دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد

مختلف به خصوص سرمایهگذاران دارد. اما واحدهای اقتصادی بدون فشارهای خارج سازمان و الزامات قانونی و حرفهای، تمایلی به افشای کافی اطلاعات مالی ندارند. احتمال میرود که عدم تمایل به افشای کافی با قیمتگذاری نادرست اجزای سود (اقلام تعهدی و جریان وجه نقد) مرتبط باشد. هدفهای حسابداری و گزارشگری مالی ایجاب میکند که اطلاعات مربوط، به گونهای مناسب افشا شود و دسترسی به این اطلاعات برای همه ممکن باشد (عرب مازار یزدی و ارزیتون، 1386).
مطابق تئوریهای اقتصادی، ارتباط معکوسی بین کیفیت افشا و سطح عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایهگذاران شرکت وجود دارد (ورچیا، 2001). کیفیت افشا مستقیماً با عدم تقارن اطلاعاتی ارتباط دارد، زیرا مقدار اطلاعات محرمانه را نسبت به اطلاعات عمومی کاهش داده و انگیزهی جستجو برای اطلاعات محرمانه را کم میکند (ایزلی و همکاران، 2002). کیفیت بالای افشا و تقارن اطلاعاتی موجب هماهنگی بیشتر مدیران و سرمایهگذاران در رابطه با تصمیمهای سرمایهگذاری میشود. برعکس، هرچه کیفیت افشای اطلاعات پایینتر و عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایهگذاران بیشتر باشد، سرمایهگذاران به جهت پذیرش ریسک بیشتر، هزینه سرمایه بالاتری را مطالبه میکنند. افزون براین، عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از کیفیت افشای پایین، مسئله انتخاب نادرست را در پی خواهد داشت. اوراق بهادار هنگام مواجه با این مشکل، از نقدشوندگی کمتری برخوردارند و هزینه دادوستد آنها در زمان خرید و فروش بیشتر است؛ بنابراین، خریداران تمایل کمتری به خرید آنها دارند. سرمایهگذاران برای اضافه هزینه معاملاتی پرداختشده، پاداش بیشتری مطالبه میکنند. با افشای اطلاعات خصوصی و بهبود کیفیت افشا، شرکتها میتوانند عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه مبادله اوراق بهادار و بدین ترتیب هزینه سرمایه را کاهش و در نتیجه عملکرد خود را بهبود بخشند (آمیهود و مندلسون، 1986).

2-2-22-2 ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی
کیفیت گزارشگری مالی از جمله موضوعاتی است که در سالهای اخیر بخش وسیعی از پژوهشها در مدیریت مالی و حسابداری را به خود اختصاص داده است. در این پژوهشها اثرات کیفیت گزارشگری مالی با استفاده از معیارهای متفاوت و نیز بر ابعاد مختلف شرکت مانند هزینه سرمایه، هزینه بدهی، کارایی سرمایهگذاری، بازده سهام، ارزش بازار سهام و …مورد بررسی قرار گرفته است. این اثرات عمدتاً بر مبنای تئوری عدم تقارن اطلاعاتی و رابطه نمایندگی تجزیه و تحلیل شدهاند. ایزلی و اُهارا (2004)، معتقدند که شرکتها میتوانند با استفاده از مقدار، دقت و در کل کیفیت اطلاعات ارائه شده به سرمایهگذاران عدم تقارن اطلاعاتی موجود را تحت تأثیر قرار دهند (ایزلی و اُهارا، 2004).
دادههای صورتهای مالی، اطلاعاتی را فراهم میکند که سبب کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار میشود و نشان میدهد سرمایهگذاران باید این نوع اطلاعات را در تصمیمهای سرمایهگذاری بهطور کامل بهکار گیرند (احمدپور و رسائیان، 1385). کیفیت اطلاعات حسابداری میتواند از عدم تقارن اطلاعاتی کاسته و دارای پیامدهای اقتصادی برای شرکت باشد (گارسیا ترول و همکاران، 2008).
لامبرت و همکاران (2007)، معتقدند که کاهش کیفیت گزارشگری مالی، سبب افزایش عدم تقارن اطلاعاتی میشود. کیفیت گزارشگری مالی میتواند عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت اصلی و نمایندگان را کاهش داده و موجب کاهش هزینههای سهامداران برای نظارت بر مدیران و بهبود انتخاب پروژه گردد (وردی، 2006). اطلاعاتحسابداریباکیفیتبالایکوسیلهیارزشمندبرایمقابلهباعدمتقارناطلاعاتیمیباشند(چنوهمکاران، 2001).
بنابراین، با توجه به مطالب فوق میتوان پیشبینی کرد که بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه معناداری وجود دارد و در این پژوهش رابطه فوق بررسی شده است.

2-2-22-3 ارتباط بین کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی
کیفیت در گزارشگری مالی و افشا یک ضرورت است. کیفیت گزارشگری مالی سبب پیشبینی بهتر جریانهای نقدی آتی شرکت برای سرمایهگذاران و سایر استفادهکنندگان صورتهای مالی میشود. با توجه به آنکه حسابداری و اقتصاد دارای اثرات متقابل بر یکدیگر هستند، سطح کیفیت گزارشگری مالی دارای اثرات اقتصادی است. سودمندی صورتهای مالی یا سایر گزارشهای مالی، تحت تأثیر کیفیت گزارشگری مالی است که در آن ثبات رویه و صحت اطلاعات، جنبههای کلیدی کیفیت به شمار میآیند.
هدف اصلی صورتهای مالی ارائهی اطلاعات مناسب در مورد وضعیت مالی و عملیاتی شرکت برای اتخاذ تصمیم درست توسط سرمایهگذاران و اعتباردهندگان است. زمانیکه صورتهای مالی این هدف را تأمین کنند از کیفیت مناسبی برخوردار خواهند بود (ابودی و هوگس، 2005). ولی دو عامل تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و مالکان باعث میشود که مدیران اقدام به تحریف اطلاعات مندرج در صورتهای مالی نمایند (راجگوپال و وینکتچالم، 2011). زیرا از یک طرف مدیر خود مالک شرکت نیست و آثار اقتصادی تصمیمات خود را تجربه نمیکند (آرترام و همکاران، 2009)، و از طرف دیگر به دلیل همسو نبودن منافع مدیران و مالکان، برخی از تصمیمات مدیران بر خلاف منافع مالکان اتخاذ میشود. علاوه بر این، وجود عدم تقارن اطلاعاتی موجب میشود که سهامداران نتوانند به درستی عملکرد مدیران را شناسایی و پاداش آنها را بر مبنای عملکردشان تعیین نمایند (والاس، 2002).
بنابراین، مدیران برای افزایش حقوق و مزایای خود اقدام به مدیریت سود میکنند؛ و سود مورد انتظار سهامداران را گزارش میکنند تا امنیت شغلی خود را نیز حفظ نمایند. اعمال مدیریت سود در نهایت باعث میشود صورتهای مالی وضعیت واقعی شرکت را به طور مناسبی افشا نکند و نتوان با استفاده از این صورت حسابها تصمیم درستی اتخاذ نمود. در نتیجه کیفیت گزارشگری مالی کاهش مییابد (حبیب و همکاران، 2011).

2-3 پیشینهی پژوهش
متغیرهای عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی هر کدام به تفکیک موضوع و ماهیتشان در پژوهشهای علمی، محافل دانشگاهی و حرفهای جذابیت بالایی دارند. بنابراین پیشینهی پژوهش شامل برخی از پژوهشهایی است که در خارج و داخل کشور پیرامون این موضوع انجام شده است.

2-3-1 پژوهشهای خارجی
لین و همکاران83 (2012)، در پژوهش خود به این نتیجه رسیدهاند که عدم تقارن اطلاعاتی با حجم معاملات و تعداد معاملات، رابطه منفی و با ریسک نقدشوندگی هر شرکت، رابطه مثبت دارد. در مقابل، این پژوهش رابطه معناداری میان نقدشوندگی بازار و ریسک نقدشوندگی بازار با عدم تقارن اطلاعاتی یافت نکرده است.
چانگ و همکاران (2009)، در پژوهشی با عنوان “آیا شیوههای مدیریت سود شرکتها، بر نقدشوندگی حقوق صاحبان سهام تأثیر میگذارد؟” رابطه بین مدیریت سود و نقدشوندگی سهام را بررسی کردند. نتایج پژوهش آنها نشان داد شرکتهایی که مدیریت سود بیشتری دارند از نقدشوندگی پایینتری برخوردار میباشند.
باهاتاچاریا و همکاران84 (2010)، در پژوهش خود به بررسی رابطه میان کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان میدهد که کیفیت پایین سود، منجر به افزایش عدم تقارن اطلاعاتی در بازارهای مالی میگردد.
واسان و بون85 (2010)، در پژوهش خود به بررسی رابطه میان اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان میدهد که میان دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان نماینده عدم تقارن اطلاعاتی و اقلام تعهدی، رابطه معناداری مشاهده نشد.
آرمسترنگ و همکاران (2011)، پژوهشی با عنوان “در چه صورت بازار رقابتی بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه تأثیر میگذارد؟” انجام دادند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد، زمانیکه بازارهای سرمایه به صورت رقابت کامل باشد، عدم تقارن اطلاعاتی تأثیری بر هزینه سرمایه نخواهد داشت؛ ولی در صورتیکه بازار سرمایه به صورت رقابت ناقص باشد، عدم تقارن اطلاعاتی یک اثر مجزا بر هزینه سرمایه میگذارد و بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه، یک ارتباط مثبت وجود خواهد داشت. آنها همچنین دریافتند که درجه رقابت بازار به منظور در نظر گرفتن ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه، یک متغیر مهم و اثرگذار است.
لامبرت و همکاران86 (2010) و آکینس و همکاران87 (2012)، در مطالعات خود نشان دادند که در شرایط رقابت ناقص، عدم تقارن اطلاعاتی بین معاملهگران باعث میگردد که قیمت سهام نسبت به رقابت کامل کاهش یابد. عدم تقارن اطلاعاتی به عرضه نقدینگی منجر میگردد و این موضوع بر هزینه سرمایه تأثیر میگذارد. از اینرو، یک ارتباط مثبت بین معاملهگران مطلع و غیرمطلع و هزینه سرمایه وجود دارد.
بنعلی88 (2009)، نشان داد سرمایهگذاران نهادی آمریکایی در فرانسه، هزینههای نمایندگی و تقاضای افشای بهتر و مفیدتر را کاهش و در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش میدهند.
والکر89 (1995)، نشان داد بین کیفیت افشا و میزان اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام رابطهی معکوس وجود دارد. در نتیجه انتظار میرود با افزایش سطح افشای اطلاعات با به کارگیری اصول مناسب راهبری شرکت، اختلاف قیمت پیشنهادی (نمایندهی عدم تقارن اطلاعاتی) کاهش یابد.
آلفرد90 (2003)، پی برد که اینترنت باعث کاهش هزینههای افشا میشود و کاهش هزینههای افشا منجر به افزایش میزان اطلاعات در دسترس استفادهکنندگان میگردد. همچنین تقاضا برای استانداردسازی گزارشگری مالی با استفاده از زبان گزارشگری تجاری توسعهپذیر افزایش یافته است.
وردی (2006)، در بررسی کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری دریافت که کیفیت گزارشگری مالی بالاتر با بیش سرمایهگذاری و کم سرمایهگذاری رابطه منفی دارد. و رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کم سرمایهگذاری در شرکتهایی که با محدودیت تأمین مالی روبهرو هستند و نیز رابطه بین کیفیت گزارشگری و بیش سرمایهگذاری در شرکتهایی که دارای ماندههای وجه نقد عمده هستند، قویتر است.
بیدل و هیلاری91 (2006)، در بررسی ارتباط کیفیت حسابداری و سرمایهگذاری در سطح شرکتها یافتند که کیفیت بالاتر در اطلاعات حسابداری، کارایی سرمایهگذاری را با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و تأمینکنندگان خارجی سرمایه، تقویت مینماید. آنها در پژوهش دیگر خود (2007)، نشان دادند که کیفیت بالاتر اطلاعات حسابداری عدم تقارن اطلاعاتی موجود بین افراد مطلع (آگاه) و افراد ناآگاه (بیخبر) را کاهش داده، موجب افزایش کارایی سرمایهگذاری در اقلام سرمایهای، بر اثر رفع عیوب محتمل ناشی از گزینش نادرست و خطر اخلاقی میشود. آنها به این نتیجه دست یافتند که شرکتهای دارای کیفیت بالای اطلاعات حسابداری، دارای بازگشت سرمایه بهتر و همچنین بازدهی بالاتر در سرمایهگذاریهای خود بوده، کیفیت بالاتر اطلاعات حسابداری همچنین بهرهوری سرمایهگذاری در داراییهای سرمایهای را نیز به صورت میانگین افزایش میدهد.
بیتی92 (2007)، در بررسی تأثیر دسترسی به اطلاعات محرمانه و نظارت بر نقش کیفیت حسابداری در اخذ تصمیمات اقتصادی، دریافت که دسترسی به اطلاعات محرمانه و نظارت، حساسیت نسبت به جریانهای نقدی سرمایهگذاری را کاهش میدهد و اثر کیفیت حسابداری را در کارایی سرمایهگذاری میکاهد.
بوتوسان93 (1997)، رابطهی بین سطح افشا و هزینه سرمایه را مورد بررسی قرار داد. او به این نتیحه رسید که شرکتهایی که از تحلیلگران مالی تبعیت نمیکنند، هزینهی سرمایهی پایینتری را با افزایش در افشا تجربه کردند. او در این پژوهش بتای بازار و اندازهی شرکت را نیز به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفت و به این نتیجه رسید که وجود رابطهی منفی بین سطح افشا و هزینه سرمایه با وجود بتای بازار، افزایش و با در نظر گرفتن اندازهی شرکت، کاهش پیدا میکند.
راجگوپال و وینکتچالم (2011)، در پژوهشی تحت عنوان”کیفیت گزارشگری مالی و پراکندگی بازدهی غیر عادی سهام” رابطهی بین کاهش در کیفیت گزارشگری مالی و پراکندگی بازدهی غیرعادی سهام شرکتها را بررسی کردند. نتایج پژوهش آنها حاکی از آن است که کاهش در کیفیت گزارشگری مالی باعث افزایش پراکندگی بازدهی غیرعادی سهام شرکتها میشود.
پاستور و رونسی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اقلام تعهدی، قلام تعهدی، کیفیت اقلام تعهدی، گزارشگری مالی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعاتی