دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بازدارنده ها، اکسیداسیون

دانلود پایان نامه ارشد

ﺖ ﺑﻪ ذرت 10 درﺻﺪ اﻧﺮژي ﺧﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ و اﻧﺮژي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻤﯽ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ذرت 72 درﺻﺪ اﺳﺖ. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪارت ﻫﺎ در ﭘﻮﺳﺘﻪ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻗﻨﺪ ﻫﺎ و ﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ اي در ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺗﮏ ﻣﻌﺪه اي ﻫﻀﻢ ﻧﺎﭼﯿﺰي دارﻧﺪ. ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﻫﺎي ﻫﻀﻢ ﻧﺸﺪه، داﻧﺴﯿﺘﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي را ﮐﺎﻫﺶ داده و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻗﺒﻞ از روﻏﻦ ﮐﺸﯽ ﺑﺎ ﺣﺬف ﭘﻮﺳﺘﻪ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ، ﻣﯿﺰان اﻧﺮژي و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ. ﺣﺬف اﻟﯿﮕﻮﺳﺎﮐﺎرﯾﺪﻫﺎ و ﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪﻫﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮ ﺑﻮده و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮔﺬراﻧﺪن ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﻮﺳﻂ آب و اﻟﮑﻞ دارد. ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺳﻮﯾﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺰﯾﻢ آﻟﻔﺎ ﮔﺎﻻﮐﺘﻮﺳﯿﺪاز ﺑﺎ آزاد ﮐﺮدن اﻧﺮژي ﻗﻨﺪﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﮔﻮارش، اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻤﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻً اﺳﯿﺪآﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﯾﻦ اﻧﺮژي، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮراك ﻃﯿﻮر را ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داد(ﺑﯿﺎت، 1391).
کنجاله سویا داراي پروتئین زیاد و ساختار اسید آمینه اي بسیار مناسبی است. مقدار لیزین آن زیاد ولی مقدار متیونین کمی دارد. متیونین اولین اسید آمینه محدود کننده درآن است. از نظر سیستین در کم تر از حد مطلوب و تریپتوفان در مرز حاشیه اي قرار دارد و حدود 95 درصد نیتروژن موجود در آن جزء پروتئین حقیقی بوده و براي تمام حیوانات مناسب است(Wiryvan ، 1997 ). کاهش آلفاگالاکتوزیدهاي کنجاله سویا، قابلیت هضم اسیدهاي آمینه متیونین، آلانین، والین و لیزین آن را افزایش می دهد (Leske ، 1999 ).
کنجاله سویا منبع مناسبی از اسیدهای آمینه ضروری به ویژه لیزین، گلیسین و تریپتوفان می باشد ولی مقادیر اسیدهای آمینه سیستئین و متیونین موجود در آن کم تر از مقدار مورد نیاز است(Wiryawan و Dingle، 1998). متیونین اولین اسید آمینه محدود کننده در جیره های پر انرژی بوده و بسیار حائز اهمیت است. با این حال، کنجاله سویا حاوی تعدادی ترکیبات ضد تغذیه ای و سمی از قبیل ترکیبات بازدارنده آنزیمی، آلرژی زا، گواترزا و عوامل ضد انعقاد خون می باشد. پروتئاز یکی از بازدارنده های مهم موجود در کنجاله سویا بوده و از هضم پروتئین جلوگیری می کنند. یکی از راه های خنثی سازی این عوامل ممانعت کننده کنجاله سویا، افزودن آنزیم به جیره است(Kocher و همکاران، 2000).
Wiryvan در سال 1997 ارزش غذایی کنجاله سویا و پروتئین هاي سایر حبوبات را مورد ارزیابی قرار داد و گزارش نمود مقدار پروتئین خام درکنجاله سویا بیشتر از سایر پروتئین هاي حبوبات بوده و کنجاله سویا از نظر لیزین فقیرتر و از نظر تریپتوفان و اسیدهاي آمینه گوگرددار (متیونین و سیستئین) غنی تر از سایر پروتئین هاي حبوبات است. وی هم چنین نشان داد که کنجاله سویاي حاوي 45/45 درصد پروتئین خام داراي 89/6 درصد آرژانین، 44/2 درصد هیستیدین، 36/4 درصد ایزولوسین، 41/6 درصد لیزین، 28/7 درصد لوسین، 14/1 درصد متیونین است.
Gatel در سال 1994 بعد از بررسی دوباره همبستگی بین پروتئین و اسیدهاي آمینه در لگوم هاي دانه اي نشان داد که هر افزایشی در مقدار پروتئین سبب کاهش کیفیت پروتئین از نظر الگوي اسیدهاي آمینه می شود. عواملی از جمله واریته سویا، شرایط اقلیمی منطقه کشت و استفاده از کودهاي ازته، فسفره و گوگرددار می توانند در ارزش بیولوژیکی، کیفیت و مقدار پروتئین و اسیدهاي آمینه ضروري و غیرضروري سویا مؤثر باشند (Wiryvan، 1977).
Larbier و همکاران ( 1991گزارش دادند که میانگین قابلیت هضم حقیقی اسیدهاي آمینه سویا 9/88 درصد بود، به نحوي که ارتباط نزدیکی بین زیست فراهمی و قابلیت هضم حقیقی لیزین وجود داشت. در بعضی از مواد خوراکی مثل کنجالۀ سویا مقادیر قابلیت هضم بعضی از اسیدهاي آمینه ایلئوم و دفعی مشابه و براي بعضی اسیدهاي آمینه دیگر بیشتر یا کم تر بود. مقادیر قابلیت هضم ایلئومی اسیدهاي آمینه 10 تا 25 درصد بیشتر از قابلیت هضم دفعی اسیدهاي آمینه بود. تخمیر میکروبی در انتهاي دستگاه گوارش بعضی اسیدهاي آمینه ضروري ( ترئونین و والین) و بعضی اسیدهاي آمینه غیرضروري ( سرین، آلانین، اسید آسپارتیک و اسید گلوتامیک ) را بیشتر تحت تأثیر قرار دادند. قابلیت هضم ظاهري و حقیقی حاصل از نمونه هاي ایلئومی و فضولات در مواد خوراکی مختلف را مقایسه نمودند (Marty، 1994).
طي عمل آوري، عوامل ضد تغذيه اي در سوياي پرچرب اكسترود شده از جمله بازدارنده هاي تريپسين، كيموتريپسين، فيتوهماگلوتنين ها، اوره آز و عوامل آلرژيك، ليپازها و ليپواكسي ژنازها، تا 85 درصد كاهش مي يابد (Maclsaac و همکاران، 2005). آنزيم غير فعال تريپسينوژن كه از پانكراس ترشح مي گردد، بوسيله آنزيم انتروكيناز كه از مخاط دوازدهه ترشح مي شود به تريپسين فعال تبديل مي گردد و اين فعال سازي توسط خود تريپسين به صورت خودكار ادامه مي يابد. آنزيم تريپسين هم چنين سبب فعال شدن زيموژن غيرفعال كيموتريپسينوژن، به آنزيم فعال كيموتريپسين مي گردد كه هر دوي اين آنزيم ها از جمله آنزيم هاي مهم و حياتي در هضم پروتئين ها هستند. وجود دو بازدارنده معروف تريپسين و كيموتريپسين در دانه سويا از عمل اين دو آنزيم كه نقش آن ها در هضم پروتئين است جلوگيري نموده و سبب تحريك ترشح پانكراس مي شود(Waldroup و Cotton، 1974)، كه در اين صورت نه تنها كاهش رشد ناشي از ازدياد ترشح پانكراس حاصل مي شود بلكه سبب بزرگ شدن غده پانكراس نيز مي گردد. Anderson و همكاران (1992) گزارش كردندكه سوياي خام به علت وجود برخي از بازدارنده ها، در طيور گوشتي باعث كاهش عملكرد مي شود.
آنزيم غير فعال تريپسينوژن كه از پانكراس ترشح مي گردد، به وسيله آنزيم انتروكيناز كه از مخاط دوازدهه ترشح مي شود، به تريپسين فعال تبديل مي گردد و اين فعال سازي، توسط خود تريپسين به صورت خودكار ادامه مي يابد. آنزيم تريپسين هم چنين سبب فعال شدن زيموژن غير فعال كيموتريپسينوژن به آنزيم فعال كيموتريپسين مي گردد كه هر دوي اين آنزيم ها از جمله آنزيم هاي مهم و حياتي در هضم پروتئين ها هستند. وجود دو بازدارنده معروف تريپسين (كونيتز) وكيموتريپسين (بومن برك) در دانه سويا از عمل اين دو آنزيم كه نقش آن ها در هضم پروتئين است، جلوگيري نموده و سبب تحريك ترشح پانكراس مي شود، كه در اين صورت نه تنها كاهش رشد ناشي از ازدياد ترشح پانكراس حاصل مي شود، بلكه سبب بزرگ شدن غده پانكراس نيز مي گردد(Waldroup و Cotton ، 1974).
Anderson و همكاران در سال 1992 گزارش كردندكه سوياي خام به علت وجود برخي از بازدارنده ها، در طيور گوشتي باعث كاهش عملكرد مي شود. كنجاله سويا به عنوان اصلي ترين تامين كننده پروتئين جيره مي باشد كه به طور وسيعي در خوراك هاي طيور مورد استفاده قرار مي گيرد (McGinnis ، 1983). بتا- مانان حدود 3/1 درصد كنجاله سوياي 48 درصد، و 5 /1 تا 7/1 درصد را تشكيل مي دهد. و در مراحل خشك كردن و حرارت دادن كنجاله سويا، از بين نمي رود (ChemGen ، 2002). بتامانان يك پلي ساكاريد خطي است كه از واحدهاي تكرار شونده بتا ( 1 و 4) مانوز و ( 1 و 6) گالاكتوز تشكيل شده و ملكول هاي گلوكز به زنجيره اصلي بتامانان چسبيده اند( هاشمی، 1370 ). وجود 2 تا 4 درصد از مانان موجود در صمغ گار در جوجه گوشتي، سبب كاهش رشد و بازده استفاده از خوراك مي شود (Verma و McNab ، 1984). بتا – د- ماناناز يك آنزيم آندوهيدرولاز است كه از تخمير باسيلوس لنتوس به دست مي آيد و بتا – مانان و مشتقات آن را تجزيه مي كند (Daskiran و Teeter ، 2002).
ﺑﻌﺪ از ﺣﺮارت دﻫﯽ و اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ، ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻐﺬﯾﻪ دام ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺴﯿﺎري از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﺿﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ اي ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار، ﺑﻌﺪ از ﺣﺮارت ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ. اﻣﺎ در ﺣﯿﻦ ﺣﺮارت دﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎري از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ. از ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﺎز ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﺎز و ﺑﺎﻧﺪ ﺷﺪن آن ها ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ، ﻫﻀﻢ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﺣﯿﻮان ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﭘﺎﻧﮑﺮاس ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﮐﺮده اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎري از اﺳﯿﺪﻫﺎي آﻣﯿﻨﻪ ﮔﻮﮔﺮددار از دﺳﺖ ﻣﯽ روﻧﺪ. ﺣﺮارت دﻫﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻟﯿﺰﯾﻦ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ واﮐﻨﺶ ﻣﯿﻼرد ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ. در آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﯿﺪﻫﺎي آﻣﯿﻨﻪ، در ﻃﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰ اﺳﯿﺪ، آزادﺳﺎزي ﻗﻨﺪ ﻫﺎ و آﻟﺪﻫﯿﺪ ﻫﺎي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻟﯿﺰﯾﻦ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ(ﺑﯿﺎت، 1391).
مهم ترین مسئله در خرید سویا به مسائل اقتصادي مربوط می شود. با وجود چند منبع با قیمت و کیفیت هاي مختلف، باید بهترین محموله براي تولید انتخاب شود. بنابراین نه تنها قیمت و کیفیت سویا، بلکه قیمت و ارزش تغذیه اي سایر اجزاي خوراکی نیز در خرید این منبع پروتئینی تاثیر دارد. در بحث فرآوري خوراك، کیفیت کنجاله سویا بر عملکرد حیوان و خوش خوراکی خوراك تاثیر دارد. حرارت دادن موجب دناتوره شدن پروتئین ها شده و مواد ضد تغذیه اي مانند مهارکننده هاي تریپسین را تخریب می کند. نتایج نشان داده قابلیت هضم کنجاله هایی که حرارت کمی دیدند، کم است و در مقابل حرارت دهی زیاد، موجب عملکرد بهتر حیوان شده است. مواد مغذي مثل اسیدهاي آمینه لیزین و سیستین نسبت به مواد حرارت حساس هستند (بیات، 91 ).

2-1-3- چربی ها
ﺩﺭ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺩ ﻫﻪ ۱۹۴۰ ﻣﻴﻼﺩﻱ، ﭼﺮﺑﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺭﺍﻙ ﺩﺍﻡ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺷﺪﻧﺪ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩ ﺍﺩ ﻛﻪ ﭼﺮﺑﻲﻫﺎﻱ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﺭﺍﻙ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ، به خوبی ﺗﻮﺳﻂ آن ها ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣــﻮﺍﺭﺩ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ آن ها ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ(Moav، 1995 و Summers، 1984). ﭼﺮبی ها ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺟﻴﺮﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﻴــﻮﺭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ آن چه ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻲﺭﻭﺩ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﺍﺛﺮ ﺑﻨﺎﻡ ﺍﺛﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺸــﻲ ﺍﻧﺮﮊﻱﺯﺍﻳﻲ ﭼﺮﺑﻲﻫﺎ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻮﺍﺳﻄﻪ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻮﻻﻧﻲﺗﺮ ﺷﺪﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻋﺒﻮﺭ ﻏﺬﺍ ﺍﺯ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﭼﺮﺑﻲ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻫﻀﻢ ﻭ ﺟﺬﺏ ﺳــﺎﻳﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻐﺬﻱ، کم تر ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺗﻼﻑ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺟﻴﺮﻩ ﻣﻜﻤﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﭼﺮﺑﻲ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺟﻴﺮﻩ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺟﺬﺏ ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﭼﺮﺏ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺪﻥ ﻧﺴــﺒﺖ ﺍﺳﻴﺪ ﻫﺎﻱ ﭼﺮﺏ ﻏﻴﺮ ﺍﺷﺒﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﺷــﺒﺎﻉ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ(Nitsan و همکاران، 1997).
ﭼﺮﺑﻲﻫﺎ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﻳﺎﺩ ﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ، ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﻧﺎﺷــﻲ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺍﻙ ﻫﺎﻱ ﺁﺭﺩﻱ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﺼﺮﻑ آن را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲﺷــﻮﻧﺪ (Ensminger و Olentin ، 1990). ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﭼﺮﺑﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷــﺪ ﻛﻪ ﺳــﺎﻳﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻐﺬﻱ ﺟﻴﺮﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ ﺷــﻮﻧﺪ(Leeson و همکارن، 1996).
ﭼﺮﺑﻲﻫﺎ هم چنین ﻣﻨﺒﻊ ﺍﺳﻴﺪ ﻫﺎﻱ ﭼﺮﺏ ﺿﺮﻭﺭﻱ (ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ ﻭ ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ) ﺑﺮﺍﻱ ﻃﻴﻮﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷــﺪ. ﻣﺼﺮﻑ ﭼﺮﺑﻲﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﺍﺷــﺒﺎﻉ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻﺷــﻪﻫﺎﻱ ﻧﺮﻡ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻳﻦ ﭼﺮﺑﻲﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﺬﺏ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻲﻫﺎﻱ ﺫﺧﻴﺮﻩﺍﻱ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎﻱ ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺭﻭﻏﻦﻫﺎﻱ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺣﺎﻭﻱ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﭼﺮﺏ ﻏﻴﺮ ﺍﺷﺒﺎﻉ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭼﺮﺑﻲﻫﺎﻱ ﺣﻴﻮﺍﻧﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ(NRC، 1994).
عوامل متعددی بر انرژی قابل استفاده چربی ها موثر می باشند که از آن جمله می توان به درجه اشباعیت اسیدهای چرب، نسبت اسیدهای چرب آزاد، طول زنجیره اسیدهای چرب، محل اسید چرب بر روی گلیسرول، سطح چربی در جیره، رطوبت و ناخالصی ها، اکسیداسیون و تشکیل صابون اشاره کرد( معینی و همکاران، 1387). استفاده از چربی به عنوان منبع انرژی و جانشینی آن به جای بخشی از کربوهیدرات های جیره، در تحقیقات متعددی انجام گرفته است. گزارشات حاکی از این می باشد که قابلیت هضم و جذب چربی بوسیله نوع اسیدهای چرب آن، سن پرنده، گونه پرنده، وضعیت روده و ترکیب جیره پایه ای که چربی به آن اضافه می شود، تحت تاثیر قرار می گیرد. کلسیم از جمله عناصری است که با اسیدهای چرب تولید صابون کرده، باعث کاهش انرژی زایی و قابلیت دسترسی اسیدهای چرب در دستگاه گوارش طیور و دفع آن به صورت صابون می گردد (مساوات، 1389).
استفاده از چربي ها با منشاهاي مختلف، عملي ترين و اقتصادي ترين روش تامين انرژي در جيره جوجه هاي گوشتي مي باشند (Alao و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های دادگاه صالح Next Entries پایان نامه با کلید واژه های قانون حاکم، دادگاه صالح، معنادار بودن