دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بورس اوراق بهادار، فعالیت های اقتصادی، رضایت مندی

دانلود پایان نامه ارشد

های فنی و ریاضی را در فعالیت های اقتصادی مضاربه ای بکار بسته و بیمه‌گذاران را به نسبتدر سود این سرمایه گذاری ها سهیم نمایند .در این صورت بیمه‌گذاران به خاطر بهره مندی از سود معاملات مضاربه ای با رضایت مندی بیشتری قرارداد های بیمهی عمر را امضاء خواهند نمود.
صدور بیمه نامه برحسب سهام شرکت‌های سرمايه گذاری پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
شرکت های بیمه به جای سرمایه گذاری و خرید اوراق قرضه که دارای سود ثابت و بازده ثابت وبازدهکم می باشند می‌توانند هم سرمایه عظیم حق بیمه‌ها را در سهام شرکت ها و کارخانه هایی که مردم اعتماد کافی به انها دارند به کار بیندازند و همسرمایه ی بیمه‌ی بیمه‌گذاران را بر حسب همین سهام ها باز پرداخت نمایند که به موازات افزایش تورم ارزش سهام ها نیز افزوده شود . البته برای اجرای چنین طرح هایی باید بستر مناسب و بازار بورس اوراق بهادار فعال وجود داشته باشد که هم بتواند سرمایه های قابل سرمایه گذاری بخش بیمه را جذب کند و هم اینکه در هنگام نیاز به فروش به سرعت فروخته شود .
فروش بیمه عمر با سرمایه صعودی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد شورای نگهبان، تعهدات قراردادی، حقوق ایران Next Entries پایان نامه رایگان درمورد مفهوم نما، حق تصرف، عقد وکالت