دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اپيدرمي، کمترين، آوندي

دانلود پایان نامه ارشد

روزنهاي(%)
تراکم روزنهاي
نسبت طول به عرض روزنه(%)

آزاد گرده
افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
تبريز
ab66/19
c66/15
b33/10
c33/7
b364/0
ab 057/0
b 66/9
c 66/7
cd292/0
106/0d
ياسوج
bc33/13
f33/4
c33/7
de66/2
b361/0
ab 062/0
c66/6
e 66/2
c302/0
112/0c
کاشان
bc66/12
f66/4
c33/7
c33/6
b363/0
ab060/0
c66/6
e33/2
bc318/0
21/0b
سميرم
b66/16
d33/11
bc33/9
cd66/5
b362/0
ab 061/0
b 66/8
d 66/5
bc316/0
211/0b
کرمان
b66/16
d10
bc66/9
cd5
b361/0
ab 058/0
b33/8
d10/5
bc312/0
217/0b
همدان
c33/11
g33/1
c33/6
de33/2
bc358/0
ab 064/0
c33/6
f66/1
bc320/0
108/0d
تهران
bc66/12
f66/4
c33/7
de 33/2
b360/0
bc 033/0
c66/6
e 33/2
bc327/0
115/0c
بوشهر
bc33/13
f33/5
c66/7
de66/2
b361/0
ab 062/0
c 66/6
e 66/2
b358/0
215/0b
نهاوند
ab18
c14
b 10
c7
b361/0
a081/0
b33/9
c33/7
a528/0
104/0de
شيراز
ab66/18
d66/10
b33/10
cd 33/5
b361/0
b044/0
b66/9
d 33/5
ab431/0
108/0d
اردبيل
bc13
f66/3
d66/4
cd 33/5
a390/0
ab 068/0
c66/6
e66/1
ab401/0
104/0de
کرج
bc66/12
f33/3
cd33/5
d66/3
bc358/0
b 044/0
c66/6
e 66/1
bc320/0
108/0d
پاوه
bc66/12
f33/4
c66/7
de66/2
bc358/0
ab 069/0
c33/6
e33/2
bc333/0
214/0b
ورامين
bc33/13
g66/2
d33/4
e33/1
b360/0
b041/0
c33/7
f33/1
c307/0
215/0b
اصفهان
bc33/12
c33/14
c33/7
c66/7
bc358/0
b047/0
c 66/6
c33/7
bc333/0
107/0d
اروپا
bc13
f3
c66/7
e33/1
b362/0
a071/0
c 66/6
e 66/1
bc333/0
114/0c
شيروان
bc33/13
f4
de66/3
de2
bc359/0
ab066/0
c 66/6
e33/2
b354/0
212/0b
يزد
c33/10
g33/1
cd33/5
d 66/3
b361/0
ab 064/0
d66/5
f33/1
b348/0
206/0b
لهستان
ab33/20
b66/19
b33/11
b33/9
b362/0
ab 058/0
ab33/10
b93/9
bc324/0
117/0c
انگلستان
a33/25
a30
a66/13
a 15
b365/0
ab 069/0
a66/12
a33/15
bc336/0
115/0c
گناباد
bc66/14
e66/7
cd66/5
d33/3
b361/0
ab 069/0
c 33/7
d 66/3
b346/0
229/0b
مشهد
bc33/12
f66/3
d33/4
cd33/5
bc358/0
ab 068/0
c33/6
e66/1
bc326/0
308/0a
آلباني
bc33/13
e33/7
cd66/5
d66/3
b360/0
ab 066/0
c 66/6
d66/3
bc320/0
3/0a
ميانگين
76/14
12/8
03/7
82/4
361/0
055/0
60/7
16/4
342/0
167/0
LSD
33/1
67/2
34/0
1
001/0
002/0
67/0
33/0
01/0
004/0

3-4 تجزيه واريانس آناتوميک دمبرگ
نتايج تجزيه واريانس صفات مورد مطالعه در جداول (3-8، 3-9 و 3-10) نشان داده شده است. تودههاي مورد مطالعه از نظر اکثر صفات تفاوت معنيداري را در سطح 1 و 5 درصد نشان دادند که بيانگر تنوع بالاي صفات مورد بررسي در اين تحقيق بوده است.
3-5 مقايسه ميانگين صفات آناتوميک دمبرگ
نتايج مقايسات ميانگين براي صفات مرتبط با دمبرگ در جداول (3-11، 3-12، 3-13 و 3-14) نشان داده شده است.
3-6 تشريح دمبرگ در تودههاي آزاد گرده افشان
نتايج مقايسات ميانگين حاصل از تشريح مقايسهاي دمبرگ تودههاي آزاد گرده افشان نشان داد که کمترين ضخامت دمبرگ مربوط به توده ياسوج برابر با (29/1) ميليمتر بود. طبق نتايج بدستآمده بيشترين ضخامت دمبرگ (02/3) ميليمتر، طول اسکلرانشيم حاشيهاي (347/0) ميکرومتر، فاصله غلافهاي آوندي کوچک تا اپيدرم پشتي (086/0) ميکرومتر و فاصله آوندهاي بدون ستون تا اپيدرم (173/0) ميکرومتر در توده شيروان مشاهده شد. کمترين فاصله غلافهاي آوندي کوچک تا اپيدرم شکمي (33/1) ميکرومتر، تعداد دستجات آوندي (33/17) و تعداد دستجات آوندي بزرگ (66/8) در توده يزد مشاهده شد. در حاليکه بيشترين تعداد دستجات آوندي در توده لهستان با 66/35 شمارش شد. کمترين طول سلول اپيدرمي پشتي در توده مشهد برابر 122/0 ميکرومتر بود.
در توده اروپا بيشترين طول سلول اپيدرمي پشتي و شکمي به ترتيب (179/0 و 044/0 ميکرومتر)، طول روزنه (261/0 ميکرومتر) و کمترين طول اسکلرانشيم حاشيهاي (102/0 ميکرومتر) مشاهده شد. در حاليکه کمترين عرض سلول اپيدرمي پشتي و شکمي در توده تبريز برابر با 025/0 و 044/0 ميکرومتر بود. از ديگر ويژگيهاي اين توده کمترين ضخامت کوتيکول پشتي (012/0 ميکرومتر)، عرض سلول اپيدرمي شکمي (013/0 ميکرومتر) و ضخامت کوتيکول شکمي (127/0 ميکرومتر) بود. در حاليکه بيشترين ضخامت کوتيکول شکمي (283/0 ميکرومتر) در توده آلباني مشاهده شد. از ديگر ويژگيهاي توده آلباني وجود بيشترين نسبت طول به عرض سلول هاي اپيدرمي شکمي برابر با 777/0 درصد، متوسط طول غلافهاي آوندي (388/0 ميکرومتر) و متوسط عرض غلافهاي آوندي (194/0 ميکرومتر) بود. در حاليکه کمترين مقدار اين صفت در توده نهاوند (066/0 ميکرومتر) مشاهده شد.
بيشترين قطر دهانه آوند چوبي (094/0 ميکرومتر)، عرض سلول اپيدرمي پشتي (088/0 ميکرومتر)، ضخامت کوتيکول پشتي (044/0 ميکرومتر)، عرض سلول اپيدرمي شکمي (045/0 ميکرومتر) و کمترين طول روزنه (026/0 ميکرومتر) از ويژگيهاي توده سميرم بود. کمترين نسبت طول به عرض سلولهاي اپيدرمي پشتي در تودههاي کرج و مشهد با 116/0 درصد مشاهده شد. در حاليکه بيشترين ميزان اين صفت در توده اردبيل برابر با 181/0 درصد بود.
کمترين متوسط طول غلافهاي آوندي (015/0 ميکرومتر)، متوسط طول و عرض ستون اسکلرانشيمي در توده بوشهر به ترتيب با 028/0 و 037/0 ميکرومتر مشاهده شد. در حاليکه بيشترين متوسط طول و عرض ستون اسکلرانشيمي در توده شيروان برابر با 231/0 و 215/0 ميکرومتر بود. کمترين متوسط قطر کلانشيم در تودههاي تهران، اردبيل و کرج برابر با 108/0 ميکرومتر و بيشترين مقدار اين صفت در توده تبريز برابر با 261/0 ميکرومتر بود. کمترين و بيشترين تعداد کانال ترشحي به ترتيب در توده اردبيل با 66/13 و توده آلباني با 33/44 شمارش شد. توده انگلستان با داشتن بيشترين فاصله غلافهاي آوندي کوچک تا اپيدرم شکمي (66/30 ميکرومتر)، تعداد لايه هاي سلولهاي کلرانشيمي (66/30) و تعداد لايههاي اپيدرمي (66/11) از ساير تودهها متمايز شد.
نتايج مقايسه ميانگين صفات مرتبط با روزنه نشان داد کمترين و بيشترين عرض روزنه در توده تبريز و اروپا به ترتيب برابر با 082/0 و 066/0 ميکرومتر بود. کمترين شاخص روزنهاي در توده مشهد با 042/0 درصد و بيشترين ميزان اين شاخص در توده تبريز برابر با 194/0 درصد محاسبه شد. توده يزد با 33/4 و توده آلباني با 91/11 کمترين و بيشترين تراکم روزنهاي را نشان دادند. کمترين نسبت طول به عرض روزنه در توده اصفهان برابر با 112/0 درصد بدست آمد در حاليکه بيشترين ميزان اين صفت در توده اردبيل برابر با 122/0 درصد بود.
3-7 تشريح دمبرگ در تودههاي خودگرده افشان
نتايج مقايسات ميانگين حاصل از تشريح مقايسهاي دمبرگ تودههاي خودگرده افشان نشان داد توده سميرم در بين تودههاي مورد بررسي از لحاظ اکثر صفات مورد مطالعه نظير طول سلول اپيدرم پشتي، ضخامت کوتيکول شکمي، نسبت طول به عرض سلولهاي اپيدرمي پشتي، متوسط طول ستون اسکلرانشيمي، عرض ستون اسکلرانشيمي، متوسط قطر کلانشيم و متوسط طول غلافهاي آوندي بيشترين ميانگين و توده تبريز از لحاظ صفاتي نظيرطول اسکلرانشيم حاشيهاي، شاخص روزنهاي، نسبت طول به عرض روزنه، ضخامت کوتيکول شکمي، نسبت طول به عرض سلولهاي اپيدرمي پشتي، متوسط طول و عرض ستون اسکلرانشيمي و متوسط عرض غلاف هاي آوندي کمترين ميانگين را داشت. تودههاي خارجي نظير انگلستان با داشتن بيشترين تعداد دستجات آوندي (46/45)، ضخامت کوتيکول پشتي (013/0 ميکرومتر)، تعداد دستجات آوندي بزرگ (66/29)، قطر دهانه آوند چوبي (013/0 ميکرومتر)، تعداد لايههاي اپيدرمي (33/15)، شاخص روزنهاي (093/0 درصد) و تراکم روزنهاي (33/14) و توده آلباني با داشتن بيشترين عرض سلول اپيدرمي شکمي (041/0 ميکرومتر)، تعداد کانال ترشحي (66/47)، عرض روزنه (097/0 ميکرومتر)، فاصله غلافهاي آوندي کوچک تا اپيدرم شکمي (33/23 ميکرومتر) و تعداد لايههاي سلولهاي کلرانشيمي (33/23) در ميان تودهها متمايز گرديدند.
کمترين و بيشترين ضخامت دمبرگ در تودههاي ياسوج (981/0 ميکرومتر) و تهران (34/2 ميکرومتر) مشاهده شد. توده همدان کمترين عرض سلول اپيدرمي پشتي (015/0 ميکرومتر)، طول و عرض سلول اپيدرمي شکمي (003/0 ميکرومتر)، طول روزنه (02/0 ميکرومتر) و تعداد لايههاي اپيدرمي (33/1) را به خود اختصاص داده بود. کمترين ضخامت کوتيکول پشتي در تودههاي ياسوج و بوشهر (004/0 ميکرومتر) و کمترين قطر دهانه آوند چوبي (004/0 ميکرومتر) در تودههاي گناباد، ياسوج و مشهد مشاهده شد. از ويژگيهاي توده يزد داشتن کمترين تعداد دستجات آوندي (66/16)، تعداد کانال ترشحي (33/17)، فاصله غلافهاي آوندي کوچک تا اپيدرم شکمي (66/8 ميکرومتر) و تعداد لايههاي سلولهاي کلرانشيمي (66/8) بود. در حاليکه توده کرمان از لحاظ داشتن کمترين طول و عرض سلول اپيدرمي شکمي و فاصله غلافهاي آوندي کوچک تا اپيدرم پشتي از ساير تودهها متمايز گرديد.
تشابهي بين بافت ساقه و دمبرگ وجود دارد. امتداد اپيدرم دمبرگ به ساقه ميرسد. سلولهاي پارانشيم دمبرگ به ويژه در مقايسه با پهنک و پوست داراي مقدار کمي کلروپلاست است. بافت مقاوم دمبرگ کلانشيم يا اسکلرانشيم است. آرايش بافت آوندي دمبرگ در گياهان مختلف متفاوت بوده و ساختمان تشريحي دمبرگ بهعنوان صفت تاکسونوميک بررسي ميشود[72].

شکل3-1 ساختمان کانال ترشحي در دمبرگ رازيانه

جدول3-8: تجزيه واريانس صفات آناتوميک دمبرگ براي دو حالت آزاد گرده افشاني و خودگرده افشاني
ميانگين مربعات صفات
منابع تغييرات
درجه آزادي
ضخامت دمبرگ
تعداد دستجات آوندي
طول سلول اپيدرمي پشتي
عرض سلول اپيدرمي پشتي
ضخامت کوتيکول پشتي
طول سلول اپيدرمي شکمي
عرض سلول اپيدرمي شکمي
طول روزنه
ضخامت کوتيکول شکمي
نسبت طول به عرض سلولهاي اپيدرمي پشتي
نسبت طول به عرض سلولهاي اپيدرمي شکمي
تکرار
2
ns02/0
ns703/0
ns01/0
*01/0
ns03/0
*06/0
ns03/0
ns01/0
*05/0
ns038/0
ns03/0
ژنوتيپ
22
**218/.
**76/260
**01/0
**07/0
*01/0
**03/0
**011/0
*01/0
**04/0
*68/2
**075/0
تکرار*ژنوتيپ
44
07/0
94/11
06/0
05/0
01/0
01/0
07/0
02/0
01/0
201/0
01/0
حالت گردهافشاني
1
**21/43
**74/38
**001/0
**025/0
**011/0
**006/0
**163/0
**109/0
*09/0
**77/81
**326/0
ژنوتيپ*حالت گردهافشاني
22
** 192/0

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع 001/0، c005/0، اپيدرمي Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع 002/0، 001/0، b032/0