دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تودههاي، تجزيه، واريانس

دانلود پایان نامه ارشد

بذر
تبريز
37/48
-62/42
-30/69
-16/86
-21/62
-7/07
17/88
ياسوج
-31/48
7/12
-31/87
2/10
18/62
-8/41
17/74
کاشان
-1/92
-1/17
-74/77
-17/26
-10/37
21/85
18/28
سميرم
-26/60
-3/41
-47/73
26/13
-48/14
57/36
20/01
کرمان
-39
15/08
-56/42
21/06
-78/40
64/50
29/42
همدان
-32/15
15/49
-95/09
26/21
-47/63
50/73
20/99
تهران
-9/10
0/845
-32/71
11/55
-26/28
57/21
23/04
بوشهر
-3/72
2/48
-18/59
3/58
8/68
18/36
10/49
نهاوند
-38/61
-4/62
-40/18
-13/99
-6/25
32/79
12/25
شيراز
-16/34
-2/23
-23/88
-29/02
33/43
56/55
18/29
اردبيل
-9/05
-16/68
-75/55
-10/68
23/14
44/89
12/59
کرج
-24/24
-0/634
-19/82
-31/56
-21/62
41/28
9/69
پاوه
28/16
-47/58
-37/68
-11/79
-1/34
11/37
7/78
ورامين
-65/82
4/66
-57/21
-19/48
-74/90
56/54
14/50
اصفهان
24/4
-35/56
-28/28
-10/58
-45/09
10/04
13/67
اروپا
-43/57
24/09
-12/68
-28/89
-40/74
26/71
11/47
شيروان
3/96
-14/76
-60/93
-12/60
-12/69
18/24
6/42
يزد
3
-24/39
-30/67
-21/52
-50/84
52/47
7/46
لهستان
-21
-11/14
-77/82
-14/23
32/12
26/12
9/72
انگلستان
-59/6
-13/40
-81/02
-15/20
25/76
34/14
30/15
گناباد
-8/58
5/76
92/79-
-7/39
-36/03
39/77
31/63
مشهد
6/25
2/71
-19/89
-4/09
-4/80
51/89
13/34
آلباني
-60
-8/66
1/60
-3/64
11/55
41/60
19/01
ميانگين
-16/85
-7/32
73/45-
-7/74
-16/23
34/74
16/34

3-19 گروهبندي (تجزيه خوشهاي)
در اين مطالعه به منظور گروهبندي تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان رازيانه از تجزيهي خوشهاي به وسيله روش وارد و فاصله اقليدسي به عنوان معيار تشابه استفاده شد و براي تعيين تعداد مناسب خوشه از2 Tهوتلينگ و F کاذب بهره برده شد. تجزيه خوشهاي بر اساس صفات زراعي براي 23 توده رازيانه در حالت آزاد گرده افشاني به روش ward ، تودههاي مورد نظر را به پنج گروه تقسيم کرد( شکل3-3 الف). در نتايج تجزيه خوشهاي تودههاي رازيانه آزاد گرده افشان، گروه اول شامل تودههاي تبريز، ورامين، سميرم، لهستان، انگلستان، اروپايي و آلباني بود که اين تودهها از نظر خصوصيات زراعي مورد بررسي نظير ارتفاع، قطر گل آذين، قطر تاج پوش، نسبت قطر تاج پوش به ارتفاع، وزن هزار دانه و درصد خودسازگاري شباهت داشتند. ويژگي مشترک اين تودهها پاکوتاهي، زودرسي، درصد خودسازگاري متوسط و عملکرد بذر پايين بود. گروه دوم شامل تودههاي ياسوج، کرمان، شيراز، همدان، نهاوند، شيروان، اردبيل، کرج، يزد، بوشهر و پاوه بود که اين تودهها کمترين صفات درصد سبز شدن و روز تا 50%سبز شدن، بيشترين صفات نسبت ارتفاع به انشعاب فرعي و قطر تاج پوش به ارتفاع و قطر گلآذين شباهت زيادي با هم داشتند. گروه سوم شامل توده کاشان بود که بيشترين ارتفاع و قطر تاج پوش را به خود اختصاص داده بود. گروه چهارم شامل تودههاي تهران، مشهد و اصفهان بود که ويژگي مشترک اين تودهها متوسط رسي، پابلندي، وزن بوته و عملکرد بالا بود. گروه پنجم شامل توده گناباد بود که بيشترين تعداد انشعاب فرعي، وزن بوته، وزن هزاردانه عملکرد دانه در بوته و کمترين نسبت ارتفاع به انشعاب فرعي را دارا بود. تجزيه خوشهاي بر اساس صفات زراعي براي 23 توده رازيانه در حالت خودگرده افشاني به روش ward ، تودههاي مورد نظر را به شش گروه تقسيم کرد(شکل3-3 ب). با توجه به نتايج تجزيه خوشهاي تودههاي رازيانه خودگرده افشان گروه اول شامل توده تبريز ميباشد که بيشترين تعداد روز تا 50% سبز شدن را دارا بود. گروه دوم شامل تودههاي ياسوج، کرمان، شيراز، همدان، شيروان، يزد، نهاوند، ورامين، اردبيل، سميرم، کرج، بوشهر، آلباني، لهستان و انگلستان بود که در اکثر صفات زراعي بهم شباهت داشتند. گروه سوم شامل توده اروپايي بود که از لحاظ تعداد روز تا 50% سبز شدن و گلدهي از بقيه تودهها متمايز بود. گروه چهارم شامل تودههاي کاشان، پاوه و اصفهان بود. ويژگي تودههاي اين گروه بيشترين ارتفاع، قطر گلآذين، قطر تاج پوش و تعداد بذر در چتر بود. گروه پنجم شامل تودههاي تهران و مشهد بود که از نظر صفت درصد سبز شدن مشابه يکديگر بودند. گروه ششم شامل توده گناباد بود که بيشترين تعداد انشعاب فرعي، وزن بوته، نسبت ارتفاع به انشعاب فرعي و وزن هزار دانه را در ميان تودههاي ديگر به خود اختصاص داده بود.
از مقايسه گروهبندي تودهها توسط تجزيه خوشهاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان اين نتيجه حاصل شد که خودگرده افشاني تأثير زيادي در تنوع صفات زراعي داشته، به طوريکه گروهبندي تودهها در حالت آزاد گرده افشاني با خودگرده افشاني اختلاف داشته است و اين تأثير در تودهها متفاوت ميباشد.با توجه به نتايج تجزيه خوشهاي، خويشآميزي تأثير متفاوتي بر بين و داخل تودهها گذاشته است و تودههاي با شرايط اقليمي مشابه در اثر خويشآميزي از هم جدا شدهاند که اين مسئله بيانگر تنوع قابل ملاحظه بين تودهها است.

تجزيه به عاملها
3-20 تجزيه به عاملها
نتايج حاصل از تجزيه به عاملها بر روي صفات مورفولوژي در جداول(3-43 و 3-44) به ترتيب براي دو گروه تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان نشان داده شده است. با انجام اين تجزيه بر روي صفات مختلف آناتومي در 23 توده آزاد گرده افشان و 23 توده خودگرده افشان به روش مؤلفههاي اصلي، عوامل پنهاني شناسايي شدند و جهت تفسير بهتر عاملها طبق روش وَريماکس دوران داده شده عمل شد. در گروه تودههاي آزاد گرده افشان شش عامل در توجيه مدل مؤثر بودند که در مجموع توانستند 6/92 درصد از تنوع را توجيه کنند. در ابتدا از طريق صفاتي که بيشترين بار عاملها را داشتند عوامل پنهاني شناسايي و سپس اثر اين عاملها بر صفات مختلف بررسي شد. در گروه تودههاي آزاد گرده افشان عامل پنهان اول که 7/32 درصد از تغييرات را توجيه ميکرد با درصد سبز شدن، تعداد انشعاب فرعي، وزن تر، وزن خشک و عملکرد بذر رابطهاي قوي داشت. اين صفات داراي ضريب عاملي با علامت مثبت بودند به عبارت ديگر رابطه بين عامل اول و اين متغيرها در جهت مثبت بود که نام پيشنهادي براي اين عامل شاخصهاي بيولوژيک نهاده شد. در عامل دوم صفات ارتفاع، قطر تاج پوش و نسبت ارتفاع به تعداد انشعاب فرعي با ضرايب در جهت مثبت به ترتيب برابر با 847/0، 775/0 و 493/0 درصد بر اين عامل اثر داشتند که اين عامل فنولوژي نام گرفت. در عامل سوم صفات تعداد بذر و درصد خودسازگاري با واريانس توجيهي 13 درصد بيشترين سهم را در تبيين اين عامل داشتند که اجزاي عملکرد نام گرفت. در عامل چهارم صفت نسبت قطر تاج پوش به ارتفاع با واريانس توجيهي 2/10 درصد، بيشترين سهم را در تبيين اين عامل داشت که تاج پوشش نام گرفت. عامل پنهان پنجم که 2/8 درصد از تغييرات را توجيه ميکرد با روز تا 50%سبز شدن و روز تا 50%گلدهي رابطهاي قوي داشت. اين صفات داراي ضريب عاملي با علامت مثبت بودند که نام پيشنهادي براي اين عامل فنولوژي گياه نهاده شد. در عامل ششم صفات قطر گل آذين و وزن هزار دانه با واريانس توجيهي 8 درصد، بيشترين سهم را در تبيين اين عامل داشت که اجزاي عملکرد نام گرفت.
در گروه تودههاي خودگرده افشان (جدول3-44) پنج عامل در توجيه مدل مؤثر بودند که در مجموع توانستند 92/83 درصد از تنوع را توجيه کنند. عامل پنهان اول که 33 درصد از تغييرات را توجيه ميکرد با صفاتي نظير تعداد انشعاب فرعي، وزن تر، وزن خشک و وزن هزار دانه رابطهاي قوي داشت. اين صفات داراي ضريب عاملي با علامت مثبت بودند که نام اين عامل، شاخص بيولوژيک نهاده شد. در عامل دوم با واريانس توجيهي 16 درصد صفات ارتفاع، قطر گلآذين، قطر تاج پوش، نسبت ارتفاع به تعداد انشعاب فرعي و عملکرد بذر بر اين عامل اثر داشتند که اين عامل تاج پوشش نام گرفت. در عامل سوم صفات روز تا 50%سبز شدن و روز تا 50%گلدهي با واريانس توجيهي 12/14 درصد بيشترين سهم را در تبيين اين عامل داشتند که عامل فنولوژي نام گرفت. در عامل چهارم صفت قطر تاج پوش، نسبت قطر تاج پوش به ارتفاع و تعداد بذر با واريانس توجيهي 3/10 درصد، بيشترين سهم را در تبيين اين عامل داشت که اجزاي عملکرد نام گرفت. در عامل پنجم با واريانس توجيهي 10 درصد صفت درصد سبز شدن بر اين عامل اثر داشت که اين عامل شايستگي اوليه نام گرفت.

جدول3-43: تجزيه عامل‌هاي صفات مورفولوژي در تودههاي آزاد گرده افشان رازيانه
متغيرها
بار عاملي اول
بار عاملي دوم
بار عامل سوم
بار عامل چهارم
بار عامل پنجم
بار عامل ششم
درصد سبز شدن
185/0
166/0-
149/0
761/0-
145/0
339/0-
ارتفاع
303/0
847/0
025/0
332/0-
107/0-
069/0
تعداد انشعاب فرعي
962/0
131/0
032/0
069/0-
030/0-
01/-
قطر گل آذين
019/0
048/0
143/0
104/0
113/0
915/0
قطر تاج پوش
289/0
775/0
216/0
381/0
008/0-
104/0-
وزن تر
886/0
401/0
02/0
130/0-
122/0-
004/0
وزن خشک
840/0
210/0
016/0
214/0-
097/0-
086/0
نسبت قطر تاج پوش به ارتفاع
039/0-
206/0-
261/0
844/0
123/0
114/0-
نسبت ارتفاع به تعداد انشعاب فرعي
756/0-
493/0
032/0-
269/0-
238/0-
051/0
روز تا 50%سبز شدن
011/0
126/0-
217/0-
164/0-
824/0
2/0
روز تا 50%گلدهي
094/0-
002/0
039/0-
141/0
773/0
085/0-
وزن هزاردانه
438/0
254/0-
150/0-
081/0-
373/0-
517/0
تعداد بذر در چتر
077/0-
016/0-
927/0
009/0
08/0-
078/0
عملکرد بذر
504/0
231/0
170/0
097/0
387/0-
174/0
درصد خودسازگاري
186/0
182/0
863/0
110/0
169/0-
016/0
واريانس توجيه شده
7/32
5/20
13
2/10
8
2/8
واريانس توجيه شده تجمعي
7/32
2/53
2/68
4/76
4/84
4/92

جدول3-44: تجزيه عامل‌هاي صفات مورفولوژي در تودههاي خودگرده افشان رازيانه
متغيرها
بار عاملي اول
بار عاملي دوم
بار عامل سوم
بار عامل چهارم
بار عامل پنجم
درصد سبز شدن
141/0
250/0
197/0
197/0-
769/0
ارتفاع
328/0
885/0
140/0-
199/0
023/0-
تعداد انشعاب فرعي
949/0
210/0
081/0-
024/0
026/0
قطر گل آذين
013/0-
381/0
100/0
00/0
769/0-
قطر تاج پوش
140/0
003/0
027/0-
874/0
092/0-
وزن تر
836/0
336/0
103/0-
060/0
183/0
وزن خشک
635/0
203/0
024/0
138/0
390/0
نسبت قطر تاج پوش به ارتفاع
223/0-
871/0-
159/0
320/0
014/0
نسبت ارتفاع به تعداد انشعاب فرعي
765/0-
529/0
198/0-
073/0
035/0
روز تا 50%سبز شدن
122/0
063/0
788/0
406/0-
227/0-
روز تا 50%گلدهي
128/0
207/0-
806/0
061/0
190/0
وزن هزاردانه
755/0
260/0
268/0-
249/0-
190/0-
تعداد بذر در چتر
110/0-
014/0-
146/0-
725/0
041/0-
عملکرد بذر
292/0
448/0
554/0-
118/0
105/0-
واريانس توجيه شده
33
5/16
12/14
3/10
10
واريانس توجيه شده تجمعي
33
5/49
62/63
92/73
92/83

(الف)

(ب)
شکل 3-4: شماي کلي از تودههاي الف) ديررس و پابلند ب) زودرس و پاکوتاه

3-21 تجزيه واريانس صفات فيتوشيميايي
نتايج تجزيه واريانس صفات فيتوشيميايي مورد مطالعه در تودههاي خودگرده افشان و آزاد گرده افشان (براي بررسي اثر خودگرده افشاني بر صفات) در جدول (3-45) و همچنين مقايسه ميانگين صفات در جدول (3-46) آورده شده است. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که تودههاي مورد مطالعه از لحاظ تمام صفات فيتوشيميايي به جز عملکرد عصاره اختلاف بسيار معنيداري با يکديگر داشتند. مقايسه ميانگين براي صفات فيتوشيميايي مورد مطالعه با آزمون LSD نشاندهنده دامنه گسترده اختلاف در بين تودههاي مورد آزمايش از لحاظ صفات فيتوشيميايي بود.
3-21-1 درصد اسانس
طبق نتايج بدست آمده در جدول تجزيه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع خويشآميزي، تودههاي، ميانگين Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تودههاي، بيشترين، ميليگرم