دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اپيدرمي، عاملي، آوندي

دانلود پایان نامه ارشد

فاصله غلافهاي آوندي کوچک تا اپيدرم شکمي و تعداد لايههاي سلولهاي کلرانشيمي رابطهاي قوي داشت. اين صفات داراي ضريب عاملي با علامت مثبت بودند به عبارت ديگر رابطه بين عامل اول و اين متغيرها در جهت مثبت بود که اين عامل، عامل ترشحي نامگذاري شد. در عامل دوم صفات طول سلول اپيدرمي پشتي، عرض ستون اسکلرانشيمي، متوسط طول غلافهاي آوندي، تعداد لايههاي اپيدرمي و شاخص روزنهاي با ضرايب در جهت مثبت به ترتيب برابر با 908/0، 941/0، 941/0، 843/0 و 786/0 درصد بر اين عامل اثر داشتند که اين عامل هدايتي نام گرفت. در عامل سوم صفات متوسط طول ستون اسکلرانشيمي، طول اسکلرانشيم حاشيهاي و فاصله آوندهاي بدون ستون تا اپيدرم با واريانس توجيهي 11/15 بيشترين سهم را در تبيين اين عامل داشتند که عامل استحکامي نام گرفت. در عامل چهارم صفات ضخامت کوتيکول پشتي و ضخامت کوتيکول شکمي با واريانس توجيهي 2/13 درصد، بيشترين سهم را در تبيين اين عامل داشتند که عامل پوششي نام گرفت. در عامل پنجم صفات ضخامت دمبرگ، تعداد دستجات آوندي، طول روزنه و نسبت طول به عرض سلول هاي اپيدرمي پشتي با ضرايب در جهت مثبت و واريانس توجيهي 51/8 بيشترين سهم را بر اين عامل اثر داشتند که اين عامل استحکامي نام گرفت. در عامل ششم صفات عرض سلول اپيدرمي پشتي، طول سلول اپيدرمي شکمي و عرض روزنه با واريانس توجيهي 46/3 بيشترين سهم را در تبيين اين عامل داشتند که عامل پوششي نام گرفت.
در گروه تودههاي خودگرده افشان (جدول3-31) هفت عامل در توجيه مدل مؤثر بودند که در مجموع توانستند 33/82 درصد از تنوع را توجيه کنند. عامل پنهان اول که 4/21 درصد از تغييرات را توجيه ميکرد با صفات طول سلول اپيدرمي شکمي، عرض ستون اسکلرانشيمي، متوسط عرض غلافهاي آوندي، طول اسکلرانشيم حاشيهاي، قطر دهانه آوند چوب، عرض روزنه و تعداد لايههاي سلول هاي کلرانشيمي، رابطهاي قوي داشت. اين صفات داراي ضريب عاملي با علامت مثبت بودند به عبارت ديگر رابطه بين عامل اول و اين متغيرها در جهت مثبت بود که نام پيشنهادي براي اين عامل، عامل استحکام نهاده شد. در عامل دوم صفات تعداد دستجات آوندي، ضخامت کوتيکول پشتي، تعداد دستجات آوندي بزرگ و تعداد کانال ترشحي، با واريانس توجيهي 5/17 بيشترين سهم را در تبيين اين عامل داشتند که اين عامل هدايتي نام گرفت. در عامل سوم صفات نسبت طول به عرض سلول هاي اپيدرمي شکمي، متوسط طول غلافهاي آوندي، تعداد لايههاي اپيدرمي با واريانس توجيهي 1/15 بيشترين سهم را در تبيين اين عامل داشتند که عوامل پوششي نامگذاري گرديد. در عامل چهارم صفات متوسط طول ستون اسکلرانشيمي، متوسط قطر کلانشيم، فاصله غلافهاي آوندي کوچک تا اپيدرم شکمي، شاخص روزنهاي با واريانس توجيهي 12/10 درصد، بيشترين سهم را در تبيين اين عامل داشتند که استحکام نام گرفت. در عامل پنجم صفات عرض سلول اپيدرمي پشتي، ضخامت کوتيکول شکمي، فاصله آوندهاي بدون ستون تا اپيدرم و نسبت طول به عرض سلول هاي روزنه با ضرايب در جهت مثبت و واريانس توجيهي 51/8 بيشترين سهم را بر اين عامل اثر داشتند که اين عامل پوششي نام گرفت. در عامل ششم صفات طول روزنه، نسبت طول به عرض سلولهاي اپيدرمي پشتي و تراکم روزنهاي با واريانس توجيهي 4/6 بيشترين سهم را در تبيين اين عامل داشتند که عامل هدايتي نام گرفت. عامل پنهان هفتم که 4/6 درصد از تغييرات را توجيه ميکرد با صفات ضخامت دمبرگ، طول سلول اپيدرمي پشتي و عرض سلول اپيدرمي شکمي رابطه داشت که نام پيشنهادي براي اين عامل، عامل استحکامي نهاده شد.

جدول3-30: تجزيه عامل‌ها صفات آناتومي مرتبط با دمبرگ در تودههاي آزاد گرده افشان رازيانه
متغيرها
بار عاملي اول
بار عاملي دوم
بار عاملي سوم
بار عاملي چهارم
بار عاملي پنچم
بار عامل ششم
ضخامت دمبرگ
251/0
145/0
353/0-
109/0-
833/0
146/0
تعداد دستجات آوندي
261/0
188/0-
381/0-
299/0-
405/0
22/0
طول سلول اپيدرمي پشتي
158/0
908/0
109/0-
053/0
217/0-
177/0
عرض سلول اپيدرمي پشتي
042/0
118/0
019/0-
051/0
026/0-
195/0
ضخامت کوتيکول پشتي
087/0-
031/0-
017/0-
984/0
01/0
049/0
طول سلول اپيدرمي شکمي
017/0-
351/0
105/0
12/0
01/0
909/0
عرض سلول اپيدرمي شکمي
761/0
253/0
357/0
053/0-
41/0
03/0
طول روزنه
101/0
034/0
8/0-
02/0-
249/0
112/0-
ضخامت کوتيکول شکمي
069/0-
094/0
333/0
985/0
789/0
114/-0
نسبت طول به عرض سلولهاي اپيدرمي پشتي
083/0-
023/0-
07/0-
915/0-
112/0
043/0
نسبت طول به عرض سلولهاي اپيدرمي شکمي
023/0-
16/0-
09/0-
029/0-
11/0
094/0-
متوسط طول ستون اسکلرانشيمي
286/0
243/0
933/0
07/0-
059/0
042/0
تعداد دستجات آوندي بزرگ
942/0
148/0
155/0
029/0-
046/0
08/0-
عرض ستون اسکلرانشيمي
158/0
941/0
159/0
07/0-
217/0-
177/0
متوسط قطر کلانشيم
905/0
157/0
109/0-
056/0-
024/0-
062/0
تعداد کانال ترشحي
942/0
148/0
155/0
043/0-
046/0
08/0
متوسط طول غلافهاي آوندي
098/0
941/0
159/0
029/0-
17/0
108/0
متوسط عرض غلافهاي آوندي
286/0
143/0
207/0
028/0-
059/0
234/0
طول اسکلرانشيم حاشيهاي
286/0
045/0
933/0
043/0-
059/0
042/0
قطر دهانه آوند چوب
981/0
351/0
102/0
156/0
019/0
108/0
عرض روزنه
017/-0
143/0
105/0
012/0
013/0
909/0
فاصله آوندهاي بدون ستون تا اپيدرم
286/0
042/0
933/0
543/0
059/0
02/0
فاصله غلافهاي آوندي کوچک تا اپيدرم پشتي
981/0
045/0
102/0
088/0
132/0
342/0
فاصله غلافهاي آوندي کوچک تا اپيدرم شکمي
981/0
034/0
105/0
345/0
170/0
07/0
تعداد لايههاي سلولهاي کلرانشيمي
975/0
045/0
933/0
123/0
170/0
04/0
تعداد لايههاي اپيدرمي
098/0
941/0
102/0
048/0-
02/0
027/0
شاخص روزنهاي
098/0
786/0
207/0
045/0-
17/0
104/0
043/0
تراکم روزنهاي
083/0-
023/0-
207/0
985/0
178/0

نسبت طول به عرض سلولهاي روزنه
098/0
941/0
297/0
031/0-
002/0-
108/0
واريانس توجيه شده
1/24
5/20
11/15
2/13
51/8
64/3
واريانس توجيه شده تجمعي
1/24
6/44
71/59
91/72
42/81
85

جدول3-31: تجزيه عامل‌ها صفات آناتومي مرتبط با دمبرگ در تودههاي خودگرده افشان رازيانه
متغيرها
بار عاملي اول
بار عاملي دوم
بار عاملي سوم
بار عاملي چهارم
بار عاملي پنچم
بار عامل ششم
بار عامل هفتم
ضخامت دمبرگ
031/0
106/0-
015/0-
133/0
03/0
016/0
847/0
تعداد دستجات آوندي
093/0
891/0
018/0-
012/0-
013/0
155/0-
155/0-
طول سلول اپيدرمي پشتي
094/0
309/0
145/0
369/0-
07/0
477/0-
509/0
عرض سلول اپيدرمي پشتي
08/0-
08/0-
014/0
013/0-
985/0
095/0-
029/0
ضخامت کوتيکول پشتي
05/0-
554/0
288/0
11/0-
131/0
349/0-
156/0
طول سلول اپيدرمي شکمي
753/0
195/0
398/0
123/0
052/0-
326/0
241/0
عرض سلول اپيدرمي شکمي
133/0
064/0
767/0-
118/0-
172/0-
097/0
447/0
طول روزنه
018/0-
077/0
335/0
189/0-
01/0-
760/0
056/0-
ضخامت کوتيکول شکمي
081/0-
011/0-
018/0
018/0
984/0
074/0-
03/0
نسبت طول به عرض سلولهاي اپيدرمي پشتي
04/0-
194/0-
04/
01/0
906/0-
143/0
029/0
نسبت طول به عرض سلولهاي اپيدرمي شکمي
232/0
039/0
918/0
277/0
048/0-
094/0-
065/0
متوسط طول ستون اسکلرانشيمي
232/0
154/0
207/0
851/0
071/0-
068/0-
130/0-
تعداد دستجات آوندي بزرگ
124/0
941/0
155/0-
129/0
037/0
103/0-
121/0-
عرض ستون اسکلرانشيمي
889/0
188/0
189/0
05/0
07/0-
077/0
058/0-
متوسط قطر کلانشيم
016/0-
09/0-
143/0
974/0
065/0-
062/0
067/0
تعداد کانال ترشحي
02/0-
789/0
104/0
124/0-
029/0
431/0
09/0
متوسط طول غلافهاي آوندي
258/0
072/0
949/0
02/0-
031/0
105/0
125/0
متوسط عرض غلافهاي آوندي
235/0
041/0
073/0
254/0-
159/0
094/0
094/0
طول اسکلرانشيم حاشيهاي
986/0
058/0
924/0
228/0-
123/0
012/0
012/0
قطر دهانه آوند چوب
986/0
321/0
101/0
961/0
119/0
108/0
08/0
عرض روزنه
960/0
133/0
101/0
254/0
013/0
194/0
094/0
فاصله آوند هاي بدون ستون تا اپيدرم
135/0
9/0
138/0
06/0-
159/0
087/0
077/0
فاصله غلافهاي آوندي کوچک تا اپيدرم پشتي
085/0
915/0
203/0-
06/0-
132/0
065/0-
065/0-
فاصله غلافهاي آوندي کوچک تا اپيدرم شکمي
02/0-
024/0
184/0
208/0
170/0
088/0
018/0

ادامه جدول3-31: تجزيه عامل‌ها صفات آناتومي مرتبط با دمبرگ در تودههاي خودگرده افشان رازيانه
متغيرها
بار عاملي اول
بار عاملي دوم
بار عاملي سوم
بار عاملي چهارم
بار عاملي پنچم
بار عامل ششم
بار عامل هفتم
تعداد لايههاي سلولهاي کلرانشيمي
285/0
045/0
143/0
109/0-
07/0
054/0
033/0
تعداد لايههاي اپيدرمي
02/0-
141/0
184/0
157/0-
062/0
027/0
103/0
شاخص روزنهاي
185/0
686/0
143/0
974/0
068/0
104/0
057/0
تراکم روزنهاي
066/0-
023/0-
184/0
157/0-
178/0
202/0
103/0
نسبت طول به عرض سلولهاي روزنه
085/0
941/0
207/0-
357/0-
922/0
108/0
06/0
واريانس توجيه شده
4/21
5/17
1/15
12/10
51/8
4/6
3/3
واريانس توجيه شده تجمعي
4/21
9/38
54
12/64
63/72
03/79
33/82

3-14-3 تجزيه به عاملهاي صفات آناتومي مرتبط با بذر
نتايج حاصل از تجزيه به عاملها بر روي صفات آناتومي بذر در جداول (3-32 و 3-33) به ترتيب براي دو گروه توده هاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان نشان داده شده است.
در گروه توده هاي آزاد گرده افشان پنج عامل در توجيه مدل مؤثر بودند که در مجموع توانستند 8/83 درصد از تنوع را توجيه کنند. عامل پنهان اول که 25 درصد از تغييرات را توجيه ميکرد با صفات نسبت طول به عرض بذر، تعداد لايه کوتيکول، ضخامت پارانشيم مزوکارپ، تعداد لايه پارانشيم مزوکارپ و تعداد لايه پوشش بذر رابطهاي قوي داشت. اين صفات داراي ضريب عاملي با علامت مثبت بودند به عبارت ديگر رابطه بين عامل اول و اين متغيرها در جهت مثبت بود که نام پيشنهادي براي اين عامل، عامل ذخيرهاي نهاده شد. در عامل دوم صفات طول بذر، عرض بذر، تعداد دستجات آوندي مزوکارپ و اندازه دستجات آوندي مزوکارپ با واريانس توجيهي 8/21 درصد، بيشترين سهم را در تبيين اين عامل داشتند که اين عامل هدايتي نام گرفت. در عامل سوم صفات تعداد لايه اپيکارپ، حاشيه سطح ديواره سلولي آنتيکلينال و تعداد لايه آندوسپرم با واريانس توجيهي 68/15 درصد، بيشترين سهم را در تبيين اين عامل داشتند که اين عامل حفاظتي نام گرفت. در عامل چهارم صفات تعداد کانال ترشحي و تعداد لايه اندوکارپ با واريانس توجيهي 9/12 بيشترين سهم را در تبيين اين عامل داشتند که عامل ترشحي نام گرفت. در عامل پنجم صفت ضخامت اپيکارپ با ضريب 869/0 درصد بيشترين سهم را در تبيين اين عامل داشت که حفاظتي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اپيدرمي، آوندي، غلافهاي Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دروني، تصوير، لايه