دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد

(2003)، معتقدند، کاهش کیفیت گزارشگری مالی سبب افزایش عدم قطعیت قابلملاحظه در ارتباط با سودآوری آیندهی شرکت میشود؛ این موضوع سبب افزایش نوسانهای بازده سهام و کاهش نقدینگی سهام میشود. آنان استدلال میکنند، مدیریت سود دقت سیگنال درآمد را در ارتباط با جریانهای نقدی آینده کاهش داده، سبب افزایش نوسانهای بازده سهام میشود.
هاتن و مارکوس94 (2009)، رابطهی عدم شفافیت گزارشگری مالی و توزیع بازده سهام را بررسی کردند. آنان از مدیریت سود به عنوان معیار عدم شفافیت استفاده کردند. نتایج پژوهش آنان نشان میدهد، عدم شفافیت در گزارشگری مالی رابطهی مستقیم معناداری با ریسک سرمایهگذاران و سقوط بازده سهام دارد.
اَشبوگ و همکاران95 (2004)، هزینهی نمایندگی را کلیه هزینههای انجام شده برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و همسوسازی منافع مدیران و مالکان، تعریف کردهاند. آنان نشان دادند، شرکتهای دارای هزینهی نمایندگی بیشتر نسبت به سایر شرکتها، در معرض ریسک سرمایهگذاری بیشتری هستند.

2-3-2 پژوهشهای داخلی
خانی و قجاوند (1391)، در پژوهشی با عنوان “تأثیر متغیرهای حسابداری و بازار عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه سهام عادی” تأثیر دو دسته سنجه مبتنی بر بازار و مبتنی بر حسابداری را بر هزینه سرمایه با استفاده از مدل فاما و فرنچ96(1993)، بررسی نمودند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که معیارهای اندازهگیری عدم تقارن اطلاعاتی به استثنای کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه سهام عادی تأثیر دارد.
خوبانی (1389)، در پژوهشی با عنوان “بررسی رابطه کیفیت سود با عدم تقارن اطلاعاتی” به بررسی نقش کیفیت سود در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد، کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، هیچ تأثیری بر میزان عدم تقارن اطلاعاتی ندارد. وی همچنین دریافت که عدم تقارن اطلاعاتی در دوره پس از اعلان سود بیشتر از دوره قبل از اعلان سود است.
خدادادی و همکاران (1392)، در پژوهشی به بررسی تأثیر بهموقع بودن و محافظهکاری بر محتوای اطلاعاتی سود پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان داد، شرکتهایی که در سطح بالایی از بهموقع بودن سود قرار دارند، از محتوای اطلاعاتی سود بالاتری برخوردارند، در حالی که، شرکتهایی که محافظهکاری بالایی را در سود لحاظ میکنند، محتوای اطلاعاتی سود پایینتری دارند.
خوش طینت و یوسفی (1387)، در مطالعهای به بررسی ارتباط بین تقارن و عدم تقارن اطلاعاتی با محافظهکاری در صورتهای مالی پرداختند. نتایج پژوهش آنها حاکی از این بود که عدم تقارن اطلاعاتی مابین سرمایهگذاران آگاه و ناآگاه منجر به محافظهکاری میشود.
کاشانیپور و مؤمنی یانسری (1391)، به بررسی نقش عدم تقارن اطلاعاتی در تصمیمات ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج نشان داد که بین عدم تقارن اطلاعاتی با نسبت کل بدهی به کل حقوق صاحبان سهام، نسبت کل بدهی به کل دارایی و نسبت بدهی کوتاهمدت به کل دارایی رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد. و این در حالی است که بین عدم تقارن اطلاعاتی و نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی، رابطهی معناداری وجود ندارد.
قائمی و وطنپرست (1384)،نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی نمودند. نتایج پژوهش نشان داد که در بورس اوراق بهادار تهران، امکان افشای اطلاعات وجود دارد و اینکه در دوره قبل از اعلان سود، احتمال صرف تلاش بیشتر برای کسب اطلاعات محرمانه وجود دارد.
رحیمیان و همکاران (1388)، رابطهی میان برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کردند. نتایج پژوهش نشان داد که میان واحد حسابرسی داخلی و نسبت مدیران غیرموظف هیأت مدیره و معیارهای عدم تقارن اطلاعاتی، رابطه معناداری وجود ندارد. اما میان درصد مالکیت سرمایهگذاران نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی معناداری وجود دارد.
نوروش و حسینی (1387)، در پژوهش خود بر رابطه کیفیت افشای شرکتی و مدیریت سود رابطه منفی معناداری وجود دارد.همچنین یافتههای پژوهش حاکی از وجود رابطه منفی معنادار میان به موقع بودن افشای شرکتی و مدیریت سود ومیان قابلیت اتکا اطلاعات و مدیریت سود است.
رحیمیان و ابراهیمی (1392)، در پژوهشی به بررسی رابطه بین کیفیت افشا و محافظهکاری در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. یافتههای پژوهش آنها حاکی از آن است که بین کیفیت افشا و محافظهکاری مشروط رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
دستگیر و شهرزادی (1392)، در پژوهشی به بررسی ارتباط بین کیفیت افشا و کیفیت اقلام تعهدی در توضیح تغییرات بازده اضافی پورتفوی پرداختند. و نتایج پژوهش آنها حاکی از آن است که میان کیفیت افشا و کیفیت اقلام تعهدی، ارتباط معناداری وجود ندارد و در توضیح تغییرات بازده اضافی پورتفوی مکمل یکدیگر هستند.
عرب مازار یزدی و طالبیان (1388)، در پژوهشی با عنوان “کیفیت گزارشگری مالی، ریسک اطلاعاتی و هزینه سرمایه” به بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک اطلاعاتی بر هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1380 و 1384 پرداختند. یافتههای پژوهش آنها حاکی از آن است که هزینهی سرمایهی شرکتهای با کیفیت اقلام تعهدی پایین از هزینهی سرمایهی شرکتهای با کیفیت اقلام تعهدی بالا بیشتر است. همچنین یافتههای پژوهش آنها نشان داد که اقلام تعهدی اختیاری بیشتر از اقلام تعهدی غیر اختیاری هزینهی سرمایهی شرکتها را تحت تأثیر قرار میدهد.
مدرس و حصارزاده (1387)،در پژوهش خود به بررسی رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری پرداختند. آنها نشان دادند که علاوه بر اینکه سطح کیفیت گزارشگری مالی با سطح کارایی سرمایهگذاری رابطه معنادار و مثبتی دارد، کیفیت گزارشگری مالی موجب بهبود کارایی سرمایهگذاری میشود. نتایج پژوهش فوق حاکی از آن است که کیفیت گزارشگری مالی از طریق بیش (کم) سرمایهگذاری میتواند موجب ارتقای کارایی سرمایهگذاری گردد.
نیکبخت و عظیمی (1391)، در پژوهشی به بررسی تأثیر محافظهکاری مشروط بر قابلیت اتکای اطلاعات و به موقع بودن افشا پرداختند. نتایج برگرفته از این پژوهش حاکی از آن است که اعمال محافظهکاری مشروط، قابلیت اتکا اطلاعات افشا شده توسط شرکتها را کاهش میدهد و موجب افزایش نوسان در پیشبینیها و تفاوت آن با مقادیر واقعی میگردد.
در ادامه نمونهی پژوهشهای داخلی و خارجی فوق که مرتبط با این پژوهش است در قالب جدول و به ترتیب سال آورده شده است.

جدول (2-1) خلاصه و جمع بندی پژوهشهای انجام شده
نام پژوهشگر
عنوان پژوهش
نتایج پژوهش
والکر (1995)
بررسی رابطه کیفیت افشا و میزان اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام
نشان داد بین کیفیت افشا و میزان اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام رابطهی معکوس وجود دارد. در نتیجه انتظار میرود با افزایش سطح افشای اطلاعات با به کارگیری اصول مناسب راهبری شرکت، اختلاف قیمت پیشنهادی (نمایندهی عدم تقارن اطلاعاتی) کاهش یابد.
بوتوسان (1997)
بررسی رابطهی بین سطح افشا و هزینه سرمایه
او به این نتیحه رسید که شرکتهایی که از تحلیلگران مالی تبعیت نمیکنند، هزینهی سرمایهی پایینتری را با افزایش در افشا تجربه کردند. او در این پژوهش بتای بازار و اندازهی شرکت را نیز به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفت و به این نتیجه رسید که وجود رابطهی منفی بین سطح افشا و هزینه سرمایه با وجود بتای بازار، افزایش و با در نظر گرفتن اندازهی شرکت، کاهش پیدا میکند.

آلفرد (2003)

پی برد که اینترنت باعث کاهش هزینههای افشا میشود و کاهش هزینههای افشا منجر به افزایش میزان اطلاعات در دسترس استفادهکنندگان میگردد. همچنین تقاضا برای استانداردسازی گزارشگری مالی با استفاده از زبان گزارشگری تجاری توسعهپذیر افزایش یافته است.
وردی (2006)
بررسی رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری

دریافت که کیفیت گزارشگری مالی بالاتر با بیش سرمایهگذاری و کم سرمایهگذاری رابطه منفی دارد. و نیز رابطه بین کیفیت گزارشگری و بیش سرمایهگذاری در شرکتهایی که دارای ماندههای وجه نقد عمده هستند، قویتر است.
بیدل و هیلاری (2006)
بررسی ارتباط کیفیت حسابداری و سرمایهگذاری در سطح شرکتها
یافتند که کیفیت بالاتر در اطلاعات حسابداری، کارایی سرمایهگذاری را با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و تأمینکنندگان خارجی سرمایه، تقویت مینماید.
بیتی (2007)
دسترسی به اطلاعات محرمانه و نظارت بر نقش کیفیت حسابداری در تصمیمات اقتصادی
دریافت که دسترسی به اطلاعات محرمانه و نظارت، حساسیت نسبت به جریانهای نقدی سرمایهگذاری را کاهش میدهد و اثر کیفیت حسابداری را در کارایی سرمایهگذاری میکاهد.
چانگ و همکاران (2009)
شیوههای مدیریت سود شرکتها و نقدشوندگی حقوق صاحبان سهام
نتایج پژوهش آنها نشان داد شرکتهایی که مدیریت سود بیشتری دارند از نقدشوندگی پایینتری برخوردار میباشند.
بنعلی (2009)

نشان داد سرمایهگذاران نهادی آمریکایی در فرانسه، هزینههای نمایندگی و تقاضای افشای بهتر و مفیدتر را کاهش و در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش میدهند.
هاتن و مارکوس (2009)
بررسی رابطهی عدم شفافیت گزارشگری مالی و توزیع بازده سهام
نتایج پژوهش آنان نشان میدهد، عدم شفافیت در گزارشگری مالی رابطهی مستقیم معناداری با ریسک سرمایهگذاران و سقوط بازده سهام دارد..
باهاتاچاریا و همکاران (2010)
بررسی رابطه میان کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی
نتایج پژوهش آنها نشان میدهد که کیفیت پایین سود، منجر به افزایش عدم تقارن اطلاعاتی در بازارهای مالی میگردد.

واسان و بون (2010)
بررسی رابطه میان اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی
نتایج پژوهش آنها نشان میدهد که میان دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنون نماینده عدم تقارن اطلاعاتی و اقلام تعهدی، رابطه معناداری مشاهده نشد.
آرمسترنگ و همکاران (2011)
در چه صورت بازار رقابتی بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه تأثیر میگذارد؟
نتایج حاصل از پژوهش نشان داد، زمانیکه بازارهای سرمایه به صورت رقابت کامل باشد، عدم تقارن اطلاعاتی تأثیری بر هزینه سرمایه نخواهد داشت؛ ولی در صورتیکه بازار سرمایه به صورت رقابت ناقص باشد، عدم تقارن اطلاعاتی یک اثر مجزا بر هزینه سرمایه میگذارد و بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه، یک ارتباط مثبت وجود خواهد داشت. آنها همچنین دریافتند که درجه رقابت بازار بهمنظور در نظر گرفتن ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه، یک متغیر مهم و اثرگذار است.
راجگوپال و وینکتچالم (2011)
کیفیت گزارشگری مالی و پراکندگی بازدهی غیر عادی سهام
نتایج پژوهش آنها حاکی از آن است که کاهش در کیفیت گزارشگری مالی باعث افزایش پراکندگی بازدهی غیرعادی سهام شرکتها میشود.

لامبرت و همکاران (2010) و آکینس و همکاران (2012)

در مطالعات خود نشان دادند که در شرایط رقابت ناقص، عدم تقارن اطلاعاتی بین معاملهگران باعث میگردد که قیمت سهام نسبت به رقابت کامل کاهش یابد. عدم تقارن اطلاعاتی به عرضه نقدینگی منجر میگردد و این موضوع بر هزینه سرمایه تأثیر میگذارد. از اینرو، یک ارتباط مثبت بین معاملهگران مطلع و غیرمطلع و هزینه سرمایه وجود دارد.
لین و همکاران (2012)
بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی، معاملات و نقدشوندگی سهام
در پژوهش خود به این نتیجه رسیدهاند که عدم تقارن اطلاعاتی با حجم معاملات و تعداد معاملات، رابطه منفی و با ریسک نقدشوندگی هر شرکت، رابطه مثبت دارد. در مقابل، این پژوهش رابطه معناداری میان نقدشوندگی بازار و ریسک نقدشوندگی بازار با عدم تقارن اطلاعاتی یافت نکرده است.
قائمی و وطنپرست (1384)
تأثیر نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی
نتایج پژوهش نشان داد که در بورس اوراق بهادار تهران، امکان افشای اطلاعات وجود دارد و اینکه در دوره قبل از اعلان سود،

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن اطلاعاتی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی