دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تودههاي، لايه، 42/91

دانلود پایان نامه ارشد

روزنه
تبريز
-15/85
8/33
-50
61/90
8/63
11/54
68/04
22/37
63/79
ياسوج
9/80
42/85
36/58
78/68
44/04
56/28
8/98
66/72
46/01
کاشان
3/38
33/33
32/65
76/81
17/47
31/33
8/24
60/72
40
سميرم
7/81
53/84
55/55
83/78
12/24
26/10
1/05
34/91
35/65
کرمان
60/97
72/83
47/61
90/19
19/21
38/14
21/97
50
55/26
همدان
68/42
76/92
67/85
92/15
-70/67
71/45
30/61
92/79
57/52
تهران
55
83/75
85
92/68
28/93
43/71
12/5
62/47
56/14
بوشهر
50
89/77
85/18
95/83
8/33
31/33
-42/62
54/54
58/62
نهاوند
17/5
-18/18
35
75/92
22/02
4/30
-14/75
11/87
57/26
شيراز
55/81
80/72
65/21
92/45
-35/30
22/78
-19/67
38/52
53/50
اردبيل
76/08
86/04
83/33
94/64
30/46
50/09
15/55
77/16
54/09
کرج
94/44
82/55
75/75
92/98
27/28
75/04
12/5
84/42
51/32
پاوه
92/85
81/70
84/44
94/23
22/50
35/33
33/67
57/48
54/38
ورامين
97/5
76/62
66/66
90
26/09
68/85
-16/66
97/19
55/75
اصفهان
97/29
76/62
99/77
91/48
15/79
-29/50
32/65
-24/60
58/03
اروپا
50
49/50
41/86
84
33/37
62/47
9/78
81/23
38/26
شيروان
25
5/97
-95/45
15/68
-10/71
53
28/08
69/31
53/04
يزد
8/62
41/83
41/66
79/41
7/18
84/5
-8/64
92/30
40/86
لهستان
85/24
44/55
45/09
80/28
8/63
-11/54
-10/97
2/80
38/26
انگلستان
73/01
31/06
33/96
76/71
24/98
-31/47
-9/41
-24/60
37/06
گناباد
87/30
38/83
42/59
78/87
27/65
37/52
1/08
52/11
35/96
مشهد
31/81
42/85
00/0
77/77
-21/80
46/18
-52/38
72/91
54/31
آلباني
-79/62
50
47/72
82/81
-16/65
64/69
-52/72
74/78
44/34
ميانگين
45/75
53/58
44/70
81/71
9/98
36/62
2/47
52/49
49/54

3-12 مقايسه ميانگين نتايج حاصل از پسروي خويشآميزي بر روي صفات آناتومي بذر
همانطور که در جدول (3-26 و 3-27) مشاهده ميشود خويشآميزي به طور معنيداري بر روي کل صفات آناتومي به جز ضخامت کوتيکول، تعداد لايه اندوکارپ و آندوسپرم به ترتيب با ميزان 94/8، 21/6 و 79/7 درصد تأثيرگذار بود. مقادير مثبت پسروي خويشآميزي بيانگر آن است که تودههاي آزاد گرده افشان داراي ميانگين صفت بالاتري از تودههاي خودگرده افشان مي باشند در حاليکه مقدار منفي پسروي ناشي از خويشآميزي عکس اين مطلب را نشان ميدهد.
طبق برآورد بدستآمده خويشآميزي تأثير متفاوتي بر ميانگين صفات داشت. ميانگين تمامي صفات مورد مطالعه بجز صفات نسبت طول به عرض بذر(78/1-) و کانال ترشحي(36/9-) مثبت بود. (جدول3-26). اين نتايج نشان ميدهد که خويشآميزي باعث افزايش ميانگين صفات نسبت طول به عرض بذر و کانال ترشحي شده است، در صورتيکه ميانگين بقيه صفات در اثر خويشآميزي کاهش پيدا کردند. همچنين مقدار پسروي خويشآميزي در صفات ضخامت اپيکارپ و پارانشيم مزوکارپ به ترتيب با ميزان 31/64 و 16/41 درصد بيش از صفات ديگر مشاهده شد(جدول3-27).
در بين تودههاي مورد مطالعه، خويشآميزي بر روي صفات تعداد لايه اپيکارپ در تودههاي کاشان، بوشهر و لهستان، تعداد لايه کوتيکول در تودههاي کاشان، همدان و انگلستان، تعداد لايه ديواره سلولي پريکلينال در تودههاي نهاوند و لهستان، حاشيهي سطح ديواره سلولي آنتيکلينال در تودههاي آلباني و سميرم، تعداد دستجات آوندي مزوکارپ در پاوه و تعداد لايه اندوکارپ در تودههاي کرج و شيروان تأثيري نشان نداد. در حاليکه خويشآميزي بيشترين تأثير مثبت را روي تعداد لايه ديواره سلولي پريکلينال در توده آلباني و مشهد و تعداد کانال ترشحي در توده مشهد، بيشترين تأثير منفي را روي صفات طول بذر در تودههاي اردبيل و کرمان، ضخامت اپيکارپ در توده اصفهان و ضخامت پارانشيم مزوکارپ در تودههاي همدان و انگلستان نشان داد.

جدول3-26: نتايج حاصل از برآورد ميزان پسروي خويشآميزي در تودههاي رازيانه براي صفات آناتوميک مرتبط با بذر
توده
طول بذر
عرض بذر
نسبت طول به عرض بذر
ضخامت اپيکارپ
تعداد لايه اپيکارپ
حاشيه سطح ديواره سلولي آنتيکلينال
تعداد لايه ديواره سلولي پريکلينال
ضخامت کوتيکول
تعداد لايه کوتيکول
تبريز
56/58
49/42
-18/43
79/67
42/91
30/03
46/18
8/73
12/40
ياسوج
18/38
35/78
-25/88
60/12
12/40
20/12
20/12
-15/03
28/75
کاشان
55/72
29/38
-6/61
54/38
00/0
23/09
28/54
-9/80
00/0
سميرم
39/51
30/98
-39/63
50
28/75
00/0
60/06
-20/27
12/40
کرمان
70/20
35/71
33/53
70/42
63/66
42/91
28/54
7/04
20/12
همدان
66/15
40/40
5/93
71/75
42/91
36/33
42/91
12/41
00/0
تهران
36/26
28/89
8/22
71/63
28/75
36/33
28/75
17/19
12/40
بوشهر
50
31/75
-10/24
69/85
00/0
46/18
27/32
11/26
42/91
نهاوند
67/46
16/77
13/01
65/69
19/87
18/6
0/00
8/39
30/03
شيراز
57/34
43/11
-15/02
67/58
28/75
12/40
30/03
13/29
63/66
اردبيل
68/36
33/33
11/82
64/18
20/12
42/91
64/37
11/18
28/75
کرج
72/94
40/95
-6/10
64/18
50
30/03
50
2/05
27/32
پاوه
52/04
43/26
-5/62
68/53
-14/16
21/45
-42/91
15/09
42/91
ورامين
54/31
16/81
6/10
69/62
30/03
9/01
23/09
12/08
36/33
اصفهان
44/21
34/70
1/98
73/64
21/45
15/47
30/03
44/64
42/91
اروپا
26/57
19/90
8/10
51/95
42/91
42/91
23/09
-6/02
-9/90
شيروان
44/24
22/39
-1/85
51/90
-14/16
36/33
30/03
24/17
42/91
يزد
59/83
20/34
25/69
61/25
16/54
15/47
9/01
15/46
42/91
لهستان
41/01
10/95
34
55/92
00/0
9/01
0/00
3/79
60/06
انگلستان
30/30
42/10
-20/16
61/49
50
23/09
50
9/77
00/0
گناباد
42/51
35/63
3/64
71/17
20/12
36/33
30/3
11/79
27/32
مشهد
2/52
25/86
-4/66
59/83
42/91
42/91
45/71-
21/19
42/91
آلباني
21/16
43/09
-38/82
64/42
28/75
00/0
87/79-
7/33
39/07
ميانگين
46/85
31/80
-1/78
64/31
46/24
25/70
6/18
8/94
28/09

جدول3-27: ادامه نتايج حاصل از برآورد ميزان پسروي خويشآميزي در تودههاي رازيانه براي صفات آناتوميک مرتبط با بذر
توده
ضخامت پارانشيم مزوکارپ
تعداد لايه پارانشيم مزوکارپ
تعداد دستجات آوندي مزوکارپ
اندازه دستجات آوندي مزوکارپ
تعداد کانال ترشحي
تعداد لايه پوشش بذر
تعداد لايه اندوکارپ
تعداد لايه آندوسپرم
تبريز
-13/35
22/50
8/49
4/14
-4/03
30/03
3/94
10/71
ياسوج
42/63
34/89
10/19
-10/78
-12/51
30/71
9/09
17/36
کاشان
31/43
36/60
10/38
7/89
-4/76
9/01
12/47
5/21
سميرم
27/74
34/89
6/59
8/84
-7/50
50
9/07
9/14
کرمان
58/33
20/03
12/51
7/27
-6/34
20/12
7/32
15/35
همدان
79/16
37/87
23/54
-4/31
-7/82
37/59
10/71
11/68
تهران
77/63
24/37
6/59
3/30
-3/40
23/09
12/47
13/76
بوشهر
31/17
27/53
10/54
14/96
-4/76
7/08
4/66
24/95
نهاوند
59/25
32/44
26/15
41/13
-4/51
9/90
8/49
8/57
شيراز
75/76
29/8
16/87
5/85
-1/1
28/54
8/14
13/76
اردبيل
25/56
24/33
11/01
19/88
-5/17
30/03
3/19
3/19
کرج
56/54
40/92
11/61
12/06
-4/91
37/59
00/0
-8/82
پاوه
35/98
32/44
00/0
7/93
-8/62
18/76
6/7
6/82
ورامين
56/83
27/91
12/49
7/54
-9/85
28/54
8/82
2/30
اصفهان
1/81
31/92
18/98
23/72
-41/38
5/83
6/48
-9/68
اروپا
25/30
48/84
6/31
6/34
-4/91
21/45
6/48
-9/14
شيروان
57/59
24/49
19/33
7/69
-14/07
14/16
00/0
3/81
يزد
34/86
16/22
9/60
7/97
-6/12
9/01
-15/96
13/76
لهستان
38/78
34/89
10/19
7/56
-6/99
23/09
5/77
-5/21
انگلستان
79/11
20/46
19/50
25
-3/76
39/93
5/95
9/68
گناباد
24/38
52/18
4/80
10/94
18/41
30/03
5/58
8/82
مشهد
60/70
50
6/38
9/66
-61/81
28/54
13/76
17/41
آلباني
-20/49
32/61
17/73
17/24
-9/37
60/06
9/68
15/79
ميانگين
41/16
32/07
12/16
10/49
-9/36
25/78
6/21
7/79

3-13 تجزيه خوشهاي
در اين مطالعه بهمنظور گروهبندي تودههاي رازيانه در دو حالت آزاد گرده افشاني و خودگرده افشاني از تجزيهي خوشهاي به وسيله روش وارد و فاصله اقليدسي به عنوان معيار تشابه استفاده شد و فاصله اقليدسي بهعنوان معيار تشابه استفاده شد. تجزيه خوشهاي بر اساس صفات آناتومي براي 23 توده رازيانه در حالت آزاد گرده افشاني به روشward ، تودههاي مورد نظر را به چهار گروه تقسيم کرد(شکل3-2 الف). در نتايج تجزيه خوشهاي تودههاي رازيانه آزاد گرده افشان، گروه اول شامل تودههاي تبريز و انگلستان بود که اين تودهها از نظر خصوصيات آناتومي ساقه مورد بررسي نظير عرض سلول اپيدرمي شکمي و شاخص روزنهاي، خصوصيات آناتومي دمبرگ مورد بررسي نظير ضخامت کوتيکول شکمي، فاصله غلافهاي آوندي کوچک تا اپيدرم پشتي، فاصله غلافهاي آوندي کوچک تا اپيدرم شکمي، تراکم روزنهاي و نسبت طول به عرض سلولهاي روزنه، خصوصيات آناتومي بذر مورد بررسي نظير تعداد لايه ديواره سلولي پريکلينال شباهت داشتند. گروه دوم شامل گناباد بود که بيشترين ضخامت کوتيکول پشتي را به خود اختصاص داده بود. گروه سوم شامل تودههاي شيروان، شيراز، اردبيل، سميرم، ورامين، يزد، کرج، اصفهان، کرمان، نهاوند، پاوه، کاشان، بوشهر، ياسوج، اروپا، مشهد، همدان و تهران بود که اين تودهها از نظر ساير خصوصيات آناتومي ساقه، دمبرگ و بذر مورد بررسي شباهت زيادي با هم داشتند. گروه چهارم شامل تودههاي لهستان و آلباني بود که از لحاظ صفات طول روزنه و بذر ، عرض سلول اپيدرم پشتي، طول سلول اپيدرمي شکمي و نسبت طول به عرض سلول اپيدرمي شکمي بههم شبيه بودند.
تجزيه خوشهاي بر اساس صفات آناتومي براي 23 توده رازيانه در حالت خودگرده افشاني به روش ward ، تودههاي مورد نظر را به چهار گروه تقسيم کرد(شکل3-2 ب).با توجه به نتايج تجزيه خوشهاي تودههاي رازيانه خودگرده افشان گروه اول شامل توده تبريز ميباشد که اين توده نسبت به ساير تودهها از لحاظ صفات آناتومي ساقه عرض سلول اپيدرمي شکمي، تعداد دستجات آوندي بزرگ و عرض ستون اسکلرانشيمي، خصوصيات آناتومي دمبرگ نظير شاخص روزنهاي و نسبت طول به عرض سلولهاي روزنه، خصوصيات آناتومي بذر نظير تعداد لايه پارانشيم مزوکارپ از بقيه تودهها متمايز گرديد. گروه دوم شامل تودههاي شيروان، لهستان، سميرم، ورامين، يزد، کرج، اصفهان، کرمان، نهاوند، پاوه، کاشان، بوشهر، آلباني، ياسوج، اروپا، مشهد، همدان و تهران بود که از نظر ساير خصوصيات آناتومي ساقه، دمبرگ و بذر مورد بررسي شباهت زيادي با هم داشتند. گروه سوم شامل تودههاي شيراز، اردبيل و گناباد بود که از لحاظ صفات عرض سلول اپيدرمي شکمي، متوسط قطر کلانشيم، فاصله غلافهاي آوندي کوچک تا اپيدرم پشتي و شکمي، نسبت طول به عرض سلولهاي اپيدرمي پشتي و نسبت طول به عرض روزنه مشابه هم بودند. گروه چهارم شامل توده انگلستان بود که

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع خويشآميزي، آوندي، غلافهاي Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اپيدرمي، آوندي، غلافهاي