها

مقدمه
در این فصل نخست تصویری از ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه به صورت جداول یک بعدی ، دو بعدی و سه بعدی ارائه شده است ، سپس فرضیات آزمون شده اند. در آزمون فرضیات با توجه به مقیاس اندازه گیری از آزمونهای مناسب برای رابطه متغیرها و ضریب همبستگی برای شدت همبستگی متغیرهای مستقل و وابسته استفاده شده است.
1-4- داده های توصیفی
1-1-4-جنس
جدول شماره 1 بیانگر توزیع فراوانی داده ها بر حسب جنس آزمودنی می باشد . طبق داده های جدولنیمی از آزمودنیها را زنان ( 50 درصد ) و نیم دیگر از آزمودنیها را مردان تشکیل می دهند ( 50 درصد ) .
جدول شماره 1 توزیع فروانی داده ها بر حسب جنس آزمودنیها
جنس
فراوانی
درصد معتبر
درصد تجمعی
زن
112
50
50
مرد
112
50
100
کل
224
100

نمودار شماره 1 توزیع فراوانی بر حسب جنس
2-1-4- سن
جدول شماره 2 داده های مربوط به سن آزمودنیها را نشان می دهد . آزمودنیها بین سنین 18-62 سال می باشند . داده ها بیانگر آنند که 35.3 درصد از آزمودنیها در گروه سنی 39-29 سال قرار دارند ، در رتبه بعد گروه سنی 28-18 سال قرار دارند ( 29.9 درصد ) و تنها 9. درصد از آزمودنیها در گروه سنی 62 سال و بیشتر از آن هستند . در مجموع گروههای سنی 39-18 سال بیشترین سنین پاسخگویان جمعیت نمونه را به خود اختصاص داده که حاکی از جوان بودن آزمودنیهاست ( 65.2 درصد ) .
جدول شماره 2 توزیع فروانی داده ها بر حسب سن آزمودنیها
سن
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
18-28 سال
67
29.9
29.9
29-39 سال
79
35.3
65.2
40-50 سال
64
28.6
93.8
51-61 سال
12
5.4
99.1
62 +
2
9.
100
کل
224
100

نمودار شماره 2 توزیع فراوانی بر حسب سن
3-1-4- وضع تاهل
جدول شماره 3 برحسب وضعیت تأهل آزمودنیها می باشد که به ترتیب عبارتند از 26.8 درصد مجرد ، 68.3 درصد متأهل ، 4 درصد بیوه ، 9. درصد مطلقه هستند . در مجموع بیش از نیمی از آزمودنیهای تحقیقمجرد می باشند ( 68.3 درصد ) .
جدول شماره 3 توزیع فروانی داده ها بر حسب وضع تأهل آزمودنیها
تاهل
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
مجرد
60
26.8
26.8
متأهل
153
68.3
95.1
بیوه
9
4
99.1
مطلقه
2
9.
100
کل
224
100

نمودار شماره 3 توزیع فراوانی بر حسب تأهل

4-1-4- تعداد فرزند در صورت تأهل
جدول شماره 4 توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب تعداد فرزندان در صورت تأهل است . داده ها حاکی از آن است که اکثر آزمودنیهای متأهل یا اصلاً دارای فرزند نمی باشند ( 20.8 درصد ) و در صورت داشتن فرزند، 1-2 فرزند دارند ( 58.3 درصد ) .
جدول شماره 4 توزیع فراوانی بر حسب تعداد فرزندان
تعداد فرزندان
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
بدون فرزند
35
15.6
20.8
20.8
1-2
98
43.8
58.3
79.2
4-3
30
13.4
17.9
97
5-6
5
2.2
3
100
کل
168
75
100

مجرد
56
25

کل
224
100

نمودار شماره 4 توزیع فراوانی بر حسب تعداد فرزندان

5-1-4- وضع اشتغال
جدول شماره 5 توزیع فراوانی داده ها بر حسب وضعیت اشتغال آزمودنیها را نشان می دهد . داده های مربوط به وضعیت شغلی آزمودنیها حاکی از آن است که ، 58 درصد از آزمودنیها شاغل ، 12.5 درصد بیکار ،5.8 درصد بازنشسته ، 15.6 درصد خانه دار،7.1 درصد دانشجو و 9. درصد سرباز می باشند . در مجموع نیمی از آزمودنیها شاغل هستند ( 58 درصد ) .
جدول شماره 5 توزیع فروانی داده ها بر حسب وضع اشتغال آزمودنیها
وضع اشتغال
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
شاغل
130
58
58
بیکار
28
12.5
70.5
بازنشسته
13
5.8
76.3
خانه دار
35
15.6
92
دانشجو
16
7.1
99.1
سرباز
2
9.
100
کل
224
100

نمودار شماره 5 توزیع فراوانی بر حسب وضع اشتغال
6-1-4- نوع شغل
نوع شغل آزمودنیها در جدول شماره 6 آورده شده است . بر طبق داده های جدول 38.4 درصد از پاسخگویان در بخش دولتی ، 29.8 درصد در بخش خصوصی مشغول به کارند و 31.8 درصد شغل آزاد دارند . در مجموع اکثر پاسخگویان در بخش دولتی مشغول به کار می باشند ( 38.4 درصد ) .
جدول شماره 6 توزیع فروانی داده ها بر حسب نوع شغل آزمودنیها
نوع شغل
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
دولتی
58
25.9
38.4
38.4
خصوصی
45
20.1
29.8
68.2
آزاد
48
21.4
31.8
100
کل
151
67.4
100

بیکار و بازنشسته
73
32.6

کل
224
100

نمودار شماره 6 توزیع فراوانی بر حسب نوع شغل
7-1-4- تحصیلات
تحصیلات آزمودنیها به هفت بخش بی سواد ، زیر دیپلم ، دیپلم ، فوق دیپلم ، لیسانس ، فوق لیسانس و دکتری تقسیم شده است . داده های جدول حاکی از آن است که اکثر آزمودنیها دیپلم ( 30.8 درصد ) و زیر دیپلم ( 29 درصد )هستند . در حالیکه افراد بی سواد تنها 4 درصد و افراد با تحصیلات فوق لیسانس (4.5 درصد ) و دکتری 9. درصد از فراوانی را به خود اختصاص داده اند . نتایج بیانگر آنند که اکثر آزمودنیهای مورد مطالعه سطح تحصیلی متوسط به پایین دارند ( جدول شماره 7 )
جدول شماره 7 توزیع فراوانی بر حسب تحصیلات
تحصیلات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
بی سواد
9
4
4
زیر دیپلم
65
29
33
دیپلم
69
30.8
63.8
فوق دیپلم
27
12.1
75.9
لیسانس
42
18.8
94.6
فوق لیسانس
10
4.5
99.1
دکتری
2
9.
100
کل
224
100

نمودار شماره 7 توزیع فراوانی بر حسب تحصیلات
8-1-4- میزان درآمد در صورت اشتغال
جدول شماره 8 توزیع فراوانی داده ها را بر حسب میزان درآمد پاسخگویان در صورت اشتغال نشان می دهد . داده های جدول حاکی از آنند که درآمد بیش از نیمی از آزمودنیها بین 1000000-501000 تومان می باشد ( 60.7 درصد ) . کمترین میزان درآمد ، مربوط به 1201000 تومانمی باشد ( 6. درصد ). در مجموع داده ها بیانگر پایگاه اقتصادی ضعیف پاسخگویان می باشد .
جدول شماره 8 توزیع فروانی داده ها بر حسب درآمد آزمودنیها
درآمد
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
زیر 500000 تومان
55
24.6
32.7
32.7
1000000-501000 تومان
102
45.5
60.7
93.5
1500000-1001000 تومان
7
3.1
4.2
97.6
2000000-1501000 تومان
3
1.3
1.8
99.4
2001000 و بیشتر
1
4.
6.
100
کل
168
75
100

فاقد درآمد
56
25

کل
224
100

نمودار شماره 8 توزیع فراوانی بر حسب درآمد
9-1-4- شغل پدر
شغل پدرپاسخگویان ( درصورت تجرد) شامل مشاغلی چون کار دولتی، خصوصی، آزاد ، بازنشسته و بیکار می شود . از بین مشاغل ، اکثر پدران یا شغل آزاد دارند ( 30.6 درصد ) و یا شاغل بخش دولتی هستند ( 28.2 درصد )( جدول شماره9 ) .
جدول شماره 9 توزیع فراوانی بر حسب شغل پدر
شغل پدر
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
دولتی
61
27.2
28.2
28.2
خصوصی
25
11.2
11.6
39.8
آزاد
66
29.5
30.6
70.4
بازنشسته
54
24.1
25
95.4
بیکار
10
4.5
4.6
100
کل
216
96.4
100

بدون جواب
8
3.6

کل
224
100

نمودار شماره 9 توزیع فراوانی بر حسب شغل پدر
10-1-4- تحصیلات پدر
تحصیلات پدران آزمودنیها بههفت بخش بی سواد ، زیر دیپلم ، دیپلم ، فوق دیپلم ، لیسانس ، فوق لیسانس و دکتری تقسیم شده است . داده های جدول حاکی از آن است که اکثرپدران پاسخگویان بی سواد (37.1 درصد) و یا زیر دیپلم ( 30.8 درصد ) هستند. تنها 5.4 درصد مدرک لیسانس دارند . نتایج بیانگر پایگاه تحصیلی ضعیف در این خانواده هاست ( جدول شماره 10 ) .
جدول شماره 10 توزیع فراوانی بر حسب تحصیلات پدر
تحصیلات پدر
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
بی سواد
83
37.1
37.1
زیر دیپلم
69
30.8
67.9
دیپلم
47
21
88.8
فوق دیپلم
13
5.8
94.6
لیسانس
12
5.4
100
کل
224
100

نمودار شماره 10 توزیع فراوانی بر حسب تحصیلات پدر
11-1-4- وضع مالی خانواده در دوران کودکی
جدول شماره 11 توزیع فراوانی بر حسب وضع مالی خانواده پاسخگویان در دوران کودکی می باشد . اکثر پاسخگویان اظهار داشته اند که وضع مالی آنان در کودکی در سطح متوسط بوده است ( 74.1 درصد ) . تنها 4.6 درصد از آنان بیان کرده اند که وضع مالی خوب داشته اند .
جدول شماره 11 توزیع فراوانی بر حسب وضع مالی خانواده در دوران کودکی
وضع مالی خانواده در کودکی
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
ثروتمند
9
4
4.6
4.6
متوسط
146
65.2
74.1
78.7
فقیر
42
18.8
21.3
100
کل
197
87.9
100

بدون جواب
27
12.1

کل
224
100

نمودار شماره 11 توزیع فراوانی بر حسب وضع مالی خانواده در دوران کودکی
12-1-4- سطح زندگی افراد محله در حال حاضر
جدول شماره 12 توزیع فراوانی بر حسب سطح زندگی افراد محله ای که پاسخگویان در حال حاضر در آن زندگی می کنند ، می باشد . اکثر پاسخگویان اظهار داشته اند که سطح زندگی افراد محله شان متوسط می باشد( 73.7 درصد ) . تنها 9.4 درصد از آنان بیان کرده اند که در محله ای با سطح عالی زندگی می کنند .
جدول شماره 12 توزیع فراوانی بر حسب سطح زندگی افراد محله در حال حاضر
سطح زندگی افراد محله در حال حاضر
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
فقیر
38
17
17
متوسط
165
73.7
90.6
ثروتمند
21
9.4
100
کل
224
100

نمودار شماره 12 توزیع فراوانی بر حسبسطح زندگی افراد محله در حال حاضر
13-1-4- وضعیت عمومی سلامت
جدول شماره 13 وضعیت عمومی سلامت پاسخگویان را نشان می دهد . 19.2 درصد از پاسخگویان سلامت عمومی خود را بسیار خوب ، 42.4 درصد خوب اعلام کرده اند . 29.9 درصد از پاسخگویان وضعیت سلامت خود را تقریباً

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع پایگاه اقتصادی، خدمات بهداشتی، طبقه اجتماعی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بیمه درمان، توزیع فراوانی، تأمین اجتماعی