دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل عامل، تحلیل عاملی، قابلیت اعتماد

دانلود پایان نامه ارشد

حقایق و شناخت پدیده ها بوده و مرزهای دانش عمومی بشر را توسعه می دهد از نوع تحقیق توسعه ای می باشد (سرمد و همکاران، 1390).تحقیق از نظر روش جمع آوری اطلاعات از نوع توصیفی و از شاخه توصیفی– پیمایشی است.

3-3- جامعه آماری

جامعه آماری این پژوهش شامل دانشگاه های شمال شرق کشور می باشد که روش نمونه گیری در 3 قسمت مجزّا صورت گرفته است. ابتدا برای تحلیل پرسشنامه اول که با روش تحلیل عاملی اکتشافی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد، از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده که در این نمونه از نظر300 خبره دانشگاهی شامل اساتید و دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکتری استفاده شده است.
در قسمت دوم این پژوهش که جهت وزن دهی عاملها از پرسشنامه AHP استفاده شده از نظر 12 خبره دانشگاهی استفاده گردیده است و در نهایت برای رتبه بندی دانشگاهها، 6 دانشگاه دولتی را به عنوان نمونه انتخاب شده است که عبارتند از: دانشگاه جامع سمنان، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشگاه منابع طبیعی گرگان؛ دانشگاه علوم پزشکی گرگان، دانشگاه گنبد کاووس و دانشگاه جامع گرگان.

3-4-ابزار گردآوری داده ها

ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه می باشد. پرسشنامه هایی که در این پژوهش استفاده شده است شامل:
پرسشنامه شماره (1) : این پرسشنامه که در ضمیمه شماره (1) آورده شده است و به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری در دانشگاه است که شامل 53 سوال می باشد. مقیاس مورد استفاده جهت پاسخگویی طیف پنج گزینه ای لیکرت می باشد که گزینه ها شامل: خیلی ضعیف، ضعیف، متوسط، زیاد، خیلی زیاد می باشند تا پاسخگویان میزان تأثیر هر عامل در ایجاد نوآوری را با درج علامت در خانه های مربوط نشان دهند. این پرسشنامه در میان 300 نفر از اساتید دانشگاهی و دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکتری توزیع گردید، که از این تعداد 270 پرسشنامه تکمیل گردید تا با استفاده از آن عوامل مؤثر بر نوآوری در دانشگاهها شناسایی شود.

پرسشنامه شماره (2): این پرسشنامه در ضمیمه شماره (2) آورده شده که یک پرسشنامه AHP است که شامل یک جدول است ودر آن 8 عامل به صورت دودویی با هم مقایسه می شوند. این پرسشنامه در میان 12 خبره دانشگاهی توزیع گردید و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

پرسشنامه شماره (3): این پرسشنامه که در ضمیمه شماره(3) آورده شده یک پرسشنامه TOPSIS می باشد و به منظور رتبه بندی دانشگاهها استفاده شده است. مقیاس استفاده شده در این پرسشنامه طیف 10 گزینه ای لیکرت می باشد که اعداد 1 تا 10 را شامل می شود. اعداد 3-1 بیانگر این است که به عامل مورد نظر در دانشگاه توجه خیلی کم شده است، اعداد 5-4 بیانگر توجه کم، اعداد 7-6 بیانگر توجه کردن و اعداد 10-8 بیانگر توجه زیاد به عامل مورد نظر است. از آنجاییکه هر عامل شامل تعدادی زیر معیار است، لذا نحوه محاسبه این پرسشنامه به این صورت می باشد که اعداد هر کدام از زیر معیار ها نشان دهنده میزان توجه به عامل مورد نظر در دانشگاه است. این پرسشنامه توسط20 نفر از اعضای هیئت علمی در هر دانشگاه تکمیل گردیده است.

3-5-روش گردآوری اطلاعات

در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از دو روش مطالعات اسنادی و عملیات میدانی از طریق پرسشنامه استفاده شده است :

1- مطالعات اسنادی
برای تدوین اطلاعات مورد نیازِ مبانی نظری و چارچوب تئوریک تحقیق از روش مطالعه کتابخانه ای شامل بررسی مجلات مدیریتی خارجی، سایت های اینترنتی علمی مدیریتی، پایگاه های پایان نامه های خارجی، کتابهای علمی – پژوهشی و … استفاده شده است.

2- عملیات میدانی از طریق پرسشنامه
پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده های تحقیق است. پرسشنامه مجموعه ای از سوال ها است که پاسخ دهنده با ملاحضه آنها پاسخ لازم را ارائه می دهد(سرمد و همکاران، 1390). در این پژوهش برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است.

3-6- اعتبار 91 اندازه گیری

مفهوم اعتبار به این سؤال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصۀ مورد نظر را می سنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت. ابزار اندازه گیری ممکن است برای اندازه گیری یک خصیصۀ ویژه دارای اعتبار باشد، در حالی که برای سنجش همان خصیصه بر روی جامعة دیگر از هیچ گونه اعتباری برخوردار نباشد (سرمد و همکاران، 1390).
برای تعیین اعتبار محتوایی، نمونه پرسشنامه ها در اختیار اساتید دانشگاهی قرار گرفت که در رابطه با میزان درستی و شفافیت سؤالات پرسشنامه، ابراز نظر کنند که در نهایت آنها اعتبار پرسشنامه های 1، 2 و3 را تایید کردند.

3-7- قابلیت اعتماد 92 ابزار اندازه گیری

قابلیت اعتماد یکی از ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری است. مفهوم یاد شده با این امر سرو کار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد(سرمد و همکاران، 1390).

پرسشنامه شماره (1) : از آنجاییکه پرسشنامه اول که بر اساس طیف لیکرت می باشد، لذا آلفای کرونباخ نشان دهندۀ قابلیت اعتماد آن می باشد. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه ها یا آزمونهایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کنند بکار می رود(سرمد و همکاران، 1390). برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ از رابطه 1 استفاده می شود:

رابطه 1 ) (1 – □((∑▒s_j^2 )/s^2 ) ra = j/(j-1)

که در آن:
J= تعداد زیر مجموعه سؤال های پرسشنامه یا آزمون؛
Js2 = واریانس زیر آزمون jام؛
S2 = واریانس کل آزمون.
مقدار ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه اول 932/0(جدول 3-1) است که نشان دهندۀ قابلیت اعتماد بالای آن است.

جدول 3-1 . ضریب آلفای کرونباخ
Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
.932
53

پرسشنامه شماره(2): پرسشنامه شماره (2) براساس مقایسه زوجی می باشد، لذا قابلیت اعتماد این پرسشنامه بر مبنای نرخ نا سازگاری می باشد که در بخش بعدی توضیح داده خواهد شد. نرخ ناسازگاری کلی در پرسشنامه دوم 04/0 است، از آنجاییکه این عدد کمتر از 1/0 است لذا درجه بالایی از قابلیت اعتماد آن را نشان می دهد.

پرسشنامه شماره(3): پرسشنامه شماره (3 ) یک پرسشنامه TOPSIS که قابلیت اعتماد آن بر اساس نظر خبرگان مورد تأیید واقع شده است.

3-8- ابزار تجزیه و تحلیل داده ها

برای تجزیه و تحلیل داده ها از سه نرم افزار استفاده شده است :
پرسشنامه شماره (1): این پرسشنامه برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی داده ها طراحی شده است. که برای تجزیه و تحلیل این پرسشنامه از نرم افزار 16SPSS استفاده گردیده است.

پرسشنامه شماره (2): این پرسشنامه برای وزن دهی عامل ها با استفاده از روش AHP طراحی گردیده است که برای تجزیه و تحلیل این پرسشنامه از نرم افزار EXCPERT CHOICE استفاده شده است.

پرسشنامه شماره (3): این پرسشنامه برای رتبه بندی دانشگاه ها با استفاده از روش TOPSIS طراحی گردیده است که برای تجزیه و تحلیل این پرسشنامه از نرم افزار TOPSIS استفاده شده است.

3-9-تحلیل داده ها

برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل عاملی و روش AHP و روش TOPSIS استفاده شده که در اینجا به شرح مختصر هرکدام پرداخته می شود.

3-9-1-تحلیل عاملی

معمولاً در تحقیقات به دلایل مختلف با حجم زیادی از متغیرها روبرو هستیم. برای تحلیل دقیقتر داده ها و رسیدن به نتایج علمی تر و در عین حال عملیاتی تر، پژوشگران به دنبال کاهش حجم متغیرها و تشکیل ساختار جدیدی برای آن ها می باشند و بدین منظور از روش تحلیل عاملی استفاده می کنند. تحلیل عاملی سعی در شناسایی متغیرهای اساسی یا عامل ها93 به منظور تبیین الگوی همبستگی بین متغیرهای مشاهده شده دارد. تحلیل عاملی نقش بسیار مهمی در شناسایی متغیرهای مکنون94 یا همان عامل ها از طریق متغیرهای مشاهده شده دارد.
عامل، متغیر جدیدی است که از طریق ترکیب خطی مقادیر اصلی متغیرهای مشاهده شده به صورت رابطه2 برآورد می شود. در این رابطه xj بیانگر متغیر i ام، wji ضریب نمره عاملی متغیر i ام و از نظر عامل j ام، p تعداد متغیرها و Fj عامل j ام است.

رابطه 2 xp xi = wj1 x1 + wj2 x2 + … + wjp = ∑▒w_(ji ) Fj

تحلیل عاملی دارای کاربردهای متعددی است که عبارتند از:
کاهش داده ها95؛
شناسایی ساختار96؛
سنجش اعتبار یک معیار یا شاخص؛
تحلیل عاملی بر دو نوع است: تحلیل عاملی اکتشافی97 و تحلیل عاملی تأییدی98. در تحلیل عاملی اکتشافی پژوهشگر درصدد کشف ساختار زیر بنایی مجموعه نسبتاً بزرگی از متغیرها است و پیش فرض اولیه پژوهشگر، آن است که هر متغیری ممکن است با هر عاملی ارتباط داشته باشد. به عبارت دیگر پژوهشگر در این روش، هیچ تئوری اولیه ای ندارد. در تحلیل عاملی تأییدی پیش فرض اساسی پژوهشگر آن است که هر عاملی با زیر مجموعه خاصی از متغیرها ارتباط دارد. حداقل شرط لازم برای تحلیل عاملی تأییدی این است که پژوهشگر در مورد تعداد عامل های مدل، قبل از انجام تحلیل، پیش فرض معینی داشته باشد. ولی در عین حال پژوهشگر می تواند انتظارات خود مبنی بر روابط بین متغیرها و عامل ها را نیز در تحلیل وارد نماید(مؤمنی و قیومی، 1389).
اگر محقق درباره تعداد عامل های مدل فرضیه ای نداشته باشد، تحلیل اکتشافی و در صورتی که فرضیه موجود باشد از تحلیل تأییدی استفاده می شود(سرمد و همکاران، 1390).
تحلیل عاملی دارای سه مرحله زیر می باشد:
تشکیل ماتریسی از ضرایب همبستگی؛
استخراج عامل ها از ماتریس همبستگی؛
چرخش عامل ها به منظور به حداکثر رساندن رابطه بین متغیرها و عامل ها ( عامل های مورد نظر)، محاسبه نمره99 عامل ها (بار عامل ها) که مقدار آن باید بیشتر از 3/0 ( به اعتقاد برخی صاحبنظران بیشتر از 4/0) باشد.
توجه به این نکته لازم به نظر می رسد که در تحلیل عاملی، تعداد موارد100 حداقل باید ده برابر تعداد متغیرها باشد، گرچه بعضی از صاحب نظران معتقدند که تعداد موارد باید حداقل بیست برابر تعداد متغیرها باشد.

شاخص KMO 101 و آزمون بارتلت102
در انجام تحلیل عاملی، ابتدا باید از این مسئله اطمینان حاصل شود که می توان داده های موجود را برای تحلیل مورد استفاده قرار داد. به عبارت دیگر، آیا تعداد داده های مورد نظر ( اندازه نمونه و رابطه بین متغیر ها) برای تحلیل عاملی مناسب هستند یا خیر؟ بدین منظور از شاخص KMO و آزمون بارتلت استفاده می شود(مؤمنی و قیومی، 1389):
شاخص KMO : شاخصی از کفایت نمونه گیری است که کوچک بودن همبستگی جریی بین متغیرها را بررسی می کند و از این طریق مشخص می سازد آیا واریانس متغیرهای تحقیق، تحت تأثیر واریانس مشترک برخی عامل های پنهانی و اساسی است یا خیر. این شاخص در دامنه صفر تا یک قرار دارد. اگر مقدار شاخص نزدیک به یک باشد، داده های مورد نظر (اندازه نمونه) برای تحلیل عاملی مناسب هستند و در غیر این صورت (معمولاً کمتر از 6/0) نتایج تحلیل عاملی برای داده های موردنظر چندان مناسب نمی باشند. این شاخص از رابطه 3 به دست می آید که در این رابطه rij ضریب همبستگی بین متغیرهای i وj، و aij ضریب همبستگی جزیی بین آنها است.
رابطه3 KMO = (∑▒∑▒r_ij^2 )/(∑▒∑▒r_ij^2 + ∑▒∑▒a_ij^2 )

آزمون بارتلت: این آزمون بررسی می کند چه هنگام ماتریس همبستگی، شناخته شده (از نظر ریاضی ماتریس واحد و همانی) است و بنابراین برای شناسایی ساختار (مدل عاملی) نامناسب می باشد. ماتریس

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد نزول قرآن Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مقایسات زوجی، تحلیل عاملی، ناسازگاری