دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تودههاي، بيشترين، سانتيمتر

دانلود پایان نامه ارشد

بيشتر از تودههاي خودگرده افشان برآورد شد. همچنين اختلاف ضريب تغييرات فنوتيپي براي صفت عملکرد بذر در تودههاي خودگرده افشان و آزاد گرده افشان ناچيز بود. بيشترين ضريب تغييرات فنوتيپي در تودههاي آزاد گرده افشان مربوط به صفت وزن خشک (01/65) و بيشترين اين مقدار در تودههاي خودگرده افشان مربوط به تعداد انشعاب فرعي (8/57) بود. همچنين نتايج نشان داد که کمترين ضريب تغييرات فنوتيپي در تودههاي آزاد گرده افشان مربوط به صفت نسبت قطر تاج پوش به ارتفاع (86/15) و کمترين اين مقدار در تودههاي خودگرده افشان مربوط به صفت قطر گل آذين (53/11) ميباشد. بيشترين دامنه بين ضريب تغييرات فنوتيپي در تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان براي صفت قطر گل آذين به ترتيب برابر با 88/36 و 53/11 بود.
صفات درصد سبز شدن، ارتفاع، قطر گل آذين، قطر تاج پوش، وزن تر، نسبت قطر تاج پوش به ارتفاع و عملکرد بذر وراثت پذيري عمومي بيشتري را در تودههاي آزاد گرده افشان نسبت به تودههاي خودگرده افشان از خود نشان دادند. در حاليکه در صفات نسبت ارتفاع به تعداد انشعاب فرعي، روز تا 50%سبز شدن، روز تا 50%گلدهي، وزن هزاردانه و تعداد بذر در چتر وراثت پذيري عمومي بالاتري در تودههاي خودگرده افشان نسبت به تودههاي آزاد گرده افشان مشاهده شد. همچنين اختلاف وراثت پذيري عمومي براي صفات تعداد انشعاب فرعي و وزن خشک در تودههاي خودگرده افشان و آزاد گرده افشان ناچيز بود. بيشترين مقدار وراثت پذيري عمومي در تودههاي آزاد گرده افشان مربوط به نسبت قطر تاج پوش به ارتفاع (74/99%) و بيشترين اين مقدار در تودههاي خودگرده افشان مربوط به وزن هزاردانه (44/99%) بود. همچنين نتايج نشان داد کمترين مقدار وراثت پذيري عمومي در تودههاي آزاد گرده افشان مربوط به صفت وزن هزاردانه (86/59%) و کمترين اين مقدار در تودههاي خودگرده افشان مربوط به درصد سبز شدن (26/63%) ميباشد. بيشترين دامنه وراثت پذيري عمومي در تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان براي صفت وزن هزاردانه به ترتيب برابر با 86/ 59 و 44/99 درصد بود. اختلاف بين ضريب تغييرات ژنتيکي و فنوتيپي در اکثر صفات کم بود و صفت تعداد انشعاب فرعي از اين نظر اختلاف داشت که نشاندهنده تأثيرپذيري بيشتر اين صفت از شرايط محيطي در مقايسه با صفات ديگر بود.

جدول3-34: آمارههاي توصيفي صفات موفولوژيک اندازهگيري شده تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان رازيانه
صفات
درصد سبز شدن
ارتفاع(cm)
تعداد انشعاب فرعي
قطر گل آذين(cm)
قطر تاج پوش(cm)
وزن تر(g)
وزن خشک(g)

شاخص
خودسازگاري (%)

آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان

حداقل
3/0
14/0
53
40
6
4
23/2
21/3
53
32/43
33/97
32/80
43/30
2/22
25/2
حداکثر
7/0
61/0
75/110
32/115
32
30
12/15
72/6
12/115
87/98
44/454
7/324
08/252
5/187
58/6
ميانگين
532/0
354/0
70/78
7/68
26/12
26/10
63/18
68/5
03/74
74/71
74/195
43/157
26/90
56/71
15/4
ضريب تغييرات ژنتيکي
43/21
23/21
4/22
4/22
8/6
65/43
52/34
56/9
46/21
39/18
31/45
75/30
74/64
8/52
59/24
ضريب تغييرات فنوتيپي
77/23
73/35
9/22
7/33
37/48
8/57
88/36
53/11
2/22
39/20
96/46
97/32
01/65
71/53
04/25
وراثت پذيري عمومي
63/81
26/63
65/95
88/76
46/81
46/81
6/87
76/68
47/93
39/81
12/93
98/86
18/99
39/99
39/96
جدول3-35: ادامه آمارههاي توصيفي اندازه گيري شده صفات موفولوژيک تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان رازيانه
صفات
نسبت قطر تاج پوش به ارتفاع(%)
نسبت ارتفاع به تعداد انشعاب فرعي(%)
روز تا 50%سبز شدن
روز تا 50%گلدهي
وزن هزاردانه(g)
تعداد بذر در چتر
عملکرد بذر(%)

آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
حداقل
613/0
528/0
04/3
86/2
53/24
41
44/62
65
97/1
21/2
21/4
4
21/7
54/6
حداکثر
37/1
76/1
9/12
05/16
66/65
84
34/132
187
89/5
38/6
34/18
15
99/40
30
ميانگين
956/0
12/1
06/7
58/7
21/42
68/58
23/89
63/94
41/3
67/3
25/12
27/7
25/20
23/17
ضريب تغييرات ژنتيکي
86/15
37/28
84/31
46/36
01/34
01/21
32/24
01/21
53/23
69/25
19/28
86/35
15/40
57/38
ضريب تغييرات فنوتيپي
86/15
34/29
09/37
51/40
28/35
63/21
75/24
26/23
41/30
76/25
74/34
36/37
99/40
31/40
وراثت پذيري عمومي
74/99
55/93
63/73
13/81
92/92
37/94
58/96
85/97
86/59
44/99
54/68
54/92
95/95
54/91

3-17 تجزيه واريانس صفات مورفولوژيک
نتايج تجزيه واريانس صفات زراعي مورد مطالعه در جداول(3-36 و3-37) و مقايسه ميانگين صفات در جدول (3-38، 3-39 و 3-40) آورده شده است. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که تودههاي مورد مطالعه از لحاظ تمام صفات زراعي اختلاف بسيار معنيداري با يکديگر داشتند. اين امر نشاندهنده وجود تنوع ژنتيکي بالا از لحاظ صفات زراعي مورد بررسي و امکان گزينش براي اين صفات در ميان تودههاي مورد مطالعه بوده است. مقايسه ميانگين LSD براي صفات زراعي مورد مطالعه نشاندهنده دامنه گسترده اختلاف در بين تودههاي مورد آزمايش از لحاظ صفات زراعي بود.
3-17-1 درصد سبز شدن
طبق نتايج بدستآمده در جدول تجزيه واريانس(3-37) تودههاي مورد بررسي از نظر صفت درصد سبز شدن اختلاف بسيار معنيداري را نشان دادند. ميانگين صفت درصد سبز شدن در دوگروه تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان اختلاف قابل ملاحظهاي داشت، به طوريکه ميانگين اين صفت در تودههاي آزاد گرده افشان 53/0 درصد و در تودههاي خودگرده افشان 354/0 درصد برآورد شد. نتايج مقايسه ميانگين نشان ميدهد که تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان تنوع زيادي را از نظر صفت درصد سبز شدن دارند. کمترين درصد سبز شدن تودههاي آزاد گرده افشان برابر با33/0 درصد در توده کرمان مشاهده شد. در حاليکه توده ياسوج با 14/0 درصد کمترين درصد سبز شدن را در تودههاي خودگرده افشان دارا بود. در تودههاي آزاد گرده افشان بيشترين درصد سبز شدن برابر با 68/0درصد به توده اصفهان اختصاص داشت. همچنين بيشترين درصد سبز شدن در تودههاي خودگرده افشان مربوط به توده مشهد با 53/0 درصد بود.
3-17-2 ارتفاع
نتايج تجزيه واريانس نشان داد که تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان از نظر صفت ارتفاع اختلاف بسيار معنيداري را نشان دادند. ميانگين ارتفاع براي تودههاي آزاد گرده افشان برابر با 70/78 سانتي متر و براي تودههاي خودگرده افشان برابر با 70/68 سانتيمتر برآورد شد. کمترين ارتفاع در تودههاي آزاد گرده افشان برابر با 54 سانتيمتر در توده آلباني مشاهده شد. در حاليکه توده ورامين با 96/40 سانتيمتر کمترين ارتفاع را در تودههاي خودگرده افشان دارا بود. بيشترين ارتفاع در تودههاي آزاد گرده افشان مربوط به توده کاشان برابر با سانتيمتر 54/109 سانتيمتر بوده است، در حاليکه توده اصفهان با 03/113 سانتيمتر بيشترين مقدار اين صفت را در تودههاي خودگرده افشان نشان داد.
3-17-3 تعداد انشعاب فرعي
نتايج تجزيه واريانس نشان داد که تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان از نظر صفت تعداد انشعاب فرعي اختلاف بسيار معنيداري را نشان دادند. ميانگين تعداد انشعاب فرعي براي تودههاي آزاد گرده افشان برابر با 26/12 و براي تودههاي خودگرده افشان برابر با 26/10 برآورد شد. کمترين مقدار اين صفت در تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان در توده لهستان به ترتيب برابر با 66/6 و 66/4 مشاهده شد. بيشترين تعداد انشعاب فرعي در تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان مربوط به توده گناباد برابر با 31 و 29 بوده است (جدول3-38).
3-17-4 قطر گلآذين
مطابق نتايج تجزيه واريانس، تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان از نظر صفت قطر گلآذين اختلاف بسيار معنيداري را نشان دادند. ميانگين قطر گلآذين براي تودههاي آزاد گرده افشان برابر با 63/18 سانتيمتر و براي تودههاي خودگرده افشان برابر با 68/5 سانتيمتر برآورد شد. کمترين قطر گلآذين در تودههاي آزاد گرده افشان برابر با 32/3 سانتيمتر در توده سميرم مشاهده شد. در حاليکه توده آلباني با 29/4 سانتيمتر کمترين مقدار اين صفت را در تودههاي خودگرده افشان دارا بود. بيشترين قطر گلآذين در تودههاي آزاد گرده افشان مربوط به توده پاوه برابر با 56/10 سانتيمتر بوده است، در حاليکه توده اردبيل با 38/6 سانتيمتر بيشترين مقدار اين صفت را در تودههاي خودگرده افشان نشان داد.
3-17-5 قطر تاجپوش
نتايج تجزيه واريانس نشان داد که تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان از نظر صفت قطر تاجپوش اختلاف بسيار معنيداري را نشان دادند ميانگين قطر تاجپوش براي تودههاي آزاد گرده افشان برابر با 03/74 سانتيمتر و براي تودههاي خودگرده افشان برابر با 74/71 سانتيمتر برآورد شد. کمترين قطر تاجپوش در تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان در توده تبريز به ترتيب برابر با 86/53 و 65/44 سانتيمتر مشاهده شد. در حاليکه توده کاشان به ترتيب با 3/114 و 70/97 سانتيمتر بيشترين قطر تاجپوش در تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان را به خود اختصاص داده بود.
3-17-6 وزن تر بوته
نتايج تجزيه واريانس براي صفت وزن تر بوته نشان داد که تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان اختلاف بسيار معنيداري را نشان دادند. ميانگين وزن تر بوته براي تودههاي آزاد گرده افشان برابر با 74/195 گرم و براي تودههاي خودگرده افشان برابر با 43/157 گرم برآورد شد. کمترين وزن تر بوته در تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان در توده انگلستان به ترتيب برابر با 37/98 و 71/82 گرم مشاهده شد. بيشترين وزن تر بوته در تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان مربوط به توده گناباد به ترتيب برابر با 69/446 و 90/319 گرم بوده است.
3-17-7 وزن خشک بوته
نتايج تجزيه واريانس نشان داد که تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان از نظر صفت وزن خشک بوته اختلاف بسيار معنيداري را نشان دادند. ميانگين وزن خشک بوته براي تودههاي آزاد گرده افشان برابر با 26/91 گرم و براي تودههاي خودگرده افشان برابر با 56/71 گرم برآورد شد. کمترين وزن خشک بوته در تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان به ترتيب برابر با 61/31 و27/22 گرم در توده تبريز مشاهده شد. بيشترين وزن خشک بوته در تودههاي آزاد گرده افشان مربوط به توده گناباد برابر با 35/251 گرم بوده است، در حاليکه توده مشهد با 68/161 گرم بيشترين مقدار اين صفت را در تودههاي خودگرده افشان نشان داد.
3-17-8 نسبت قطر تاج پوش به ارتفاع
نتايج تجزيه واريانس براي صفت نسبت قطر تاج پوش به ارتفاع نشان داد که تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان اختلاف بسيار معنيداري را نشان دادند. ميانگين نسبت قطر تاج پوش به ارتفاع براي تودههاي آزاد گرده افشان برابر با 956/0 درصد و براي تودههاي خودگرده افشان برابر با 12/1 درصد برآورد شد. کمترين نسبت قطر تاج پوش به ارتفاع در تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان در توده مشهد به ترتيب برابر با 624/0 و 585/0 درصد مشاهده شد. بيشترين نسبت قطر تاج پوش به ارتفاع در تودههاي آزاد گرده افشان مربوط به توده پاوه برابر با 36/1 درصد بوده است، در حاليکه توده ورامين با 64/1 درصد بيشترين مقدار اين صفت را در تودههاي خودگرده افشان نشان داد.
3-17-9 نسبت ارتفاع به تعداد انشعاب فرعي
نتايج تجزيه واريانس نشان داد که تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان از نظر صفت نسبت

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دروني، تصوير، لايه Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تودههاي، ميانگين، کمترين