دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تودههاي، c33/5، لايه

دانلود پایان نامه ارشد

افشان
تبريز
ab66/17
b33/14
077/0c
b052/0
261/0a
c032/0
d33/20
d33/24
382/0a
c022/0
191/0a
bc102/0
ياسوج
c11
cd66/4
102/0b
ab071/0
243/0ab
ab051/0
d33/20
d22
187/0bc
ab041/0
193/0a
ab121/0
کاشان
c11
c33/5
148/0b
ab079/0
212/0b
ab059/0
d33/21
d22
229/0b
ab049/0
114/0c
ab129/0
سميرم
b33/14
b33/10
124/0b
a084/0
248/0ab
a064/0
d66/23
c66/28
237/0b
a054/0
118/0c
a134/0
کرمان
b14
c8
046/0d
ab061/0
213/0b
b041/0
e33/16
c28
048/0d
b031/0
124/0bc
b111/0
همدان
c66/9
d66/1
046/0d
b058/0
211/0b
c038/0
e33/15
e33/18
065/0d
b038/0
132/0bc
bc108/0
تهران
c66/10
c5
047/0d
ab06/0
108/0bc
b04/0
d66/19
d33/21
072/0d
c028/0
136/0bc
b110/0
بوشهر
c11
c6
037/0de
b058/0
214/0b
c038/0
d19
d22
015/0d
c022/0
107/0c
bc108/0
نهاوند
b66/15
b66/14
106/0b
ab06/0
241/0ab
b04/0
c33/29
c31
132/0bc
c021/0
066/0d
b110/0
شيراز
b16/15
b33/10
058/0d
ab063/0
213/0b
b043/0
d33/24
c33/30
079/0d
b033/0
139/0bc
b113/0
اردبيل
c66/10
cd33/3
052/0d
ab066/0
108/0bc
b046/0
ef66/13
d33/20
046/0d
b036/0
123/0bc
b116/0
کرج
c66/10
cd66/2
053/0d
ab066/0
108/0bc
b044/0
de33/18
d33/21
108/0c
b035/0
104/0c
b116/0
پاوه
c33/10
c33/5
054/0d
ab062/0
214/0b
c031/0
de33/18
d33/20
107/0c
b032/0
106/0c
b112/0
ورامين
c33/11
d33/1
053/0d
ab06/0
217/0b
b04/0
de66/17
d66/23
107/0c
c022/0
103/0c
b110/0
اصفهان
c33/10
b66/13
105/0b
b057/0
211/0b
c037/0
de33/18
d33/20
107/0c
c027/0
103/0c
bc107/0
اروپا
c66/10
cd66/3
048/0d
a083/0
229/0b
a063/0
de33/18
d33/21
034/0e
a053/0
117/0c
a131/0
شيروان
c33/10
cd33/4
215/0a
ab064/0
215/0b
b044/0
d66/19
d66/21
134/0bc
b033/0
167/0b
b114/0
يزد
d66/8
cd33/3
068/0d
ab071/0
232/0ab
ab051/0
e33/15
e33/17
213/0b
ab041/0
106/0c
a131/0
لهستان
ab66/17
ab33/18
091/0c
ab071/0
233/0ab
ab052/0
d33/21
b66/35
037/0e
ab041/0
118/0c
a131/0
انگلستان
a23
a66/29
082/0c
ab073/0
243/0ab
ab053/0
b66/33
ab46
071/0d
ab043/0
135/0bc
a133/0
گناباد
c33/11
c66/6
096/0c
ab073/0
247/0ab
ab053/0
d66/19
d66/23
033/0e
ab043/0
116/0c
a133/0
مشهد
c66/9
cd66/3
054/0d
b054/0
242/0ab
c034/0
e33/15
d66/19
123/0bc
c024/0
161/0b
b114/0
آلباني
c66/11
c7
075/0c
ab064/0
241/0ab
b044/0
a33/44
a66/47
388/0a
b034/0
194/0a
ab124/0
ميانگين
78/11
66/7
079/0
065/0
217/0
044/0
83/19
04/26
128/0
034/0
129/0
112/0
LSD
67/1
2
009/0
002/0
003/0
005/0
67/0
66/1
012/0
003/0
005/0
002/0

جدول3-14: مقايسه ميانگين صفات آناتومي دمبرگ تودههاي مورد مطالعه رازيانه
توده
تعداد لايههاي سلولهاي کلرانشيميm)µ(
تعداد لايههاي اپيدرميm)µ(
شاخص روزنهاي(%)
تراکم روزنهاي
نسبت طول به عرض روزنه(%)

آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
تبريز
33/19b
b66/17
b66/8
b66/7
194/0a
b062/0
b66/8
bc66/6
116/0b
b042/0
ياسوج
66/19b
d11
c33/5
d33/2
089/0b
ab081/0
c66/5
d66/1
113/0c
ab061/0
کاشان
33/13d
d11
c33/5
c66/3
097/0b
ab089/0
c66/5
c33/2
115/0b
ab069/0
سميرم
33/16c
c33/14
b66/7
c66/5
095/0b
a094/0
b33/7
c66/4
115/0b
a074/0
کرمان
33/17c
c14
b7
c33/4
091/0b
ab071/0
b7
c33/3
114/0bc
ab051/0
همدان
66/5h
d66/9
d66/4
e33/1
098/0b
b068/0
cd66/4
e33/1
113/0c
b048/0
تهران
c15
d66/10
c33/5
c3
08/0b
ab07/0
c33/5
c2
114/0bc
ab05/0
بوشهر
e12
d11
c33/5
c66/3
061/0c
ab087/0
c66/5
c66/2
116/0b
b048/0
نهاوند
66/19b
c33/15
b66/7
b33/7
061/0c
ab07/0
b66/7
bc33/6
117/0b
ab05/0
شيراز
33/11e
c33/15
b33/7
c66/5
061/0c
ab073/0
b66/7
c66/4
114/0bc
ab053/0
اردبيل
33/15c
d66/10
c33/5
d66/2
09/0b
ab076/0
c33/5
d66/1
122/0a
ab056/0
کرج
66/14d
d66/10
c33/5
e33/1
088/0b
ab077/0
c33/5
d66/1
113/0b
ab055/0
پاوه
33/13d
d33/10
c66/5
c66/3
098/0b
b065/0
c33/5
c16/2
114/0b
ab052 /0
ورامين
33/15c
d33/11
c33/5
e66/1
06/0c
ab07/0
c66/5
d66/1
113/0b
ab05/0
اصفهان
66/12e
d66/10
c66/5
b33/7
098/0b
b066/0
c33/5
bc33/6
112/0b
b047/0
اروپا
c16
d66/10
c33/5
d2
092/0b
ab083/0
c33/5
e33/1
115/0b
a071/0
شيروان
33/9f
d33/10
c66/5
d66/2
089/0b
b064/0
c33/5
d66/1
115/0b
ab054/0
يزد
33/9f
e66/8
d33/4
e66/1
081/0b
ab088/0
cd33/4
e33/1
115/0b
ab068/0
لهستان
33/19b
b66/17
b66/8
b66/9
082/0b
a091/0
b66/8
b66/8
115/0b
a071/0
انگلستان
66/33a
a23
a66/11
a33/15
085/0b
a093/0
a66/11
a33/14
116/0b
a073/0
گناباد
66/15c
d33/11
c33/5
c33/3
092/0b
a091/0
c66/5
c66/2
114/0bc
a073/0
مشهد
66/7g
d33/9
d33/4
d33/2
042/0d
b064/0
cd66/4
e33/1
116/0b
ab053/0
آلباني
b20
a33/23
a33/11
c4
055/0c
ab084/0
a66/11
c3
115/0b
ab064/0
ميانگين
3/15
73/12
44/6
4/4
086/0
076/0
27/6
79/3
114/0
058/0
LSD
78/0
78/0
78/0
34/0
013/0
002/0
32/0
33/0
001/0
002/0

3-8 تجزيه واريانس آناتوميک بذر
نتايج تجزيه واريانس صفات مورد مطالعه در جداول (3-15 و 3-16) نشان داده شده است. تودههاي مورد نظر از نظر صفاتي نظير تعداد لايه اپيکارپ، حاشيه سطح ديواره سلولي آنتيکلينال، تعداد لايه کوتيکول، ضخامت پارانشيم مزوکارپ، تعداد لايه پوشش بذر و تعداد لايه اندوکارپ تفاوت معنيداري را در سطح 5 درصد و از لحاظ ديگر صفات مورد مطالعه تفاوت معنيداري را در سطح 1 درصد نشان دادند که بيانگر تنوع بالاي صفات مورد مطالعه در اين تحقيق بوده است.
3-9 مقايسه ميانگين صفات مورد مطالعه در بخش آناتوميک بذر
نتايج مقايسات ميانگين براي صفات مرتبط با بذر در جداول (3-17، 3-18 و 3-19) نشان داده شده است.
3-9-1 طول بذر
کمترين طول بذر در تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان مربوط به تودههاي ياسوج و کرمان به ترتيب برابر با (21/3) و (18/1) ميليمتر بود. طبق نتايج بدست آمده بيشترين طول بذر در تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان در توده لهستان به ترتيب با (29/7) و (30/4) ميليمتر مشاهده شد(جدول3-17).
3-9-2 عرض بذر
ميانگين عرض بذر براي تودههاي آزاد گرده افشان برابر 91/1 ميلي متر و براي تودههاي خودگرده افشان برابر 29/1 ميليمتر برآورد شد. کمترين عرض بذر در تودههاي آزاد گرده افشان مربوط به توده سميرم برابر با (42/1) و در تودههاي خودگرده افشان مربوط به توده اردبيل برابر با (876/0) ميليمتر بود. بيشترين عرض بذر در تودههاي آزاد گرده افشان در توده تبريز با 61/2 ميليمتر و در تودههاي خودگرده افشان در توده ورامين با 88/1 ميليمتر مشاهده شد.
3-9-3 نسبت طول به عرض بذر
ميانگين نسبت طول به عرض بذر براي تودههاي آزاد گرده افشان برابر با 84/1 درصد و براي تودههاي خودگرده افشان برابر با 87/1 درصد برآورد شد. کمترين نسبت طول به عرض بذر در تودههاي آزاد گرده افشان مربوط توده همدان برابر با 18/1 درصد و در تودههاي خودگرده افشان مربوط به توده يزد برابر با 07/1 درصد بود. در تودههاي آزاد گرده افشان بيشترين نسبت طول به عرض بذر در توده لهستان برابر با 47/3 درصد بود، در حاليکه در تودههاي خودگرده افشان بيشترين نسبت طول به عرض بذر در توده آلباني برابر با 54/3 درصد مشاهده شد.
3-9-4 ضخامت اپيکارپ
در تودههاي آزاد گرده افشان ميانگين ضخامت اپيکارپ برابر با 146/0 و براي تودههاي خودگرده افشان برابر با 053/0 برآورد شد. کمترين ضخامت اپيکارپ در تودههاي آزاد گرده افشان مربوط به توده مشهد برابر با 122/0 ميکرومتر بود. در حاليکه توده تبريز با 025/0 ميکرومتر کمترين ميزان اين صفت در ميان تودههاي خودگرده افشان داشت. در تودههاي آزاد گرده افشان بيشترين ضخامت اپيکارپ در توده اروپا برابر با 791/0 ميکرومتر بود، در حاليکه توده سميرم با 088/0 ميکرومتر بيشترين مقدار اين صفت در تودههاي خودگرده افشان داشت.
3-9-5 تعداد لايه اپيکارپ
ميانگين تعداد لايه اپيکارپ براي تودههاي آزاد گرده افشان برابر 28/2 و براي تودههاي خودگرده افشان برابر 98/1 برآورد شد. کمترين تعداد لايه اپيکارپ در تودههاي آزاد گرده افشان در توده لهستان برابر با 33/1 شمارش شد. در حاليکه تودههاي تبريز، کرمان، همدان، نهاوند، کرج، اروپا، لهستان، انگلستان و مشهد با تعداد 33/1 کمترين تعداد لايه اپيکارپ را در ميان تودههاي خودگرده افشان داشتند. در تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان بيشترين تعداد لايه اپيکارپ براي توده اصفهان به ترتيب برابر با 66/4 و 66/3 شمارش شد.
3-9-6 حاشيه سطح ديواره سلولي آنتيکلينال
ميانگين حاشيه سطح ديواره سلولي آنتيکلينال براي تودههاي آزاد گرده افشان برابر با 54/3 و براي تودههاي خودگرده افشان برابر 32/2 برآورد شد. کمترين مقدار اين صفت در تودههاي آزاد گرده افشان مربوط به توده آلباني برابر با 33/1 ميکرومتر و در تودههاي خودگرده افشان مربوط تودههاي کرمان، اردبيل، اروپا، مشهد و آلباني برابر با 33/1 ميکرومتر بود. در تودههاي آزاد گرده افشان بيشترين اين صفت براي توده نهاوند با ميزان 33/5 ميکرومتر مشاهده شد، در حاليکه بيشترين مقدار اين صفت در تودههاي خودگرده افشان مربوط به توده سميرم برابر با 66/4 ميکرومتر بود .
3-9-7 تعداد لايه ديواره سلولي پريکلينال
در تودههاي آزاد گرده افشان ميانگين اين صفت برابر با 57/3 و براي تودههاي خودگرده افشان برابر با 57/2 برآورد شد. کمترين تعداد لايه ديواره سلولي پريکلينال در تودههاي آزاد گرده افشان مربوط به تودههاي همدان، تهران، نهاوند، اردبيل و اصفهان برابر با 33/2 شمارش شد. در حالي که تودههاي سميرم و همدان با 33/1 کمترين تعداد لايه ديواره سلولي پريکلينال در ميان تودههاي خودگرده افشان داشتند. در تودههاي آزاد گرده افشان بيشترين تعداد لايه ديواره سلولي پريکلينال در تودههاي کاشان، کرمان، پاوه، ورامين، مشهد برابر با 66/4 بود، در حاليکه تودههاي کاشان، کرمان، پاوه، ورامين، اروپا، يزد، لهستان و مشهد با 33/3 بيشترين مقدار اين صفت در تودههاي خودگرده افشان داشت .
3-9-8 ضخامت کوتيکول
کمترين ضخامت کوتيکول در تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان مربوط به توده تبريز به ترتيب برابر با (126/0) و (115/0) ميکرومتر بود. طبق نتايج بدستآمده بيشترين ضخامت کوتيکول در تودههاي آزاد گرده افشان مربوط به توده اصفهان برابر با (224/0) ميکرومتر بود، در حاليکه در تودههاي خودگرده افشان بيشترين ضخامت کوتيکول در توده سميرم برابر با (178/0) ميکرومتر مشاهده شد.
3-9-9 تعداد لايه کوتيکول
ميانگين تعداد لايه کوتيکول براي تودههاي آزاد گرده افشان برابر با 89/2 و براي تودههاي خودگرده افشان برابر با 25/2 برآورد شد. کمترين تعداد لايه کوتيکول در تودههاي آزاد گرده افشان در توده کاشان برابر با 33/1 و در تودههاي خودگرده افشان در توده کاشان، بوشهر، شيراز، پاوه، اصفهان، شيروان، لهستان و مشهد برابر با 33/1 شمارش شد. بيشترين تعداد لايه کوتيکول در تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان در توده اروپا به ترتيب برابر با 66/4 و 66/3

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع 002/0، 001/0، b032/0 Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تودههاي، لايه، مزوکارپ