دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، وجوه نقد، بازده سهام

دانلود پایان نامه ارشد

(هزينه هايي که بستگي به نظر شخصي مديريت دارند) از گزارشگري زيان اجتناب مي کنند. همچنين شرکت‏ها به منظور اجتناب از گزارشگري کاهش سود نيز، به دستکاري فعاليت‏هاي عملياتي واقعي مي پردازند.
يزداني (1385) در پايان نامه کارشناسي ارشد خود بررسي نقش ترازنامه در محدود کردن مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد تحقيق قرار داد. در اين پژوهش تعداد 126 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زماني 1383-1380 مورد آزمون قرار گرفته است. در اين پژوهش سعي شده است نقش ترازنامه بعنوان عامل محدود کننده مديريت سود توسط مديران مورد بررسي قرار گيرد. بنابراين، اين پژوهش سه هدف اساسي را دنبال کرده است. اين اهداف عبارتند از: 1) شناسايي شرکت هاي هموارساز ساختگي سود. 2) بررسي عواملي که با هموار سازي و به نوعي ايجاد تفاوت بين سود واقعي هر سهم و سود پيش بيني شده هر سهم ارتباط دارد. 3) بررسي ارتباط خالص دارايي‏هاي عملياتي بعنوان عامل محدود کننده مديريت سود. اطلاعات استخراج شده از صورت‏هاي مالي شرکت هاي نمونه با استفاده از مدل لوجيت ترتيبي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج تحليل ها نشان داد که خالص دارايي‏هاي عملياتي به عنوان عامل محدود کننده مديريت سود، امکان هموارسازي سود در سال‏هاي متوالي را محدود مي نمايد.
ابراهيمي کردلر و حسني (1385) مديريت سود در زمان عرضه اوليه سهام به عموم در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسي قرار دادند. ايشان در اين تحقيق مدل تعديل شده جونز را براي محاسبه شاخص مديريت سود براي 30 شرکت عرضه کننده اوليه سهام به عموم در طي سال‏هاي 1378 تا 1380 به کار برده و به اين نتيجه دست يافتند که مديران سود شرکتها را در سال قبل از عرضه اوليه و سال عرضه اوليه سهام به عموم مديريت مي کنند. همچنين آنها تأثير مديريت سود بر عملکرد بلند مدت قيمت سهام شرکت عرضه کننده اوليه سهام به عموم را مورد بررسي قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند که بين اقلام تعهدي جاري اختياري سال اول شرکتها و عملکرد بلند مدت قيمت سهام در سه سال آتي رابطه معني دار مثبت وجود دارد.
يعقوبي (1385) در تحقيقي با عنوان امنيت شغلي و مديريت سود، هدف اصلي اين تحقيق را بررسي عوامل انگيزشي هموارسازي سود با استفاده از اعداد و ارقام حسابداري قرارداده است.
سيدي (1386) در دانشگاه تهران در پايان نامه کارشناسي ارشد خود تحت عنوان بررسي رابطه بين مشخصه هاي هيأت مديره با مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش رگرسيون به بررسي نمونه 71 شرکتي خود پرداخت. نتايج آزمون هاي آماري در خصوص فرضيه هاي اين پژوهش نشان داد که بين تعداد جلسات هيأت مديره و وجود مديران غيرموظف در هيأت مديره با اقلام تعهدي اختياري رابطه معناداري وجود ندارد، اما بين سطح دانش مالي اعضاي هيأت مديره و اقلام تعهدي اختياري رابطه معنادار مستقيمي برقراراست.
حسن زاده و کامران زاده اضماره (1388) در مقاله اي با عنوان بررسي مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بيان کردند که تفکيک مديريت از مالکيت در شرکت هاي سهامي باعث دسترسي انحصاري مديريت به اطلاعات مالي گرديده است. مديران جهت دستيابي به سود مورد انتظار ممکن است اين هدف را از راه افزايش اقلام تعهدي اختياري دنبال نمايند، زيرا دستکاري وجوه نقد عملياتي و اقلام تعهدي غير اختياري تقريباً غير ممکن مي باشد. نتايج نشان داد بين اقلام تعهدي اختياري و وجوه نقد حاصل از عمليات رابطه معنادار معکوس وجود دارد. اين رابطه معکوس قوي بين اقلام تعهدي اختياري و وجوه نقد عملياتي نشان مي دهد مديران شرکت هاي مذکور به هنگام کاهش وجوه نقد عملياتي، اقلام تعهدي اختياري را با هدف دستيابي به سود مورد انتظار خود افزايش داده اند و در هنگام افزايش وجوه نقد عملياتي اقدام به کاهش اقلام تعهدي اختياري نموده اند و يا به عبارتي دست به مديريت سود زده‏اند.
چالاکي (1388) در تحقيقي با عنوان بررسي رابطه بين ويژگي هاي حاکميت شرکتي و مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بيان مي کند که پس از بررسي رابطه بين ويژگي‏هاي حاکميت شرکتي و مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اين نتايج به دست آمد که رابطه معني دار منفي بين مالکيت نهادي و مديريت سود و همچنين بين استقلال هيات مديره و مديريت سود وجود دارد. علاوه بر اين، رابطه معني داري بين ساير ويژگي هاي حاکميت شرکتي (تمرکز مالکيت، نفوذ مديرعامل، دوگانگي وظيفه مديرعامل، اندازه هيئت مديره، اتکاي بر بدهي و مدت زمان تصدي مدير عامل در هيات مديره) و مديريت سود وجود ندارد. نتايج فرضيه اول و سوم نشان داد مديراني که درصنايع رقابتي فعاليت دارند و يا شرکت تحت سرپرستي آنها کالاي با دوام توليد مي کند، بيشتر تمايل به هموارسازي سود دارند. اما نتايج فرضيه دوم نشان داد هرچه حساسيت سرمايه بيشتر باشد، باعث ذخيره بيشتر درآمد براي سال‏هاي آتي مي‏شود ولي وقتي که سود شرکت در سال جاري کمتر از متوسط صنعت است، حساسيت سرمايه قرض گرفتن از سود سال هاي آتي نخواهد شد.
زماني (1389) در پژوهشي با عنوان بررسي رابطه بين ساز وکارهاي راهبري شرکتي و مديريت سود در بازار سرمايه ايران به بررسي وجود ارتباط بين ساز و کارهاي راهبري شرکت و مديريت سود پرداخت. نتايج حاصل از پژوهش نشان مي دهد که وجود حسابرس داخلي، درصد مالکيت سهامداران عمده و نسبت حضور اعضاي غير موظف در ترکيب هيئت مديره رابطه معکوس و معناداري با مديريت سود دارند و در بقيه موارد رابطه معناداري بين ساز و کارهاي داخلي و خارجي راهبري شرکت و مديريت سود مشاهده نشد
خدادادي و جان جاني (1390) در پژوهشي به بررسي رابطه مديريت سود و سودآوري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتايج تحقيق نشان داد که بين مديريت سود و نرخ سود تقسيمي رابطه معني داري وجود دارد و شرکت هايي که مديرت سود داشته اند نسبت به شرکت هايي که مديريت سود نداشته اند در سطح سود هر سهم نرخ سود تقسيمي بالاتري داشته اند.
يعقوب نژاد و ديگران (1391) در تحقيقي که هدف آن بررسي پديده مديريت سود در ايران، شناسايي عوامل تاثيرگذار بر آن و ارائه يک الگو براي اندازه گيري مديريت سود بر اساس عوامل موثر شناسايي شده در شرايط محيطي ايران بود پرداختند. در اين تحقيق براي محاسبه شاخص مديريت سود “مدل کازنيک” به عنوان مدل بهينه انتخاب شده و مورد استفاده قرار گرفته است. نتايج تحقيق نشان داد که متغيرهاي نسبت بدهي، اندازه شرکت، تغيير مديريت، شاخص سودآوري (بازده دارايي ها) و شاخص مديريت سود سال قبل با شاخص مديريت سود سال جاري رابطه مستقيم دارند. همچنين متغيرهاي ماليات، نوع مالکيت، نوع حسابرس، تغيير حسابرس و نوع صنعت اثري بر مديريت سود ندارند.

2-5-1-2- تحقيقات انجام شده پيرامون سياست هاي تقسيم سود
صمدزاده (1372) در تحقيقي تحت عنوان خط و مشي هاي تقسيم سود و تأثيرات آن بر ارزش سهام در بورس اوراق بهادار تهران، نتيجه گرفت که در بورس اوراق بهادار تهران سياست مشخصي که اکثريت شرکت ها از آن پيروي کنند وجود نداشته و بيشتر شـرکت‏ها بر اسـاس نيازهـاي مقطعي و سرمايه گذاري خود اقدام به توزيع سود سهام مي نمايند.
مهراني (1373) در تحقيق خود به دنبال ايجاد مدلي براي رابطه بين سود، تقسيم سود و سرمايه‏گذاري است. نتايج تحقيق بيانگر آن است که الگويي براي تقسيم سود در ايران وجود دارد و شرکت ها از سياست مشخص اما ساده اي در زمينه تقسيم سود پيروي مي نمايند. همچنين نشان مي دهد که متغيرهاي سود سال قبل و تقسيم سود سال قبل، عوامل مهمي در تصميم گيري ها نمي باشند. علاوه بر اين سياست‏هاي سرمايه‏گذاري مستقل از سياست هاي تقسيم سود هستند.
موسوي (1374) در پژوهش خود با عنوان تأثير تقسيم سود سهمي بر نرخ بازده شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به اين نتيجه رسيد که پرداخت سود سهمي بر نرخ بازده سهام تأثيرگذار بوده و نرخ بازده غيرعادي که نصيب سهامداران پيرامون مجمع فوق العاده مي شود به طور متوسط 19 درصد مي باشد.
اماني (1376) در پايان نامه خود، اقدام به بررسي رابطه بين سود تقسيمي و قيمت سهام شركت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نموده است. مساله اصلي تحقيق وي اين بوده كه مشخص شود كه آيا در ارتباط با قيمت سهام خريداري شده سود نقدي سهام نقشي دارد يا خير. به عبارت ديگر بحث اساسي اين بوده كه آيا افزايش سود نقدي سهام منجر به افزايش در قيمت سهام و بر عكس كاهش آن، منجر به كاهش قيمت سهام در بازار سرمايه خواهد شد. در چنين صورتي مي‌توان گفت كه سود نقدي بالقوه مفيد بوده و داراي بار اطلاعاتي است. براي اين منظور وي يک نمونه 40 تايي از شرکت‏ها را طي دوره زماني 1370 تا 1374 مورد بررسي قرار داده و پس از جمع آوري و تحليل داده ها نتيجه مي گيرد که سود تقسيمي مصوب مجمع عمومي و سود پرداخت شده به سهامداران، هيچ‏گونه اثري بر قيمت سهام قبل از مجمع ندارد.
بشارت احساني و سعيدي (1379) در تحقيقي به بررسي تاثير سياست هاي تقسيم سود بر بازده سهام پرداخته اند. نتايج پژوهش حاکي از آن است که اتخاذ سياست تقسيم سود خاصي از سوي مديريت شرکت‏ها بر بازده سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار اثر معناداري ندارد.
عليزاده (1380) در تحقيقي تحت عنوان بررسي ارتباط ميان تغييرات سود تقسيمي و تغييرات جريان نقدي به بررسي سود مندي اطلاعات جريانات نقدي در تعيين ميزان سود تقسيمي پرداخت. در اين تحقيق سه فرضيه مطرح شده توسط محقق با استفاده از روش رگرسيون مورد بررسي قرار گرفته که نتايج تحقيق حاکي از اين مطلب است که در جامعه آماري (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) جريانات نقدي در تعيين ميزان سود تقسيمي نقش کمتري ايفا مي کند و يا به عبارت ديگر اصلاً تأثيري ندارد.
عباسيان (1380) در تحقيق خود با عنوان اثرات خط مشي تقسيم سود بر ارزش سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به نتايج زير دست يافت:
با توجه به اينکه درصد تغييرات غير عادي سهام در يک بازار کارا مي بايست صفر باشد در اکثر شرکت هاي مورد بررسي، اين ضريب بالاتر از صفر است لذا مي توان گفت عدم کارايي بورس اوراق بهادار تهران در اين پژوهش اثبات گرديده است.
درصد تغييرات غيرعادي قيمت سهام با نسبت پرداخت سود سهام همبستگي مستقيم دارد.
قيمت سهام بعد از تقسيم سود کاهش يافته ولي اين کاهش معادل مبلغ سود تقسيمي نيست.
برخي از مديران شرکت‏هاي سهامي پذيرفته شده در بورس از سياست هاي مشخصي در رابطه با تقسيم سود پيروي مي کنند که اهميت اين سياست ها براي آنها مشخص شده است، همچنين سهامداران نسبت به سود نقدي تقسيم سود و سياست هاي اتخاذ شده توجه کافي داشته و نسبت به آنها عکس العمل مناسب نشان مي دهند.
ساربان‏ها (1382) در تحقيق خود به بررسي اثر سود تقسيمي بر قيمت سهام شركت ها پرداخت. بدين منظور وي، همبستگي سود تقسيمي و بازده مورد توقع و سپس همبستگي بازده مورد انتظار و قيمت سهام را مورد آزمون قرار داد. در اين تحقيق از اطلاعات تاريخي 60 شركت از مجموعه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي دوره زماني 1373الي1380به صورت مقطعي استفاده شده و الگوهاي تحقيق با بهره گيري از روش رگرسـيون به کمک نرم افزار هاي آماري برآورده شده اند. نتايج تحقيق حاکي
از اين بود که سود تقسيمي و قيمت سهام شرکت ها همبستگي مستقيم دارند.
بختياري (1382) در پايان نامه خود با عنوان بررسي و مقايسه تأثير سود هر سهم، سود تقسيمي هر سهم و نرخ رشد سود شرکت بر قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران به بررسي عملکرد بازار سهام تهران طي سال‏هاي 1370 تا 1379 پرداخت. بدين منظور وي رابطه همبستگي بين قيمت معاملاتي سهام 50 شرکت نمونه و عوامل موثر بر قيمت سهام يعني سود هر سهم، سود تقسيمي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، سود سهام، وجوه نقد Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، ارزش بازار، بازار سهام