دانلود پایان نامه ارشد با موضوع امام صادق، روش‌شناسی، علوم انسانی، استان اردبیل

دانلود پایان نامه ارشد

شده در 17 خرداد 1393)، http://www.maarefquran.com/Files/fullInfo.php?session=2&id=1508
147. رضوی‏‌راد، محمد، «پیدا و پنهان اندیشة میان فرهنگی»؛ پژوهش و حوزه، تابستان 1385، ش 26، ص 35-50
148. رضی، حسین؛ ارتباطات میان‌فرهنگی، (تاریخ، مفاهیم و جایگاه)، دین و ارتباطات، تابستان و پاییز 1377، ش6 و 7، ص 135-166
149. رفیع‌پور، فرامرز؛ آناتومی جامعه؛ تهران: شرکت سهامی انتشار، 1392.
150. رفیع‌پور، فرامرز؛ توسعه و تضاد،
151. رفیع‌پور، فرامرز؛ کندوکاوها و پنداشته‌ها، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1391
152. روح‌الامینی، محمود، در گستره فرهنگ: نگرشی مردم شناختی، تهران، اطلاعات، 1386.
153. روح‌الامینی، محمود؛ گرد شهر با چراغ، تهران: عطار، چ16، 1391
154. رودنبولر، اریک دبیلیو؛ ارتباطات آیینی؛ ترجمه عبدالله گیویان؛ تهران: دانشگاه امام صادق و پژوهشکده مطالعات اجتماعی فرهنگی وزارت علوم، 1387
155. روشه، گی، جامعه‌شناسی تالکوت پارسونز، ترجمه عبدالحسین نیک‌گهر، تهران: نشر نی، 1391
156. رهنمایی، محمدتقی، طرح جامع گردشگری استان اردبیل، جلد1، اردبیل، سازمان برنامه و بودجه استان اردبیل، 1378.
157. ریتزر، جورج؛ نظریه جامعه‌شناسی؛ ترجمه محسن ثلاثی، تهران، انتشارات عملی و فرهنگی، 1383.
158. ریتزر، جورج؛ نظریه‌های جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: علمی، 1379
159. ریچاردسون، جری، معجزه ارتباط و ان. ال. پی، ترجمه مهدی قراچه‌داغی، چ۷، تهران: نشر پیکان، ۱۳۸۱؛ همچنین چ 16، 1392.
160. زمانی، محمدحسن؛ طهارت و نجاست اهل کتاب و مشرکان در فقه اسلامی؛ قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1378.
161. زمخشری، تفسر الکشاف، بیروت، دارالکتاب، 1407ق، ج3، ص 581
162. زنجانی، حبیب ا…؛ تحلیل جمعیت‌شناختی، تهران، سمت، 1376.
163. زورق، محمدحسن؛ مبانی تبلیغ؛ تهران: سروش، 1390چ2.
164. ساشادینا، عبدالعزیز؛ مبانی همزیستی اجتماعی در اسلام، ترجمه سیدمحمدرضا هاشمی؛ قم: ادیان، 1386.
165. سبحانی آیت‌الله، جعفر، نظام اخلاقی اسلام: تفسیر سوره حجرات؛ قم: بوستان کتاب، 1392چ10.
166. سجادی، سیدعبدالقیوم، دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام، تهیه دانشگاه باقر‌العلوم، قم: بوستان کتاب، چ چهارم، ۱۳۹۲.
167. سجودی، فرزان؛ ارتباط بین‌فرهنگی: ترجمه و تاثیر آن در فرایندهای جذب و طرد، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دور دوم، ش1، بهار 1388، ص 141-153.
168. سرجانی، راغب؛ المشترک الانسانی: نظریه جدیده للتقارب الشعوب، قاهره، الموسسه للنشر و التوزیع و الترجمه، 2011.
169. سرمد، زهره و همکاران؛ روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: آگه، 1382
170. سعدآبادی، علی اصغر و دیگران؛ الگوی پشرفت و تعالی علوی: مفاهیم، مبانی و ارکان پیشرفت در پرتو رهنمودهای امام علی ع، دومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اردیبهشت 1392.
171. سعیدی، رحمان؛ ارتباطات بین‌المللی و میان‌فرهنگی؛ تهران: آوای نور، 1390
172. سلطانی، اسمعیل، «اصول همزیستی با غیرمسلمانان»، الاهیات اجتماعی، س‌ اول، ش۱، بهار و تابستان ۱۳۸۸
173. ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ، ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ، «ﻗﻮم ﯾﻬﻮد از ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﯽ ﺗﺎ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ»، ﻫﻔـﺖ آﺳـﻤﺎن، ش22، ص۱۱۳- ۱۳۴، ۱۳۸۳
174. سلیمی، علی؛ «درون‌مایه‌های یک نظریه ارتباطات میان‌فرهنگی در آموزه‌های قرآن»؛ دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی، س ۲، ش، پائیز و زمستان ۱۳۸۹، صص ۷-۳۸
175. سماور، لاری ا؛ دای پورتر ریچارد و استفالی لیزا، ارتباط بین فرهنگ‌ها، ترجمه غلامرضا کیانی و سیداکبر میرحسینی، انتشارات باز، 1379
176. سن، آمارتیا؛ توسعه یعنی آزادی؛ ترجمه محمدسعید نوری نائینی؛ تهران، نشر نی، 1392چ5.
177. سوزنچی، حسین؛ ارزش و علم: درآمدی بر علوم انسانی- اسلامی؛ مندرج در: افتخاری، اصغر؛ ارزش و دانش؛ تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، 1378چ2.
178. سیاهپوش، امیر؛ الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی، تهران: آفتاب توسعه، 1389.
179. صفا، ذبیح الله؛ یادنامه، 1353؛ در: حمید نساج، دیگری فرهنگی، بنیانی برای تعاملات میان فرهنگی؛ مقایسه دیگاه بیرونی با برتون، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، دوره ششم، ش2، تابستان 1392، ص 91-112
180. شارون، جوئل؛ ده پرسش از جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نی، چاپ‌های 1386 و 1392.
181. شالچیان، طاهره؛ «آثار میان‌فرهنگی و نقش گردشگری در ایجاد وفاق بین ادیان اسلام و مسیحیت»؛ مطالعات گردشگری، زمستان 1382، ش2، ص 17-38.
182. شاه‌آبادی، محمدعلی؛ فطرت عشق (شذرة ششم از کتاب شذرات المعارف)، شرح فاضل گلپايگاني، چ دوم، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ۱۳۷۸
183. شاه‌حسینی، یوسف؛ «رویکرد میان‌فرهنگی مولانا»، وبگاه اطلاعات حکمت و معرفت، تاریخ بازبینی 2تیر 1393، قابل درسترس در:
ttp://www.ettelaathekmatvamarefat.com/new/index.php?option=com_content&view=article&id=893:1392-12-27-08-19-14&catid=54:mag12&Itemid=64)
184. ﺷﺮف‌اﻟﺪﯾﻦ، ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ، «ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﯿﺎنﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﯾﻚ ﻧﮕـﺎه» ﻣﻌﺮﻓـﺖ، ش139، ص۱۳۳- ۱۵۶، ۱۳۸۸.
185. شرف‌الدین، سیدحسین؛ علامه طباطبائی و بنیادهای هستی شناختی فرهنگ، معرفت فرهنگی اجتماعی، سال پنجم، ش دوم، پیاپی 18، بهار 1393، ص 65-92
186. شرف‌الدین، سیدحسین؛ تحلیل اجتماعی از صله رحم؛ قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، 1378
187. شریعتی سبزواری، محمدباقر؛ مناظره و تبلیغ: فن مناظره، مجادله، مغالطه و خطابه‌ها، قم: مرکز تخصصی مهدویت، 1389.
188. شکوری، ابوالفضل؛ فقه سیاسی اسلام(ج1)؛تهران:1361؛ ص395.
189. شلتوت، محمود، الاسلام عقیده و شریعه، بیروت، دارالمشرق، ۱۹۷۴م، ص ۴۵۳
190. شوتس ایشل، رینر، جامعه شناسی ارتباطات، ترجمه کرامت الله راسخ، تهران: نشر نی، 1391
191. شیخ‌زاده، محمد و دیگران؛ «تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی»؛ اندیشه مدیریت راهبردی، سال پنجم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1390، شماره پیاپی 10، ص 151-198.
192. شیخ‌زاده، محمد؛ «الگوی رهبری خدمتگزار مبتنی بر دیدگاه امام خمینی ره»؛ دوفصلنامه اسلام و مدیریت، س1، ش1، بهار و تابستان 1391، ص 7-36.
193. صادقی، عبدالمجید؛ اصول مخاطب‌شناسی؛ پژوهشکده تحقیقات اسلامی؛ تهران: زمزم هدایت، ۱۳۸۴
194. صالح، امانی و عبدالخبیر عطا محروس، روابط بین‌الملل: رویکردی دینی و تمدنی؛ ترجمه وحید مرادی، تهران: دانشگاه امام صادق، 1390،
195. صالحی امیری، سیدرضا؛ مفاهیم و نظریه‌های فرهنگی، تهران: ققنوس، 1386.
196. صالحی سیدعباس، «فضل‌الله و منطق قرآنی دعوت»، فصلنامه پژوهش‌هاي قرآني، شماره 65-66، بهار و تابستان 1390، ویژه دیدگاه‌های تفسیری علامه فضل الله.
197. صالحی، رضا و محمدی، سعید؛ دیپلماسی فرهنگی، تهران، ققنوس، 1392چ2.
198. صدر، سيدمحمدباقر، المدرسة القرانية، بى‏جا، مركز الابحاث و الدراسات التخصصية للشهيد صدر، بى‏تا.
199. صدری، احمد؛ «تفاهم میان‌فرهنگی و حاملان آن»؛ روش‌شناسی علوم انسانی، 1373، ش1، ص5-18.
200. صدوق؛ محمدبن بابویه قمی؛ صفات الشیعه؛ تهران: انتشارات علم، نسخه نرم‌افزاری
201. صدوق؛ محمدبن بابویه قمی؛ علل‌الشرایع؛ ترجمه سیدمحمدجواد ذهنی تهرانی، قم: مومنین.
202. صفائی، علی؛ حرکت: تحلیل جریان فکری و تربیتی انسان، قم: لیله القدر، 1386
203. طباطبایی، سیدمحمدحسین، تفسیر المیزان، ترجمه محمدباقر موسوی همدانی، بنیاد علمی و فكری علامه طباطبایی، 1373.
204. ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ، ﻋﻠﯽ، رﯾﺎض اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ، ﻗﻢ، ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻟﻨﺸﺮ اﻻﺳﻼﻣﯽ، 1412ق.
205. طباطبائی، سیدمحمدحسین؛ آموزش عقاید و دستورهای دینی، تهران: بنبادی مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، 1370چ اول.
206. ﻃﺒﺮﺳﯽ، اﺣﻤﺪبن علی؛ اﻻﺣﺘﺠﺎج، ﺑﯿﺮوت، ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻻﻋﻠﻤﯽ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت، 1410ق.
207. طبرسی، فضل‌بن حسن؛ مجمع‌البیان فی‌تفسیر القرآن؛ تهران: ناصر خسرو.
208. عاملی، سعیدرضا و حمیده مولایی؛ دوجهانی شدن و حساسیت‌های بین فرهنگی: مطالعه موردی روابط بین فرهنگی اهل تسنن و تشیع در استان گلستان، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره دوم، ش 6، تابستان 1388، ص 1-29.
209. عاملی، سعیدرضا، دو جهانی شدن‌ها و ارتباطات بین تمدنی تحلیل روشمند ارتباط بین فرهنگی در جهان، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره سوم، شماره 9، بهار 1389، ص ص 1-37
210. عباس‌زاده، محمد؛ «تاملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی»، جامعه‌شناسی کاربردی، بهار 1391، ش 45، ص 19-34.
211. عبدالرحمن، طه، الحق الاسلامی فی الاختلاف الفکری، بیروت، المرکز الثقافی، 2005.
212. عبدالرحمن، طه، سوال الاخلاق، ط الثانیه، بیروت، المرکز الثقافی العربی، 2006
213. عبداللهيان، حمید. «مسئله و حل مسئله در ارتباطات بين فرهنگی: معرفت شناسی زبان و ارتباط مؤثّر»، فصلنامه تحقیقات فرهنگي 4 (1387): 40-21.
214. عبدالمحمدی، حسین، اسلام و زندگی مسالمت‌آمیز در دنیای معاصر، کوثر معارف، س4، بهار ۱۳۷۸، ش ۵
215. عصاریان‌نژاد، حسین؛ الگوی راهبردی پیشرفت ایرانی اسلامی، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی، 1388.
216. عظیم‌زاده اردبیلی، فائزه؛ علل و مستندات حرمت ازدواج با غیرمسلمان؛ فقه و حقوق خانواده، ش 52، بهار و تابستان 1389، صص 29-46.
217. عظیم‌زاده، اسماعیل؛ «گفت و شنود آرمانی»؛ روزنامه جام جم، 2 اسفند 1386. ش 10093255604.
218. عظیمی، گرگانی هادی؛ «معناشناسی تنقیح مناط: مقارنه با مفاهیم مشابه و روش‌شناسی آن»، مطالعات اسلامی، فقه و اصول، سال 44، ش پیاپی9، پاییز 1391، ص 127-153.
219. علم‌الهدی، جمیله؛ «درآمدی بر مبانی اسلامی روش تحقیق»؛ فصلنامه نوآوری‌های آموزشی؛ ش21، سال ششم، پاییز 1386، صص 173-202.
220. علی‌اکبری، حسن؛ «تأملی بر چیستی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»؛ مندرج در: مجموعه مقالات نخستین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ ج1، تیر 1391، صص 48-91.
221. علیخانی، علی‌اکبر، اسلام و زندگی مسالمت‌آمیز: چالش جهان مدرن برای زندگی؛ راهبردها و موانع، تهران، به افرین، 1392
222. علی‌خواه، فردین؛ «ﻛـﻨﺶ ارﺗﺒـﺎﻃﻲ و زﺑـﺎن در اﻧﺪﻳﺸـﻪ ﻫﺎﺑﺮﻣـﺎس»؛ راﻫﺒـﺮد، ﺷـﻤﺎره 13، بهار 1376، ص71-79.
223. عمید زنجانی، عباسعلی، اسلام و حقوق ملل، تهران: آخوندی، ۱۳۴۶
224. عمید زنجانی، عباسعلی؛ فقه سیاسی: حقوق تعهدات بین‌المللی و دیپلماسی در اسلام، تهران: سمت، 1379.
225. غرویان، محسن؛ اخلاق اجتماعی (ویژه اردوها و محیطهای جمعی)، قم، شفق، 1375، چاپ اول، ص9.
226. غنوی، امیر؛ درآمدی بر فقه اخلاق؛ تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1393.
227. فرامرز قراملکی، احد، اصول و فنون پژوهش در گستره دین پژوهی، 1383
228. فرامرز قراملکی، احد؛ روش‌شناسی مطالعات دینی؛ مشهد، آستان قدس رضوی، 1392.
229. فروند، ژولین؛ جامعه‌شناسی ماکس وبر، عبدالحسین نیک‌گوهر، تهران، رایزن، 1368
230. فرهنگ لغات آكسفورد
231. فرهنگ آمريكن هريتيج
232. فرهنگ وبستر
233. فرهنگي، علي اکبر. ارتباطات انساني. ج1، چ23، تهران: رسا، 1392.
234. فرهنگي، علي اکبر. ارتباطات انساني. ج2، تهران: رسا، 1387.
235. فلاح‌رفیع، علی؛ «روش‌شناسی الگو در انتقال ارزش‌ها»؛ اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، پاییز و زمستان 1391، شماره 8، ص 33-58.
236. فلیک، اووه، درآمدی بر روش تحقیق کیفی؛ ترجمه هادی جلیلی؛ تهران: نشر نی، 1392، چ6.
237. فوکویاما، پایان تاریخ.
238. فی، برایان؛ پارادایم‌شناسی علوم انسانی؛ ترجمه مرتضی مردی‌ها؛ تهران: دانشگاه امام صادق و پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1389.
239. فیاض، ابراهیم؛ «جامعه‌شناسی معرفتی آمریکایی و ارتباطات میان‌فرهنگی»، نامه صادق، 1387: 145-117.
240. فیاض، ابراهیم؛ «منظری اسلامی به ارتباطات و رسانه»؛ در: دین و رسانه؛ محمدرضا جوادی یگانه و حمید عبدالهیان؛ تهران: دفتر پژوهش های رادیو، ۱۳۸۶.
241. فیاض، ابراهیم؛ تعامل دین، فرهنگ و ارتباطات؛ تهران: نشر بین‌الملل؛ ۱۳۸۹
242. فیاض، ابراهیم؛ حكمت ساختارى و پیشرفت: پگاه؛ شماره 282 ؛ 19 /4/ 1389
243. فیاض،

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع امام صادق، اندیشه اسلامی، حوزه و دانشگاه، دانشگاه امام صادق (ع) Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع امام خمینی، مصباح یزدی، مطالعات فرهنگی، علوم اجتماعی