دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تودههاي، ميانگين، کمترين

دانلود پایان نامه ارشد

ارتفاع به تعداد انشعاب فرعي اختلاف بسيار معنيداري را نشان دادند. ميانگين نسبت ارتفاع به تعداد انشعاب فرعي براي تودههاي آزاد گرده افشان برابر با 06/7 درصد و براي تودههاي خودگرده افشان برابر با56/7 درصد برآورد شد. کمترين نسبت ارتفاع به تعداد انشعاب فرعي در تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان در توده گناباد به ترتيب برابر 12/3 و 94/2 درصد مشاهده شد. در حاليکه بيشترين نسبت ارتفاع به تعداد انشعاب فرعي در تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان مربوط به توده اردبيل به ترتيب برابر با 17/12 و 20/14 درصد بوده است.
3-17-10 تعداد روز تا 50 درصد سبز شدن
نتايج تجزيه واريانس صفت تعداد روز تا 50 درصد سبز شدن نشان داد که تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان اختلاف بسيار معنيداري را نشان دادند. ميانگين روز تا 50 درصد سبز شدن براي تودههاي آزاد گرده افشان برابر با 21/42 روز و براي تودههاي خودگرده افشان برابر با 68/58 روز برآورد شد. کمترين روز تا 50 درصد سبز شدن در تودههاي آزاد گرده افشان برابر با 57/25 روز در توده همدان مشاهده شد. در حاليکه توده نهاوند با 33/43 روز کمترين مقدار اين صفت را در تودههاي خودگرده افشان دارا بود. بيشترين روز تا 50 درصد سبز شدن در تودههاي آزاد گرده افشان مربوط به توده اروپايي برابر با 48/64 روز بوده است، در حاليکه توده تبريز با 66/83 روز بيشترين مقدار اين صفت را در تودههاي خودگرده افشان نشان داد.
3-17-11 تعداد روز تا 50 درصد گل‌دهي
نتايج تجزيه واريانس نشان داد که تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان از نظر صفت تعداد روز تا 50 درصد گل‌دهي اختلاف بسيار معنيداري را نشان دادند. ميانگين تعداد روز تا 50 درصد گل‌دهي براي تودههاي آزاد گرده افشان برابر با 23/89 روز و براي تودههاي خودگرده افشان برابر با 63/94 روز برآورد شد. کمترين تعداد روز تا 50 درصد گل‌دهي در تودههاي آزاد گرده افشان برابر با 32/63 روز در توده تبريز مشاهده شد. در حاليکه توده تهران با 66 روز کمترين مقدار اين صفت را در تودههاي خودگرده افشان دارا بود. بيشترين تعداد روز تا 50 درصد گل‌دهي در تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان مربوط به توده اروپا به ترتيب برابر با 37/131 و 33/169 روز بوده است.
3-17-12 وزن هزار دانه
نتايج تجزيه واريانس براي صفت وزن هزار دانه نشان داد که تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان اختلاف بسيار معنيداري را نشان دادند. ميانگين وزن هزار دانه براي تودههاي آزاد گرده افشان برابر با 41/3 گرم و براي تودههاي خودگرده افشان برابر با 67/3 گرم برآورد شد. کمترين وزن هزار دانه در تودههاي آزاد گرده افشان برابر با 16/2 گرم در تودههاي سميرم و اروپا مشاهده شد. در حاليکه توده شيراز با 21/2 گرم کمترين مقدار اين صفت را در تودههاي خودگرده افشان دارا بود. بيشترين وزن هزار دانه در تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان مربوط به توده گناباد به ترتيب برابر با 69/4 و 38/6 گرم بوده است.
3-17-13 تعداد بذر در چتر
نتايج تجزيه واريانس نشان داد که تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان از نظر صفت تعداد بذر در چتر اختلاف بسيار معنيداري را نشان دادند. ميانگين تعداد بذر در چتر براي تودههاي آزاد گرده افشان برابر با 25/12 و براي تودههاي خودگرده افشان برابر با 27/7 برآورد شد. کمترين تعداد بذر در چتر در تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان به ترتيب برابر با 28/4 و64/4 در توده ياسوج مشاهده شد. بيشترين تعداد بذر در چتر در تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان مربوط به توده پاوه به ترتيب برابر با 67/17 و 66/15 بوده است.
3-17-14 عملکرد دانه در بوته
نتايج تجزيه واريانس نشان داد که تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان از نظر صفت عملکرد دانه در بوته اختلاف بسيار معنيداري را نشان دادند. ميانگين عملکرد دانه در بوته براي تودههاي آزاد گرده افشان برابر با 25/20 درصد و براي تودههاي خودگرده افشان برابر با 23/17 درصد برآورد شد. کمترين عملکرد دانه در بوته در تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان به ترتيب برابر با 95/9 و 95/6 درصد در توده انگلستان مشاهده شد. بيشترين مقدار اين صفت در تودههاي آزاد گرده افشان مربوط به توده گناباد برابر با 75/40 درصد بوده است، در حاليکه توده بوشهر با 43/29 درصد بيشترين مقدار اين صفت را در تودههاي خودگرده افشان نشان داد.
3-17-15 شاخص خودسازگاري
تجزيه واريانس براي صفت شاخص خودسازگاري به طور جداگانه انجام گرفت واختلاف بسيار معنيداري نشان داد که نشاندهنده تفاوت بسياري بين تودهها از نظر شاخص خودسازگاري بود. نتايج مقايسه ميانگين نشان داد که توده پاوه با 58/6 درصد، بيشترين درصد خودسازگاري و توده شيروان با متوسط 25/2 درصد، کمترين درصد خودسازگاري را در بين تودهها داشت (جدول3-40).

جدول3-36: تجزيه واريانس صفات مورفولوژيک براي دو حالت آزاد گرده افشاني و خودگرده افشاني رازيانه
ميانگين مربعات صفات
منابع تغييرات
درجه آزادي
درصد سبز شدن
ارتفاع
تعداد انشعاب فرعي
قطر گلآذين
قطر تاج پوش
وزن تر
وزن خشک
نسبت قطر تاج پوش به ارتفاع
تکرار
2
ns002/0
ns75/37
**54/6
**04/4
**62/33
*8/785
ns65/3
ns0003/0
ژنوتيپ
22
**073/0
**5/1916
**58/172
**6174
**4/1116
**26546
**13669
**274/0
تکرار*ژنوتيپ
44
005/0
69/10
846/0
133/0
74/3
5/194
6/29
004/0
حالت گردهافشاني
1
**074/1
**3684
**61/134
**4/5698
**1/160
**45868
**11719
**014/1
ژنوتيپ*حالت گردهافشاني
22
*004/0
**99/205
ns004/0
**6/6287
**6/117
**9/4277
**7/917
**112/0
خطاي آزمايشي
46
009/0
84/13
012/0
213/0
15/4
9/185
76/27
004/0
ضريب تغييرات (%)

57/10
02/5
989/0
79/3
79/2
72/7
51/6
78/6
n.s، * و**به ترتيب عدم معنيداري، معني-داري در سطح احتمال 5 و 1 درصد ميباشد
جدول3-37: ادامه تجزيه واريانس صفات مورفولوژيک براي دو حالت آزاد گرده افشاني و خودگرده افشاني رازيانه
ميانگين مربعات صفات
منابع تغييرات
درجه آزادي
نسبت ارتفاع به تعداد انشعاب فرعي
روز تا 50%سبز شدن
روز تا 50%گلدهي
وزن هزاردانه
تعداد بذر در چتر
عملکرد بذر
تکرار
2
**05/2
ns2/1
ns17/13
ns116/0
**33/5
**96/3
ژنوتيپ
22
**26/36
**25/1003
**48/2407
**26/4
**33/45
**56/309
تکرار*ژنوتيپ
44
715/0
06/3
91/16
121/0
151/0
3/1
حالت گردهافشاني
1
**68/7
**09/9167
**29/999
**89/2
**7/833
**8/298
ژنوتيپ*حالت گردهافشاني
22
**96/1
**16/75
**97/437
**585/0
**71/12
**06/11
خطاي آزمايشي
44
.16/0
4/3
46/16
118/0
177/0
45/1
ضريب تغييرات (%)

44/5
65/3
41/4
71/9
31/4
43/6
n.s، * و** به ترتيب عدم معنيداري، معنيداري در سطح احتمال 5 و 1 درصد ميباشد.

جدول3-38: مقايسه ميانگين صفات مورفولوژي در تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان رازيانه
توده
درصد سبز شدن
ارتفاع(cm)
تعداد انشعاب فرعي
قطر گلآذين(cm)
قطر تاج پوش(cm)

آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
تبريز
650/0ab
350/0c
55f
73d
11c
9e
17/5d
29/6a
86/53e
65/44e
ياسوج
333/0d
146/0e
12/86c
22/65e
11c
9e
09/5d
31/6a
7/74c
83/74b
کاشان
483/0c
283/0d
54/109a
92/91b
66/11c
66/9e
01/4e
04/6a
3/114a
70/97a
سميرم
346/0cd
216/0d
44/59f
87/51f
66/12c
66/10d
32/3f
36/4c
93/64d
13/71b
کرمان
330/0d
233/0d
15/81c
24/57f
66/11c
66/9e
40/7b
25/6b
47/81c
01/79b
همدان
616/0b
403/0b
17/80c
91/55f
12c
10d
03/4e
18/5b
12/77c
38/70b
تهران
616/0b
336/0c
48/91b
42/81c
33/19b
33/17b
47/4e
62/5b
48/91b
17/89ab
بوشهر
383/0cd
226/0d
05/77d
05/64e
66/13c
66/11d
20/6c
47/5b
55/76c
46/66c
نهاوند
586/0b
373/0c
17/75d
35/62e
66/9cd
66/7f
89/4e
28/5b
02/76c
75/87ab
شيراز
655/0ab
483/0b
17/81c
32/67e
66/10cd
66/8f
83/3f
63/5b
94/80c
25/78b
اردبيل
613/0b
410/0b
23/105a
05/94b
66/8d
66/6g
56/4e
38/6a
99/70c
12/69c
کرج
480/0c
280/0d
37/84c
59/62e
66/7d
66/5g
93/3f
11/5b
22/84c
01/78b
پاوه
416/0c
280/0d
04/76d
43/94b
66/12c
66/10d
56/10a
70/5b
88/103a
28/92a
ورامين
583/0b
323/0c
58/55f
96/40gh
9cd
7f
78/3f
37/6a
96/54e
53/67c
اصفهان
683/0a
496/0b
73/92b
03/113a
20b
18b
41/5d
22/6a
89/92b
51/85ab
اروپا
666/0ab
480/0b
02/66e
71/41g
12c
10d
89/4e
21/6a
81/65d
78/59d
شيروان
650/0ab
493/0b
53/69e
99/65e
66/11c
66/9e
32/4e
47/5b
01/65d
24/59d
يزد
550/0b
323/0c
72/92b
40/87c
33/8d
33/6g
95/6c
37/5b
87/64d
29/59d
لهستان
466/0c
346/0c
11/57f
41/44g
66/6e
66/4h
81/4e
63/5b
38/57e
87/53d
انگلستان
363/0cd
216/0d
66/55f
59/45g
33/7d
33/5g
21/5d
25/6a
45/55e
61/72b
گناباد
570/0b
433/0b
73/96b
34/85c
31a
29a
87/5d
51/5b
41/74c
21/71b
مشهد
633/0ab
533/0a
07/108a
37/92b
33/16b
33/14c
76/7b
72/5b
51/67d
04/54d
آلباني
616/0b
480/0b
54f
57/42g
33/7d
33/5g
04/5d
29/4c
04/54e
16/68c
ميانگين
532/0
354/0
70/78
70/68
26/12
26/10
63/18
68/5
03/74
74/71
LSD
013/0
029/0
12/3
75/0
34/0
34/0
07/0
668/0
48/3
26/1

جدول3-39: ادامه مقايسه ميانگين صفات مورفولوژي در تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان رازيانه
توده
وزن تر(g)
وزن خشک (g)
نسبت قطر تاج پوش به ارتفاع(%)
نسبت ارتفاع به تعداد انشعاب فرعي(%)
روز تا 50%سبز شدن

آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تودههاي، بيشترين، سانتيمتر Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع خويشآميزي، تودههاي، ميانگين