دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تودههاي، بيشترين، ميليگرم

دانلود پایان نامه ارشد

واريانس(3-45) تودههاي مورد بررسي از نظر صفت درصد اسانس اختلاف بسيار معنيداري را نشان دادند. ميانگين صفت درصد اسانس در دو گروه تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان اختلاف قابل ملاحظهاي داشت، به طوري که ميانگين اين صفت در تودههاي آزاد گرده افشان 31/4 درصد و در تودههاي خودگرده افشان 98/4 درصد برآورد شد. نتايج مقايسه ميانگين نشان داد که تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان تنوع زيادي را از نظر صفت درصد اسانس دارند. کمترين ميزان اسانس در ميان تودههاي آزاد گرده افشان برابر با4/2 درصد در تودههاي اردبيل و بوشهر مشاهده شد. در حاليکه توده شيروان با 50/3 درصد کمترين درصد اسانس را در تودههاي خودگرده افشان دارا بود. در تودههاي آزاد گرده افشان بيشترين درصد اسانس برابر با 42/6 درصد به توده اصفهان اختصاص داشت. همچنين بيشترين درصد اسانس در تودههاي خودگرده افشان مربوط به توده همدان با 50/6 درصد بود(جدول3-45).
سحرخيز و تاراکزمي [149] به مطالعه تنوع توليد اسانس در نمونههاي جمعيتي ايراني طي سه مرحله فنولوژيکي پرداختند. مقدار اسانس بذر از 31/1 تا 26/1 درصد متغير بود، در حاليکه در اين مطالعه بيشترين درصد اسانس به ميزان 4/6 درصد (نمونه اصفهان) مشاهده شد. احسانيپور و همکاران [85] نيز عملکرد اسانس بذر در چهار رازيانه ايراني که درصد اسانس آنها از 2/1 تا 64/1 درصد متغير بود را گزارش نمودند. فيگوردو و همکاران [89] به ارزيابي اثرات سال برداشت بر توليد اسانس و ترکيب آن پرداختند که عملکرد اسانس از 3/1 تا 9/3 درصد در سالهاي مختلف متغير بود. ميميکا و همکاران[128] عملکرد اسانس را در رازيانههاي خارجي از 82/1 تا 38/3 درصد گزارش نمودند که در مطالعه حاضر عملکرد رازيانههاي خارجي از 3/3 تا 3/5 درصد متغير بود. رابي و همکاران [146] عملکرد اسانس را در رازيانههاي مصري 93/1 درصد گزارش نمودند.
3-21-2 عملکرد عصاره
نتايج تجزيه واريانس نشان داد که تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان از نظر صفت عملکرد عصاره اختلاف معنيداري را نشان دادند(جدول3-45). ميانگين عملکرد عصاره براي تودههاي آزاد گرده افشان برابر با 43/11 درصد و براي تودههاي خودگرده افشان برابر با 34/14 درصد برآورد شد. کمترين عملکرد عصاره در تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان به ترتيب برابر با 20/5 و 99/9 درصد در توده سميرم مشاهده شد. بيشترين عملکرد عصاره در تودههاي آزاد گرده افشان مربوط به توده شيروان برابر با 33/17 درصد بود، در حاليکه توده تبريز با 73/18 درصد بيشترين مقدار اين صفت را در تودههاي خودگرده افشان نشان داد(جدول3-45). کنفرتي و همکاران [79] عملکرد عصاره بذر رازيانههاي اهلي و وحشي را 95/10 و 78/15 درصد گزارش نمودند که در مطالعه حاضر اين عملکرد عصاره بيشتري حاصل شد.
3-21-3 فنول تام
نتايج تجزيه واريانس نشان داد که تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان از نظر صفت فنول تام اندازهگيري شده با روش فولين سيوکالتو اختلاف بسيار معنيداري را نشان دادند(جدول3-45). ميانگين فنول تام براي تودههاي آزاد گرده افشان برابر با 40/63 و براي تودههاي خودگرده افشان برابر با 16/50 ميليگرم تانيک اسيد بر گرم ماده خشک برآورد شد. کمترين مقدار فنول تام در تودههاي آزاد گرده افشان برابر با 8/13 ميليگرم تانيک اسيد بر گرم ماده خشک در توده تهران مشاهده شد. در حاليکه توده پاوه با 33/24 ميليگرم تانيک اسيد بر گرم ماده خشک کمترين فنول تام را در تودههاي خودگرده افشان دارا بود. در تودههاي آزاد گرده افشان بيشترين مقدار فنول تام برابر با 41/262 ميليگرم تانيک اسيد بر گرم ماده خشک به توده شيروان اختصاص داشت. همچنين بيشترين مقدار فنول تام در تودههاي خودگرده افشان مربوط به توده سميرم با 150 ميليگرم تانيک اسيد بر گرم ماده خشک بود(جدول3-46).
3-21-4 فلاونوئيد تام
نتايج تجزيه واريانس نشان داد که تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان از نظر صفت فلاونوئيد تام اختلاف بسيار معنيداري را نشان دادند(جدول3-45). ميانگين فلاونوئيد تام براي تودههاي آزاد گرده افشان برابر با 72/4 و براي تودههاي خودگرده افشان برابر با 35/6 ميليگرم کوئرستين بر گرم ماده خشک برآورد شد. کمترين مقدار فلاونوئيد در تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان به ترتيب برابر با 23/2 و 02/4 ميليگرم کوئرستين بر گرم ماده خشک در توده تهران مشاهده شد. در تودههاي آزاد گرده افشان بيشترين مقدار فلاونوئيد برابر با 49/14 ميليگرم کوئرستين بر گرم ماده خشک به توده شيروان اختصاص داشت. همچنين بيشترين مقدار فلاونوئيد در تودههاي خودگرده افشان مربوط به توده تبريز با 49/8 ميليگرم کوئرستين بر گرم ماده خشک بود (جدول3-46).
3-21-5 آنتياکسيدان (IC50)
نتايج تجزيه واريانس نشان داد که تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان از نظر فعاليت آنتياکسيداني اختلاف بسيار معنيداري را دارند(جدول3-45). ميانگين (IC50)براي تودههاي آزاد گرده افشان برابر با 34/792 و براي تودههاي خودگرده افشان برابر با 99/393 ميکروگرم بر ميليليتر حجم عصاره برآورد شد. کمترين مقدار (IC50) و بيشترين خاصيت آنتياکسيداني در تودههاي آزاد گرده افشان برابر با 29/76 ميکروگرم بر ميليليتر حجم عصاره در توده شيروان مشاهده شد. در حاليکه توده تبريز با 12/83 ميکروگرم بر ميليليتر حجم عصاره کمترين مقدار (IC50) و بيشترين خاصيت آنتياکسيداني را در تودههاي خودگرده افشان دارا بود. در تودههاي آزاد گرده افشان بيشترين مقدار (IC50) و کمترين خاصيت آنتياکسيداني برابر با 5/3062 ميکروگرم بر ميليليتر حجم عصاره به توده تهران اختصاص داشت. همچنين بيشترين مقدار (IC50) و کمترين خاصيت آنتياکسيداني در تودههاي خودگرده افشان مربوط به توده مشهد با 09/2820 ميکروگرم بر ميليليتر حجم عصاره بود(جدول3-46).
در مطالعه حاضر نشان داده شد كه عصاره متانولي تودههاي خودگرده افشان نسبت به تودههاي آزاد گرده افشان رازيانه داراي ميزان فنول و فلاونوئيدي بالاتري است. به همين دليل فعاليت آنتياكسيداني اغلب تودههاي خودگرده افشان بالاتراز تودههاي آزاد گرده افشان مي‌باشد. تودههاي مورد بررسي در اين مطالعه در اين ويژگي نسبت به كارهاي مشابه محققان ديگر فعاليت آنتياكسيداني بيشتري را نشان دادهاند. رابي و همکاران [146] ميزان ترکيبات فنوليک بذر رازيانه را 4/2 تا 7/3 ميليگرم گاليک اسيد بر گرم ماده خشک گزارش نمودند.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تودههاي، تجزيه، واريانس Next Entries منابع و ماخذ مقاله تجربه دینی، معرفت شناسی، باور دینی