دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل عاملی، تحلیل عامل، مدل اندازه گیری، تحلیل عاملی اکتشافی

دانلود پایان نامه ارشد

شکل 4-6) مدل اندازه گیری متغیر بعد محیط میانی در حالت تخمین استاندارد
4-11)تحلیل عاملی اکتشافی بعد محیط خارجی
در این قسمت ساختار عاملی متغیر محیط خارجی مورد بررسی قرار میگیرد. برای اندازهگیری این متغیر از 16 سنجه بهره گرفته شده است. نتايج حاصل از آزمون KMO-Bartlett بيانگر بلامانع بودن انجام تحليل عاملي بر روي داده‌هاي اين سازه مي‌باشند. آماره KMO با مقداري بيش از 5/0 نشان‌دهنده كفايت نمونه‌گيري و سطح اطمينان صفر براي آزمون بارتلت مناسب بودن مدل عاملي مورد استناد را نشان می دهد.
جدول 4-31 نتایج آزمون KMO-Bartlett عامل مکنون محیط خارجی
معیار کفایت نمونهگیری KMO
633/0
آزمون بارتلت
کای دو
018/1074

درجه آزادی
120

سطح معنیداری
000/0

ماتريس واريانس‌تبيين‌شده، اولين خروجي تعيين‌كننده تعداد عامل مناسب براي ساختار عاملي است. در اين ماتريس عواملي كه داراي مقادير ويژه بالاتر از 1 باشند، به عنوان عامل مجزا معرفي مي‌شوند. همچنان که در اين ماتريس پيداست متغیر محیط خارجی دارای 6 عامل خواهد بود.
جدول 4-32 کل واریانس تبیین شده عامل مکنون محیط خارجی
عامل
مقادیر ویژه اولیه
مجموع مجذور بارهای عاملی استخراج شده

کل
درصد واریانس
درصد تجمعی
کل
درصد واریانس
درصد تجمعی
1
323/3
767/20
767/20
186/2
665/13
665/13
2
838/1
489/11
256/32
926/1
038/12
703/25
3
522/1
514/9
770/41
687/1
543/10
246/36
4
278/1
986/7
756/49
644/1
273/10
519/46
5
187/1
417/7
173/57
590/1
939/9
458/56
6
069/1
683/6
856/63
184/1
397/7
856/63

شيوه ديگر تعيين تعداد عوامل مكنون نمودار اسكري است كه در نمودار 4-11 نمايش داده شده است. تعداد شکستگی های نمودار نسبت به محور افقی نشان دهنده تعداد عوامل مکنون یک متغیر میباشد. این نمودار نشان دهنده وجود 6 عامل مکنون می باشد كه برحسب محل شكستگي نمودار نسبت به محور افقي تعريف شده است. بنابراین، نمودار با 6 شکستگی نیز موید تعداد عوامل مکنون برای بعد مشتری میباشد.

نمودار 4-12 نمودار اسكري براي تعيين تعداد عوامل مكنون سازه محیط خارجی
ماتريس عاملي چرخش يافته به خوبي توانست متغيرها را در 6 عامل جانمايي نمايد. نتايج مندرج در اين ماتريس مبناي گروه‌بندي متغيرها قرار گرفته و بر اين اساس به هر عامل تعدادي متغير كه از بارهاي عاملي بالايي (بزرگتر از 5/0) برخوردارند اختصاص می یابد.

جدول 4-33 ماتريس همبستگي باز توليد شده بر مبناي بارهاي عاملی
سنجه
عوامل مکنون

1
2
3
4
5
6
وضع قوانین جدید حمایت از مشتری
Q60

428/0

ارتباطات راه دور و پیام رسانی
Q61

743/0

سیاست های مالی
Q62
796/0

نرخ ارز
Q63

843/0

تغییر در سطوح درآمد
Q64

833/0

هزینه ابزارها و تجهیزات
Q65

718/0

ویژگی های جمعیت شناختی
Q66

768/0

گرایش جامعه به سمت تحصیلات
Q67

623/0

روند سریع تغییر
Q68
912/0

حساسیت به نحوه قانون گذاری
Q69

854/0

قبول خطر تصمیم گیران عالی ، میانی و عملیاتی
Q70

808/0

سطح تحقیقات و پژوهش های بازارگرا
Q71

385/0

تطابق فرآیندهای داخلی و تصمیم گیران کلیدی
Q72

708/0
جمع آوری اطلاعات از مشتریان
Q73

566/0
سطح استقبال از طرح ها ، ایده ها و روش ها
Q74
791/0

قدرت اجرایی سازمان برای پیاده سازی طرح
Q75

757/0

همان طور که در جدول فوق قابل مشاهده است، تحلیل عاملی اکتشافی توانست عوامل مکنون را شناسایی و استخراج نماید.
4-11-1)تحلیل عاملی تاییدی متغیر بعد محیط خارجی
با توجه به نتایج به دست آمده و مقایسه آن با دامنه قابل قبول میتوان اذعان کرد تمامي شاخص هاي برازندگي مدل فوق در دامنه قابل قبول قرار گرفته و بنابراين تناسب داده‌هاي گردآوري شده با مدل مطلوب است . لذا برازندگی مدل نهایی محیط خارجی مورد تایید می باشد.

شکل 4-7) مدل اندازه گیری متغیر بعد محیط خارجی در حالت تخمین استاندارد
جدول 4-34 شاخصهاي برازش مدل اندازه گیری محیط خارجی

نتیجه
دامنه مطلوب
مقدار
عنوان شاخص
مجذور کای
تأیید مدل
x^2/df< 5
775/0
x^2/df
ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب
تأیید مدل
RMSEA < 0.05
000/0
RMSEA
ریشه میانگین مربعات باقیمانده
تأیید مدل
RMR ≥ 0
348/0
RMR
نیکویی برازش
تأیید مدل
GFI > 0. 9
974/0
GFI
شاخص نیکویی برازش اصلاح شده
تأیید مدل
AGFI > 0.85
958/0
AGFI
شاخص برازش هنجار شده ( بنتلر ـ بونت )
قابل قبول
NFI > 0.90
941/0
NFI
شاخص برازش تطبیقی
تأیید مدل
CFI > 0. 90
1
CFI
شاخص برازش افزایشی
تأیید مدل
IFI > 0. 90
1
IFI

4-12)تحلیل عاملی اکتشافی بعد نگرش نسبت به تغییر و تحول
در این قسمت ساختار عاملی متغیر نگرش آزمودنی ها نسبت به تغییر و تحول مورد بررسی قرار میگیرد. برای اندازهگیری این متغیر از 6 سنجه بهره گرفته شده است. نتايج حاصل از آزمون KMO-Bartlett بيانگر بلامانع بودن انجام تحليل عاملي بر روي داده‌هاي اين سازه مي‌باشند. آماره KMO با مقداري بيش از 5/0 نشان ‌دهنده كفايت نمونه‌گيري و سطح اطمينان صفر براي آزمون بارتلت مناسب بودن مدل عاملي مورد استناد را نشان می دهد.
جدول 4-35 نتایج آزمون KMO-Bartlett عامل مکنون نگرش نسبت به تغییر و تحول

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع نیروی انسانی، تحلیل عاملی، تحلیل عامل، تحلیل عاملی اکتشافی Next Entries پایان نامه رایگان درباره استان خوزستان، روابط انسانی، صاحب نظران