دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بیمه درمان، توزیع فراوانی، تأمین اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

سالم اعلام کرده اند. 8 درصد وضعیت عمومی سلامت خود را ضعیف و 4. درصد فاقد سلامتی کامل بیان کرده اند . نتایج حاکی از آن است که اکثر پاسخگویان از سلامت عمومی خوبی برخوردارند ( 42.4 درصد ) .
جدول شماره 13 توزیع فراوانی بر حسب وضعیت عمومی سلامت
وضعیت عمومی سلامت
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
خیلی ضعیف
1
4.
4.
ضعیف
18
8
8.5
نسبتاً خوب
67
29.9
38.4
خوب
95
42.4
80.8
عالی
43
19.2
100
کل
224
100

نمودار شماره 13 توزیع فراوانی بر حسبوضعیت عمومی سلامت
14-1-4- بیماری خاص داشتن
در جدول شماره 14 داده های مربوط به این است که آیا پاسخگو از بیماری خاصی رنج می برد یا خیر . 80.8 درصد از پاسخگویان اظهار داشته اند که از بیماری خاصی رنج نمی برند و 19.2 درصد دارای بیماری خاص هستند .
جدول شماره 14 توزیع فراوانی بر حسب بیماری خاص داشتن
بیماری خاص داشتن
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
بلی
43
19.2
19.2
خیر
181
80.8
100
کل
224
100

نمودار شماره 14 توزیع فراوانی بر حسببیماری خاص داشتن
15-1-4- نوع بیماری خاص
جدول شماره 15 داده های مربوط به نوع بیماری آزمودنی در صورت داشتن بیماری خاص می باشد . درصد از پاسخگویان اظهار داشته اند که 12.8 درصد از بیماری دستگاه گوارش ، 41 درصد از بیماری قلبی – عروقی ، 12.8 درصد از بیماری تنفسی و 33.3 درصد از بیماریهای اعصاب و روان رنج می برند . در این بین فراوانی بیماریهای قلبی – عروقی و اعصاب و روان از بقیه بیماریها بیشتر است.
جدول شماره 15 توزیع فراوانی بر حسب نوع بیماری خاص
نوع بیماری خاص
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
بیماری گوارشی
5
2.2
12.8
12.8
بیماری قلبی – عروقی
16
7.1
41
53.8
بیماری تنفسی
5
2.2
12.8
66.7
بیماری اعصاب و روان
13
5.8
33.3
100
کل
39
17.4
100

افراد سالم
185
82.6

کل
224
100

نمودار شماره 15 توزیع فراوانی بر حسب نوع بیماری خاص
16-1-4- مدت زمان ابتلا به بیماری خاص
جدول شماره 16 داده های مربوط به مدت زمانی که آزمودنی درگیر با بیماری خاص است می باشد . نزدیک به نیمی از آزمودنیها اظهار داشته اند که 2-1 سال است که از بیماری رنج می برند ( 45.5 درصد ) .
جدول شماره 16 توزیع فراوانی بر حسب مدت زمان ابتلا به بیماری خاص
مدت زمان ابتلا به بیماری خاص
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
2-1 سال
15
6.7
45.5
45.5
4-3 سال
3
1.3
9.1
54.5
6-5 سال
3
1.3
9.1
63.6
8-7 سال
3
1.3
9.1
72.7
10-9 سال
2
9.
6.1
78.8
11+
7
3.1
21.2
100
کل
33
14.7
100

افراد سالم
191
85.3

کل
224
100

نمودار شماره 16 توزیع فراوانی بر حسبمدت زمان ابتلا به بیماری خاص
17-1-4- دارا بودن بیمه درمانی
جدول شماره 17 ، مربوط به این است که چند درصد از آزمودنیها دارای بیمه درمانی هستند و چه میزان از خدمات بیمه استفاده نمی کنند. نتایج داده ها حاکی از آنند که 81.8 درصد از آزمودنیها از خدمات بیمه درمانی استفاده می کنند و18.8 درصد از هیچ گونه خدمات بیمه بهره مند نمی باشند .
جدول شماره 17 توزیع فراوانی بر حسب دارا بودن بیمه درمانی
دارا بودن بیمه درمانی
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
بلی
182
81.3
81.3
خیر
42
18.8
100
کل
224
100

نمودار شماره 17 توزیع فراوانی بر حسبدارا بودن بیمه درمانی
18-1-4- نوع بیمه درمانی
جدول شماره 18 توزیع فراوانی داده ها را بر حسب اینکه هر یک از آزمودنیها در صورت بهره مندی از بیمه درمانی ، از چه نوع بیمه درمانی استفاده می کنند ، نشان می دهد . نتایج نشان می دهند که ، 6.7 درصد از پاسخگویان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی بدون بیمه تکمیلی ، 23.3 درصد تحت پوشش بیمه خدمات درمانی با بیمه تکمیلی ، 39.4 درصد تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی بدون بیمه تکمیلی و30.6 درصد تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی با بیمه تکمیلی می باشند . در مجموع اکثر آزمودنیها از بیمه تأمین اجتماعی بدون بیمه تکمیلی استفاده می کنند ( 39.4 درصد ) .
جدول شماره 18 توزیع فراوانی بر حسبنوع بیمه درمانی
نوع بیمه درمانی
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
خدمات درمانی بدون بیمه تکمیلی
12
5.4
6.7
6.7
خدمات درمانی با بیمه تکمیلی
42
18.8
23.3
30
تأمین اجتماعی بدون بیمه تکمیلی
71
31.7
39.4
69.4
تأمین اجتماعی با بیمه تکمیلی
55
24.6
30.6
100
کل
180
80.4
100

افراد فاقد بیمه
44
19.6

کل
224
100

نمودار شماره 18 توزیع فراوانی بر حسب نوع بیمه درمانی
19-1-4- وقایع مهم در یکسال گذشته
جدول شماره 19 توزیع فراوانی داده ها بر حسبمهمترین وقایعی که در یکسال گذشته برای پاسخگویان رخ داده می باشد . مهمترین وقایعی که پاسخگویان قید کرده اند به ترتیب ، تغییر در محل سکونت ( 26.8 درصد ) ، مرگ اعضای نزدیک خانواده ( 26.3 درصد ) ، تغییر در وضع مالی ( 21.9 درصد ) ، مرگ دوست نزدیک ( 20.1 درصد ) و تغییر در سمت و مسئولیت شغلی ( 15.2 درصد ) می باشد .
جدول شماره 19 توزیع فراوانی بر حسبوقایع مهم در یکسال گذشته

وقایع مهم در یکسال گذشته
بلی
خیر

فراوانی
درصد
درصد تجمعی
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
مرگ همسر
2
9.
9.
222
99.1
100
طلاق
4
1.8
1.8
220
98.2
100
به هم خوردن نامزدی
7
3.1
3.1
217
96.9
100
قهر کردن همسر
15
6.7
6.7
209
93.3
100
مرگ اعضای نزدیک خانواده
59
26.3
26.3
165
73.7
100
مرگ دوست نزدیک
45
20.1
20.1
179
79.9
100
تغییر در سلامت اعضای خانواده
30
13.4
13.4
194
86.6
100
تغییر در وضعیت مالی
49
21.9
21.9
175
78.1
100
تغییر در سمت و مسئولیت شغلی
34
15.2
15.2
190
84.8
100
اخراج از کار
13
5.8
5.8
211
94.2
100
بازنشستگی
6
2.7
2.7
218
97.3
100
تغییر در محل اقامت
60
26.8
26.8
164
73.2
100

20-1-4- جنس و دارا بودن بیمه درمانی
جدول شماره 20 توزیع فراوانی داده ها بر حسب جنس آزمودنیها و دارا بودن بیمه درمانی در هر یک از جنسها می باشد . از داده های جدول نتایج زیر حاصل می شود :
– 83 درصد از زنان دارای بیمه درمانی هستند .
– 79.5 درصد از مردان نیز دارای بیمه درمانی هستند .
– در مجموع هر دو گروه زنان و مردان ازخدمات بیمه درمانی استفاده می کنند اما این میزان در بین زنان بیشتر است ( 83 درصد ) .
جدول شماره 20 توزیع فراوانی بر حسب جنس و دارا بودن بیمه درمانی

دارابودن بیمه درمانی

کل

بله
خیر

جنس

زن
93
19
112

83.0%
17.0%
100.0%

مرد
89
23
112

79.5%
20.5%
100.0%

کل

182
42
224

81.3%
18.8%
100.0%

21-1-4- جنس و نوع بیمه درمانی
جدول شماره 21 توزیع فراوانی داده ها بر حسب جنس آزمودنیها و نوع بیمه درمانی که هر یک از گروه ها استفاده می کنند ، می باشد . از داده های جدول نتایج زیر حاصل می شود :
– اکثر زنان از خدمات تأمین اجتماعی بدون بیمه تکمیلی استفاده می کنند (35.5 درصد) .
– اکثر مردان از خدمات تأمین اجتماعی بدون بیمه تکمیلی استفاده می کنند ( 43.7 درصد)
– در مجموع هر دو گروه زنان و مردان اکثراً ازخدمات بیمه تأمین اجتماعی ( بدون بیمه تکمیلی و با بیمه تکمیلی ) استفاده می کنند اما این میزان در بین مردان بیشتر است ( 43.7 درصد ) .
جدول شماره 21 توزیع فراوانی بر حسب جنس و نوع بیمه درمانی

نوع بیمه درمانی

کل

خدمات درمانی بدون بیمه تکمیلی
خدمات درمانی با بیمه درمانی
تأمین اجتماعی بدون بیمه تکمیلی
تأمین اجتماعی با بیمه تکمیلی

جنس

زن
9
24
33
27
93

9.7%
25.8%
35.5%
29.0%
100.0%

مرد
3
18
38
28
87

3.4%
20.7%
43.7%
32.2%
100.0%

کل

12
42
71
55
180

6.7%
23.3%
39.4%
30.6%
100.0%

22-1-4- درآمد و دارای بیمه درمانی بودن
جدول شماره 22 توزیع فراوانی داده ها بر حسب درآمد پاسخگویان و اینکه آیا تحت پوشش بیمه درمانی هستند یا خیر را نشان می دهد . نتایج حاکی از آنند که :
– اکثر آزمودنیهایی که درآمد زیر 500 هزار تومان دارند تحت پوشش یکی از بیمه های درمانی هستند( 72.7 درصد ) .
– 88.2 درصد از از آزمودنیهایی که درآمد بین 1000000-501000 هزار تومان دارند از خدمات بیمه درمانی استفاده می کنند .
– در مجموع اکثر آزمودنیها با درآمد متوسط و پایین از خدمات بیمه های درمانی استفاده می کنند .
جدول شماره 22 توزیع فراوانی بر حسب درآمد و دارای بیمه درمانی بودن

دارای بیمه درمانی

کل

بله
خیر

درآمد
– 500000
40
15
55

72.7%
27.3%
100.0%

501000-1000000
90
12
102

88.2%
11.8%
100.0%

1001000-1500000
7

7

100.0%

100.0%

1501000-2000000
1
2
3

33.3%
66.7%
100.0%

+2001000
1

1

100.0%

100.0%

کل

139
29
168

82.7%
17.3%
100.0%

23-1-4- درآمد و نوع بیمه درمانی
جدول شماره 23 توزیع فراوانی داده ها بر حسب درآمد پاسخگویان و اینکه تحت پوشش کدام بیمه درمانی هستند را نشان می دهد . نتایج حاکی از آنند که :
– اکثر آزمودنیهایی که درآمد زیر 500 هزار تومان دارند از خدمات تأمین اجتماعی بدون بیمه تکمیلی استفاده می کنند ( 60.5 درصد ) .
– 33.3 درصد از از آزمودنیهایی که درآمد بین 1000000-501000 هزار تومان دارند از خدمات تأمین اجتماعی بدون بیمه تکمیلی استفاده می کنند .
– در مجموع اکثر آزمودنیها با درآمد متوسط و پایین از خدمات بیمه تأمین اجتماعی استفاده می کنند.
جدول شماره 23 توزیع فراوانی بر حسب درآمد و نوع بیمه درمانی

نوع بیمه درمانی
کل

خدمات درمانی بدون بیمه تکمیلی
خدمات درمانی با بیمه تکمیلی
تأمین اجتماعی بدون بیمه تکمیلی
تأمین اجتماعی با بیمه تکمیلی

درآمد( تومان)
– 500000
3
5
23
7
38

7.9%
13.2%
60.5%
18.4%
100.0%

501000-1000000
7
23
30
30
90

7.8%
25.6%
33.3%
33.3%
100.0%

1001000-1500000

3
2
2
7

42.9%
28.6%
28.6%
100.0%

1501000-2000000

1
1

100.0%
100.0%

+2001000

1

1

100.0%

100.0%
کل

10
31
56
40
137

7.3%
22.6%
40.9%
29.2%
100.0%

24-1-4- نوع شغل و دارا بودن بیمه درمانی
جدول شماره 24 توزیع فراوانی داده ها را بر حسب نوع شغل پاسخگویان و اینکه از هرگونه بیمه درمانی استفاده می کنند یا خیر ، نشان می دهد . نتایج نشان می دهد که :
– 91.4 درصد از پاسخگویانی که در بخش دولتی شاغلند ، 91.1 درصد از پاسخگویان شاغل در بخش خصوصی و 64.6 درصد از پاسخگویانی که شغل آزاد دارند دارای بیمه درمانی می باشند .
– در مجموع پاسخگویان شاغل در بخش دولتی نسبت به بقیه گروهها به میزان بالاتری دارای بیمه درمانی هستند ( 91.4 درصد ) .
جدول شماره 24 توزیع فراوانی بر حسب نوع شغل و دارا بودن بیمه درمانی

دارا بودن بیمه درمانی

کل

بله
نه

نوع شغل

دولتی
53
5
58

91.4%
8.6%
100.0%

خصوصی
41
4
45

91.1%
8.9%
100.0%

آزاد
31
17
48

64.6%
35.4%
100.0%

کل

125
26
151

82.8%
17.2%
100.0%

25-1-4- نوع شغل و نوع بیمه درمانی
جدول شماره 25 توزیع فراوانی داده ها را بر حسب نوع شغل پاسخگویان و اینکه از چه نوع بیمه درمانی استفاده می کنند را نشان می دهد . نتایج نشان می دهد که :
– پاسخگویان شاغل در بخش دولتی اکثراً تحت پوشش تأمین اجتماعی با بیمه تکمیلی هستند ( 37.7 درصد )
– پاسخگویان شاغل در بخش خصوصی اکثراً تحت پوشش تأمین اجتماعی بدون بیمه تکمیلی هستند

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع توزیع فراوانی، درصد تجمعی، دوران کودکی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع توزیع فراوانی، بیمه درمان، تأمین اجتماعی