دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اوقات فراغت، آموزش مهارت، مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

باشند و از تمدن هاي جديد بوجود آمده اند. البته رسانه در اين تعريف به طور کامل معرفي نشده است زيرا وسايلي که مورد توجه تعداد کثيري باشد و در تمدن جديد بوجود آمده باشد محدود و منحصر به وسايل ارتباط جمعي نيست از اين رو بايستي به تعريفي دقيق تر پرداخت. رسانه به معني هر وسيله اي است که انتقال دهنده فرهنگ ها و افکار عده اي باشد و اکنون آن چه مصداق اين تعريف است وسايلي همانند: روزنامه ها، مجلات، راديو، تلويزيون، ماهواره، اينترنت، CDها، ويدئو و… مي باشند (کازنو، 1387) .
در يک تعريف ديگر مي توان گفت رسانه عبارت است از يک ابزار تکنولوژيکي براي انتشار پيام (پاستر،1377) .
رسانه کانالي براي ايجاد و برقراري ارتباط است. ليکن نکته اي که درکنار ابزار و تکنولوزي هاي نوين رسانه اي بسيارحائز اهميت است “پيام” و نحوه وچگونگي تنظيم آن براي انتقال به مخاطب ازمجرا وکانال هاي رسانه اي مي باشد. به عبارت ديگر بايد بگويم “پيام” و “رسانه ” دو موضوع به هم پيوسته هستند وتصميم گيري در مورد آنها کاملاً به يکديگر وابسته است. توليد پيام به صورتهاي گوناگون از قبيل پيامهاي نوشتاري، گفتاري و حتي ديداري و… تماماً درجهت اثرگذاري انجام مي گردد. انسانها درهمه جوامع وشرايط همواره درگيرتوليد و مبادل? اطلاعات و معنا و محتواي نمادين هستند.درتمام روش ها واشکال توليد پيام از زبان وحرکات بدن گرفته تا آخرين تحولات ودستاوردهاي انساني درفن آوري رايانه،توليد، ذخيره سازي وانتشاراطلاعات و… همگي ازجنبه هاي اصلي زندگي اجتماعي درجوامع بشري بوده و مي باشد. به عبارت ديگر ارتباط فرآيندي است سيستماتيک که داراي اجزاي مختلف مي باشد و پيام جزيي از آن فرآيند محسوب مي شود (فليپس و رسبري،1385) .
2-2-2-2-ديدگاه ها دربار? نقش رسانه
2-2-2-2-1- ديدگاه افراطي
برخي ها مانند مک لوهان و آلوين تافلر معتقدند که رسانه ها (وسايل ارتباط جمعي) داراي چنان قدرتي هستندکه مي توانند نسلي تازه براي اولين بار در تاريخ انسان پديد آورند که با نسل هاي پيشين متفاوت است وتأکيد دارند فضاي ارتباطي جديد آکنده ازدانستني هاي پيچيده ايي است که مي توان حتي به هنگام فراغت ازآن بهره مند شد.
لازارسفلد ومرتن درتشريح عقايد اين عده از متفکران مي نويسد:
بسياري تحت تاثير همه جانبي بودن ارتباطات جمعي و قدرت بالقوه آنان به سختي هراس دارند و برخي قدرت آن را با قدرت بمب اتم مقايسه کرده اند و عقيده دارند رسانه هاي جديد ابزاري بس نيرومند است که مي توان از آنان در راه خير يا شر با تأثير زياد بهره برد.
کازنو درباره همين طرز انديشه مي گويد:
“اين انديشه درنظر مردم عادي وتحصيلکرده رواج يافت که رسانه ها قدرت فوق تصور دارند و مي توانند افکار فلسفي و سياسي را منقلب نموده وشکل تازه اي بدان ببخشند و به اختيار تمامي رفتارها را هدايت نمايند و همچنين بر اساس همين اصل اين عقيده را رواج دهند که مبارزات انتخاباتي (آمريکا ) ازطريق تلويزيون موجب القاء انتخاب کنندگان را فراهم مي آورد زيرا هر حزبي که بيش از همه ازتلويزيون استفاده ميکند لزوماً از انتخابات پيروز بيرون خواهد آمد.کساني که بر اين عقايد تأکيد مي ورزند ازکاربرد وسائل ارتباط جمعي (بويژه راديو، تلويزيون ) توسط هيتلر ورئيس تبليغاتش گوبلز الهام گرفتند.”
2-2-2-2-2- ديدگاه تفريطي
برخي ديگر همانند نيل پستمن معتقدندکه وسائل ارتباط جمعي تاثير چنداني برمخاطبان ندارند و بنظر اين دسته دوران رواج عقايد تند واثرات جادوئي وخارق العاده اين وسائل پايان يافته است وعلي رغم بکارگيري تکنولوژي هاي برتر، اين رسانه ها با موانع بسياري در راه اثرگذاري بر مخاطبان مواجه هستند. مانند از ميان رفتن اعتماد مخاطبان ،ترويج خشونت ، از بين بردن مبناي خانواده و يا طرفداري يک گروه وحزب از رسانه که پس از تحقق اهداف ديگر دنبال مخاطب نيستند.

2-2-2-2-3- ديدگاه بينابيني يا معتدل
اين ديدگاه توسط افرادي چون دانيل لرنر،آلن راجرز مطرح شده ودر مقابل دو ديدگاه قبلي است و نظر بر اين باور دارند که بايد پذيرفت رسانه ها ابزارهايي اجتماعي، فرهنگي به معناي عالي آن هستند واثرات چشمگيري برجاي مي گذارند وحتماً آثار مثبت ومنفي هم دارند و بايستي ديد که حدود تاثير اين وسائل چيست و هدف از استفاده ازآن چه مي باشد؟ و درچه شرايطي اين اثرات محدود مي شوند و يا تقويت مي گردند (کازنو، 1387) .
2-2-2-2-3- کارکرد هاي رسانه
هر سازماني که در متن جامعه پديد مي آيد بايد داراي کارکرد هايي در خدمت جمع و جامعه باشد و چنان تنظيم گردد که بتواند همانند يک تن، به صورت هماهنگ، خدمات خود را به جامعه اي که منشاء و موجود آن است عرضه دارد، سازمان ارتباطي نيز از اين قاعده مستثني نيست. وسايل ارتباط جمعي به لحاظ ويژگي هاي منحصر به فردي که دارند، مي توانند کارآمدترين وسيله براي آموزش مهارت ها، دانش ها و ايده هاي نو در چارچوب برنامه هاي توسعه اي باشند.
“استوارت هال” جامعه را به صورت مدار بسته اي تعريف مي کند که رسانه هاي جمعي به عنوان شاهراه در فرآيند هويت بخشي در جامعه نقش پيدا مي کنند. وسايل ارتباط جمعي و رسانه ها به طور معمول با زمان فراغت انسان ها برخورد مي يابند و در اين تعامل نقش ها و کارکردهايي مختلف برجاي مي گذارند. رسانه ها هم حرکت و پويائي و سر زندگي را تقويت و توليد مي کنند هم رخوت و تنبلي و سستي را. از يک سو احساس هاي عاطفي، محبت و صداقت را برمي انگيزند و از سوي ديگر احساس زشتي، دشمني، بي اعتمادي، دروغ و خشونت را زنده مي کنند. اين کارکرد به طور طبيعي موجب پيدايش تضاد دروني- رفتاري در مقياس فردي و اجتماعي مي شود، در ادامه ابتدا يکي از جامع ترين تقسيمات انجام شده از کارکردهاي رسانه نام برده شده و سپس براي جلوگيري از طولاني شدن مباحث و نيز توجه به کانون اصلي مد نظر تحقيق به توضيح سه کارکرد رسانه ها اشاره مي کنيم.
– رسانه به عنوان يک دين (دين به معناي کيش و آيين )
– رسانه به عنوان مدرسه و دانشگاه
– رسانه به عنوان عامل پرورش افکار عمومي
– رسانه به عنوان انتقال و تشکيل فرهنگ
– رسانه به عنوان عامل اطلاع رساني و خبر
– رسانه به عنوان تفريح و تفنن و سرگرمي
– رسانه به عنوان درآمد و ثروت
– رسانه به عنوان مشروعيت افراد و سازمان ها و نظام
– رسانه به عنوان مشارکت و گفتگو
– رسانه به عنوان بازار خريد و فروش
– رسانه به عنوان وسيله اي براي اشاعه و ترويج دين
– رسانه به عنوان ميزبان
– رسانه به عنوان يک عادت يا اعتياد
– رسانه به عنوان هويت گرايي يا هويت شناسي
– رسانه به عنوان يک وسيله ايمني و امنيت براي فرد , گروه
– رسانه به عنوان عامل مقابله با اعمال ناهنجار
– رسانه به عنوان عامل تشکل و بسيج فرد، گروه يا ملت
– رسانه به عنوان تصديق کننده ارزش ها و باورها
– رسانه به عنوان ابزاري براي جهاني بودن يا جهاني کردن يا جهاني شدن
– رسانه به عنوان يک دوست ، رفيق يا همنشين و حتي عضوي از خانواده (غفاري، 1385 :9) .
به طور خلاصه سه وظيفه اصلي وعمده رسانه ها عبارت است از : 1) اطلاع رساني و خبردهي 2) آموزش
3) سرگرمي و تفريح.
2-2-2-3-1-کارکرد خبري رسانه
وسايل ارتباط جمعي پخش خبر و اطلاعات را بر عهده دارد. رسانه هاي جديد براي دريافت يا انتقال محتواي اطلاعات به عنوان وسيله پخش و انتشار اطلاعات استفاده مي شوند (ام سي کوايل ،2010) .
رسالت آن ها در انتقال سريع و بي طرفانه اخبار و وقايع دنياي ماست. از اين رو اين وسايل کوچک شدن کره زمين و همسايگي ساکنان آن را موجب شده اند. عده اي نيز اين نقش را بر عهده مهم ترين نقش و کارکرد وسايل ارتباط جمعي دانسته که از طريق پي جويي و گردآوري اطلاعات، حوادث و رويدادهاي ملي و فراملي را به عموم مردم انتقال مي دهند. در هر خبري پنچ ويژگي بايستي لحاظ شود: تازگي، اهميت، جذابيت، جامعيت، کوتاهي و فشردگي. از ميان وسايل ارتباط جمعي راديو و تلويزيون مهم ترين وسيله پخش اخبار در عصر ما بوده و به چهار طريق مي تواند به نمايشي کردن و ارزش دادن به وقايع بپردازد :
– فاصله ميان نمايش و تماشاگر را از بين ببرد.
– مرز ميان زندگي خصوصي و اجتماعي را حذف کند.
– هر حادثه اي را ولو در ابعاد وسيع در روي صحنه خود کوچک و محدود سازد.
– به حوادث چهره اي حزن انگيز و يا لذت بخش بدهد.
در کنار نقش اطلاع رساني برخي به نقش آگاه سازي نيز اشاره کرده اند که عبارت است از تحليل و تشريح درست اخبار و نه فقط انتقال آن (غفاري، 1385: 10) .
مطابق با يافته هاي تحقيقات و پژوهش هاي مک کوئيل36 و همکارانش (بيابانگرد، 1380) دلايل تماشا و توجه به برنامه هاي تلويزيوني در سه مقوله قايل دسته بندي است:
اطلاعات: کسب اطلاعات در باره جهان و جامعه، کسب راهنمايي در امور عملي، ارضاء حس علاقه و کنجکاوي و ميل به يادگيري.
هويت شخصي: تقويت کردن ارزش هاي شخصي، يافتن الگوهاي رفتاري، همانند سازي با ارزش هاي مورد اعتناي ديگران و کسب بصيرت درباره خويشتن.
وحدت و تعامل اجتماعي: کسب بصيرت درباره وضع ديگران، کسب احساس تعلق به جمع، يافتن مبنايي براي گفت و شنود و کمک به اجراي نقش هاي اجتماعي.
2-2-2-3-2- کارکرد آموزشي رسانه
رسانه هاي جمعي و خصوصاً راديو و تلويزيون مي توان از طريق هاي ويژگي هاي زير نقش مهم و اساسي در امر آموزش داشته باشند:
1- دنياي خارج را به داخل کلاس آورده و موجبات برانگيختگي علاقه براي يادگيري شوند و نيز قدرت تصور يادگيرندگان را نيز افزايش دهند.
2- برخلاف مدرسه که تنها قشر خاصي از انسان ها را، آن هم به تعداد اندک و در زمان و ساعتي محدود زير پوشش مي گيرد، مي تواند همه انسان ها را در تمامي ساعت هاي شبانه روز در اختيار خويش داشته باشند.
3- بر خلاف مدرسه که صرفاً سال هاي محدودي از حيات فرد را در بر مي گيرد مي تواند تمامي افراد را تحت پوشش آموزشي خود قرار دهند.
4- سهولت مکاني و هزينه اي نيز مي تواند از جمله مزاياي رسانه هاي در امر آموزش باشند چرا که ديگر لازم نيست مسافتي براي شرکت در کلاس درس پيموده و نيز برخي هزينه ها پرداخت شود(غفاري، 1385: 9).
نتايج حاصل از 50 سال تحقيق نشان مي دهد آن نوع برنامه هاي تلويزيوني که ساخت ساده تري دارند و از اهداف آموزشي استفاده کرده اند بر يادگيري اثرات مثبت تري دارند (دوور ،1999 ) .
2-2-2-3-3- کارکرد تفريحي و سرگرمي رسانه
همان طور که قبلاً ذکر شد وسايل ارتباط جمعي به طور معمول با زمان فراغت انسان ها برخوردار مي کنند، از طرفي توجه فراوان به تأمين اوقات فراغت بيشتر و استفاده از اين اوقات سبب شده که انسان تدريجاً به سوي يک نوع تمدن فراغت گام بردارد و با کاهش ساعت هاي کار و ايجاد وسايل سرگرمي از زندگي خود بيشتر لذت ببرد چه اينکه امروزه وسايل ارتباط جمعي به عنوان مهم ترين ابزار تفريحي و سرگرمي افراد به شمار مي آيد که از طريق پخش برنامه هاي سرگرم کننده بر الگوي رفتاري اوقات فراغت انسان تأثير مي گذارد. به نظر مي رسد اوقات فراغت مي تواند هم جنبه اخلاقي و هم جنبه فرهنگي داشته باشد و چنانچه اين وسايل بدرستي به کار آيند مانند مدرسه اي بزرگ بر زندگي انشان ها پرتو افکند (غفاري، 1385: 11) .
پژوهشگران زيادي در زمينه رهايي از فشارهاي رواني و مسئله آرامش بخشي تماشاي تلويزيون پرداخته اند. عده اي به اين نتيجه رسيدند که (لوينسون37، 1974؛ کوبي38 و ميهالي39، 1990؛ وين40، 1990(افرادي که زياد تلويزيون تماشا مي کنند به همان نسبت از احساسات دروني ناخوشايند بيشتري مانند کسالت، غمگيني، تنهايي و خصومت رنج مي برند. يعني افسردگي را معلول تماشاي زياد تلويزيون و نداشتن تعامل هاي اجتماعي واقعي دانسته اند و گفته اند تماشاي زياد برنامه هاي تلويزيون مانند الکل و مواد مخدر عمل مي کند .منجر به افسردگي فزاينده و در نهايت اعتياد بيشتر به آن مي شود ( بيابانگرد، 1380) .
اما بسياري از پژوهشگران با اين نظر موافق نيستند. بنا به اعتقاد بکهام41 و آدامز42، يکي از سودمند ترين راه هاي مقابله رفتاري با فشاري رواني در افراد افسرده، افزايش تجربه هاي لذت بخش است. در

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع انتقال اطلاعات، اعتماد متقابل، فرهنگ و تمدن Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سلسله مراتب، عملکرد سازمان، رفتار بازار