دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اوقات فراغت، گروه های اجتماعی، ادارات دولتی، عوامل محیطی

دانلود پایان نامه ارشد

ذیلند:
در بخش جلگه ساحلی بین بیست تا پانصد متر، توسکا قشلاقی، سفید پلت، لرک، شمشاد لیلکی، سیاه تلو، انجیر، انار و. . .
در ارتفاعات تا هفتصد متر گونه های ذیل به گونه های بالا اضافه یا جایگزین آنها می شوند مانند ممرز انجیلی، بلند مازو، آزاد و. . .
در ارتفاع هفتصد تا دوهزارمتر راش، افرا، توسکا ییلاقی و خاس.
در ارتفاع بین ۲٠٠٠ تا ۲۵٠٠ متر از گونه های درختی کاسته شده و گونه هایی مانند ممرز، اوری پیرو، ماعی مرزو تیس یافت می شود.
از ارتفاع 2500 متر به بالا انواع درختی ناپدید شده و گیاهان بالشتکی جایگزین می شوند. در نواحی که خاک عمیقتر است، گونه های مرتعی و چمنی جانشین گیاهان بالشتکی می شوند. (همان، ص ۲۷۲)

2-1-نقشه نواحی رویشی ایران

۲-۸-تعریف مفهوم جغرافیای توریستی
جغرافیای توریستی روابط انسان را با محیط به هنگام وقت فراغت مطالعه می کند، فعالیت های توریستی و مسافرت های داخلی و خارجی بخشی از فعالیت های انسانی را تشکیل می دهد و با اقتصاد ملی کشورها پیوند می خورد، از طرفی محل استفاده از اوقات فراغت و تعطیلات شکل سالم سازی جسم و روح به خود می‎گیرد و در این رابطه از جغرافیای پزشکی تاثیر می پذیرد. جغرافیای توریستی به عنوان بخشی از جغرافیای اوقات فراغت است که محل گذران انسان در ابعاد جغرافیایی وسیعتری قرار می گیرد و به زمان بیشتری نیازمند است. با توجه به آنچه گفته شد، انسان و گروه های اجتماعی به وجود آورنده اصلی تغییرات مکانی و شکل دهندگان پیکره هایی هستند که بر پهنه زمین به وجود می آیند. تداوم مراحل تغییرات مکانی نیز به دست انسان صورت می گیرد. جغرافیای انسانی علم بررسی اشکال مختلف سازمان های مکان یافته و مراحل مکانی است که در نتیجه ایفای نقش انسان و گروه های اجتماعی شکل گرفته اند. (رضوانی، ۱۳۸٦، ص ۱۱) . جغرافیای توریستی نیز به عنوان شاخه ای از علم جغرافیا، فعالیت های توریستی را به طور مجرد بلکه در قالب مکان و در ارتباط با دیگر عوامل محیطی اعم از طبیعی و انسانی بررسی می کند. حیات اقتصاد توریستی یک پدیده مکانی است که با دیگر پدیده های موجود در مکان در رابطه بوده و متقابلا از آنها متاثر می شود. در هر مطالعه جغرافیای توریستی باید مکان فعالیت‎های توریستی و ویژگی های آن مورد مطالعه قرار گیرد، همچنین رابطه این فعالیت‎ها با دیگر پدیده ها مشخصص گردد، از اینرو مطالعات جغرافیای توریستی، آگاهی از دو قطب جغرافیا یعنی انسان و محیط که مناظر و چشم انداز های توریستی-جغرافیایی را تشکیل می دهند از ضروریات است. بنابراین جغرافیای توریستی به عنوان شاخه ای از جغرافیای کاربردی دارای جایگاه ویژه و مستحکمی است. (رضوانی، ۱۳۸٦، ص ۷). جغرافیای توریستی عبارت است از، مجموعه تاثیرات و روابط متقابلی که در نتیجه حضور موقت و گذران اوقات فراغت فردی و گروهی افراد غیر محلی از یک طرف و محیط پیرامون از طرف دیگربه وجود می آید. این تعریف نه تنها جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جریان جهانگردی را نفی نمی کند، بلکه سعی می کند اساس پیدایش آن را با توجه به عوامل جغرافیایی اعم از عوامل طبیعی یا انسانی توجیه نموده و علل ظهور آن را بیان نماید تا از این طریق یعنی با شناخت آگاهانه ای به تجزیه و تحلیل یک جریان جهانگردی پرداخته و اثرات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی را نه تنها در مقطع زمانی بلکه با استفاده از این دیدگاه چشم انداز آتی آن را نیز مجسم سازد. جغرافیای توریستی از شاخه های جغرافیای اوقات و یا جغرافیای تفریحات است، زمانی از جهانگردی سخن به میان می آید که امر تفریحات، موجب نقل مکان گروه های انسانی به خارج از محل اقامت دائمی آنها و یا حول و حوش بلافصل آن می شود، گذران اوقات اوقات فراغت در درون محل موجب پیدایش و توسعه گروهی از موسسات مانند رستوران ها، سالن های نمایش و یا گردآمدن اعضای خانواده در برابر گیرنده های تلویزیون می شود تا آنجا که گاه می تواند بحرانی برای نمایش سنتی مانند سینما فراهم آورد. در خارج از محل اقامت، گذران اوقات فراغت نه تنها موجب پیدایش فعالیت های جهانگردی می شود بلکه ییلاق نشینی و سازمان دادن و تجهیز نقاط خوش آب و هوا و مرکز آب های معدنی را نیز در بر می گیرد. (رضوانی، ۱۳۸٦، ص ۱۲) .
از پیش‎قدمان مطالعات جغرافیای توریستی در آمریکا می توان از مک موری، استفن جونز و رابرت برون، نام برد که با مطالعات ناحیه ای خود، روند جدیدی در بررسی های جغرافیایی آمریکا گشودند. جغرافیای توریستی از نقطه نظر بازیابی و تجدید قوای روحی و جسمی مورد توجه روانشناسان آلمان هیتلری نیز قرار گرفت و بدین ترتیب بود که استراحت را برای تجدید قوا و تمدد اعصاب جوانان و نظامیان به صورت یک شعار سیاسی مطرح ساختند. (رضوانی، ۱۳۸٦، ص ۱۳)

۲-۹-گیاهان زینتی
گیاهان زینتی یک بخش مهم از باغبانی را در بر می گیرند. گیاهان زینتی گل ها و برگساره بریدنی گیاهان گلدانی گلساره ای و برگساره ای گیاهان فصلی درختچه های گلدانی و درختان را در بر می گیرند. مصرف چنین گیاهانی در سطح دنیا از سال ۱۹۹۹ نزدیک ۲۵میلیون دلار امریکا در هرسال بوده است در مقایسه با میوه‎ها و سبزی ها گیاهان زینتی دارای ارزش چند مرتبه بالاتری نسبت به صنایع ثانویه مانند فرایند کردن در برابر خرده فروشی اجاره کننده گیاه و در بر دارنده شمار بیشتر گیاه و زیر شاخه های زیادی هستند. استفنسون (۱۹۸۹) ضریب افزایشی انها را به ترتیب ۴۸. ٠و۳٦. ٠و۷۹. ۷ پیشنهاد کرده است به این دلیل که جابجایی پس از برداشت بسیاری از صنایع ثانوی که به گیاهان زینتی تازه وابسته اند یک موضوع حساس می باشد. تجارت جهانی گیاهان زینتی در تسلط اروپای غربی است که مهمترین این کشورها هلند می باشد. رز و فیکوس به ترتیب بخشی از بالاترین ۱٠ گل بریدنی و گلدانی در خطوط تجارت در سیستم مزایده هلند هستند (ران ویلس. باری مک گلاسون. داگ گراهام و داریل جویس، ۱۳۷۴، ۸).

۲-۱٠-ساختمان گل
گلها از نظر شکل و اندازه و رنگ بسیار متنوعند و از نظر تعداد و آرایش نیز تنوع زیادی دارند. و بعضی گلها مانند عدسک آبی به زحمت دیده می‌شوند و بعضی دیگر بسیار بزرگتر. گل معمولا ۴بخش دارد که عموما روی دوایر متحدالمرکز قرار دارند این چهار بخش عبارتند از: کاسه گل (کاسبرگها) ، جام گل (گلبرگها) ، نافه گل (پرچمها) و برچه (مادگی) . این چهار بخش گل معمولا به نهنج گل که در انتهای دمگل قرار دارند متصلند.
کاسه گل: کاسبرگها
کاسه گل معمولا سبز رنگ است و در غنچه‌ها بخشهای گل را می‌پوشاند. کاسه گل معمولا از تعدادی کاسبرگ جدا از هم و یا چسبیده بهم تشکیل شده است
جام گل: گلبرگها 
جام گل معمولا قسمت رنگی گل است جام گل از قطعاتی فاقد کلروفیل به رنگهای گوناگون، به نام گلبرگ تشکیل شده است. گلبرگها ممکن است جدا از هم و یا چسبیده به هم باشند.  
نافه گل: پرچم ها
مجموعه‌ای از چند پرچم که غالبا جدا از هم هستند تشکیل شده است. هر پرچم دارای یک میله است که در انتهای آزاد آن بساک قرار دارد، بساک محل تولیددانه گرده است. ساختمان بساک معمولا دارای دو قسمت استوانه‌ای است که بوسیله بافتی پارانشیمی در تمام طول به هم چسبیده‌اند. هر قسمت دو حفره به نام کیسه گرده دارد. دانه‌های گرده درون کیسه گرده تولید می‌شوند. در بساک رسیده شکافی در دیواره هر قسمت استوانه‌ای بساک ظاهر می‌شود و باعث پراکنده شدن دانه های گرده می‌شود.
مادگی گل: پرچه
هربرچهاز سه قسمت تشکیل شده که شامل کلاله، خامه و تخمدان می‌باشد. تخمدان بخش زیرین برچه و درشت‌تر از دو قسمت دیگر است. درون تخمدان یک یا چند تخمک وجود دارد خامه دراز است و در انتها به کلاله ختم می‌شود. برچه را برگی تغییر شکل یافته می‌دانند و این به دو علت است:
برچه در مراحل اولیه رشد به برگ شباهت دارد.
خامه
خامه میله درازی است که به کلاله ختم می‌شود. خامه در بعضی گلها دراز و در عده‌ای کوتاه است. هر رشته کاکلی ذرت که روی بلال دیده می‌شود یک خامه است. خامه از سلولهای پارانشیمی ساخته شده که رابط تخمدان با بخش حجیم مادگی است.

کلاله
بخش پهن انتهای خامه است که لوله‌های ترشحی آن ماده مغذی چسبناک را می‌سازند که برای رویش دانه گرده لازم است. کلاله در بیشتر گلها پس از گرده افشانی پژمرده می‌شود، سطح کلاله در اکثر گیاهان دارای یاخته‌های کرک مانند و کوتاهی است که در جذب و نگهداری گرده موثرند.

تخمدان
درنهاندادگان محفظه بسته‌ای است که از برچه‌های بسته یا از پیوستگی لبه‌های برچه‌های باز تشکیل می‌شود. برچه‌ها تخمک ساز هستند و منشا برگی دارند میوه تخمدان رشد یافته است.

۲-۱۱-گلخانه
– برای بدست اوردن محصول در تمامی طول سال از گلخانه ها استفاده می شود. گلخانه ها بایستی به نحوی ساخته شود که حداکثر نور خورشید را کسب کنن و نیز تنظیم عواملی چون درجه حرارت درجه رطوبت و تهویه در انها به اسانی امکان پذیر شود.
محل گلخانه: گلخانه باید در نزدیکی بازار باشد چه حمل بعضی از محصولات گلخانه ای (گلهای گلدانی) به نقاط دوردست مقرون به صرفه نیست همچنین در محلی احداث شود که شرایط طبیعی برای کاشت محصولی که درنظر است در انها پرورش یابد به بهترین وجه فراهم باشد. در ایران به دلیل اسمان روشن و افتاب زیاد کمبود نور مطرح نیست برعکس مساله گرمی هوا و شدت نور در فصل تابستان است که کشت و کار در گلخانه ها را بدون کاهش درجه حرارت غیر ممکن می سازد. در محل گلخانه ها باید برق و اب فراهم باشد و به علاوه در فصل زمستان به اسانی سوخت گلخانه تامین شود. موضوع کارگرانی که در گلخانه کار می‎کنند خود می تواند مشکل ببار اورد چه در نقاط دوردست فراهم کردن کارگر به اسانی امکان پذیر نیست. زمانی که محل گلخانه مشخص شد بایستی به عوامل دیگر اندیشید موضوع اب خاک باد و نور افتاب هریک بایستی به دقت بررسی شود. کمیت و کیفیت اب بسیار مطرح است. (خلیقی احمد، ۱۳۸۴، ۵۴)

۲-۱۲-اهمیت اقتصادی گلکاری
دکتر احمد خلیقی در کتاب گلکاری پرورش گیاهان زینتی ایران در مورد اهمیت اقتصادی گلکاری می‎گوید: سرمایه گذاری مهم به منظور تولید گل که از نظر اقتصادی قابل اهمیت است از ۵٠ سال پیش در ایران اغاز شده است قبل از ان تاریخ نیز در بسیاری از منازل وباغها گل و درختچه زینتی و چمن کشت و کار می شد لیکن این کار از نظر اقتصادی به وسعت و اهمیت امروز نبود بخش عمده سرمایه گذاری گلکاری در بخش خصوصی است لیکن دولت در یک سرمایه گذاری وسیع تر که از نظر اقتصادی بصورت غیر مستقیم به کشت و کار گل چمن درختچه زینتی گیاهان پوششی و. . . مربوط است شرکت دارد که سرمایه گذاری در پارک سازی ها محوطه سازی در شهرها در اطراف بیمارستان ها و ساختمان های ادارات دولتی در کنار خیابان ها و میادین در باغ های گیاه شناسی و. . . از ان جمله است. با این همه وسیع ترین و مهمترین سرمایه گذاری در گاکاری و کشت و کار گیاهان زینتی توسط مردم بصورت پراکنده در سرتاسر ایران تاکنون انجام گرفته است.
سطح زیربنای گلخانه ها در مجموع به ده ها هزار مترمربع و سطح زیر کشت گیاهان زینتی و گیاهان پوششی نظیر چمن در ایران به ده ها هزار هکتار بالغ است. مراکز مهم تولید گل و گیاه زینتی در کنار شهرهای بزرگ مثلا جنوب و جنوب شرق تهران و در شمال در سواحل دریای خزر که اب و هوای مناسب تری نسبت به نواحی مرکزی ایران برای این منظور دارد واقع است ودر برخی از شهرهای مرکزی خصوصا در محلات و قمصر نیز گلکاری حایز اهمیت است چنان که گل در قمصر بمنظور تولید گلاب کشت و کار می شود. تعداد افرادی که مستقیما به گلکاری و کشت و کار گیاهان زینتی و چمن اشتغال دارند به علاوه انهایی که در موسسات وابسته در تهیه و فروش کود سم بذر و ابزار کار فعالیت دارند به ده ها هزار نفر بالغ می شوند و نیز تعداد کثیری از مردم در باغ ها و پارکها و منازل به امور مربوط به گل می پردازند. بسیاری از موسسات فقط به کار پرورش گل جهت تهیه گل بریده زود رس پرداخته اند و برای این منظور در گلخانه ها رز میخک داوودی و. . کشت و کار می کنند در موسسات دیگر پرورش گیاهان

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع گردشگری فرهنگی، ظرفیت تحمل، میراث فرهنگی، شیوه زندگی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع استان گیلان، جهان خارج، اصالت واقع، واقع گرایی