دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بزهکاری اطفال، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، وضعیت مالی

دانلود پایان نامه ارشد

آن……………………………………………………………………………….76
مقدار آلفای کرونباخ و تحلیل پایایی…………………………………………………………………………………………77
جدول فراوانی جدایی والدین در کودکان مرکز بازپروری……………………………………………………………80
نمودارهیستوگرام وضعیت جدایی والدین………………………………………………………………………………….80
جدول فراوانی وضعیت مالی خانواده کودکان مرکز بازپروری………………………………………………………81
نمودارهیستوگرام وضعیت مالی خانواده……………………………………………………………………………………..81
جدول فراوانی فوت پدر در کودکان مرکز بازپروری…………………………………………………………………….82
نمودارهیستوگرام وضعیت فوت پدر………………………………………………………………………………………….82
جدول فراوانی والدین معتاد در کودکان مرکز بازپروری……………………………………………………………….83
نمودارهیستوگرام وضعیت اعتیاد والدین……………………………………………………………………………………..84
آزمون فرض نرمال بودن متغیرها (کولوموگروف – اسمیرنف) ………………………………………………………84
رابطه میان شیوه تربیت والدین و بزهکاری اطفال در کانون اصلاح تربیت گرگان …………………………..85
تفسير نتايج ضريب همبستگي در SPSS…………………………………………………………………………………….86
بررسی همبستگی ابعاد الگوهای نا سازگار اولیه و بزهکاری اطفال…………………………………………………87

چکیده:
خانواده يكي از اساسي ترين نهاد هاي هر جامعه اي است. رفتار هاي والدين و اعضاء خانواده در نوع بروز واكنش هاي کودکان نيز موثر است. اين واكنش ها در زمينه ساختار شخصيتي فرد در دوران بلوغ و قبل آن سهم بسزايي دارد . نوجوانان در اين سنین نياز به خود شناسي و شناخت استعداد هايشان دارند و اين حضور والديني را مي خواهد كه در اين راه به آنان كمك كند در غير اينصورت آنان به صورت غير فعال در جامعه حضور مي يابند .در اينجاست كه مسأله چگونگي تربيت افراد مطرح مي شود . در این تحقیق به بررسی رابطه بین شیوه تربیت والدین و بزهکاری اطفال پرداختیم . جامعه آماری تحقیق برابر با 40 نفر از کودکان کانون اصلاح تربیت شهرستان گرگان بوده است . پرسشنامه تحقیق برگرفته از الگوی ناسازگار اولیه مدل یانگ می باشد که شامل 75 سوال بوده که از 15 مقیاس تشکیل شده است . همچنین از آزمون همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیات تحقیق استفاد کردیم. نتایج حاکی از این بود که بین شیوه تربیت والدین و بزهکاری افراد ارتباط زیادی وجود دارد که این ارتباط از نوع معکوس می باشد .یعنی هر چه شیوه تربیت والدین بهتر باشد، احتمال بزهکار شدن کودک کمتر می شود . در ادامه تمام 15 مقیاس الگوهای ناسازگار اولیه نیز با بزهکاری افراد مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج در فصل 4 و 5 آمده است.

کلمات کلیدی : شیوه تربیت والدین، بزهکاری اطفال، الگوی ناسازگار اولیه، مدل یانگ

فصل اول

مقدمه
محيط خانواده اولين محيطي است که فرد در آنجا رشد مي کند و هنجارها را مي‎ ‎آموزد . به رغم اينکه بسياري از عوامل در وقوع بزهکاري اطفال و نوجوانان دخيل اند‎ ‎اما در گام نخست اين خانواده ها هستند که نقش تعيين کننده اي در سرنوشت اطفال دارند‎ . ‎چنانکه با تربيت درست مي توانند کودک را به راه صحيح هدايت کنند ويا شرايط و محيط‎ ‎را براي تحقق بزهکاري توسط اطفال مهيا سازند . معمولا والدين اطفال يا نوجوانان‎ ‎بزهکار از نظر رفتاري يا بسيار خشن وسخت گير هستند و يا نسبت به فرزند خود بسيار بي‎ ‎توجه و سهل انگار هستند. غالبا والدين اين دسته از اطفال و نوجوانان در ارتباط‎ ‎برقرار کردن با فرزند خود دچار اشکال هستند و نمي توانند به درستي به تکاليف خود‎ ‎نسبت به فرزندشان عمل کنند.‏ دورکیم، جامعه شناس فرانسوی، معتقد است که جرم تا حدی یک پدیده طبیعی برای تمام جوامع است، در تمام زمان ها وجود داشته است و از فرهنگ و تمدن هرجامعه ناشی می شود. وی در تعریف جرم می نویسد: «جرم از نظر ما، عملی است که حالت نیرومند و روشن وجدان جمعی را جریحه دار می کند» و در بیان خصلت مشترک همه جرم ها می نویسد: «جرم ها اعمالی است که همه اعضای یک جامعه آن ها را به صورت عام محکوم می کنند.» (ریمون1،1369). در این فصل به تعریف مساله تحقیق پرداخته و در ادامه اهمیت و ضرورت این پژوهش را بیان می کنیم. سپس سوالات و فرضیات تحقیق، جامعه و نمونه آماری تحقیق را بیان کرده و در آخر نیز مدل مفهومی مورد نظر را پیاده می کنیم.
الف) بيان مسئله تحقيق
همه دانشمندان علوم اجتماعي، خواه جامعه شناسان يا روانشناسان، بيش از هر عاملي بر آگاهي بخشي خانواده و تاثير بي بديل آن تاكيد دارند. اگر چه از تاثير مدرسه، گروه هاي همسال، رسانه هاي جمعي و … غافل نيستند، ولي نقش خانواده را موثر مي دانند؛ زيرا فرد در خانواده فرايند فرهنگ پذيري را مي آموزد و شخصيت افراد بيش از همه در آغوش خانواده رشد و شكل مي گيرد؛ در حالي كه ديگر عوامل، بيش تر در جامعه پذيري افراد، نقش دارند. فرويد بر اين باور است كه شخصيت متشكل از سه نظام نهاد، خود و فراخود است و فراخود معرف بازنمايي هاي دروني شده آن دسته از ارزش ها و اخلاقيات جامعه است كه والدين به كودك آموخته اند. فراخود در واقع همان وجدان فرد است و درباره درست يا غلط بودن اعمال فرد داوري مي كند(احمدی،1392،ص5).
رفتار هاي والدين و اعضاء خانواده در نوع بروز واكنشهاي افراد نيز موثر است . اين واكنش ها در زمينه پي ريزي شخصيتي فرد در دوران بلوغ سهم بسزايي دارد. نوجوانان در اين سن نياز به خود شناسي و شناخت استعداد هايشان دارند و اين حضور والديني را مي خواهد كه در اين راه به آنان كمك كند در غير اينصورت آنان به صورت غير فعال در جامعه حضور مي يابند .در اينجاست كه مسأله چگونگي تربيت افراد مطرح مي شود . پارسونز مي گويد كه خانواده زن و شوهري معاصر ارزشهاي جامعه كل را به جوان منتقل مي كند . بويژه ارزشهاي رشد و شكفتگي را كه ويژه جامعه صنعتي و پيشرفته است . از نظر او اين ارزشها به وسيله نقشهايي كه والدين در خانواده و در جامعه ايفا مي كنند به كودك القا مي شود . بنابراين چون خانواده محيطي است كه پيوند هاي حاكم بر آن تفاوت زيادي با روابط حاكم بر خارج از محيط خانواده دارد و فرد از آغاز تولد تحت تاثير آن است و بسياري از نياز هاي رواني و مادي او در اين محيط تامين مي شود و پشتوانه ورود انسان به جامعه بزرگتر است نقش آن نيز با اهميت تر از همه عوامل محيطي است. بطبع هر چه ميزان اختلافات ميان والدين با نوجوانان بيشتر باشد رفتارهاي ناسازگارانه ضد اجتماعي را براي آنان به ارمغان مي آورد صفاتي چون : مسئوليت ، عشق ،پايداري ،استقلال تنها از فردي تراوش مي كند كه داراي خود باوري مثبت و روابط خوب اعضاء يك خانواده باشد و به دنبال روابط خوب ،احساس امنيت است كه فضاي خانه را براي افراد سرشار از محبت مي كند و افراد از طريق آن عامل است كه هويت خودرا توسعه مي دهند(احمدی،1392،ص7).
از این رو با توجه به فرد در خانواده فرايند فرهنگ پذيري را مي آموزد و شخصيت افراد بيش از همه در آغوش خانواده رشد و شكل مي گيرد؛ مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که آیا بین نقش خانواده در رشد و پرورش کودکان و بزهکاری آنان رابطه معناداری وجود دارد؟

ب) اهميت وضرورت تحقيق
خانواده به عنوان قدرتمندترين و در عين حال مهم ترين نهاد اجتماعي مي تواند نقش بسيار مهم و موثري را در پيشگيري از بزهکاري کودکان و نوجوانان ايفا کند. اما گاهي خود محيط خانواده بنا به دلايلي مي تواند به عنوان يک عامل جرم زا عمل کرده و کودکان و نوجوانان را به سمت و سوي بزهکاري سوق دهد؛ به همين منظور در پيشگيري زودرس از بزهکاري، برنامه هاي حمايتي ناظر به خانواده پيش بيني شده است. برنامه هاي خانواده مدار زيادي به منظور پيشگيري زودهنگام از بزهکاري کودکان و نوجوانان طراحي شده و به عناوين و نام هاي گوناگوني تقسيم بندي شده است؛ «از نظر فارينگتون و ولز2 برنامه هاي خانواده مدار موثر در پيشگيري، به پنج دسته تقسيم مي شود؛
1) ملاقات هاي خانگي
2)مراقبت هاي روزانه
3)آموزش والدين(والديني که داراي فرزندان خردسال مي باشند)
4)آموزش خانگي و گروهي والدين( والديني که فرزندانشان به نسبت بزرگ شده اند)
5) برنامه هاي درماني جامع و کامل»(ولش،2007).
کاري يو3 نيز معتقد است که موثرترين اين برنامه ها عبارتند از؛
1) ملاقات‏هاي خانگي وقتي طفل در سن پايين است،
2)برنامه‏هاي تربيتي‏ در مرحله ي آمادگي(پيش از مدرسه)،
3)آموزش والدين(کاري يو،1381).
پدر و مادر از نقش بسيار مهم و والايي در زندگي کودک برخوردار مي باشند.« چرا که تا يک سن خاص ايشان متولي تربيت اطفال هستند، و بديهي است که تربيت صحيح خود نوعي مصون سازي است. والدين و فرزند کنش متقابلي بر يکديگر دارند»(نجفي ابرندآبادي،1381).
اما گاه مواردي ديده مي شود که والدين فاقد مهارت هاي تربيتي مي باشند و نمي توانند شيوه هاي صحيح تربيتي را به کار گيرند؛ به نحوي که در اثر سهل انگاري کودک را به سمت و سوي بزهکاري سوق مي دهند. در چنين شرايطي توصيه ي جرمشناسان و متخصصين در زمينه پيشگيري، به منظور ممانعت از بزهکاري کودک، توسل جستن به برنامه هاي مبتني بر آموزش والدين است. «اين طيف از برنامه ها در حقيقت به منظور آموزش والدين در مورد چگونگي استفاده ي مناسب از تکنيک هاي تاديب و تربيت، نظارت و کنترل و اين که چگونه مي توان محدوديت هاي مفيد و استواري را در مورد کودکان و نوجواناني که تمايل به قانون شکني دارند به کاربرد؛ مي باشد. اين برنامه ها معمولاً از رويکرد سازمان يافته اي بهره برده و عمدتاً به منظور بهبود روابط خانوادگي و کمک به پدر و مادر در استفاده از تکنيک هاي مناسب تربيت و پرورش کودکان است.»( برنامه هايي براي پيشگيري ، 1382).

پ) سوالات تحقيق
– سوال اصلی اول: آیا بین شیوه تربیت والدین و بزهکاری اطفال رابطه معنا داری وجود دارد؟
-سوال فرعی
آیا بین ابعاد الگوهای ناسازگار اولیه و بزهکاری اطفال رابطه معنا داری وجود دارد؟
ت) اهداف تحقيق
– هدف اصلي :
بررسی نقش خانواده در بزهکاری اطفال.
اهداف فرعي:
بررسی رابطه بین پانزده بعد الگوهای ناسازگار اولیه و نقش آن در بزهکاری اطفال.

ث) تعريف نظری واژه هاي کليدي تحقيق
-طفل
طفل به بيان قانون مدني فردي است که به سن بلوغ نرسيده باشد. بلوغ شرعي درپسر ١٥ سال تمام قمری و در دختر ٩ سال تمام قمری مي باشد . با اين وصف منظور از طفل در اين مقاله پسر زير ١٥ سال و در دختر زير ٩ سال مد نظر مي باشد.
– بزهکاري
بزهکاري در معنا و مفهوم لفظي خود عمل خطائي قلمداد مي شود که ناشي از ترک انجام وظيفه قانوني با انجام يک عمل خطائي است که جرم قلمداد نمي شود که اين لفظ بيشتر براي کودکان واطفال به کاربرده مي شود بزهکاري در هر حال از لحاظ اصطلاحي معناي بسيار نزديکي با جرم و تبهکاری دارد ولي به اين لحاظ در برابر اطفال استعمال مي شود که اطفال با توجه به روح لطيف و ساده اي که دارند نامناسب است که آن ها را به مجرم و تبهکاري عنوان کرد و ازاين حيث اطفال، بزهکار ناميده مي شوند و در برخي از موارد نيز بزهکار به فردي اطلاق مي شود که صرفا مرتکب جرم نشده ولي به طور کلي فردي سرکش و ضد اجتماعي باشد(احمدی،1392).
– الگو(طرحواره)های ناسازگار اولیه
از دیدگاه یانگ “طرحواره ها باورهای عمی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بزهکاری اطفال، قوانین موضوعه، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بزهکاری اطفال، طرحواره های ناسازگار، طرحواره های ناسازگار اولیه، بزهکاری نوجوانان