دانلود پایان نامه ارشد با موضوع انعطاف پذیری، آزمون تورنس، دانشگاه تهران، فرزند پروری والدین

دانلود پایان نامه ارشد

” و يا ” پاسخ268 ” در نظر گرفته شده است .
– اطلاعات دموگرافيك ( شامل طبقه اقتصادي – اجتماعي خانواده ها ، تحصيلات و شغل والدين ، جنسيت و… ) بعنوان ” عوامل کنترل و متغييرهاي تعدیل کننده در نظر گرفته شده است .
– عامل تعصبات گزينش ، عامل آزمون و… از جمله متغييرهاي ناخواسته در نظر گرفته شده است .

ابزارهاي اندازه گيري269 تحقيق ( مشخصات پرسشنامه ها )
معمولترين و متداولترين وسيله جمع آوري اطلاعات در حيطه علوم انساني ، همانا پرسشنامه مي باشد.از اين رو پرسشنامه در پژوهشهاي علوم انساني حائز اهميت زيادي است … از جمله موارد استفاده پرسشنامه ، سنجش نگرشها ، طرز تلقي ها ، عقايد و علائق افراد با استفاده از روشها و رويدادهاي معين كه به عنوان ” نگرش سنجي270 ” نيز شناخته مي شود است . در اين حالت پرسشنامه ، به عنوان ” وسيله اندازه گيري ” عمل كرده ، كيفيت و خصوصيات كيفي را به صورت كميت و مقادير كمي درمي آورد… علمي ترين و بهترين استفاده از آن به عنوان وسيله اندازه گيري همين مورد است ( سيدعباس زاده، 1380 ، ص 267و266). انجام تحقيق علمي علاوه بر جمع آوري مباني نظري موضوع ، مستلزم داشتن اطلاعات دقيق تر كه از اصولا از طريق اجراي آزمونهاي معتبر مانند پرسشنامه و…بدست آمده و فرضيات پژوهشي را مورد آزمايش قرار مي دهد مي باشد. در تحقيق حاضر سه آزمون مداد كاغذي شامل آزمون تفكر خلاقيت تورنس ، آزمون سنجش نگرشهاي فرزند پروري والدين ، آزمون ارزيابي خلاقيت دانش آموزان توسط معلمان كه ذيلا شرح داده مي شود مورد استفاده قرار گرفته است .
الف : آزمون زمینه یابی مداد كاغذي چند جوابي سنجش خلاقيت271 (MPPT) تورنس
اين پرسشنامه ( ضميمه شماره 1) در ادبيات روانشناسي به آزمون خلاقيت تورنس مشهور و بر پایه تعریف وی از خلاقیت ساخته شده است . اصل آزمون سنجش خلاقيت تورنس ، بسيار مفصل و طولاني مي باشد . كه اجراي آن نيازمند صرف ساعتها وقت است . آزموني كه تحت عنوان سنجش خلاقيت تورنس در ايران شناخته مي شود در واقع شكل كوتاه شده و استاندارد شده آن مي باشد كه توسط دكتر عابدي استاد دانشگاه تهران در سال 1372 ساخته و معرفي گرديده و در ادبيات روانشناسي كشورمان با علامت اختصاري CT شناخته مي شود . دكتر عابدي از جمله پژوهشگران سابقه دار وعلاقمند حوزه خلاقيت و نوآوري در کشورمان شناخته مي شود . ايشان ابتدا درسالهاي 63-1362 و با تشويق و كمك دانشجويان رشته هاي روانشناسي دانشگاههاي تهران، نسبت به ساخت يك آزمون چند جوابي75 سوالي براساس تئوري و تعريف تورنس جهت سنجش خلاقيت نموده و ابتدا روي 650 نفر دانش آموز پايه سوم راهنمائي تهران اجرا گرديد . بعدا طي فعاليتهاي علمي در دانشگاه كاليفرنيا و با كمك دانشجويان ، نسبت به تجديدنظر و بازسازي آن اقدام و نهايتا در سال 1994 با همكاري گروهي از اساتيد دانشگاه مذكور( اونيل ، عابدي و اسپيل برگر) فرم 60 سوالي تهيه ، هنجاريابي ( بر روي 16250نفر دانش آموز )، استاندارد و ارائه كرد . فرم كنوني آزمون توسط اساتيد دانشگاه دوستو اسپانيا272 ( 1992) مورد استفاده قرار گرفته است ( كفايت ، 1373، ص 114). تاکنون بیش از 2000 مقاله علمی که در آنها آزمون تورنس به عنوان ملاک سنجش خلاقیت استفاده شده ، چاپ گردیده است ( دائمی ومقیمی ، 1383، ص 2). در بین ابزارهای سنجش خلاقیت ، آزمون تفکر خلاق تورنس در پژوهشها و اندازه گیریهای تربیتی اين آزمون در واقع چهار عامل تشكيل دهنده خلاقيت يعني سيالي ، ابتكار، انعطاف و بسط را مورد سنجش قرار مي دهد كه به ترتيب شامل 16 ، 22، 11 و 11 گزينه است . يعني سوالهاي 1تا 22 عامل سيالي ، 23 تا 33 عامل بسط ، 34 تا 49 عامل ابتكار و 50 تا 60 عامل انعطاف پذيري را مي سنجند. البته هريك از اين دسته سوالات در واقع يك خرده آزمون را تشكيل مي دهند . هرگزينه سه پاسخ متفاوت الف ، ب و ج (کیفی) با ارزش تبديل به كميت عددی 0 ، 1 و 2 را دارند . فرض است در هرمورد سوال انتخاب كننده گزينه الف كمترين و انتخاب كننده ج بيشترين ميزان خلاقيت را دارد . مجموع نمرات كسب شده در هر خرده آزمون ، نمايانگر نمره آزمودني در آن بخش است و مجموع نمرات آزمودني در چهار خرده آزمون ، نمره كلي خلاقيت فرد را نشان مي دهد. نمرات حاصل از سنجش هرچهار عامل به تنهائي و مجموع نمرات در كل ، قابل تحليل و تفسير هستند دامنه نمره کل خلاقیت هر آزمودنی بین 0 تا 120 خواهد بود . بنابراين براساس نرم آزمون تورنس ، امتيازبندي ميزان خلاقيت به شرح ذيل خواهد بود :
– خلاقيت بسيار زياد : امتياز 120 الي 100
– خلاقيت زياد : امتياز100 الي 85
– خلاقیت متوسط : 85امتیاز الی 75
– خلاقيت كم : امتیاز 75 الی 50
– خلاقيت بسيار كم : امتياز 50 و پائين تر
آزمون مورد استفاده در اين تحقيق به عنوان فرم دكتر عابدي شناخته مي شود. اين پرسشنامه به دانش آموزان ، كه هدف اساسي تحقيق سنجش و باروري قواي خلاقانه آنهاست ارائه و از آنان خواسته مي شود گزينه مناسب را انتخاب نمايد (دائمي ، 1383، ص 3).
ب : پرسشنامه سنجش نگرشهاي فرزند پروري والدين
اين آزمون ( ضميمه شماره 2) اقتباس شده از پرسشنامه ارزشيابي نگرش والدين273 ( PAS) كه توسط شابين274 ( 1949) ساخته شده است می باشد . فرم اوليه آن شامل 85 سوال بوده كه بعدها مورد تعديل قرار گرفته است . فرم مورد استفاده ما توسط دروز و تي هن275 ( 1957) تنظيم گرديده كه 30 سوال تك مفهومي پنج گزينه اي (از موافقت كامل تا مخالفت كامل ) را شامل مي شود كه مواد آن به سه مقیاس فرعی مساوی تقسیم شده و در سال 1372 به همت اساتيد دانشگاه اهواز و زير نظر آقاي دكتر شكركن و دكتر نجاريان ترجمه و معرفي شده است . در فرم مورد استفاده هر 10 سوال پرسشنامه ، يك مقياس فرعي يعني سلطه گري ، وابستگي شديد و سهل انگاري را مي سنجند . در این پرسشنامه سوالهای 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 9 ، 10 ، 14 ، 17 ، 18 و 21 عامل سلطه گری ، سوالهای 1 ، 2 ، 7 ، 8 ، 16 ، 20 ، 25 ، 26 ، 29 و30 عامل وابستگی شدید و سوالهای 11 ، 12 ، 13 ، 15 ، 19 ، 22 ، 23 ، 24 ، 27 ، و 28 عامل سهل انگاری را می سنجند . اين پرسشنامه به والدين ( پدر و مادر) بمنظور سنجش نوع نگرش آنان كه در هرحال شيوه عملي تربيت فرزندانشان را تحت تاثير قرار مي دهد ارائه و از آنان خواسته مي شود مراتب و درجه موافقت و مخالفت خود را با اصولي كه مسائل تربيتي فرزندان و رشد خلاقيت آنان را متاثر سازد اعلام نمايند . بديهي است مخالفت كامل مفهوم تسلط و محدوديت و موافقت كامل مسامحه و آزادي را مستفاد مي كند و حالتهاي بينابيني نيز مفاهيم نسبي از دو حالت مذكور را تائيد مي نمايد ( كفايت ؛ 1373، ص 104).
ج : پرسشنامه ارزيابي خلاقيت دانش آموزان توسط معلمين
اين آزمون ( ضميمه شماره 3 ) در واقع به عنوان عامل كنترل و ارزيابي بیرونی مورد استفاده قرار مي گيرد يعني ملاكي كه به عنوان شاخص اعتبار براي محاسبه همبستگي آن با آزمون خلاقيت دانش آموزان مورد استفاده است . پرسشنامه هريك از دانش آموزان را از نظر داشتن درجاتي از عوامل چهارگانه تشكيل دهنده خلاقيت ( سيالي ، ابتكار ، انعطاف پذيري و بسط ) و خلاقيت بطور كلي ارزيابي مي كند . در اين پرسشنامه ابتدا توضيحاتي در باره خلاقيت و عوامل تشكيل دهنده آن داده شده و از مربيان و معلمين خواسته مي شود هريك از دانش آموزان را از نظر داشتن صفات مذكور در يك مقياس 5 درجه اي مورد ارزيابي قرار مي دهد ( كفايت ، 1373، 101تا ص 124).

روايي276 ابزارهای اندازه گيري277 تحقيق
منظور از روايي آزمون اين است كه آيا يك وسيله براي اندازه گيري آنچه مورد نظر بود مناسب است يا نه ؟ ( سيف ، 1372، ص 182) و به اين سوال پاسخ مي دهد كه ابزار اندازه گيري تا چه حد خصيصه مورد نظر را مي سنجد . بدون آگاهي از اعتبار اندازه گيري نمي توان به دقت داده هاي حاصل از آن اطمينان داشت ابزار اندازه گيري ممكن است براي اندازه گيري يك خصيصه ويژه داراي اعتبار باشد ، در حاليكه براي سنجش همان خصيصه بر روي جامعه ديگر از هيچگونه اعتباري برخوردار نباشد ( سرمد و ديگران ، 1385، ص 170). لذا برای سنجش روایی پرسشنامه از روش محتوایی استفاده گردید بدین صورت که نظرات استادان صاحبنظر در زمینه موضوع خلاقیت مفاهیم خلاقیت در ابعاد سیالی ؛ انعطاف پذیری ، بسط و ابتکار مورد سوال واقع و تائيد گردید. در عين حال طبق تحقيقات دكتر عابدي آزمون خلاقيت مورد نظر هم از نظر روايي همزمان (با اجراي همزمان آزمون اصلي خلاقيت تورنس و آزمون خلاقيت دكتر عابدي نتايج معني داري از همبستگي بين عوامل چهارگانه هر دو آزمون بدست آمده است مثلا همبستگي بين دو خرده آزمون ابتكار(497 % = r) و بين دو خرده آزمون سيالي( 468 % =r ) بوده است) . ضمنا آزمون مورد استفاده نيز از نظر روايي محتوي ( نظر صاحبنظران ) مورد تائيد استاد راهنما قرار گرفته است . براساس تحقیقات کفایت اعتبار کل آزمون 27% ، مقیاس سیالی 09% ، مقیاس انعطاف پذیری 13% ، مقیاس ابتکار 015% و مقیاس بسط 24% گزارش گردیده که ضرایب بدست آمده در سطح 5% معنی دار هستند.
در مورد آزمون نگرشهای فرزند پروری والدین ، اعتباریابی پرسشنامه با استفاده از روش همزمان توسط کفایت صورت گرفته که در نتیجه برای مقیاس سلطه گری ضریب اعتبار 35% ، مقیاس وابستگی شدید 29% و برای مقیاس سهل انگاری 46% بدست آمده که در سطح 01% معنی دار است .

پايائي278 ابزارهاي اندازه گيري تحقيق
اصطلاح پایائی بردقت اندازه گیری دلالت دارد بدین معنی که با اندازه گیری پایائی می خواهیم بدانیم که اگر آزمون را برای اندازه گیری یک یا چند متغییر بکار ببریم نتایج حاصل مشابه است یا متفاوت (سیف ،1372،ص 199). قابليت اعتماد ( پايائي ) با اين امر سروكار دارد كه ابزار اندازه گيري در شرائط يكسان تا چه اندازه نتايج مشابه به دست مي دهد . معمولا دامنه ضريب قابليت اعتماد از صفر( عدم ارتباط ) تا 1+ ( ارتباط كامل) است ( سرمد و ديگران ، 1385، ص 166).
کتابچه راهنمای آزمون خلاقیت دکتر عابدی ضریب پایائی کل آزمون را بین80 % تا 90 % ذکر کرده است براساس نتايج تحقيقات انجام شده توسط عابدي پايائي آزمون خلاقيت مورد استفاده كه از طريق آزمون مجدد بر روي دانش آموزان مدارس راهنمائي تهران در سال 1363 بدست آمده در چهار بخش آزمون به اين شرح است : ضريب پايائي بخش سيالي85 % ، بخش ابتكار82 % ، بخش انطاف پذيري85 % ، در بخش بسط 80 % بوده است (عابدي ، 1372) ضريب همساني دروني با استفاده از آلفاي كرونباخ براي خرده آزمون هاي سيالي ، انعطاف پذيري ، ابتكار و بسط روي 2270 دانش آموز اسپانيائي به ترتيب 75% ، 66% ، 61% و 61% بدست آمده است و نتايج تحقيقات عابدي حاكي است در روش آزمون – بازآزمون كه بر روي 58 دانش آموز با فاصله 15 روز اجراء گرديده ضرايب همبستگي خرده آزمونهاي سيالي ، بسط ، ابتكار و انعطاف پذيري در اجراي اول و دوم به ترتيب 023% ، 444% ، 614% و 595% به دست آمده است كه جز مقوله سيالي ، ضرايب همبستگي بقيه مقولات در حد 1% در صد معني دار است و در روش ضريب همساني دروني آلفاي كرونباخ نيز ضريب همساني دروني براي 819 دانش آموز در خرده آزمونهاي سيالي ، بسط ، ابتكار و انطاف پذيري ، به ترتيب 67% ،48% ، 68% و 55% به دست آمده كه در حد 1% معني دار است . در روش همبستگي هر سوال با نمره كل آزمون نيز نتايج در سطح 1% معني دار بوده است ( دائمي ، 1383، ص 3و4). در تحقیقی که کفایت در موضوع موصوف انجام داده بود میزان پایایی پرسشنامه با استفاده از روش تصنیف و فرمول اسپیرمن – براون را 90 % برای کل آزمون , مقیاس سیلی 88 % ، مقیاس انعطاف پذیری 77% ، مقیاس ابتکار 93% و بسط 93% گزارش شده که همه نتایج در سطح کمتر از 5 % معنی دار می باشد . با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای میزان خلاقیت کل ، مقیاس سیالی، مقیاس انعطاف پذیری ، ابتکار و بسط به ترتیب نتایج 78%، 78% ، 81/0 ، 73% و 70% گزارش شده است که این نتایج نیز در سطح کمتر از 5%

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دانش آموز دختر، علوم انسانی، آموزش و پرورش، تحصیلات تکمیلی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ميزان، خلاقيت، خطاي، گرديد