دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اين‌، ديدگاه‌، هاي‌

دانلود پایان نامه ارشد

گذارد.

نمودار 2-2- نحوه تاثير تکنولوژي بر مديران رسانه (دفلور و دتيس، 1383(

فناوري تلويزيون با آزمايش هاي الکترونيکي در اواخر دهه 1920 شروع شد و در دهه 1930 به صورت وسيله ارتباطي در حال رشد باقي ماند. پيشرفت تلويزيون در خلال جنگ جهاني دوم موقتاً متوقف شد اما با پايان دهه 1940 اين وضعيت با گسترش آن در کشور به عنوان يک رسانه تعديل و جبران شد. در دهه 1950 توسعه و گسترش تلويزيون ادامه يافت. طي تاريخ کوتاه خود، فناوري تلويزيون به صورت قابل ملاحظه اي در حال تغيير و پيشرفت بوده است. محتواي برنامه ها غني و پربار شده است. بينندگان تلويزيون افزايش يافته اند. در بدو کار گيرنده هاي خانگي، تصويري سياه و سفيد را که به زحمت به ابعاد يک کيف بغلي مي رسيد، نشان مي دادند. نسبت به معيارهاي امروزي کيفيت تصوير بسيار پايين بود اما مردم مجذوب ايده ارسال تصاوير به وسيله امواج به منازل بودند. حتي به به نظر مي رسيد تجارت رو به پيشرفت گذاشته، همه چيز در حال تحول است. طولي نکشيد که تازگي تلويزيون از بين رفت، بينندگان مشکل پسندتر شده و برنامه هاي خاصي را طلب مي کردند. آنها خواستار صفحات نمايشگر بزرگ و عاقبت کنترل کامل بر مطالبي شدند که مي ديدند. وقني فناوري جديد براي جامه عمل پوشيدن به اين خواست ها فراهم آمد ، مردم به سرعت آنها را قبول کردند. صفحات نمايشگر بزرگتر از انواع سابق شدند. فرستنده ها و گيرنده هاي جديد تصاوير را پايدارتر و رنگ ها را در تلويزيون دلپذيرتر ساختند. تلويزيون کابلي حق انتخاب زيادي را براي بينندگان فراهم آورد. نوارهاي ويدئويي، تلويزيون را به پرده کوچک سينما تبديل کردند.گيرنده هاي مجهز به کنترل از راه دور دستي شدند، و اين امکان براي بييندگان فراهم آمد که از ديدن آگهي هاي تجارتي در اثناي برنامه ها برخوردار شوند (دفلور و دتيس، 1383: 275) .

2-2- 2- 6- طبقه بندي برنامه هاي تلويزيون
در سازمان صدا و سيما، برنامه هاي تلويزيوني بر پايه ويژگي هاي فني و اقتصادي توليد آن ها و با در نظر داشتن بهاي تمام شده برنامه در چهار طبقه “الف” و “ب” و “ج” و “د” تعريف و طبقه بندي مي شوند. در هر طبقه، مجموعه اي از برنامه ها قرار مي گيرند که در اين شاخصه ها مشترک اند: 1) نيروي انساني 2) تجهيزات و وسايل 3) مواد مصرفي 4) بودجه 5) خدمات (لابراتور، دوبلاژ، دکور و …) 6) زمان برنامه.
* طبقه “الف”
برنامه هاي پويا نمايي و کليپ و داستاني بسيار سنگين ويدئو يا فيلم (35 و 16 ميليمتري) که به سبب ويژگي هاي محتوا و شکل و نياز بهره جويي وسيع از نيروي انساني کارآمد و خلاق، تجهيزات، امکانات و دکور و … در مکان هاي متعدد و با شيوه هاي پيشرفته توليد شوند. جزوات مربوط به طبقه بندي در مورد اين برنامه ها موارد سخت افزاري متعددي را بر شمرده اند که حداقل سه محل اجرا، سه دوربين يا کرين، 9 ميکروفن، 3 بوم و بوم هيدروليک، 7 امکان ميز نور، 72 ساعت استوديو براي توليد يک ساعت برنامه، 8 نفر مجري يا بازيگر، دکور متحرک، سه جلوه ويژه بصري و … را شامل مي شود.
* طبقه “ب”
برنامه هاي داستاني، عروسکي، نيمه پويا نمايي و پويانمائي هاي علمي – آموزشي سنگين و نيمه سنگين ويدئو يا فيلم (16 ميليمتري) که محتوا و شکل آنها ضرورت و ظرفيت استفاده از عوامل و امکانات در حد گسترده و فراوان را ندارد. در جزوات طبقه بندي براي اي برنامه ها نيز موارد مختلفي ذکر شده است: دو محل اجرا، اثاث و لوازم صحنه و دکور متحرک، حداقل سه دوربين، 5 تا 7 امکان ميز نور، حدود 30 ساعت استوديو براي توليد يک ساعت برنامه، حداقل 4 نفر مجري يا بازيگر، حداقل 5 ميکروفن و بوم و …..
* طبقه ” ج”
ساختارهاي بسيار زيادي در اين طبقه قرار مي گيرند. برنامه هاي مستند محض، مستند گزارشي، مسابقات تلويزيوني، گرافيک پويا نمايي، پويا نمايي رايانه اي ويدئو، و همچنين فيلم (16 ميليمتري) در اين طبقه قرار مي گيرند. برنامه هاي ترکيبي نيز با اين شرط در طبقه “ج” قرار مي گيرند که، برنامه هاي ترکيبي – نمايشي لااقل نيمي از آنها به شکل ميان پرده کار شده باشند و برنامه هاي ترکيبي بدون نمايش نيز به شرط داشتن حداقل 6 بخش تلويزيوني. مختصات برنامه هاي “ج” در جزوات طبقه بندي موارد از اين قبيل است: يک محل اجرا، دکور غير متحرک، اثاث و وسايل صحنه، دو يا سه دوربين، حدود 12 ساعت استوديو براي هر ساعت برنامه، حداقل 3 ميکروفن بوم، 2 تا 5 مجري يا بازيگر و ….
* طبقه “د”
برنامه هاي ترکيبي و گزارشي ساده و سبک ويدئويي که ساخت آن ها از نظر شکل و شيوه به حداقل تجهيزات ، نيروي انساني و امکانات نياز داشته باشند. اين برنامه ها را در جزوات طبقه بندي شامل اين ويژگي هاي مشترک دانسته اند: يک محل اجرا، استفاده نکردن از دکور متحرک و لوزم صحنه، 8 ساعت استوديو براي هر ساعت برنامه، حداکثر دو دوربين، 2 يا 3 ميکروفن، بين 1 تا 3 امکان ميز نور، 1 يا 2 مجري و … (تاجفر، 1388: 5-8) .

2-2- 2- 7- کيفيت برنامه هاي رسانه اي
کيفيت برنامه ها يکي از عوامل تاثير گذار بر اثر بخش مي باشد. مولفه کيفيت از مفاهيم متنوع و سيالي است که به فراخور فرهنگ حاکم بر جامعه گاهي بار ارزشي آن را حاکمان سياسي و سياستگزاران، گاه عوامل و ارتباط گران حرفه اي رسانه ها و گاه رضامندي مخاطبان بيان مي کنند. بايد به جاي تهيه برنامه هاي سرگرم کننده سطحي نگر و پوچ، با صرف کم ترين هزينه، عموم مردم را با برنامه هاي کيفي و برخوردار از ارزش هاي عالي توليدي و محتواي والا تغذيه کرد. عامل کيفيت در برنامه هاي با مضمون اطلاع رساني، با پيروي از رويه اي تحليلي، حفظ بي طرفي، مسئوليت پذيري در قبال گزارش ها و .. تحقق مي يابد. به طور مثال در درام رعايت کيفيت با استفاده از نگرش هنرمندانه و لبريز از نوآوري و ابتکار صورت مي گيرد. در برنامه هاي سرگرم کننده و تفريحي کيفيت در قالب به تصوير کشيدن بهترين اجراها و نمايش هاي محبوب و مردمي معنا پيدا مي کند. اهميت عامل کيفيت، همپاي تشديد رقابت ها در عرصه تلويزيون افزايش يافته است. اين عامل هم اکنون به يکي از بازوهاي مهم موسسه هاي پخش عمومي تبديل شده است. در ميان خود دست اندرکاران پخش تلويزيوني استدلال کيفيت به عنوان نوعي راهبرد براي تشخيص موسسات پخش عمومي و رقباي پخش تجاري در نظر گرفته مي شود (تاجفر، 1388: 5-8) .

2-2-2-8- ديدگاه هاي مربوط به مخاطبان و تاثير گذاري رسانه
ميزان‌ و كيفيت‌ تاثيرات‌ رسانه‌هاي‌ جمعي‌ بر مخاطبان‌، همواره‌ توجه‌ جامعه‌شناسان‌، ارتباط‌گران‌، سياستمداران‌ و … را به‌ خود معطوف‌ داشته‌ است‌. ابتدا تصور بر اين‌ بود كه‌ رسانه‌هاي‌ جمعي‌ قدرت‌ بسيار و سحرآميزي‌ در تاثيرگذاري‌ بر مخاطبانشان‌ دارند. شروع‌ تحقيقات‌ و مطالعات‌ تجربي‌ در دهه‌هاي‌ 40 و 50 قرن‌ بيستم، اين‌ ديدگاه‌ را از اعتبار ساقط‌ و اين‌ نگرش‌ را ترويج‌ كرد كه‌ تاثيرات‌ رسانه‌ها محدود، ناچيز، خنثي‌ و بعضاً خلاف‌ انتظار است‌. اما افزايش‌ پژوهش هاي‌ ارتباطي‌ با ابعاد وسيع تر و موضوعات‌ متنوع تر، ديدگاهي‌ را تقويت‌ كرد كه‌ بر مبناي‌ آن‌، رسانه‌هاي‌ جمعي‌ بسته‌ به‌ وضع‌ اجتماعي‌ ـ فرهنگي‌، سطوح‌ نيازها و خصوصيات‌ شخصيتي‌ مخاطبانشان‌ ذي ‌نفوذ و تاثيرگذار، و تاثير آنها ممكن‌ است‌ غيرمستقيم‌، نامحسوس‌، طولاني‌ مدت‌ و نيز تحت‌الشعاع‌ ساير عوامل‌ تقويت‌ كننده‌ يا تضعيف‌ كننده‌ اين‌ فرآيند باشد.
تاثيرپذيري‌ مخاطبان‌ از محتواي‌ پيام هاي‌ وسايل‌ ارتباط‌جمعي‌ سابقه‌اي‌ ديرينه‌ و همزاد پيدايش‌ آنها دارد. تاثير پذيري مي تواند گويه هاي متفاوتي همچون رضايت مندي مخاطبان ،افزايش نگرش مثبت،افزايش سطح آگاهي و …. را به همراه داشته باشد.با مطالعه‌ و بررسي‌ نتايج‌ تحقيقات‌ و نظريه‌هاي‌ ارائه‌ شده‌ در اين‌ قرن‌ اخير در خصوص‌ الگوهاي‌ تاثيرپذيري‌ مخاطبان‌ از محتواي‌ وسايل‌ ارتباط‌جمعي‌، مي‌توان‌ سه‌ ديدگاه‌ متفاوت‌ و متمايز را در اين‌ زمينه‌ از هم‌ بازشناخت‌. اين‌ ديدگاه‌ها هركدام‌ باتوجه‌ به‌ اوضاع‌ اجتماعي‌ زمان‌ و رويكرد مطالعات‌ و تحقيقات‌ در اين‌ زمينه‌ شكل‌ گرفته‌ است.
1- ديدگاه‌ قدرت‌ نامحدود رسانه‌ها و مخاطب‌ منفعل‌، نظريه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ اين‌ ديدگاه‌، جز نخستين‌ نظريه‌هاي‌ ارتباطي‌ است‌ كه‌ در اوايل‌ قرن‌ بيستم‌ بر مطالعات‌ ارتباطي‌ سايه‌ گسترانده‌ بود. براساس‌ اين‌ ديدگاه‌، هر پيامي‌ كه‌ از طريق‌ وسايل‌ ارتباط‌جمعي‌ انتشار يابد،اثر دلخواه‌ فرستنده‌ و تهيه‌كنندگان‌ پيام‌ را بر مخاطبان‌ به‌ همراه‌ خواهد داشت‌.از برجسته‌ترين‌ اين‌ دسته‌ نظريه‌ها، مي‌توان‌ به‌ نظ‌ريه‌هاي‌ (گلوله‌جادويي‌) و (نظ‌ريه‌ تزريقي‌) اشاره‌ كرد.
2- ديدگاه‌ قدرت‌ محدود رسانه‌ يا مخاطب فعال‌ در واكنش‌ به‌ نظريات‌ تند و اغراق‌آميز در ارتباط‌ با تاثيرپذيري‌ مخاطبان‌ از وسايل‌ ارتباط‌جمعي‌، تعدادي‌ از پژوهشگران‌ در پي‌ پژوهش هاي‌ خود اين‌ ديدگاه‌ را مطرح‌ كردند كه‌ اصولاً رسانه‌ها بر مخا‌طبان‌ تاثير چنداني‌ ندارد و تاثيرات‌ آنها بسيار محدود و ناچيز است‌. بيشترين‌ تاكيد نظريات‌ موجود در اين‌ ديدگاه‌ بر جنبه‌هاي‌ رواني‌ مخاطبان‌، تفاوت هاي‌ فردي‌، تفاوتهاي‌ فرهنگي‌ و اجتماعي‌ و مناسبات‌ اجتماعي‌ آنان‌ است‌. يافته‌هاي‌ نظريه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ اين‌ ديدگاه‌ عمدتاً از طريق‌ پژوهشهاي‌ تجربي‌ ـ آزمايشي‌ حاصل‌ شد و تغييرات‌ آني‌، كوتاه‌ مدت‌ و مستقيم‌ در عقيده‌ و رفتار مخاطباني‌ را كه‌ در معرض‌ پيام هاي‌ خاصي‌ قرار گرفته‌اند، اندازه‌گيري‌ و سنجش‌ مي‌كردند.
صاحب نظران‌ اين‌ ديدگاه‌ بر واكنش هاي‌ رواني‌ افراد از قبيل‌ احساس‌ انتخابي‌، ادراك‌ انتخابي‌ و حافظه‌ انتخابي‌ تاكيد فراواني‌ دارند ، بدين‌گونه‌ كه‌ اين‌ روش ها در خنثي‌سازي‌ پيام هايي‌ كه‌ فرد به‌ آنها علاقه‌ ندارد و يا با نگرش ها، طرز تلقي‌ها و گرايش هاي‌ شخصي‌ و نيز محيط‌ فرهنگي‌ و اجتماعي‌ فرد ارتباطي‌ نداشته‌ باشد، نقش‌ بسزايي‌ دارد. پس‌ با اين‌ وصف‌ تا زماني‌ كه‌ مخاطب‌ خودش‌ به‌ پيام‌ علاقه‌ نشان‌ ندهد و به‌ آن‌ توجه‌ نكند و نخواهد، پيام هاي‌ رسانه‌ها بر وي‌ بي‌تاثير خواهد بود و در اين‌ ديدگاه‌، مخاطب‌، فعال‌ و گزينشگر است‌ (کازنو، 1364) .
دكتر ساروخاني‌ در كتاب‌ جامعه‌شناسي‌ ارتباطات‌ جمعي‌، در خصوص‌ اين‌ ديدگاه‌ عنوان‌ مي‌كند: “برخي‌ را عقيده‌ بر اين‌ است‌ كه‌ وسايل‌ ارتباط‌جمعي‌ تاثير چنداني‌ بر مخاطبان‌ خود ندارند”. اين‌ عده‌ عقيده‌ دارند كه‌ دوران‌ سبع‌، رواج‌ عقايد تند و نسبت‌ تاثيرات‌ جادويي‌ و خارق‌العاده‌ به‌ وسايل‌ ارتباط‌جمعي‌ به‌ سر آمده‌ و رسانه‌ها عليرغم‌ تكنولوژي‌ برتري‌ كه‌ از آن‌ سود برمي‌گيرند با موانع‌ زيادي‌ در راه‌ اثرگذاري‌ بر مخاطبان‌ مواجه اند. فرآيند تعدد وسايل‌ ارتباط‌جمعي‌ جديد و امحاي‌ دوران‌ انحصار، پيدايش‌ انديشه‌هايي‌ چون‌ نظ‌ريه‌ انگ‌، نظ‌ريه‌ تكمله‌ و … موجب‌ بروز شك‌ يا ظهور شكاكاني‌ چند در باب‌ اثرات‌ حايز اهميت‌ وسايل‌ ارتباطي‌ گرديده‌ است‌.
3- ديدگاه‌ قدرت‌ مشروط‌ رسانه‌ها،انديشمندان‌ اين‌ ديدگاه‌ بر اين‌ باورند كه‌ رسانه‌هاي‌ جمعي‌ بسته‌ به‌ اوضاع‌ و احوال‌ مخاطبانشان‌ بر آنان‌ اثرگذار هستند، به‌ اين‌ صورت‌ كه‌ اگر پيام هاي‌ رسانه‌ها مطابق‌ و همسو با ذوق‌، خواسته‌ و سليقه‌ مخاطبان‌ و مانوس‌ با فرهنگ‌ و اوضاع‌ محيطي‌ و اجتماعي‌ آنان‌ باشد، اثر مطلوب‌ و مورد انتظار تهيه‌ كننده‌ و فرستنده‌ پيام‌ را خواهد گذاشت‌ وگرنه‌، اثر خلاف‌ انتظار و يا خنثي‌ درپي‌ دارد. اين‌ ديدگاه‌، نه‌ مانند ديدگاه‌ اول‌، قدرت‌ رسانه‌ها را بلامنازع‌ و نامحدود مي‌داند و نه‌ مانند ديدگاه‌ دوم‌ براي‌ رسانه‌ها توانايي‌ در اثرگذاري‌ بر مخاطبان‌ را ناچيز و نزديك‌ به‌ صفر مي‌شمارد، بلكه‌ به‌ جاي‌ اتخاذ هر نوع‌ تصميم‌ كلي‌ و افراطي‌ و تك ‌بعدي‌ به‌ متغيرهاي‌ مختلفي‌ كه‌ در تقويت‌ و تضعيف‌ اثرگذاري‌ رسانه‌ها بر مخاطبان‌ نقش‌ دارند، توجه‌ مي‌كند و به‌ بررسي‌ سهم‌ هريك‌ از اين‌ متغيرها بر فرآيند تاثيرگذاري‌ رسانه‌ها مي‌پردازد.
اين‌ ديدگاه‌، نگرشي‌ جامع‌الاطراف‌ و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سلسله مراتب، عملکرد سازمان، رفتار بازار Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع انتقال دانش