دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تودههاي، لايه، مزوکارپ

دانلود پایان نامه ارشد

مشاهده شد.
3-9-10 ضخامت پارانشيم مزوکارپ
در تودههاي آزاد گرده افشان ميانگين ضخامت پارانشيم مزوکارپ برابر با 329/0 و براي تودههاي خودگرده افشان برابر با 195/0 بود. کمترين ضخامت پارانشيم مزوکارپ در تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان در توده همدان به ترتيب برابر با 312/0 و 065/0 ميکرومتر مشاهده شد. در تودههاي آزاد گرده افشان بيشترين ضخامت پارانشيم مزوکارپ در توده اردبيل برابر با 442/0 ميکرومتر بود، در حاليکه توده آلباني با 338/0 ميکرومتر بيشترين مقدار اين صفت در تودههاي خودگرده افشان داشت.
3-9-11 تعداد لايه پارانشيم مزوکارپ
ميانگين تعداد لايه پارانشيم مزوکارپ در تودههاي آزاد گرده افشان برابر با 82/13 و براي تودههاي خودگرده افشان برابر با 40/9 برآورد شد. کمترين مقدار اين صفت در تودههاي آزاد گرده افشان مربوط به توده همدان برابر با 33/12 بود. در حاليکه در تودههاي خودگرده افشان توده مشهد با 33/6 کمترين تعداد لايه پارانشيم مزوکارپ را نشان داد. در تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان بيشترين تعداد لايه پارانشيم مزوکارپ در توده شيروان به ترتيب برابر با 33/16 و 33/12 بود.
3-9-12 تعداد دستجات آوندي مزوکارپ
ميانگين تعداد دستجات آوندي مزوکارپ در تودههاي آزاد گرده افشان برابر با 74/30 و در تودههاي خودگرده افشان برابر با 03/27 بود. کمترين تعداد دستجات آوندي مزوکارپ در تودههاي آزاد گرده افشان در توده بوشهر برابر با 33/25 شمارش شد. در حاليکه تودههاي شيراز و اصفهان با 33/21 کمترين ميزان اين صفت را در ميان تودههاي خودگرده افشان داشت. در تودههاي آزاد گرده افشان بيشترين تعداد دستجات آوندي مزوکارپ در توده انگلستان برابر با 33/39 شمارش شد، در حاليکه توده تبريز برابر با 33/32 بيشترين تعداد دستجات آوندي مزوکارپ در تودههاي خودگرده افشان داشت.
3-9-13 اندازه دستجات آوندي مزوکارپ
ميانگين اندازه دستجات آوندي مزوکارپ براي تودههاي آزاد گرده افشان برابر با 143/0 و براي تودههاي خودگرده افشان برابر با 123/0 برآورد شد. کمترين اندازه دستجات آوندي مزوکارپ در تودههاي آزاد گرده افشان مربوط به توده ياسوج برابر با 102/0 ميکرومتر و در تودههاي خودگرده افشان مربوط به تودههاي انگلستان و آلباني برابر با 096/0 ميکرومتر بود. بيشترين ميزان اين صفت در تودههاي آزاد گرده افشان در توده نهاوند برابر با 282/0 و در تودههاي خودگرده افشان مربوط به توده شيراز برابر با 193/0 ميکرومتر بود.
3-9-14 تعداد کانال ترشحي
در تودههاي آزاد گرده افشان ميانگين تعداد کانال ترشحي برابر با 09/25 و براي تودههاي خودگرده افشان برابر با 11/27 بود. کمترين تعداد کانال ترشحي در تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان مربوط به توده يزد به ترتيب برابر با 33/16 و 33/17 شمارش شد. در تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان بيشترين ميزان اين صفت در توده انگلستان به ترتيب برابر با 33/44 و 46 شمارش شد.
3-9-15 تعداد لايه پوشش بذر
در تودههاي آزاد گرده افشان ميانگين تعداد لايه پوشش بذر برابر با 83/3 و براي تودههاي خودگرده افشان برابر با 89/2 بود. کمترين تعداد لايه پوشش بذر در تودههاي آزاد گرده افشان مربوط به توده شيروان برابر با 33/2 شمارش شد. در حاليکه توده سميرم و آلباني با 33/1 کمترين تعداد لايه پوشش بذر در ميان تودههاي خودگرده افشان داشتند. در تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان بيشترين تعداد لايه پوشش بذر در توده اصفهان به ترتيب برابر با 66/5 و 33/5 شمارش شد.
3-9-16 تعداد لايه اندوکارپ
ميانگين تعداد لايه اندوکارپ در تودههاي آزاد گرده افشان برابر با 31/12 و در تودههاي خودگرده افشان برابر با 51/11 بود. کمترين تعداد لايه اندوکارپ در تودههاي آزاد گرده افشان مربوط به توده يزد برابر با 33/8 شمارش شد. در حاليکه تودههاي همدان و مشهد با 33/8 کمترين تعداد لايه اندوکارپ در ميان تودههاي خودگرده افشان داشتند. در تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان بيشترين تعداد لايه اندوکارپ در توده انگلستان به ترتيب برابر با 33/22 و 33/21 شمارش شد.
3-9-17 تعداد لايه آندوسپرم
در تودههاي آزاد گرده افشان ميانگين تعداد لايه آندوسپرم برابر با 85/9 و در تودههاي خودگرده افشان برابر با 72/9 بود. کمترين تعداد لايه آندوسپرم در تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان در توده بوشهر به ترتيب برابر با 33/5 و 4 شمارش شد. در تودههاي آزاد گرده افشان بيشترين تعداد لايه آندوسپرم در توده مشهد برابر با 33/15 شمارش شد و توده ورامين با 14 لايه آندوسپرم، بيشترين ميزان اين صفت را در تودههاي خودگرده افشان نشان داد.

جدول3-15: تجزيه واريانس صفات آناتوميک بذر براي دو حالت آزاد گرده افشاني و خودگرده افشاني
ميانگين مربعات صفات
منابع تغييرات
درجه آزادي
طول بذر
عرض بذر
نسبت طول به عرض بذر
ضخامت اپيکارپ
تعداد لايه اپيکارپ
حاشيه سطح ديواره سلولي آنتيکلينال
تعداد لايه ديواره سلولي پريکلينال
ضخامت کوتيکول
تعداد لايه کوتيکول
ضخامت پارانشيم مزوکارپ
تکرار
2
**63/1
*41/0
ns031/0
ns001/0
ns006/0
ns347/0
**56/2
ns002/0
**684/0
**862/0
ژنوتيپ
22
**37/2
**192/0
**22/1
**187/0
**41/1
**443/0
**586/0
**043/0
*12/1
*35/1
تکرار*ژنوتيپ
44
181/0
023/0
055/0
015/0
007/0
737/0
767/0
002/0
312/0
26/1
حالت گردهافشاني
1
**49/83
**28/16
**824/0
**21/30
**177/0
**524/0
**574/0
**67/6
**424/0
**45/32
ژنوتيپ*حالت گردهافشاني
22
** 578/0
* 153/0
**604/0
**209/0
**09/0
**224/0
ns116/0
**054/0
**544/0
**37/11
خطاي آزمايشي
46
19/0
083/0
079/0
024/0
007/0
033/0
074/0
006/0
063/0
96/0
ضريب تغييرات (%)

56/4
13/3
69/2
49/10
71/10
68/15
96/1
97/13
02/2
27/9
n.s، * و** به ترتيب عدممعني داري، معنيداري در سطح احتمال 5 و 1 درصد ميباشد.

جدول3-16: ادامه تجزيه واريانس صفات آناتوميک بذر براي دو حالت آزاد گرده افشاني و خودگرده افشاني
ميانگين مربعات صفات
منابع تغييرات
درجه آزادي
تعداد لايه پارانشيم مزوکارپ
تعداد دستجات آوندي مزوکارپ
اندازه دستجات آوندي مزوکارپ
تعداد کانال ترشحي
تعداد لايه پوشش بذر
تعداد لايه اندوکارپ
تعداد لايه آندوسپرم
تکرار
2
ns636/0
ns152/0
ns027/0
ns152/0
ns032/0
ns003/0
**7/8
ژنوتيپ
22
**52/1
**174/0
**884/0
**174/0
*321/0
*175/0
**67/44
تکرار*ژنوتيپ
44
12/1
085/0
327/0
33/2
046/0
001/0
65/2
حالت گردهافشاني
1
*39/1
**67/6
**51/1
*22/1
**45/1
**71/26
**43/4
ژنوتيپ*حالتگرده افشاني
22
ns 373/0
**054/0
**077/0
ns064/0
**098/0
**219/0
ns586/0
خطاي آزمايشي
46
34/0
006/0
32/0
83/0
72/0
029/0
511/0
ضريب تغييرات (%)

04/22
48/3
13/3
34/5
48/3
3
04/22
n.s، * و** به ترتيب عدم معنيداري، معنيداري در سطح احتمال 5 و 1 درصد ميباشد

جدول3-17: مقايسه ميانگين صفات آناتومي بذر تودههاي مورد مطالعه رازيانه
توده
طول بذر(mm)
عرض بذر(mm)
نسبت طول به عرض بذر (%)
ضخامت اپيکارپm)µ(
تعداد لايه اپيکارپ
حاشيه سطح ديواره سلولي آنتي کلينالm)µ(

آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
تبريز
09/5ab
bc21/2
a61/2
b32/1
c41/1
c67/1
bc123/0
d025/0
c33/2
de33/1
b33/3
b33/2
ياسوج
21/3cd
bc62/2
b90/1
b22/1
c7/1
bc14/2
ab158/0
b063/0
c66/2
b33/2
b33/3
b66/2
کاشان
93/3c
c74/1
b94/1
b37/1
c/1
c29/1
a171/0
ab078/0
b33/3
a3
ab33/4
ab33/3
سميرم
72/3c
bc25/2
cd42/1
c98/0
c64/1
b29/2
a176/0
a088/0
c33/2
d66/1
ab66/4
a66/4
کرمان
96/3c
cd18/1
c68/1
b08/1
c64/1
cd09/1
b142/0
c042/0
b66/3
de33/1
c33/2
c33/1
همدان
90/3c
c32/1
b98/1
b18/1
c18/1
c11/1
131/0b
c037/0
c33/2
de33/1
b66/3
b33/2
تهران
53/3c
bc25/2
ab18/2
ab55/1
c58/1
c45/1
b141/0
c04/0
c33/2
d66/1
b66/3
b33/2
بوشهر
58/4b
bc29/2
c48/1
b01/1
b05/2
b26/2
b136/0
c041/0
c33/2
b33/2
ab33/4
b33/2
نهاوند
04/5ab
c64/1
c55/1
b29/1
c46/1
c27/1
b137/0
c047/0
d66/1
de33/1
a33/5
a33/4
شيراز
56/5ab
bc41/2
c54/1
cd876/0
b13/2
b45/2
b145/0
c047/0
c33/2
d66/1
c66/2
b33/2
اردبيل
67/6ab
bc11/2
b92/1
b28/1
c86/1
c64/1
b148/0
b053/0
b33/3
b66/2
c33/2
c33/1
کرج
1/5ab
c38/1
c68/1
c992/0
c31/1
c39/1
b148/0
b053/0
c66/2
de33/1
b33/3
b33/2
پاوه
9/4b
bc35/2
ab45/2
b39/1
c6/1
c69/1
b143/0
c045/0
c33/2
b66/2
ab66/4
ab66/3
ورامين
1/5ab
bc33/2
ab26/2
a88/1
c31/1
c23/1
b135/0
c041/0
b33/3
b33/2
b66/3
ab33/3
اصفهان
80/3c
bc12/2
ab19/2
b43/1
c51/1
c48/1
bc129/0
c034/0
a66/4
a66/3
ab33/4
ab66/3
اروپا
59/4b
b37/3
ab06/2
ab65/1
b22/2
bc04/2
a179/0
a086/0
c33/2
de33/1
c33/2
c33/1
شيروان
43/4b
bc47/2
b92/1
b49/1
c62/1
c65/1
b131/0
c048/0
c33/2
b66/2
b66/3
b33/2
يزد
66/3c
c47/1
c72/1
b37/1
c44/1
cd07/1
ab160/0
b063/0
c66/2
b33/2
ab33/4
ab66/3
لهستان
29/7a
a30/4
ab10/2
a87/1
a47/3
b29/2
ab152/0
b062/0
d33/1
de33/1
b66/3
ab33/3
انگلستان
62/4b
b22/3
b90/1
b1/1
b43/2
b92/2
a174/0
b067/0
c66/2
de33/1
ab33/4
ab33/3
گناباد
01/5ab
bc88/2
b88/1
b21/1
b47/2
b38/2
a170/0
b067/0
b33/3
b66/2
b66/3
b33/2
مشهد
57/3
b48/3
c74/1
b29/1
b57/2
b69/2
bc122/0
c049/0
c33/2
de33/1
c33/2
c33/1
آلباني
b63/4
b65/3
b81/1
b03/1
b55/2
a54/3
b149/0
c049/0
c33/2
d66/1
d33/1
c33/1
ميانگين
60/4
39/2
91/1
29/1
84/1
87/1
146/0
053/0
28/2
98/1
54/3
32/2
LSD
08/0
34/0
06/0
06/0
19/0
02/0
003/0
008/0
67/0
33/0
67/0
67/0

جدول3-18: ادامه مقايسه ميانگين صفات آناتومي بذر تودههاي مورد مطالعه رازيانه
توده
تعداد لايه ديواره سلولي پريکلينال
ضخامت کوتيکولm)µ(
تعداد لايه کوتيکول
ضخامت پارانشيم مزوکارپm)µ(
تعداد لايه پارانشيم مزوکارپ
تعداد دستجات آوندي مزوکارپ

آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تودههاي، c33/5، لايه Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع b33/3، b33/2، خويشآميزي