دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بزهکاری اطفال، طرحواره های ناسازگار، طرحواره های ناسازگار اولیه، بزهکاری نوجوانان

دانلود پایان نامه ارشد

ق و مستحکم فرد در مورد خود و جهان هستند و حاصل آموزه های سال های نخستین زندگی اند. طرحواره ها دانش ما در مورد خودمان و جهان هستند و به ما می گویند چگونه ایم و جهان چگونه است” (یانگ و کلاسکو ویشار ، 2003).
یانگ آن دسته از طرحواره ها را که منجر به شکل گیری مشکلات روانشناختی می شوند طرحواره های ناسازگار اولیه می نامد و معتقد است طرحواره ها، به الگوی خود تداوم بخش از خاطرات، هیجانات، شناخت ها، حواس و ادراکات اطلاق می شود که رفتارها را هدایت می کنند (همان منبع). آنها موضوعات ثابت و درازمدتی هستند که در دوران کودکی بوجود می آیند و به زندگی بزرگسالی راه می یابند و تا حد زیادی ناکارآمدند (یانگ، 1999، یانگ ، کلاسکو، ویشار، 2003 ).
يانگ مفهوم طرحواره هاي ناسازگار اوليه را مطرح مي كند و معتقد است به دليل ارضانشدن نيازهاي هيجاني اساسي دوره كودكي، تجارب ناگوار دوره كودكي و خلق و خوي هيجاني كودك طرحواره هاي ناسازگار اوليه به وجود مي آيند. اين طرحواره ها الگوها يا درون مايه هاي عميق و فراگيري هستند، كه از خاطرات، هيجان ها، شناخت واره ها واحساسات بدني تشكيل شده اند، در دوره كودكي يا نوجواني شكل گرفته اند، در مسير زندگي تداوم دارند، درباره خود و روابط با ديگران هستند و به شدت ناكارآمدند.
ج) تعاریف عملیاتی
– الگوهای ناسازگار اولیه:
در رابطه الگوها یا طرحواره های ناسازگار اولیه مدل این پژوهش مبتنی بر مدل یانگ(1990) می باشد. این پرسشنامه شامل 15 زیر مقیاس:1-محرومیت هیجانی(سوالات 1تا5)، 2- رها شدگی(سوالات6 تا10)، 3-بی اعتمادی/بدرفتاری(سوالات 11 تا15)، 4- انزوای اجتماعی/بیگانگی (سوالات 16 تا20)، 5-نقص وشرم (سوالات 21تا25 )، 6-شکست خورده(سوالات 26 تا30)، 7-وابستگی/ بی کفایتی(سوالات 31 تا35)، 8- آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری(سوالات 36تا40)، 9- گرفتاری(سوالات 41 تا45)، 10- اطاعت(سوالات 46 تا50)، 11-ایثار(سوالات 51 تا55)، 12-بازداری هیجانی(سوالات 56 تا60)، 13-معیار سرسختانه (سوالات 61 تا65)، 14-استحقاق(سوالات 66 تا70)، 15-خویشتن داری/ خود انظباطی (سوالات 71 تا75)، ناکافی می باشد.
چ) قلمرو تحقيق
قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق مراکز بازپروری و کانون های نگهداری از اطفال مجرم(اصلاح و تربیت) واقع در شهرستان گرگان می باشد.
قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق سه ماهه سوم و چهارم سال 1393 می باشد.
قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی این تحقیق بررسی رابطه بین نقش خانواده در بزهکاری اطفال می باشد، و برای آنکه بتوانیم این ارتباط را بسنجیم باید یک متغیر را مستقل و بقیه ی عوامل را متغیر وابسته محسوب کنیم. بنابراین با توجه به موضوع شیوه های تربیتی خانواده را پارامتر مستقل و بزهکاری اطفال را پارامتر وابسته در نظر می گرفته و رابطه هر یک از ابعاد شیوه های تربیتی خانواده با توجه به طرحواره های ناسازگار اولیه را با بزهکاری اطفال بررسی می کنیم.
ح) مدل مفهومی تحقیق
در رابطه الگوهای ناسازگار اولیه مدل این پژوهش مبتنی بر مدل یانگ(1990)می باشد. پرسشنامه 75 آیتمی فرم کوتاه (SQ-SE) شامل 15زیر مقیاس: 1-محرومیت هیجانی، 2- رها شدگی 3-بی اعتمادی/بدرفتاری 4- انزوای اجتماعی/بیگانگی 5-نقص وشرم 6-شکست خورده 7-وابستگی/بی کفایتی 8- آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری 9- گرفتاری 10-اطاعت 11-ایثار 12-بازداری هیجانی 13-معیار سرسختانه 14-استحقاق 15-خویشتن داری/خود انظباطی ناکافی می باشد.و همچنین در مورد هوش معنوی مدل تحقیق براساس مدل هوش معنوی کینگ شامل 4 بعد: گسترش خودآگاهی، معناسازی، آگاهی متعالی وتفکر وجودی نقادانه می باشد.
شکل1-1- مدل مفهومی تحقیق

فصل دوم

مقدمه
خانواده نزديكترين پايگاه امن براي فرزندان مي باشد. تاكنون هيچ گونه جانشين رضايت بخش و مطلوبي براي خانواده پيدا نشده است كه بتواند اين امنيت اساسي را تأمين كند.(نصيري،1382)
خانواده مهمترين نهاد بشري است كه هنجارها و ارزشهاي آن در فرزندان تأثير مي گذارد. ستير (1997)معتقد است كه والدين به وسيله اعمال خود به عنوان الگو براي فرزندان، و همچنين ايجاد آرامش رواني و برخورداري از روابط سالم خانوادگي، تعادل عاطفي و آرامش را فراهم مي آورند.(ستوده،1383)
پيوندهاي درون خانواده ها مكانهايي براي شكل گيري الگوهاي رفتاري اطفال است كه آنان را در بسياري از تصميمات رفتاري و روابط اجتماعي راهنمايي مي كند.الگوهاي نهادها دربرگيرنده راههايي براي مديديت رفتار و حل تعارضات رفتاري است. بر اساس نظريه تداعي افتراقي، رفتار انحرافي در تعامل با ديگران خصوصا در تعامل با افراد نزديك و صميمي آموخته مي شود. بنابراين رفتارهاي انحرافي والدين و دوستان از مهم ترين منابع براي يادگيري رفتارهاي بزهكارانه است. بررسيهاي تحقيقي و آماري نشان داده است كه عملكرد خانواده رابطه مستقيمي با بروز رفتارهاي انحرافي و ارتكاب جرم دارد. (شامبياني ،1382)
پژوهش هاي متعدد در دنيا نشان مي دهد كه كودكان و نوجواناني كه گرفتار اين بليه اجتماعي مي شوند، در اكثر موارد فرصتهاي جبران ناپذيري را از حيث تحصيل و كار از دست مي دهند. وجود چنين سابقه نامطلوبي در زندگي آنان تاثير فراوان مي گذارد و با توجه به پذيرفته نشدن آنان در حلقه هاي درسي و كاري آبرومند و آينده ساز، قشري مطرود از اين گونه افراد به وجود مي آيد كه به نوبه خود مسئله را براي نسلهاي آينده تشديد مي كند و باعث تباهي كودكان و نوجوانان بيشتر مي شود.
اين مساله از لحاظ هزينه و وقت و نيرويي كه دولتها صرف حل آن مي كنند نيز اهميت زيادي دارد. اداره كانونهاي اصلاح و تربيت، كانونهاي كارآموزي، نيروي انتظامي، دادگاههاي مخصوص كودكان و نوجوانان و هزينه هاي مربوط به آنها باري بر دوش بودجه ي هر كشوري است. درصورتي كه راههاي پيشگيري از اين معضل شناخته و از كثرت كودكان و نوجوانان بزهكار كاسته شود، قسمت اعظم اين بودجه را مي توان صرف آموزش و پرورش و تربيت علمي و علّي اين افراد كرد.
در اين فصل، ‌هدف، بررسی مبانی نظری یا ادبیات تحقیق در مورد رابطه نقش خانواده در بزهکاری اطفال می باشد.
مبحث اول) بزهکاری
بزهکاری پدیده ای اجتماعی و دارای بستر اجتماعی است هر چند که عوامل زیستی ، روانی، جغرافیایی، قومی، نژادی و موارد دیگر در نحوه شکل‌گیری و بروز نوع بزه نقش بسیار مهمی ایفاء می‌کنند، تبیین مسأله بر اساس عامل محیط اجتماعی، تجدید نگرش درحوزه جامعه شناسی اجتماعی است خصوصاً نحوه عملکرد کوچکترین و مهمترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده که نقش مهمی را در همکاری و متجانس کردن رفتارهای هنجاری افراد با محیط اجتماع بر عهده دارد.در اینجا به بررسی نقش خانواده به عنوان عامل و مانع بزهکاری اطفال (با تکیه بر طرحواره های ناسازگار اولیه) می‌پردازیم. این کار به خصوص به لحاظ تحدید عوامل مورد بررسی در یک کار علمی اهمیت دارد چرا که نمی‌توان در آن حد در یک کار پژوهشی تمام ابعاد و زوایا را به طور دقیق در نظر داشته و مورد بررسی قرار داد.اگر خانواده می‌تواند عامل مهم بزهکاری باشد و شرایط نامطلوب آن بزهکار پرورش دهد، به همان نسبت وجود شرایط مطلوب در خانواده رشد ذهنی، عاطفی، روانی و اجتماعی نوجوان را امکان‌پذیر ساخته، مهمترین گام در پیشگیری از بزهکاری است.به نظر می‌رسد افزایش میزان بزهکاری حاکی از تضعیف مناسبات گروهی خانواده بوده، به طوری که وحدت گروهی از هم پاشیده است. به هر میزانی که روابط اعضاء از سیطره روابط صمیمی، عاطفی، و اخلاقی خارج شود، خطر از بین رفتن کارکرد بسیار مهم خانواده آموزش هنجارها و ارزشهای اجتماعی به فرزندان دور نخواهد بود.آنچه مهم است مناسبات و پیوندهای گروه خانواده است به شکلی که افراد به عنوان حاملین و عاملین نقشها باید به گونه‌ای ایفای نقش نمایند که کارکرد اساسی حفظ وحدت و انسجام خانواده را به دنبال داشته باشد. خانه‌ای که از سخن محبت‌آمیز خالی است آفت رشد ذهنی، عاطفی و اجتماعی نوجوان است، عدم عشق و محبت و نبود ثبات و هماهنگی در خانواده زمینه‌ساز رفتار بزهکارانه است.هر گاه بنیان عاطفی و اخلاقی خانواده سست گردد روی نظم خانواده (طلاق) تأثیر گذاشته، بزهکاری نیز رخ می‌نماید. نظم و تعادل در خانواده رابطه معکوس با روند بزهکاری دارد. آنگاه که طلاق رو به فزونی می‌رود، کشمکشهای درونی خانواده اوج می‌‌یابد و فرزندان در سنین نوجوانی به دور از نظر والدین در ورطه آلامی چون اعتیاد، بزهکاری و … گرفتار می‌آیند. بهرحال روابط بین والدین و فرزند، از هم پاشیدگی خانواده و فقدان نظم و تعادل در خانواده، سست شدن عقاید مذهبی و اخلاقی در بزهکاری نوجوانان نقش مهمی دارد.اگر ارزشهای یک نفر و ارزشهای افرادی که بر اثر او تأثیر شدید دارند به جای حمایت از رفتار از رفتار غیر مجرمانه را رفتار تبهکارانه حمایت کنند، احتمالاً آن شخص مجرم خواهد شد.همبستگی و پیوستگی و ثبات ارکان خانواده کانون مناسبی را پدید می‌آورد تا افراد به صورت نسبتاً کاملی هنجارهای مقبول تعمیم یافته را ملکه‌سازی و درونی کرده و به سهولت در عرضه اجتماعی، نقشهای محول و محقق را به نحوی که از آن انتظار می‌رود به اجراء گذارند.خانواده، گروه کوچکی است که ویژگی اساسی و غیر قابل تفکیک آن صمیمت آن است. اجتماعی کردن نسل آینده جزء بدیهی‌ترین و اساسی‌ترین وظایف خانواده است. محبت موجب استواری کانون خانوادگی است، نفرت در جهت معکوس آن جریان دارد و متضمن نفاق و جدایی و مخاصمه جدال است(مجابی، 1392). بزهکاری، همواره در بین کودکان و نوجوانان وجود داشته است، ولی از اواخر قرن نوزدهم تخلف و قانون‌شکنی این گروه سنی در کشورهای بزرگ صنعتی جلب توجه نموده است. مفهوم بزهکاری، در اوایل قرن بیستم شکل گرفت و تا قبل از آن با متخلفین جوان و مجرمین بزرگسال، رفتاری تقریبا یکسان می‌شد. با گذشت زمان و تحول فکر و اندیشه و تغییر در ساختار خانواده، همچنین تغییرات نظری در عرصه جرم و بزهکاری، گام‌هایی در جهت کاهش مسئولیت کودکان در قوانین جزایی برداشته شد و با ایجاد دسته‌بندی مجزا برای بزهکاری، از بزهکاران در برابر تأثیر منفی مجرمان بزرگسال حمایت گردید(معظمی،1388).
هزینه سنگین مواجهه با بزهکاری نوجوانان و خسارات ناشی از آن و همچنین پیامدهای آن در آینده، جامعه را بر آن می‌دارد تا با تحقیق و پژوهش به بررسی علل و چگونگی بروز این پدیده پرداخته و با شناخت این علل، به کنترل و جلوگیری از چنین رخدادی بپردازند(محمدی اصل،1385).
گفتار اول) تعریف بزهکاری
بزه، عبارت از اقدام به عملی است که برخلاف موازین، مقررات، قوانین و معیارهای ارزشی و فرهنگی جامعه باشد و لذا اقدام به عملی که برخلاف موازین، مقررات و معیارهای ارزشی فرهنگ هر جامعه باشد، در آن جامعه بزهکاری یا جرم تلقی می‌شود و کسانی که مرتکب چنین عمل خلافی شوند، مجرم یا بزهکار نامیده می‌شوند(محمدی اصل،1385).
با این وجود در کتب جرم‌شناسی، بزهکار به کسی گفته می‌شود که متهم به ارتکاب رفتار ضداجتماعی و یا قانون‌شکنی است، ولی به علت آنکه به سن قانونی(معمولا هجده سالگی) نرسیده است، مانند یک مجرم بزرگسال مجازات نمی‌شود. ممکن است بزهکاری یک نوجوان مقدمه‌ای برای یک جنایت باشد، اما قلمرو بزه و جرم متفاوت است. زیرا برخی بزه‌ها جرم تلقی نمی‌شوند. گاهی فرد بزهکار به‌طور کلی فردی سرکش و ضداجتماع است و مرتکب اعمالی می‌گردد که اگر بزرگسال مرتکب شود، مجرم شناخته نمی‌شود. مثل فرار از خانه، تخریب اموال و … هر چند بزرگسالان نیز می‌توانند همچون نوجوانان بزهکاری کنند؛ اما بزهکاری نوجوانان نسبت به جرایم بزرگسالان در تمام دنیا تقریبا محدود می‌باشد(معظمی،1388،ص55).
بند اول) طبقه‌بندی بزهکاری
سه دسته بزهکاران عبارتند از: 1. بزهکاران روان‌رنجور، 2. بزهکاران دارای اختلالات منش و بزهکاران جامعه‌ستیز ذاتی و 3. بزهکاران روان‌پریش.
بند دوم) بزهکاران روان‌رنجور:
افراد مبتلا به وسواس فکری – عملی هستند که به وسیله محرک‌های ناخودآگاه، مثل محرک‌های جنسی سرکوب‌شده به سمت

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بزهکاری اطفال، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، وضعیت مالی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بزهکاری اطفال، جرم شناسی، اعمال مجرمانه، نوجوانان بزهکار