دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بازده حقوق صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام، اندازه شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

: ميزان خطا درسال t-1
اگر همبستگي بين خطاها را با نشان داده شود در اين صورت آماره دوربين واتسون به کمک رابطه زير
محاسبه مي شود.

مقدار آماره اين آزمون در دامنه 0 و 4+ قرار دارد زيرا:
● اگر 0 =ρ باشد، آنگاه 2=DW خواهد بود که نشان مي دهد خطاها از يکديگر مستقل هستند (عدم خود همبستگي)
● اگر 1 =ρ باشد، آنگاه 0= DWخواهد بود که نشان مي دهد خطاها داراي خودهمبستگي مثبت هستند.
● اگر 1- =ρ باشد، آنگاه 4=DW خواهد بود که نشان مي دهد خطاها داراي خودهمبستگي منفي هستند.
H0: بين خطاها همبستگي وجود ندارد
H1: بين خطاها همبستگي وجود دارد
نحوه داوري: چنانچه مقدار آماره دوربين – واتسون در فاصله 5/1 و 5/2 باشد ، فرض پذيرفته مي‏شود و مي توان از رگرسيون استفاده کرد ( مؤمني ، 1386: 128).

3-3-10-4- آزمون هم خطي
هم خطي وضعيتي است که نشان مي دهد يک متغير مستقل تابعي خطي از ساير متغيرهاي مستقل است. اگر هم خطي در يک معادله رگرسيون بالا باشد بدين معني است که بين متغيرهاي مستقل همبستگي بالايي وجود دارد و ممکن است با وجود بالا بودن R2، مدل داراي اعتبار بالايي نباشد. به عبارت ديگر با وجود آنکه مدل خوب به نظر مي رسد ولي داراي متغيرهاي مستقل معني داري نمي‏باشد و اين متغيرها بر يکديگر تاثير مي گذارند. براي بررسي تاثير هم خطي بر روي نتايج پژوهش از شاخص هاي عامل تورم واريانس (VIF) و تلرانس استفاده شده است. مقدار شاخص VIF براي هر متغير از طريق فرمول زير محاسبه مي شود: VIF= 1/( 1-Ri^2 )

که در آن Ri^2 ضريب تعين چندگانه رگرسيون است که به وسيله رگرسيون کردن متغير Xi بر روي ساير متغيرهاي مستقل يعني Xj (i≠j) به دست مي آيد. مقادير بزرگ تر از 5، نشان دهنده وجود هم خطي تاثيرگذار بين متغيرها است. عامل تورم واريانس معکوس تلرانس بوده و هر چقدر افزايش يابد باعث مي شود واريانس ضرايب رگرسيون افزايش يافته و رگرسيون را براي پيش بيني نامناسب سازد. هر چقدر تلرانس کمتر (نزديک به صفر) باشد، اطلاعات مربوط به متغيرها کم بوده و مشکلاتي در استفاده از رگرسيون ايجاد مي شود.
3-4- خلاصه فصل
در اين فصل روش اجراي تحقيق به تفصيل بيان گرديد. فرضيه هاي تحقيق، تعريف عملياتي متغيرها و نحوه اندازه گيري آنها، جامعه آماري و نحوه انتخاب نمونه آماري، روش پردازش داده ها، مدل مورد استفاده و روش تجزيه و تحليل داده ها تشريح شد. در فصل بعد به تجزيه و تحليل داده ها و آزمون فرضيات تحقيق خواهيم پرداخت.

فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده ها

4-1-‏ مقدمه
تجزيه و تحليل داده ها فرايندي چند مرحله اي است که طي آن داده هايي که از طريق به ‏کارگيري ابزارهاي جمع آوري در جامعه (نمونه) آماري فراهم آمده اند جمع آوري، تلخيص، گروه بندي و در نهايت پردازش مي‏گردند تا زمينه برقراري انواع تحليل ها و ارتباط ها بين اين داده ها به منظور آزمون فرضيه ها فراهم آيد. واکاوي داده ها از پايه هاي اساسي هر پژوهش علمي به شمار مي رود که به وسيله آن کليه فعاليت هاي پژوهش تا رسيدن به نتيجه، کنترل و هدايت مي شوند. در اين فصل ابتدا متغيرهاي پژوهش از نظر آماري توصيف مي گردد، سپس هر يک از فرضيه هاي پژوهش مورد آزمون قرار مي گيرند. تجزيه و تحليل داده‌ها مشتمل بر دو بخش زير است:
الف- آمار توصيفي
ب- آمار استنباطي
ابتداي اين فصل با توصيف داده ها براي متغيرهاي مستقل و وابسته شروع شده است. تحليل داده‌ها در بخش آمار توصيفي با محاسبه شاخص‌هاي مرکزي از جمله حداقل، حداکثر، ميانگين، پراکندگي انحراف معيار، چولگي و کشيدگي شروع شده است. اين شاخص‌ها به تفکيک داده هاي هر فرضيه و همچنين به صورت کلي انجام شده است. در ادامه، آزمون شکست ساختاري (آزمون F ليمر) جهت ادغام داده هاي سري- زماني به منظور تخمين مدل بر اساس داده هاي ترکيبي يا داده هاي تابلويي و انتخاب الگوي مناسب (آزمون هاسمن) بر اساس روش اثرات تصادفي يا ثابت مورد آزمون قرار گرفت. همچنين آزمون نرمال بودن متغير وابسته را مورد بررسي قرار داديم. در اصلي‏ترين بخش ابتدا با استفاده از ضريب همبستگي و آزمون t به بررسي رابطه بين متغيرها پرداخته شده است. از تحليل رگرسيوني براي تجزيه و تحليل مدل‌ها و براي برآورد پارامترها از روش حداقل مربعات استفاده کرديم. همچنين از احتمال آزمون t نيز به منظور تاييد و رد فرضيه‏ها استفاده شده است.
مبناي استنباط از روي سطح معناداري129 يا مقدار احتمال130 بوده است، بدين گونه که هر گاه مقدار احتمال يا سطح معني‏داري آزمون کمتر از 05/0 باشد فرض صفر در سطح اطمينان 95 درصد رد شده و اگر كمتر از 10/0 باشد در سطح اطمينان 90 درصد رد خواهد شد و در غير اينصورت فرض صفر رد نمي‏‏گردد. در پژوهش حاضر مبناي استنباط در سطح اطمينان 95 درصد بوده و روش بررسي داده ها به صورت ترکيبي از مقاطع و سري هاي زماني است. در پژوهش حاضر از روش آماره هاي توصيفي ياد شده و همچنين از نرم افزارهاي Excel و Spss و Eviews جهت تجزيه و تحليل داده ها و از آزمون دوربين- واتسون، آزمون t و آزمون F، جهت تاييد يا رد فرضيه هاي پژوهش استفاده شده است.

4-2- شاخص هاي توصيفي متغيرها
به منظور شناخت بهتر ماهيت جامعه اي که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنايي بيشتر با متغير هاي پژوهش، قبل از واکاوي داده هاي آماري، لازم است اين داده ها توصيف شود. توصيف آماري داده‏ها، گامي در جهت تشخيص الگوي حاکم بر آن ها و پايه اي براي تبيين روابط بين متغيرهايي است که در پژوهش به کار مي رود. براي بررسي مشخصات عمومي و پايه اي متغيرها جهت برآورد و تخمين مدل و واکاوي دقيق آنها، برآورد شاخص هاي توصيفي مربوط به متغيرها لازم است.
در بخش آمار توصيفي، تجزيه و تحليل داده‌ها با استفاده از شاخص‌هاي مرکزي همچون ميانگين و شاخص‌هاي پراکندگي انحراف معيار131، چولگي132 و کشيدگي133 انجام پذيرفته است. مقدار ميانگين، متوسط داده‌ها را نشان مي‌دهد. انحراف معيار، پراکندگي را نشان مي‌دهد و در نهايت، چولگي، شاخص تقارن داده‌ها است. مقدار چولگي و کشيدگي متغير کنترلي اندازه شرکت فاصله اندکي با صفر دارد (مقدار چولگي و کشيدگي براي توزيع نرمال صفر است) يعني توزيع متغير اندازه شرکت از اين نظر بسيار شبيه توزيع نرمال است. ساير متغيرهاي تحقيق را نيز سعي خواهيم نمود که در صورت قابليت نرمال بودن با محاسبات آماري به توزيع نرمال تبديل نماييم. جدول (4-1) شاخص هاي توصيفي متغيرهاي اصلي و متغيرهاي کنترلي تحقيق را بيان مي نمايد.

جدول (4-1): شاخص هاي توصيفي متغيرها، شاخص هاي مرکزي، شاخص هاي پراکندگي و شاخص هاي شکل توزيع (Statistics)
شاخص

متغير

تعداد

کوچکترين

بزرگترين

ميانگين

انحراف معيار

چولگي
کشيدگي

آماره
خطاي استاندار‏د
آماره
خطاي
استاندارد
DA
350
27/0-
1045/1
01227/0
1193/0
495/2
130/0
879/19
260/0
DPO
350
00/00
79/21
088/1
2405/2
867/5
130/0
192/42
260/0
Dt – Dt-1
350
98/0-
66/0
0077/0
0883/0
623/2-
130/0
475/53
260/0
Et – Et-1
350
45/0-
38/0
0114/0
0751/0
428/0
130/0
624/9
260/0
ROE
350
0074/0
70/2
3405/0
2351/0
561/3
130/0
623/29
260/0
SIZE
350
16/8
31/13
0019/11
8635/0
329/0
130/0
233/0
260/0
LEV
350
07/0
94/5
6069/0
3372/0
301/11
130/0
095/179
260/0
DA: اقلام تعهدي اختياري، DPO: سود تقسيمي، Dt – Dt-1: تغييرات سود تقسمي، Et – Et-1: تغييرات سود خالص، ROE: بازده حقوق صاحبان سهام، SIZE: اندازه شرکت، LEV: اهرم شرکت
با توجه به جدول (4-1) مي توان کليه متغيرها را با توجه به شاخص هاي مربوطه از نگاه آماري مورد بررسي قرار داد. در تحليل توصيفي متغيرهاي تحقيق، آماره هاي توصيفي متغير اقلام تعهدي اختياري با 350 داده، حاکي از آن است که کوچکترين عدد 27/0- و بزرگترين عدد 1045/1 مي باشد که ميانگين آنها 01227/0 با انحراف معيار 1193/0 مي باشد. متغير اقلام تعهدي اختياري، شاخص مديريت سود است که ارقام منفي در آن نشان دهنده کم نمايي و ارقام مثبت نشان دهنده بيش نمايي سود مي باشد. ارقام اين متغير شامل باقيمانده هاي الگوي رگرسيوني مدل تعديل شده جونز (دچو و همكاران، 1995) است. واکاوي داده‏هاي تحقيق نشان مي دهد که کوچکترين رقم اقلام تعهدي اختياري 226713992/0- بوده که مربوط به شرکت پتروشيمي شازند در سال 1390 مي باشد و بزرگترين رقم اقلام تعهدي اختياري 105643449/1 بوده که مربوط به کارخانجات ايران دارو در سال 1390 مي‏باشد. نوسان در ارقام تعهدي اختياري با توجه به کمينه و بيشينه، نشان دهنده اين است که با استفاده از اقلام تعهدي اختياري امکان دستکاري و مديريت سود وجود دارد.
آماره توصيفي نسبت پرداخت سود سهام نشان مي دهد که کوچکترين عدد مربوط به آن صفر و بزرگترين عدد 79/21 بوده و ميانگين آن 088/1 با انحراف معيار 2405/2 مي باشد که حاکي از اين است که ميزان سود تقسيمي در شرکت هاي نمونه آماري پايين است، زيرا که ميانگين ارقام اين متغير با مقدار حداکثري آن فاصله زيادي دارد. واکاوي داده هاي سود تقسيمي نشان مي دهد که کوچکترين رقم نسبت پرداخت سود سهام 01/0 بوده که مربوط به شرکت نيرو ترانس در سال 1388 و شرکت ايران دارو در سال 1389 مي باشد و بزرگترين رقم 79/21 بوده که مربوط به شرکت کاشي پارس در سال 1390 مي باشد. همچنين براي کليه متغيرها در نگاه فوق مي توان اين توصيف ها را بيان نمود.
تحليل توصيفي مربوط به متغيرهاي کنترلي تحقيق نشان مي‏دهد که شرکت هاي نمونه آماري به لحاظ اندازه و حجم دارايي ها بطور متوسط يکسان هستند. زيرا که انحراف معيار آنها در سطح پاييني است. ميانگين متغير بازده حقوق صاحبان سهام فاصله زيادي با مقدار حداکثر آن دارد. اين يافته نشان مي‏دهد که در مجموع بازده حقوق صاحبان سهام شرکت هاي نمونه پايين مي باشد و تنها 34% بازدهي دارد. ميانگين بدست آمده براي اهرم شرکت نشان مي دهد که حدودا 60 درصد از ساختار سرمايه شرکت هاي نمونه، بدهي مي‏باشد.

4-3- برآورد پارامترهاي مربوط به اندازه گيري اقلام تعهدي اختياري
براي محاسبه اقلام تعهدي اختياري، ابتدا اقلام تعهدي غير اختياري با توجه به مدل تعديل شده جونز، از معادله رگرسيوني زير محاسبه شده است :
NDAt = 1[1 / At-1] + ]2[([REV – RREC) / At-1] + ]3[PPE / At-1]

NDAt: اقلام تعهدي غير اختياري شرکت در سال t
At-1: جمع کل دارايي هاي شرکت در سال t-1
-REV: تغيير در خالص درآمد شرکت (بين سال t-1 و سال t)
)REC: تغيير در خالص حساب ها و اسناد دريافتني تجاري شرکت (بين سال t-1 و سال t )
PPE: ميزان اموال، ماشين آلات و تجهيزات براي شرکت در سال t
t1و و2وو3: پارامترهاي برآورد شده خاص شرکت
به منظور برآورد مقدار پارامترهاي 1و و2 و 3 در معادله فوق از روش حداقل مربعات رگرسيوني استفاده مي کنيم. 1و و2 و 3 پارامترهاي برآورد شده مختص شرکت مي باشد و از رابطه رگرسيوني زير محاسبه مي شوند.
= α1(1/Ait-1)+α2(ΔREVit/Ait-1)+α3(PPEit/Ait-1) + Ɛit

4-3-1- برآورد مدل در قلمرو زماني پژوهش (آزمون هاي انتخاب مدل مناسب)
قبل از محاسبه اقلام تعهدي اختياري، براي تشخيص مدل مناسب جهت تخمين معادله رگرسيوني ابتدا بايستي بررسي نمود که آيا ناهمگني يا تفاوت هاي فردي ميان سري هاي زماني و مقطعي داده هاي پژوهش وجود دارد يا خير؟ در صورت وجود ناهمگني از روش داده هاي تابلويي (panel) و در غير اين صورت از روش تلفيقي (pooled) استفاده مي شود. بدين منظور از آزمون F ليمر براي انتخاب مدل داده هاي تابلويي در برابر داده هاي تلفيقي استفاده شده که جدول (4-2) نتايج اين آزمون

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سود سهام، اندازه شرکت، حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اثرات ثابت، سطح معنادار