دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، سود سهام، بازده حقوق صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

وابسته يعني تقسيم سود را با استفاده از دو مدل ياد شده بالا و متغير مستقل يعني مديريت سود را که اقلام تعهدي اختياري شاخص و نماينده آن مي باشد را با استفاده از مدل تعديل شده جونز محاسبه نموديم. به منظور آزمون فرضيه ها و تجزيه و تحليل داده ها از معادلات رگرسيون زير استفاده مي کنيم:
مدل رگرسيون براي آزمون فرضيه اول

DPOt = β0 + β1(DAt) + β2(ROEt) + β3(SIZE) + β4(LEV) + µt
DPO :پرداخت سود سهام
DA :اقلام تعهدي اختياري
ROE :درصد بازده حقوق صاحبان سهام
SIZE :اندازه شرکت
LEV :اهرم شرکت
مدل رگرسيون براي آزمون فرضيه دوم
Dti – D(t-1)i = β0 + β1 (Eit – Ei(t-1)) + β2(DAt) + β3(ROEt) + β4(SIZE) + β5(LEV) + µt
در مدل هاي بالا، ضرايب βمثبت (منفي) و معنادار به ترتيب بيان مي کنند که با افزايش ميزان مديريت سود، سود سهام پرداختي، بازده حقوق صاحبان سهام، اندازه شرکت و اهرم مالي از سوي شرکت افزايش (کاهش) مي يابد. همچنين ضرايب مربوط به معناداري سود خالص شرکت نيز نشان مي دهد که با افزايش فعاليت هاي مديريت سود، تغييرات سود تقسيمي که نشانه پايداري پرداخت سود سهام سالانه شرکت است افزايش يا کاهش مي يابد.
3-3-3-1- مدل مفهومي پژوهش
جدول (3-1): مدل مفهومي تحقيق

3-3-4- جامعه آماري و نمونه آماري
جامعه آماري اين تحقيق شامل کليه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. در بسياري از زمينه هاي کاربردي، محققان در صدد تعيين پارامترهاي جامعه هستند ولي دسترسي به آنها به طور مستقيم با سرشماري جامعه امکان پذير است. در چنين موقعيت هايي، محققان ناچارند به نمونه‏هايي از جوامع آماري براي استنباط پارامترهاي مورد نظر اکتفا نمايند. نمونه را اين‏گونه مي توان تعريف کرد: “تعداد محدودي از آحاد جامعه آماري که بيان کننده ويژگي‏هاي اصلي جامعه باشد” (آذر و مومني ، 1380: 6).
لذا با توجه به آچه گفته شد، در تحقيق حاضر روش نمونه گيري به صورت حذفي است و نمونه گيري با شرايط زير از بين آنها انجام گرفت:
تا پايان سال 1386 در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده باشند.
پايان سال مالي آنها به 29 اسفند ماه ختم شود و از سال 1386 تا 1390 در بورس فعال باشند.
اطلاعات مالي مورد نياز جهت استخراج داده ها در دسترس باشد.
شرکت ها طي قلمرو تحقيق، تغيير سال مالي نداشته باشند.
جزء بانک ها و ساير موسسات سرمايه گذاري و اعتباري نباشند.

3-3-4-1- محاسبه حجم نمونه و روش نمونه گيري
براي نمونه‏گيري در پژوهش حاضر، از روش حذف سيستماتيك استفاده مي شود. با توجه به محدوديت‏هاي عنوان شده در انتخاب جامعه آماري پس از اعمال اين محدوديت‏ها، تعداد 130 شرکت به عنوان جامعه آماري انتخاب شد که تعداد 70 شرکت به عنوان نمونه آماري پژوهش، با استفاده از روش حذف سيستماتيک انتخاب شد که با توجه به قلمرو زماني پنج ساله تحقيق، تعداد کل مشاهدات 350 سال- شرکت است.

3-3-5- قلمرو تحقيق
الف) قلمرو موضوعي تحقيق: شامل بررسي ارتباط بين مديريت سود و سياست هاي تقسيم سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.
ب) قلمرو مکاني تحقيق: از آنجا که در اين تحقيق براي اندازه گيري متغيرهاي مربوط به مديريت سود و سود سهام از گزارش ها و صورت هاي مالي موجود در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است، بنابراين بورس اوراق بهادار تهران به عنوان قلمرو مکاني تحقيق تعيين گرديده است.
ج) قلمرو زماني تحقيق: قلمرو زماني اين تحقيق از ابتداي سال 1386 تا انتهاي سال 1390 مي‏باشد.
3-3-6- روش جمع آوري اطلاعات
يکي از ضروريات هر مطالعه و پژوهش وجود اطلاعات مربوط و قابل اتکاء و سرعت و سهولت دسترسي به آن مي باشد (حافظ نيا ، 1381: 45-44). در اين تحقيق براي جمع آوري داده هاي مورد نياز فرضيه‏ها و هم چنين مباني نظري پژوهش، از روش کتابخانه‏اي استفاده شده است. استفاده از منابع کتابخانه‏اي‌ شامل کتاب، مجلات، پايان نامه ها، مقالات و اينترنت مي باشد. اين روش براي انجام مطالعات مقدماتي، تدوين فصل ادبيات تحقيق و چارچوب نظري پژوهش به ‏کار مي رود. براي جمع آوري داده هاي مربوط به فرضيات تحقيق به گروه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس مراجعه خواهد شد. سپس اطلاعات مورد نياز از طريق نرم افزار ره آورد نوين، اطلاعات موجود در کارگزاري هاي بورس و مطالعه صورت‏هاي مالي شرکت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي سال‏هاي 1390- 1386 و بانك‏هاي اطلاعاتي و سايت مطالعات اسلامي بورس اوراق بهادار تهران به آدرس www.RDIS.ir استخراج و در ستون‏هاي Excel تجميع مي شود. در نهايت پس از محاسبه متغيرها براي آزمون، تحليل و تفسير نتايج جهت تصميم گيري در خصوص فرضيات پژوهش از نرم افزارهاي Eviews و Spss استفاده خواهد شد.

3-3-7- آمار توصيفي
اولين مرحله تحليل داده ها، توصيف يا تلخيص داده ها با استفاده از آمارهاي توصيفي است. در تحليل توصيفي، داده ها صرفاً براي بررسي وضع يک گروه يا يک موقعيت به‏کار مي روند. مثلاً، وضعيت سني، نوع شغل، توصيف تحصيلات و رضايت از شغل. اما تحليل روابط و تغييرات بين متغيرها و تحليل مجموعه متغيرها براي تبيين علت از عهده آمارهاي توصيفي خارج است. شاخص هاي آماري توصيفي استفاده شده در اين پ‍ژوهش، حداقل و حداکثر داده ها، ميانگين، انحراف معيار و چولگي و کشيدگي مي باشد.

3-3-8- آزمون هاي انتخاب روش مناسب
مدل هاي اقتصادي از نظر استفاده از اطلاعات آماري به سه گروه تقسيم مي شوند. برخي از مدل ها با استفاده از “اطلاعات سري زماني” برآورد مي شوند. برخي ديگر از مدل ها بر اساس “داده هاي مقطعي” برآورد مي شوند، يعني متغيرها در يک دوره زماني معين مثلا يک هفته، يک ماه يا يک سال در واحدهاي مختلف بررسي مي شوند. روش سوم برآورد مدل که در مطالعات سال هاي اخير نيز زياد استفاده شده است، برآورد بر اساس “داده هاي پانل” است. در اين روش يک سري واحدهاي مقطعي در طي چند سال مورد توجه قرار مي گيرند. با کمک اين روش تعداد مشاهدات تا حد مطلوب، افزايش مي يابد که بدين ترتيب مشکل کمبود اطلاعات نيز در اين مطالعه بر طرف مي شود. در همين راستا، در اين پژوهش از داده هاي پانل براي آزمون فرضيه ها استفاده شده است.

3-3-8-1- آزمون F ليمر
براي دستيابي به اهداف پژوهش ابتدا لازم است براي قلمرو زماني پژوهش معادلات رگرسيوني مربوطه برآورد شده و مشخص شود که مدل ها به روش داده هاي ترکيبي (pooled) يا داده هاي تابلويي (panel) برازش شود که بدين منظور از آزمون F ليمر استفاده مي شود. در اين آزمون، يکسان بودن عرض از مبداها (داده هاي تلفيقي) در مقابل ناهمساني عرض از مبداها (روش داده هاي تابلويي) بررسي مي شود. در آزمون F، فرضيه H0 استفاده از روش داده هاي تلفيقي را در مقابل فرضيه H1، يعني استفاده از روش داده هاي تابلويي را نشان مي دهد.

3-3-8-2- آزمون هاسمن
در صورتي که نتيجه آزمون F ليمر برآورد مدل به روش داده هاي تابلويي باشد لازم است تعيين شود که مدل به روش اثرات ثابت برآورد شود يا به روش اثرات تصادفي که براي اين منظور از آزمون هاسمن استفاده مي شود. اين آزمون داراي توزيع کاي- دو با درجه آزادي برابر با تعداد متغيرهاي مستقل است. فرضيه H0 اين آزمون بيانگر اين است که بين جزء اخلال مربوط به عرض از مبدا و متغيرهاي توضيحي، ارتباطي وجود ندارد و آنها از يکديگر مستقل هستند. لذا در صورت پذيرفته شدن فرضيه H0 بايد از روش اثرات تصادفي استفاده کرد. در حالي که فرضيه مقابل به اين معني است که بين جزء اخلال مورد نظر و متغيرهاي توضيحي، همبستگي وجود دارد. بنابراين از آنجايي که هنگام وجود همبستگي بين اجزاي اخلال و متغيرهاي توضيحي، با مشکل ناسازگاري مواجه مي شويم، بهتر است در صورت پذيرفته شدن H1 (رد H0)، از روش اثرات ثابت استفاده کنيم.

3-3-9- تابع آماره
آزمون کولموگروف – اسميرنف (KS)
اين آزمون جهت بررسي ادعاي مطرح شده در مورد توزيع داده هاي يک متغير کمي مورد استفاده قرار
مي‏گيرد. براي انجام تحليل رگرسيوني ابتدا نرمال بودن متغيرها را به وسيله آزمون کولموگروف- اسميرنف (KS) مورد بررسي قرار مي‏دهيم.

H0: داده ها از توزيع نرمال پيروي مي کنند
H1: داده ها از توزيع نرمال پيروي نمي کنند
يکي از مزاياي آزمون (K-S) اين است که هر يک از مشاهدات را به صورت اصلي در نظر مي گيرد. پارامترهاي مورد نظر در اين آزمون شامل تعداد داده ها، پارامترهاي مورد نظر در بررسي وجود توزيع (مانند ميانگين و انحراف معيار در توزيع نرمال)، قدر مطلق مقدار بيشترين انحراف، بيشترين انحراف مثبت، بيشترين انحراف منفي، مقدار آماره Z و مقدار Sig (معني داري) مي باشد .
فرمول آزمون به صورت زير مي باشد:
Dn = Maximum |Fe – F0|
که در آن eF و oF به ترتيب فراواني نظري نسبي تجمعي و فراواني مشاهده شده نسبي تجمعي است.
نحوه داوري:
چنانچه سطح معني داري ( Sig) بزرگ تر از 05/0 باشد نشان دهنده آن است که توزيع مشاهده شده با توزيع نظري مربوط است. به سخن ديگر فرض H1 رد و فرض H0 پذيرفته مي شود، يعني داده ها از توزيع نرمال پيروي مي کنند . در صورتي که مقدار Sig محاسبه شده از 05/0 کوچکتر باشد فرض H0رد و فرض H1 پذيرفته مي شود، يعني داد ها از توزيع نرمال پيروي نمي کنند.

3-3-10- تحليل رگرسيون
تحليل رگرسيون، فن و تکنيکي آماري براي بررسي و به مدل درآوردن ارتباط بين متغيرها است. به عبارت ديگر در رگرسيون به دنبال برآورد رابطه اي رياضي و تحليل آن هستيم، به طوري که بتوان به کمک آن کميت يک متغير را با استفاده از متغير يا متغيرهاي ديگر تعيين کرد. شيوه کار به اين صورت است که ابتدا بايد معني داري کل مدل رگرسيون مورد آزمون قرار گيرد که اين کار توسط جدول تحليل واريانس (ANOVA) صورت مي گيرد. سپس بايد معني داري تک تک ضرايب متغيرهاي مستقل بررسي شود.

3-3-10-1- آزمون براي معني دار بودن رگرسيون و تاييد يا رد فرضيه
براي آزمون معني دار بودن رگرسيون و تاييد يا رد فرضيه از آناليز واريانس (جدول ANOVA) استفاده مي شود.
فرض آماري متناظر با آزمون به صورت زير است:
Ho: بين دامنه اتکا بر فعاليت هاي مديريت سود و نسبت پرداخت سود سهام رابطه معني داري وجود ندارد.
H1: بين دامنه اتکا بر فعاليت هاي مديريت سود و نسبت پرداخت سود سهام رابطه معني داري وجود دارد.
نحوه داوري با توجه به مقدار آماره F و سطح معني‏داري بدست آمده مي باشد، که اگر مقدار P-value
کمتر از 05/0 باشد فرض Ho رد مي شود و وجود رابطه بين متغيرها پذيرفته مي شود. آزمون‏هاي مربوط به هر يک از ضرايب رگرسيون يکي از آزمون‏هاي واقعي فرضيه ها درباره پارامترهاي مدل براي اندازه‏گيري مناسب مدل رگرسيون مورد استفاده قرارمي گيرد. در اين آزمون از آماره t براي معني‏دار بودن ضرايب متغيرهاي مستقل استفاده مي کنيم.

3-3-10-2- ضريب همبستگي
ضريب همبستگي يکي از معيارهاي مورد استفاده در تعيين همبستگي دو متغير مي باشد و شدت رابطه و همچنين نوع رابطه (مستقيم يا معکوس) را نشان مي دهد. اين ضريب بين 1 تا 1- است (1 r 1-) و در صورت عدم وجود رابطه بين دو متغير برابر صفر مي باشد.
ضريب همبستگي پيرسون، روشي پارامتري است و براي داده هايي با توزيع نرمال و يا تعداد داده هاي زياد استفاده مي شود. اين ضريب از رابطه زير محاسبه مي شود:

3-3-10-3- آزمون دوربين- واتسون128
يکي از مفروضاتي که در رگرسيون مد نظرقرار مي گيرد ، استقلال خطاها از يکديگر است. در صورتي که فرضيه استقلال خطاها رد شود و خطاها با يکديگر همبستگي داشته باشند، امکان استفاده از رگرسيون وجود ندارد. براي بررسي استقلال خطاها از يکديگر از آزمون دوربين واتسون استفاده مي شود که آماره آن به کمک رابطه زير محاسبه مي شود.

: ميزان خطا در سال t
:

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سود سهام، اندازه شرکت، حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اثرات ثابت، سطح معنادار