دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اپيدرمي، آوندي، غلافهاي

دانلود پایان نامه ارشد

بيشترين تعداد لايه اندوکارپ، ضخامت کوتيکول پشتي، تعداد لايههاي اپيدرمي، شاخص و تراکم روزنهاي، تعداد دستجات آوندي بزرگ ، قطر دهانه آوند چوبي و کانال ترشحي را بهخود اختصاص داده بود. از مقايسه گروهبندي تودهها توسط تجزيه خوشهاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان اين نتيجه حاصل شد که خودگرده افشاني تأثير زيادي در تنوع صفات آناتومي داشته، به طوريکه گروهبندي تودهها در حالت آزاد گرده افشاني با خودگرده افشاني اختلاف داشته است و اين تأثير در توده ها متفاوت ميباشد.
طبق نتايج تجزيه خوشهاي در حالت آزاد گرده افشان تودهها بر اساس تنوع صفات بذري مورد بررسي و همچنين از نظر قرابت ژنتيکي و منشأ جغرافيايي گروهبندي شده اند. طبق نتايج گروهبندي در حالت خودگرده افشان گروه اول تنها شامل يک توده (تبريز) بود که داراي بيشترين سطح از نظر صفات عرض سلول اپيدرمي شکمي، تعداد دستجات آوندي بزرگ و عرض ستون اسکلرانشيمي ميباشد. در حاليکه توده تبريز در حالت آزاد گرده افشاني کمترين سطح از نظر صفات طول و عرض روزنه ، عرض ستون اسکلرانشيمي، متوسط قطر کلانشيم و طول غلافهاي آوندي را نشان ميدهد، در صورتيکه در حالت خودگرده افشاني اين توده به صورت جداگانه در گروه اول با بالاترين سطح صفات مورد بررسي قرار گرفته است که اين نتيجه ميتواند به دليل عکسالعمل متفاوت اين توده در حالت خودگرده افشاني باشد. ساير تودهها در هر دو حالت خودگرده افشاني و آزاد گرده افشاني در يک گروه قرار گرفته است.

(الف) (ب)
شکل3-2: نتايج گروهبندي تودههاي رازيانه بر اساس صفات آناتومي در حالت الف) آزاد گرده افشاني و ب) خود گرده افشاني
3-14 تجزيه به عاملها
تجزيه به عاملها يکي از روشهاي آماري چند متغيره جهت کاهش ابعاد متغيرها و يافتن عاملهاي پنهاني، که بين مجموعه فراواني از متغيرها که به ظاهر بيارتباط هستند، رابطه خاصي را تحت يک مدل فرضي برقرار ميکند، زيرا تحليل جداول عددي بزرگ با روش آمار کلاسيک که تاکنون مورد مطالعه قرار گرفته است، ساده نيست. اين روش مختص موضوعاتي با دادههاي انبوه است که ميتوان با آن به اين که صفات مختلف تا چه حدي اجزاي مشابهي از کيفيت و يا خصوصيات زراعي را تحت تأثير قرار ميدهند و گروههايي از صفات که بيشترين همبستگي درون گروهي را دارند پي برد. هدف اين روش همانند تجزيه به مؤلفههاي اصلي، توجيه تغييرات موجود در متغيرهاي اوليه با استفاده از تعداد کمتري متغير ميباشد، با اين تفاوت که تجزيه به عاملها بر خلاف تجزيه به مؤلفههاي اصلي بر پايه مدل استوار است [153].
3-14-1 تجزيه به عاملهاي صفات آناتومي مرتبط با ساقه
نتايج حاصل از تجزيه به عامل ها بر روي صفات آناتومي ساقه در جداول(3-28 و 3-29) به ترتيب براي دو گروه تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان نشان داده شده است. با انجام اين تجزيه بر روي صفات مختلف آناتومي در 23 توده به روش مؤلفههاي اصلي، عوامل پنهاني شناسايي شدند و جهت تفسير بهتر عاملها طبق روش وَريماکس دوران داده شده عمل شد. چهار عامل در توجيه مدل مؤثر بودند که در مجموع توانستند 77 درصد از تنوع را توجيه کنند(جدول3-28). در ابتدا از طريق صفاتي که بيشترين بار عاملها را داشتند عوامل پنهاني شناسايي و سپس اثر اين عاملها بر صفات مختلف بررسي شد. در گروه تودههاي آزاد گرده افشان عامل پنهان اول که 45/33 درصد از تغييرات را توجيه ميکرد با صفات ضخامت کوتيکول پشتي، طول سلول اپيدرمي شکمي، نسبت طول به عرض سلولهاي اپيدرمي شکمي، متوسط طول ستون اسکلرانشيمي، تعداد دستجات آوندي بزرگ، عرض ستون اسکلرانشيمي، متوسط قطر کلانشيم، متوسط طول غلافهاي آوندي، متوسط عرض غلافهاي آوندي، طول اسکلرانشيم حاشيهاي، قطر دهانه آوند چوبي، عرض روزنه، فاصله آوندهاي بدون ستون تا اپيدرم، فاصله غلافهاي آوندي کوچک تا اپيدرم پشتي، فاصله غلافهاي آوندي کوچک تا اپيدرم شکمي و نسبت طول به عرض سلول هاي روزنه رابطهاي قوي داشت. اين صفات داراي ضريب عاملي با علامت مثبت بودند به عبارت ديگر رابطه بين عامل اول و اين متغيرها در جهت مثبت بود که نام پيشنهادي براي اين عامل، عامل استحکامي نهاده شد. در عامل دوم صفات ضخامت ساقه، تعداد دستجات آوندي، متوسط طول غلافهاي آوندي، تعداد لايههاي سلولهاي کلرانشيمي، تعداد لايههاي اپيدرمي و تراکم روزنهاي با ضرايب بالاتر و در جهت مثبت به ترتيب برابر با 966/0، 943/0، 966/0، 954/ ، 466/0 و 866/0 درصد بر اين عامل اثر داشتند که اين عامل هدايتي نام گرفت. در عامل سوم صفات طول سلول اپيدرمي پشتي، عرض سلول اپيدرمي شکمي، طول روزنه، ضخامت کوتيکول شکمي، نسبت طول به عرض سلول هاي اپيدرمي پشتي و شاخص روزنهاي با واريانس توجيهي 3/12 بيشترين سهم را در تبيين اين عامل داشتند که عوامل پوششي نام گرفت. در عامل چهارم صفات عرض سلول اپيدرمي پشتي و عرض سلول اپيدرمي شکمي با واريانس توجيهي 12/7 درصد، بيشترين سهم را در تبيين اين عامل داشتند که عامل پوششي نام گرفت.
در گروه تودههاي خودگرده افشان (جدول3-29) چهار عامل در توجيه مدل مؤثر بودند که در مجموع توانستند 51/68 درصد از تنوع را توجيه کنند. عامل پنهان اول که 11/29 درصد از تغييرات را توجيه ميکرد با صفات عرض سلول اپيدرمي پشتي، ضخامت کوتيکول پشتي، طول سلول اپيدرمي شکمي، عرض سلول اپيدرمي شکمي، نسبت طول به عرض سلول هاي اپيدرمي شکمي، متوسط طول ستون اسکلرانشيمي، عرض ستون اسکلرانشيمي، متوسط قطر کلانشيم، تعداد کانال ترشحي، متوسط طول غلافهاي آوندي، متوسط عرض غلافهاي آوندي، طول اسکلرانشيم حاشيهاي، قطر دهانه آوند چوب، عرض روزنه، فاصله آوندهاي بدون ستون تا اپيدرم، فاصله غلافهاي آوندي کوچک تا اپيدرم پشتي، فاصله غلافهاي آوندي کوچک تا اپيدرم شکمي و نسبت طول به عرض سلولهاي روزنه رابطهاي قوي داشت. اين صفات داراي ضريب عاملي با علامت مثبت بودند به عبارت ديگر رابطه بين عامل اول و اين متغيرها در جهت مثبت بود که نام پيشنهادي براي اين عامل، عامل استحکامي نهاده شد. در عامل دوم صفات تعداد دستجات آوندي، تعداد دستجات آوندي بزرگ، تعداد لايههاي سلولهاي کلرانشيمي، تعداد لايههاي اپيدرمي و تراکم روزنهاي با ضرايب بالاتر و در جهت مثبت به ترتيب برابر با 868/0، 989/0، 962/0، 978/ 0و 988/0 درصد بر اين عامل اثر داشتند که اين عامل هدايتي نام گرفت. در عامل سوم صفات طول سلول اپيدرمي پشتي، عرض سلول اپيدرمي شکمي، طول روزنه، ضخامت کوتيکول شکمي، نسبت طول به عرض سلول هاي اپيدرمي پشتي و شاخص روزنهاي با واريانس توجيهي 6/12 بيشترين سهم را در تبيين اين عامل داشتند که عوامل پوششي نام گرفت. در عامل چهارم صفات ضخامت ساقه و قطر دهانه آوند چوب با واريانس توجيهي 3/8 درصد، بيشترين سهم را در تبيين اين عامل داشتند که عامل استحکامي نام گرفت.

جدول3-28: تجزيه عامل‌ها صفات آناتومي مرتبط با ساقه در تودههاي آزاد گرده افشان رازيانه
متغيرها
بار عاملي اول
بار عاملي دوم
بار عامل سوم
بار عاملچهارم
ضخامت ساقه
101/0
966/0
233/0-
031/0
تعداد دستجات آوندي
101/0
966/0
233/0-
031/0
طول سلول اپيدرمي پشتي
128/0
282/0
943/0
110/0
عرض سلول اپيدرمي پشتي
590/0
308/0-
160/0-
708/0
ضخامت کوتيکول پشتي
976/0
022/0
210/0
031/0-
طول سلول اپيدرمي شکمي
976/0
022/0
210/0
031/0-
عرض سلول اپيدرمي شکمي
128/0
282/0
943/0
943/0
طول روزنه
128/0
282/0
943/0
120/0
ضخامت کوتيکول شکمي
128/0
212/0
953/0
110/0
نسبت طول به عرض سلولهاي اپيدرمي پشتي
371/0-
282/0
577/0
647/0-
نسبت طول به عرض سلولهاي اپيدرمي شکمي
996/0
278/0
042/0-
053/0-
متوسط طول ستون اسکلرانشيمي
996/0
048/0-
042/0-
053/0-
تعداد دستجات آوندي بزرگ
101/0
048/-0
233/0-
031/0
عرض ستون اسکلرانشيمي
996/0
946/0
042/0-
053/0-
متوسط قطر کلانشيم
946/0
048/0-
032/0-
053/0-
تعداد کانال ترشحي
101/0
048/0-
133/0-
031/0
متوسط طول غلافهاي آوندي
996/0
966/0
022/0-
053/0-
متوسط عرض غلافهاي آوندي
995/0
048/0-
042/0-
053/0-
طول اسکلرانشيم حاشيهاي
996/0
048/0-
042/0-
053/0-
قطر دهانه آوند چوبي
915/0
048/0-
032/0-
043/0-
عرض روزنه
796/0
048/0-
042/0-
053/0-
فاصله آوندهاي بدون ستون تا اپيدرم
996/0
048/0-
032/0-
053/0-
فاصله غلافهاي آوندي کوچک تا اپيدرم پشتي
996/0
048/0-
042/0-
033/0-
فاصله غلافهاي آوندي کوچک تا اپيدرم شکمي
896/0
048/0-
042/0-
053/0-
تعداد لايههاي سلولهاي کلرانشيمي
101/0
966/0
233/0-
031/0
تعداد لايه هاي اپيدرمي
101/0
466/0
233/0-
031/0
شاخص روزنه اي
128/0
282/0
943/0
110/0
تراکم روزنه اي
101/0
966/0
233/0-
031/0
نسبت طول به عرض سلول هاي روزنه
796/0
048/0-
042/0-
053/0-
واريانس توجيه شده
45/33
14/24
30/12
12/7
واريانس توجيه شده تجمعي
45/33
59/57
89/69
77

جدول3-29: تجزيه عامل‌ها صفات آناتومي مرتبط با ساقه در تودههاي خودگرده افشان رازيانه
متغيرها
بار عاملي اول
بار عاملي دوم
بار عامل سوم
بار عامل چهارم
ضخامت ساقه
234/0-
310/0
074/0-
867/0
تعداد دستجات آوندي
2/0
868/0
026/0
093/0-
طول سلول اپيدرمي پشتي
027/0
011/0-
664/0
145/0-
عرض سلول اپيدرمي پشتي
615/0
224/0-
148/-0
094/0
ضخامت کوتيکول پشتي
959/0
072/0
67/0
06/0-
طول سلول اپيدرمي شکمي
929/0
072/0
268/0
06/0-
عرض سلول اپيدرمي شکمي
06/0
046/0
991/0
02/0-
طول روزنه
04/0
036/0
991/0
03/0-
ضخامت کوتيکول شکمي
06/0
049/0
991/0
03/0-
نسبت طول به عرض سلولهاي اپيدرمي پشتي
358/0-
033/0
489/0
677/0-
نسبت طول به عرض سلولهاي اپيدرمي شکمي
721/0
069/0
27/0
05/0
متوسط طول ستون اسکلرانشيمي
996/0
069/0
36/0
05/0
تعداد دستجات آوندي بزرگ
056/0
989/0
026/0
02/0
عرض ستون اسکلرانشيمي
845/0
076/0
17/0
18/0
متوسط قطر کلانشيم
813/0
061/0
17/0
06/0-
تعداد کانال ترشحي
087/0
054/0
033/0
02/0
متوسط طول غلاف هاي آوندي
765/0
065/0
076/0
07/0
متوسط عرض غلاف هاي آوندي
83/0
076/0
056/0
05/0
طول اسکلرانشيم حاشيهاي
996/0
086/0
034/0
06/0
قطر دهانه آوند چوب
934/0
047/0
069/0
05/0
عرض روزنه
751/0
066/0
04/0
04/0
فاصله آوندهاي بدون ستون تا اپيدرم
631/0
044/0
02/0
092/0
فاصله غلافهاي آوندي کوچک تا اپيدرم پشتي
761/0
056/0
07/0
12/0
فاصله غلافهاي آوندي کوچک تا اپيدرم شکمي
832/0
069/0
07/0
041/0
تعداد لايههاي سلول هاي کلرانشيمي
04/0
962/0
04/0
156/0
تعداد لايههاي اپيدرمي
005/0-
978/0
027/0
182/0
شاخص روزنهاي
تراکم روزنهاي
06/0
02/0
046/0
988/0
991/0
031/0
02/0-
082/0
نسبت طول به عرض سلولهاي روزنه
855/0
002/0-
078/0
139/0-
واريانس توجيه شده
11/29
5/18
6/12
3/8
واريانس توجيه شده تجمعي
11/29
61/47
21/60
51/68

3-14-2
تجزيه به عاملهاي صفات آناتومي مرتبط با دمبرگ
نتايج حاصل از تجزيه به عاملها بر روي صفات آناتومي دمبرگ در جداول(3-30) به ترتيب براي دو گروه تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان نشان داده شده است. در گروه تودههاي آزاد گرده افشان شش عامل در توجيه مدل مؤثر بودند که در مجموع توانستند 85 درصد از تنوع را توجيه کنند. به طوريکه عامل پنهان اول که 1/24 درصد از تغييرات را توجيه ميکرد با صفات عرض سلول اپيدرمي شکمي، تعداد دستجات آوندي بزرگ، متوسط قطر کلانشيم، تعداد کانال ترشحي، متوسط عرض غلافهاي آوندي، قطر دهانه آوند چوب، فاصله غلافهاي آوندي کوچک تا اپيدرم پشتي،

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تودههاي، لايه، 42/91 Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اپيدرمي، عاملي، آوندي