دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بزهکاری نوجوانان، کنترل اجتماعی، رگرسیون، خارج از خانه

دانلود پایان نامه ارشد

كه سرمايه اجتماعي شناختي درون خانواده ، در بين پاسخگويان
پسر بيشترين قدرت تبيين كنندگي بزهكاري را داشته است، در صورتي كه سرمايه اجتماعي ساختاري درون خانواده ، بيشترين قدرت تبيين كنندگي بزهكاري را در بين پاسخگويان دختر نشان داده است. همچنين در بين مؤلفه هاي سرمايه اجتماعي خانواده، صميميت اعضاء خانواده و حمايت اجتماعي رابطه معناداري با بزهكاري پسران داشته است، در حالي كه در بين پاسخگويان دختر، آگاهي والدين و عضويت والدين در نهادهاي اجتماعي با رفتارهاي بزهكارانه رابطه معناداري را نشان داده اند.
علیودی نیا و مهر(1386) در مقاله ای با عنوان “فعالیت های ورزشی و بزهکاری: آزمون تجربی نظریه پیوند اجتماعی هیرشی” به بررسی تاثیر ورزش بر بزهکاری نوجوانان پرداختند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی چندمتغیره حاکی از آن است که‌ متغیرهای دلبستگی،باور و عزت نفس رابطه‌ی معکوس و معناداری با بزهکاری داشته‌اند.درحالی‌که‌ با افزایش مشغولیت ورزشی،بزهکاری افزایش و با کاهش آن،کاهش نشان داده است.بین تعهد تحصیلی‌ و بزهکاری نیز رابطه‌ی معناداری مشاهده نشده است.همچنین مقایسه‌ی ورزش‌های تیمی و انفرادی‌ بیانگر این است که ورزش‌های تیمی و بزهکاری رابطه‌ی معناداری با یکدیگر نداشته‌اند.حال آن‌که‌ با مشغولیت هرچه بیشتر در ورزش‌های انفرادی،بزهکاری افزایش نشان داده است.
مشکانی( 1381 ) در مطالعه اي با عنوان” سنجش تأثیر عوامل درونی و بیرونی خانواده بر بزهکاری نوجوانان (آزمون تجربی نظریه ترکیبی کنترل اجتماعی وپیوندافتراقی)” به بررسي میدانی موضوع بزهکاری نوجوانانی که به جرم بزهکاری در تهران بزرگ در سال 1371 دستگیر شده بودند پرداختند. چارچوب نظری این بررسی یک نظریه تلفیقی است که از تلفیق دو نظریه کنترل اجتماعی هیرشی و پیوندهای افتراقی ساترلند و کرسی به وجود آورده تا در تعیین علت ها هم عوامل درونی و هم بیرونی موثر در بزهکاری را به حساب آورده شود اجرای یک تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که تنها سه عامل بر شدت بزهکاری اثر دارند و می توانند آن را تببین کنند. این سه عامل عبارت بودند از: عامل وابستگی نوجوان به خانواده، باورها و نگرش ارتباط با بزهکاران. یافته ها نشان می دهند که هر قدر وابستگی نوجوان به خانواده قوی تر باشد، از شدت عمل بزهکارانه کاسته می شود. باورهای مذهبی عامل بازدارنده بزهکاری اند و نگرش های منفی نسبت به قانون، مجریان قانون، و هنجارهای اجتماعی باعث تقویت بزهکاری می شوند. سرانجام ارتباط با بزهکاران به صورت صمیمی و مستمر قویا نوجوان را به سوی بزهکاری سوق می دهد.
ب – پژوهش های انجام شده در خارج از ایران
سلمي و كيويوري36(2009)، در مقاله خويش تحت عنوان” همبستگي بين سرمايه اجتماعي و جرم جوانان (نقش شاخص هاي فردي و ساختاري)” با كنترل شاخصهاي سطح فردي و ساختاري سرمايه اجتماعي به بررسي رابطه اين دو متغير پرداخته اند. اين تحقيق در يك نمونه 5142 نفره از نوجوانان15-16 ساله انجام گرفته است. نتايج تحليل رگرسيون چند متغيره نشان مي دهد، هنگامي كه متغيرهاي سطح فردي و ساختاري (مثل خودكنترلي)كنترل شده باشد، پايين بودن حمايت از سوي والدين، پايين بودن كنترل از سوي معلم و پايين بودن اعتماد بين اشخاص، با رفتار بزهكارانه همبستگي دارد. كنترل از سوي والدين، حمايت معلمان و پيوند بين نسلي با بزهكاري، تنها در مدلهاي دو متغيره همبستگي دارد. به نظر ميرسد پيوندهاي ضعيف والدين كه باعث پيوند نوجوانان به بازار كار پاره وقت ميشود او را در مقابل خطر بزهكاري حمايت نمي كند.
رایت و همکاران37(2001) رابطه بين سرمايه اجتماعي خانواده و رفتارهاي بزهكارانه را بررسي كرده اند. با استناد به نظريه كلمن يافته هاي آنان نشان ميدهد كه سرمايه اجتماعي خانوادگي در طول زمان، ميزان بزهكاري را كاهش مي دهد و تأثيرات بد رفتاري را تعديل ميكند. همچنين تلاش والدين بر حسب مدت زمان صرف شده و ميزان توجه آنان احتمال ارتكاب رفتارهاي بزهكارانه و جامعه پذيري توسط همسالان بزهكار را كاهش مي دهد. آنها همچنين نشان داده اندكه سرمايه اجتماعي خانواده كنش متقابل و سطح وظايف را افزايش ميدهد و اساسي را براي كنترل اجتماعي غير رسمي فراهم مي سازد.
پارسل و همکاران(1993) در تحقیقی با عنوان “سرمایه اجتماعی خانواده و مشکلات رفتاری کودکان” به بررسي رابطه بين اين دو متغير پرداخته اند. آنان معتقدند كه سرمايه اجتماعي خانواده بايد با جامعه پذيري هنجارهاي اجتماعي در كودكان همبستگي داشته باشد. همچنين وضعيت اشتغال والدين بايد با سازگاري اجتماعي كودكان در ارتباط باشد. اين مطالعه به بررسي مشكلات رفتاري كودكان 6-8 ساله در خانواده هایی که والدين حضور داشتند، در يك نمونه 524 نفري پرداخته است. يافته ها نشان مي دهدكه سطح بالايي از اقتدار و داشتن محيط خانوادگي مثبتتر، فرزندان را در برابر مشكلات رفتاري حمايت ميكند. تجزيه و تحليل تغييرات در مشكلات رفتاري نشان مي دهد كه سختي كار پدر در خارج از خانه، در صورت اشتغال مادر در خارج از خانه و همچنين تعداد زياد فرزندان، كودكان را در معرض خطر قرار مي دهد. آنها همچنين معتقدند كه مكانيسم ويژهاي وجود دارد كه سرمايه اجتماعي خانواده از طريق انتقال بين نسلي ارتقاء مي يابد.

فصل سوم

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بزهکاری اطفال، شناخت درمانی، ناخودآگاه، طرحواره های ناسازگار Next Entries منبع تحقیق با موضوع مددکاری اجتماعی، قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی