دانلود پایان نامه ارشد با موضوع توزیع فراوانی، تحلیل واریانس، فرزند پروری والدین، فرزند پروری

دانلود پایان نامه ارشد

معنی دار است (کفایت ، 1373, صص108 و109) .
با وجود این استدلال آماری قابل قبول ، لازم است یادآوری گردد عوامل مختلفی می تواند در وجود ، بروز و ارزیابی خلاقیت آزمودنی ها دخالت داشته باشد بنابراین شایسته است همواره جانب احتیاط رعایت و با استناد به نتایج مطلوب اجرای این قبیل آزمونها از زدن برچسب خلاق ، غیرخلاق و… به افراد خودداری گردد( دائمی ، مقیمی ، 1383، ص 8).
در مورد آزمون سنجش نگرشهای فرزند پروری والدین ، تحقیقات کفایت حاکی است که با استفاده از روشهای تصنیف و آلفای کرونباخ ضریب پایایی برای کل آزمون ومقیاسهای فرعی سلطه گری ، وابستگی شدید و سهل انگاری با استفاده از فرمول اسپیرمن – براون ، به ترتیب 22% ، 20% ، 16% ، 11% و 11% بوده است که به جز مقیاسهای سلطه گری و سهل انگاری در سطح 5 % معنی دار می باشد . در روش آلفای کرونباخ که بر اساس محاسبه واریانسها بدست می آید کل آزمون 32% ، مقیاس سلطه گری 26% ، مقیاس وابستگی شدید 22% و مقیاس سهل انگاری 19% . بدیهی است ضرایب بدست آمده در سطح کمتر از 001/0 معنی دار می باشد(کفایت ، 1373، ص105و 106 ).

روشهاي آماري تجزيه و تحليل داده هاي279 تحقيق
در اين پژوهش براي تجزيه و تحليل داده ها نسبت به نوع متغيرهاي تحقيق از روشهاي آمار توصيفي(معیارهای تمرکز ، معیارهای پراکندگی و جداول فراوانی همراه با نمودارهای مربوطه) و براي تبيين فرضيات تحقيق از روشهاي استنباطي پارامتريك( آزمون همبستگي و آزمون T وتحلیل واریانس ) بر اساس نرم افزار آماري13 280SPSS استفاده شده است.
آمار توصيفي281 : در سطح آمار توصيفي از روشهايي چون معیارهای طبقه بندی(محاسبه جداول فراواني ، نمودارهای مربوطه) و معیارهای تمرکز(محاسبه ميانگين ) و معیارهای پراکندگی(واریانس و انحراف معیار) استفاده شده است . همچنین برای تبیین فرضیه های تحقیق از آمار استنباطي282 شامل(ضریب همبستگی ، آزمون T و تحلیل واریانس) استفاده شده است .

فصل چهارم:(يافته هاي تحقيق و تجزيه و تحليل داده ها )
– مقدمه
– يافته هاي توصيفي تحقيق
– يافته هاي استنباطي تحقيق

مقدمه
در این بخش به تجزیه و تحلیل داده ها و استخراج نتایج پرداخته می شود ابتدا توصیف داده ها مورد پردازش قرار گرفته و سپس نتايج اجراي آزمونها ، مورد تجزيه و تحليل آماري قرار مي گيرد و اطلاعات مربوط به آزمون فرضيه ها ، بر اساس روشهای آماری استنباطي مانند ضريب همبستگي ، آزمون Tو تحلیل واریانس مورد بررسی قرار میگیرد.
بخش اول : يافته هاي توصيفي تحقيق
– توزيع پايه تحصيلي
جدول 1-4: توزيع فراواني، فراواني نسبي پايه تحصيلي فرزندان

فراواني
درصد
درصد تجمعي
كلاس اول
124
34.2
34.2
كلاس دوم
116
32.0
66.1
كلاس سوم
123
33.9
100.0
مجموع
363
100.0

با توجه به اطلاعات فوق ملاحظه مي گردد كه نمونه آماري 2/34% در پايه تحصيلي اول ، 32% در پايه تحصيلي دوم و 9/33% در پايه تحصيلي سوم قرار دارند.
نمودار 1-4: توزیع فراوانی ، فراوانی نسبی پایه تحصیلی فرزندان

– توزيع جنسي پاسخگويان

جدول 2-4: توزيع فراواني، فراواني نسبي جنسيت فرزندان

فراواني
درصد
درصد تجمعي
دختر
189
52.1
52.1
پسر
174
47.9
100.0
مجموع
363
100.0

همچنانكه مشاهده مي شود 1/52% نمونه را دانش آموزان دختر و 9/47% دانش آموزان را پسران تشکیل مي دهد.

نمودار 2-4 : توزیع فراوانی ، فراوانی نسبی جنسیت فرزندان

– توزيع وضعيت رفاهي خانواده پاسخگويان
جدول 3-4: توزيع فراواني و فراواني نسبي وضعيت رفاهي خانواده پاسخگويان

فراواني
درصد
درصد خالص
درصد تجمعي
رفاه پايين
38
10.5
11.0
11.0
رفاه متوسط به پايين
91
25.1
26.2
37.2
رفاه متوسط
158
43.5
45.5
82.7
رفاه متوسط به بالا
47
12.9
13.5
96.3
رفاه بالا
13
3.6
3.7
100.0
جمع
347
95.6
100.0

اظهار نشده
16
4.4

مجموع
363
100.0

اطلاعات بدست آمده از وضعيت رفاهي خانواده ها حكايت از آن دارد كه 2/37% آزمودنيها از رفاه كمتر متوسط به پائین برخوردارند و 5/45% نیز داراي وضعيت رفاهي متوسط بوده و 2/17% نيز در وضعيت رفاهي بالايي به سر مي برند.
نمودار3-4 : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی وضعیت رفاهی خانواده پاسخگویان

– توزيع وضعيت مسكن خانواده پاسخگويان
جدول 4-4: توزيع فراواني و فراواني نسبي وضعيت منزل مسكوني خانواده هاي پاسخگويان

فراواني
درصد
درصد خالص
درصد تجمعي
شخصي
293
80.7
81.6
81.6
استيجاري
58
16.0
16.2
97.8
ارثي
8
2.2
2.2
100.0
جمع
359
98.9
100.0

اظهار نشده
4
1.1

مجموع
363
100.0

در بررسي وضعيت منزل مسكوني خانوادهها ملاحظه مي گردد كه 6/81% خانواده ها از منزل شخصي برخوردارند و 2/16% استیجاری و2/2% نیز در منازل ارثی سكونت دارند.
نمودار4-4 : جدول توزیع فراوانی و فراوانی نسبی وضعیت منزل مسکونی خانواده های پاسخگویان

– توزيع تحصيلي والدين پاسخگويان
اطلاعات حاصله بيان مي دارد كه 3/4% از پدر فرزندان بيسواد يا تحصيلاتي در حد ابتدائي داشته، 4/5% تحصيلات در حدود راهنمائي و متوسطه داشته اند. در حاليكه 1/18% تحصيلات ديپلم، 8/10% فوق ديپلم و 4/39% تحصيلات در حد ليسانس داشته اند. همچنين 1/22% تحصيلات در حد فوق ليسانس و بالاتر دارا مي باشند.

جدول 5-4: توزيع فراواني و فراواني نسبي نمونه آماري
براساس توزيع تحصيلي پدر دانش آموزان

فراواني
درصد
درصد خالص
درصد تجمعي
بيسواد
1
.3
.3
.3
ابتدايي
14
3.9
4.0
4.2
راهنمايي
14
3.9
4.0
8.2
متوسطه
5
1.4
1.4
9.6
ديپلم
64
17.6
18.1
27.8
فوق ديپلم
38
10.5
10.8
38.5
ليسانس
139
38.3
39.4
77.9
فوق ليسانس و دكترا
78
21.5
22.1
100.0
جمع
353
97.2
100.0

اظهار نشده
10
2.8

مجموع
363
100.0

نمودار 5-4: توزيع فراواني و فراواني نسبي نمونه آماري
براساس توزيع تحصيلي پدر دانش آموزان

جدول 6-4: توزيع فراواني و فراواني نسبي نمونه آماري
براساس توزيع تحصيلي مادران دانش آموزان

فراواني
درصد
درصد خالص
درصد تجمعي
بيسواد
4
1.1
1.1
1.1
ابتدايي
16
4.4
4.6
5.7
راهنمايي
10
2.8
2.9
8.6
متوسطه
14
3.9
4.0
12.6
ديپلم
104
28.7
29.8
42.4
فوق ديپلم
27
7.4
7.7
50.1
ليسانس
141
38.8
40.4
90.5
فوق ليسانس و دكترا
33
9.1
9.5
100.0
جمع
349
96.1
100.0

اظهار نشده
14
3.9

مجموع
363
100.0

در بررسي توزيع تحصيلي مادران ملاحظه مي گردد كه 6/12% از فرزندان اذعان نموده اند كه مادرانشان از تحصيلات كمتر از ديپلم برخوردارند در حاليكه 8/29% اعلام نموده اند كه تحصيلاتي در حدود ديپلم داشته و 7/7% تحصيلات فوق ديپلم دارند. از طرفي 4/40% مادران از تحصيلات ليسانس برخوردارند و 5/9% نيز تحصيلاتي در حد فوق ليسانس و بالاتر دارند.

نمودار 6-4: توزيع فراواني و فراواني نسبي نمونه آماري
براساس توزيع تحصيلي مادران دانش آموزان

– توزيع شغلي والدين :

جدول 7-4: توزيع فراواني و فراواني نسبي نمونه آماري براساس شغل پدران

فراواني
درصد
درصد خالص
درصد تجمعي
كشاورز
12
3.3
3.4
3.4
كارمند
139
38.3
39.4
42.8
فرهنگي
41
11.3
11.6
54.4
آزاد
98
27.0
27.8
82.2
پزشك
29
8.0
8.2
90.7
ساير
34
9.2
9.6
100.0
جمع
353
97.2
100.0

اظهار نشده
10
2.8

مجموع
363
100.0

نمودار 7-4: توزيع فراواني و فراواني نسبي نمونه آماري براساس شغل پدران

جدول 8-4: توزيع فراواني و فراواني نسبي نمونه آماري براساس شغل مادران

فراوانی
درصد
درصد خالص
درصد تجمعی
خانه دار
167
46.0
47.6
47.6
كارگر
16
4.4
4.6
52.1
كارمند
61
16.8
17.4
69.5
فرهنگي
92
25.3
26.2
95.7
پزشك
11
3.0
3.1
98.3
بازنشسته
4
1.1
1.1
100.0
جمع
351
96.7
100.0

اظهار نشده
12
3.3

مجموع
363
100.0

بررسي وضعيت شغلي مادران نشان مي دهد كه 6/47% مادران دانش آموزان خانه دار بوده، 6/4% شغل كارگری داشته و 4/17% نیز كارمند مي باشند در حاليكه 2/26% به شغل معلمی اشتغال دارند.

نمودار 8-4 : توزيع فراواني و فراواني نسبي نمونه آماري براساس شغل مادران

– توزيع نگرش رفتاري والدين
جدول 9-4: توزيع فراواني و فراواني نسبي ميزان نگرش رفتار والدين نسبت به فرزندان

ميزان نگرش
فراواني
درصد
متوسط
248
5/92%
بالا
20
5/7%
مجموع
268
100%

در بررسي ميزان توزيع نگرش رفتار والدين نسبت به تربيت فرزندان ملاحظه مي گردد كه از كل والدين پاسخگو 5/92% نگرش رفتاري متوسط نسبت به فرزندان دارند در حاليكه تنها 5/7% نگرش رفتاري بالايي نسبت به فرزندان دارند.

نمودار 9-4: توزيع فراواني و فراواني نسبي ميزان نگرش رفتار والدين نسبت به فرزندان

– توزيع ميزان خلاقيت تورنس:

جدول 10-4: توزيع فراواني و فراواني نسبي ميزان خلاقيت کلی تورنس دانش آموزان

ميزان خلاقيت کلی تورنس
فراواني
درصد
بسيار كم
47
5/17
كم
77
7/28
زياد
113
2/42
بسيار زياد
31
6/11

در بررسي وضعيت خلاقيت کلی دانش آموزان ملاحظه گرديد كه 5/17% از كل دانش آموزان داراي خلاقيت کلی تورنس در حد “بسيار كم”، 7/28% در حد “كم” ، 2/42% خلاقيتي در حد “زياد” مي باشند. در حالي كه 6/11% از خلاقيت “بسيار زياد” برخوردارند. با فرض تقسیم میزان خلاقیت به دامنه بزرگتر بالاتر از متوسط و پائین تر از متوسط ، 8/53% دانش آموزان دارای خلاقیت بالاتر از متوسط خواهند بود.

نمودار 10-4: توزيع فراواني و فراواني نسبي ميزان خلاقيت کلی تورنس دانش آموزان

بخش دوم : يافته هاي استنباطي تحقيق
فرضيات تحقيق :
فرضيه اصلي : بين نگرشهای فرزند پروری والدین و رشد خلاقیت دانش آموزان رابطه وجود دارد .

جدول 11-4: رابطه خلاقيت با ميزان نگرش والدين

خلاقيت
مقیاس سيالي
مقیاس بسط
مقیاس ابتكار
مقیاس انعطاف پذيري
خلاقيت کلی تورنس
نگرش والدين نسبت به تربيت فرزندان
ميزان همبستگي
174/0
161/0
143/0
111/0
20/0

P-value
003/0
005/0
013/0
052/0
001/0

براي بررسي رابطه خلاقيت کلی تورنس و نگرش والدين از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شد با توجه به اطلاعات فوق ملاحظه مي گردد كه ميزان رابطه خطي بين مقیاس سيالي و ميزان نگرش والدين برابر 174/0=r (05/0<003/0=P)، بوده كه ميزان اين رابطه بين مقیاس بسط با نگرش برابر 161/0=r (005/0P<) و با مقیاس ابتكار برابر 143/0=r مي باشد. اما بين مقیاس انعطاف پذيری و نگرش والدين رابطه آماري معنی دار وجود ندارد (05/0P>) اما در حالت كلي ملاحظه مي گردد كه ميزان خلاقيت کلی تورنس با نگرش والدين دارای رابطه آماری به ميزان (20/0=r) مي باشد كه اين ميزان حاكي از رابطه نسبتاً ضعيفي است. يعني مي توان گفت نگرش والدين نسبت به خلاقيت فرزندان تأثيري نسبتاً ضعيفي دارد.

– بررسي ميزان خلاقيت فرزندان در بين جنسيت آنان :
فرضيه فرعي شماره 1 : نگرشهاي فرزند پروري منجر به رشد خلاقيت والدين در مورد دانش آموزان پسر و دختر متفاوت است .

جدول 12-4: مقايسه ميانگين ميزان مقیاسهای خلاقيت بين دختران و پسران
متغير
جنسيت
ميانگين
انحراف معيار
آماره t
P-value
مقیاس سيالي
دختر
61/33
06/5
43/2
015/0

پسر
18/32
80/5

مقیاس بسط
دختر
54/15
17/3
35/3
001/0

پسر
88/13
27/3

مقیاس ابتكار
دختر
20/23
32/4
56/2
011/0

پسر
87/21
12/5

مقیاس انعطاف پذيری
دختر
25/17
47/2
88/3

00/0

پسر
11/16
01/3

خلاقيت کلی تورنس
دختر
69/88
16/12
09/3
002/0

پسر
07/87
99/13

براي مقایسه تفاوت ميزان خلاقيت فرزندان بين جنسيت از

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دانش آموز دختر، علوم انسانی، آموزش و پرورش، تحصیلات تکمیلی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ميزان، خلاقيت، خطاي، گرديد