دانلود پایان نامه ارشد با موضوع امام صادق، اندیشه اسلامی، حوزه و دانشگاه، دانشگاه امام صادق (ع)

دانلود پایان نامه ارشد

میان‌فرهنگی و روابط بین‌المللی؛ رادیو و تلویزیون، سال اول، پیش ش2، 1378
53. برتون، داوید لو، جامعه شناسی بدن، ترجمه ناصر فکوهی، تهران، نشر ثالث، 1392.
54. برقی، احمدبن محمدبن خالد، المحاسن؛ تصحیح محدث جلال‌الدین، قم: دارالکتب الاسلامیه، 1371ق. (قابل دسترس در لوح فشرده جامع‌الاحادیث3).
55. بستان، حسین؛ گامی به‌سوی علم دینی(2)؛ قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1393چ2.
56. بسته نرم‌افزارهای اسلامی مرکز تحقیقات علوم اسلامی.
57. بشیر، حسن؛ تعامل دین و ارتباطات؛ تهران: دانشگاه امام صادق (ع)؛ ۱۳۸۷
58. بلخاری قهی، حسن، «بینش میان‌فرهنگی در بوته نقد»؛ برگرفته از سایت مطالعات فرهنگی به‌تاریخ ۱۷ اسفند۱۳۹۲، قابل دسترس در: (http://www.interculturalstudies.ir/fa/?p=285)
59. بولتون، رابرت؛ روان‌شناسی مهارتهای ارتباطی؛ ترجمه حمیدرضا سهرابی، تهران: رشد، 1388.
60. بویس، کارولین؛ راز ارتباطات، ترجمه خاطره قورناوی، تهران: ناس، 1391.
61. بیابانگرد، اسماعیل؛ روش‌های تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی ج1، تهران: دوران، 1386.
62. بیگی، هادی؛ «روش‌شناسی نظریه عقلانیت طه عبدالرحمن»؛ معرفت فرهنگی اجتماعی، سال سوم، شماره دوم، بهار 1391، ص 121-143.
63. پارسانیا، حمید، هستی و هبوط، قم: دفتر نشر معارف، 1389 چ4.
64. پارسانیا، حمید؛ «نظریه و فرهنگ»، منتشر نشده.
65. پارسانیا، حمید؛ جهان‌های اجتماعی؛ قم: کتاب فردا، 1391
66. پارسانیا، حمید؛ روش‌شناسي علوم انساني با رويكرد اسلامي؛ پژوهش، سال اول، شماره دوم، پاييز و زمستان 1388، ص 39 ـ 53
67. پارسانيا، حميد، روش‌شناسي انتقادي حكمت صدرايي، چاپ اول، قم،  كتاب فردا، 1389.
68. پازوکی، شهرام؛ گفت‌و گوی اسلام و مسیحیت؛ مندرج در: مصلح، علی‌اصغر؛ فلسفه میان‌فرهنگی در عالم معاصر، تهران: حکمت، 1392.
69. ﭘﺎﮐﺘﭽﯽ، اﺣﻤﺪ،ﻣﺪﺧﻞ «اﻫـ»، داﺋﺮۀاﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ،ﺗﻬﺮان، 1380ش.
70. پاکتچی، احمد؛ «مطالعه معنا در سنت اسلامی»؛ نامه پژوهش فرهنگی، پاییز 1387، ش13، ص121-156.
71. پاکتچی، احمد؛ روش تحقیق با تکیه بر علوم قرآن و حدیث؛ تهران: دانشگاه امام صادق (ع)؛ ۱۳۹۱
72. پاکی‌زاده، زهرا و ماندانا تیشه‌یار، چالش‌های ارتباطی در روابط میان‌فرهنگی؛ ماهنامه تدبیر، ش 219، مرداد 1389.
73. پست‌من، نیل؛ زندگی در عیش مردن در خوشی؛ ترجمه صادق طباطبائی، تهران: اطلاعات، 1391، چ7.
74. پسندیده، عباس؛ «چیستی «حسن خلق» و چگونگی تأثیر آن بر روابط اجتماعی»؛ علوم حدیث، دوره 17، ش 66، زمستان 1391، ص 65-86.
75. پیرمرادی، محمدجواد؛ «نقد نظریه فرهنگی هابرماس براساس مبانی اسلامی»؛ دوفصلنامه مطالعات تحول درعلوم انسان، س دوم، شماره اول، بهار و تابستان 1393، ص 45-62.
76. پیش‌آهنگ، امیرحسین؛ «دعوت به فرهنگ، ارتباطات و رسانه»؛ رواق هنر و اندیشه، مرداد و شهریور 1387، شماره 25 و 26، ص 126-153.
77. تامپسون، کنت؛ نقل و قول‌های کلیدی در جامعه‌شناسی، ترجمه نیره توکلی، تهران: ثالث، 1392
78. ترکاشوند، علی‌اصغر، الگوی هنجاری رسانه ملی(از دیدگاه رهبران جمهوری اسلامی ایران)، مرکز تحقیقات و پژوهش‌های رسانه، 1388.
79. تسخیری، محمدعلی؛ ایده‌های گفتگو با دیگران، ترجمه محمد مقدس؛ تهران: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، 1391.
80. ترابیان، پونه. مستولی‌زاده، علی، بررسی نقش اخلاق و کدهای اخلاقی در بهینه‌سازی رفتار ذینفعان در مدیریت و توسعه پایدار گردشگری، مجموعه مقالات سمینار تغییرات محیطی توسعه گردشگری و کاهش فقر، تهران: جهاد دانشگاهی. 1387.
81. توسلي، غلام عباس. نظریه‌های جامعه‌شناسی. تهران: سمت، 1369و نیز چاپ 1388.
82. جعفرپور، محمود؛ «تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در حوزه مطالعات مدیریت و سازمان: الزامات و مولفه‌ها»، مندرج در: مجموعه مقالات اولین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 1391، ص188-205.
83. جعفرپور، محمود؛ بایسته‌ها و الزامات موثر بر تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مطالعات راهبردی بسیج، سال چهارم، ش 53، 1390.
84. جعفری محمدتقی؛ فرهنگ پیرو و فرهنگ پیشرو، تهران: موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری، 1390
85. جعفری، محمدتقی؛ ترجمه و شرح نهج‌البلاغه، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1368-1371.
86. جعفری هفتخوانی، نادر؛ مدیریت گردشگری و وجهه ملی در جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق ع، 1391.
87. جلیلی، هادی؛ صورت‌بندی گفتمان اسلامی در روابط بین‌الملل؛ تهران: دانشگاه امام صادق ع، 1389
88. جمشیدی، مهدی؛ نظریه فرهنگی استاد مطهری؛ تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1393.
89. جوادی آملی، عبدالله، منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، قم: اسراء، 1389.
90. جوادی آملی؛ عبدالله؛ تفسیر انسان به انسان، قم: اسراء، 1392چ هفتم.
91. جوادي آملي، عبدالله، حکمت نظري و عملي در نهج البلاغه، قم، اسراء، ۱۳78
92. جوادي آملي، عبدالله، سرچشمة انديشه، چ دوم، قم، اسراء. ۱۳۸۶
93. جوادي آملي، تسنيم، قم، اسراء. ۱۳۸5-1390
94. جوادي آملي، جامعه در قرآن، چ دوم، قم، اسراء. ۱۳۸8
95. جوادي آملي، روابط بين‌الملل در اسلام، قم، اسراء. ۱۳88
96. جمشیدی، مهدی؛ نظریه فرهنگی استاد مطهری؛ تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1392
97. جمعی از نویسندگان، جهانگردی در فقه و تمدن اسلامی، قم: بوستان کتاب، 1385
98. چاک وای. گی؛ جهانگردی در چشم اندازی جامع، ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی؛ تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی، 1388چ ششم.
99. حاجی اسماعیلی، محمدرضا؛ «نگرش قرآن بر همگرایی ادیان ر جامعه جهانی»؛ الاهیات اجتماعی، سال اول، ش۲، پاییز و زمستان ۱۳۸۸.
100. حاجیانی، ابراهیم؛ گفتگوی بین‌فرهنگی و انسجام ملی(با تکیه بر نظریه کنش ارتباطی هابرماس)؛ فصلنامه مطالعات ملی، سال سوم، شماره 12، تابستان 1381، ص 75-90
101. حاجیانی، ابراهیم؛ حج: تجلی معنویت و کانون دیپلماسی فرهنگی چهان اسلام؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1391
102. حاجی‌صادقی، عبدالله، «مبانی فلسفه سیاسی اسلام از دیدگاه مقام معظم رهبری»، حصون، ش7، بهار 1385، ص 33-66.
103. حبیبی بدرآبادی، محبوبه؛ «ارائه شاخص‌هایی برای ارزیابی توسعه اجتماعی در چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»؛ مطالعات راهبردی بسیج، زمستان 1390، سال چهاردهم، ش 53، ص 67-84.
104. حجتی، سیدمحمدباقر؛ سلمان، بلال؛ همزیستی ادیات توحیدی از دیدگاه قرآن وروایات؛ نشریه پژوهش دینی، تابستان ۱۳۸۵، ش ۱۳، صص ۲۹-۵۰
105. حرعاملی؛ وسائل الشیعه؛ قم: موسسه آل‌البیت، ۱۴۰۹
106. حسنی، سیدحمیدرضا؛ مهدی علی‌پور و سیدمحمدتقی موحد ابطحی؛ علم دینی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1392 چ6.
107. حسین‌زاده، علی؛ سبک‌های معیار: شیوه‌های دعوت انبیای الهی در قرآن، قم: نشر ادیان، 1390
108. حق‌پناه، رضا، «تعاون و تبادل فرهنگی»؛ در: فرهنگ روابط اجتماعی در آموزه‌های اسلامی؛ جواد ایروانی و دیگران؛ مشهد: انتشارات دانشگاه علوم رضوی، چ۲، ۱۳۸۷
109. حکیم‌آرا، محمدعلی، ارتباطات متقاعدگرانه و تبلیغ، تهران: سمت، 1388.
110. حیاتی، داریوش و هاشمی سیداحمد، «بررسی ارتباط بین‌فرهنگی در آموزش زبان، چالش‌ها و راهکارها»، (http://www.dr-hashemi.com/index.php?newsid=183). تاریخ بازبینی، 14 فروردین 1393
111. حیدرپور، محمد و آتوسا محمدی مزینانی، جامعه‌شناسی فرهنگ، تهران: جامعه‌شناسان، 1392
112. خاتمی، سیداحمد، «اهل بیت و بهترین شیوه تبلیغ»، پاسدار اسلام، ش ۲۷۸، بهمن ۱۳۸۳
113. خانمحمدی، اندیشه ارتباطی ابن خلدون و هابرماس، 1390
114. خانمحمدی، کریم؛ «الگوی ارتباطی قرآن کریم»؛ دانشگاه اسلامی، سال یازدهم، شماره1، بهار 1386.
115. خان‌محمدی، کریم؛ «مقایسه عقلانیت ارتباطی با عقلانیت وحیانی(براساس دیدگاه‌های هابرماس و علامه طباطبائی)»، علوم سیاسی، بهار1391، سال پانزدهم، شماره 57، صص 31-60.
116. خانمحمدی، کریم؛ تحلیلی بر سیره ارتباطات میان‌فردی پیامبر اسلامی، تاریخ اسلام، ش37، بهار 1388، ص37-66.
117. خرازی، سیدمحسن؛ «تشبه به کفار و پیروی از آن»؛ فقه اهل‌بیت، 1377، سال چهارم، ش15، ص 25-40
118. خسروپناه، عبدالحسین و عباداله بانشی، «تاملی بر مبانی نظریه‌پردازی غرب و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و ضرورت آن در حوزه رهبری سازمانی»، مندرج در مجموعه مقالات دومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تهران: مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 1392، ص 307-325.
119. خطیب، عبدالکریم، التفسیرالقرآنی للقرآن، قاهره، دارالفکر، ۱۳۹۰ق،
120. خمینی، روح الله؛تحریرالوسیله(ج1)؛ قم: انتشارات اسماعیلیان نجفی،1390ق.
121. خمینی، سید روح‌الله. (1382) شرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (چاپ و نشر عروج)، چاپ هشتم.
122. خوش منش، ابولفضل؛ «نگان بین دینی و بین فرهنگی در تفسیر پرتوی از قرآن»، کتاب قیم، زمستان 1390، س اول، ش4، صص 141-166
123. دادگر، یداله؛ «حلقه‌های مفقوده جهت کارآمدسازی نقشه راه»؛ مندرج در: مجموعه مقالات اولین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 1391، ص 232-252.
124. دری نجف‌آبادی، غفاری و یونسی، الزامات الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در پرتو قواعد فقهی اقتصادی، 1392
125. دشتی، محمد؛ ترجمه نهج‌البلاغه،
126. دلاور، علی، روش‌های تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، 1386
127. دلبری، محمد؛ تحلیل دعوت حضرت ابراهیم ع در قرآن کریم؛ تهران: دانشگاه امام صادق ع، 1392.
128. دنزباخ، ولفگانگ؛ دانشنامه بین‌المللی ارتباطات ج1، ترجمه غلامرضا آذری و دیگران، تهران: دانشگاه امام صادق ع، 1390.
129. دورانت، ویلیام جیمز، تاریخ تمدن ج4، ترجمه ابوالقاسم پاینده، ابوالقاسم طاهری و ابوطالب صارمی، تهران: علمی و فرهنگی، 1382.
130. دیمیک، سالی؛ ارتباط موفقیت‌آمیز با NLP، ترجمه علی اسماعیلی؛ تهران: شباهنگ، 1385چ2.
131. دیویس، کالین؛ درآمدی بر اندیشه لویناس، ترجمه مسعود علیا، تهران: موسسه پژوهش حکمت و فلسفه ایران، 1386.
132. رابینز، استفن پی؛ مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه امیدواران و دیگران، تهران: کتاب مهربان، 1385.
133. راغب اصفهانی، حسین‌بن محمد؛ المفردات فی غریب‌القرآن، دمشق: دارالعلم الدارالشامیه، 1412.
134. رام ادهر، مال؛ «فلسفه مطلق نداریم»؛ ترجمه پریش کوششی؛ خردنامه همشهری، دی 1385، شماره 10، ص56-57.
135. رجبی، محمود و حسین بستان؛ «مبانی ارزش‌شناختی جامعه‌شناسی اسلامی»؛ اسلام و علوم اجتماعی، بهار و تابستان 1389، سال دوم، شماره 3، ص 7-24.
136. رجبي، محمود ؛ تفسير موضوعي قرآن از منظر استاد محمدتقي مصباح؛ قرآن شناخت، سال دوم، شماره دوم، پاييز و زمستان 1388، صفحه 111 ـ 146
137. رحیم‌پور (ازغدی)، حسن؛ گفتگوی انتقادی در علوم اجتماعی؛ تهران، طرح فردا، 1389.
138. رحیم‌پور(ازغدی)، حسن، مدارا، نه از راه پلورالیزم، تهران، طرح فردا، 1388، چاپ ششم.
139. رحیمی سجاسی، داود و کریم خانحمدی، درآمدی بر ارتباطات اسلامی از علم دینی تا ارتباطات دینی، معرفت، سال 21، شماره 181، دیماه 1391، ص 55-70.
140. رسولی‌فر، روح‌اله؛ منطق قرآن در برخورد با یهود و نصاری؛ قم: نشر ادیان، 1393.
141. رشاد، علی‌اکبر؛ «تأملی در باب فلسفه فرهنگ بررسي نسبت و تناسب سه حوزة دانشي: فرهنگ، فلسفة فرهنگ و فلسفة علم فرهنگ»؛ زمانه، آبان 1390، شماره 104
142. رشاد، علی‌اکبر؛ «نشست سبك زندگي اسلامي معطوف به مبحث خانواده»، سخنرانی در دانشكده‌ي حقوق دانشگاه تهران؛ 1391
143. رشاد، علی‌اکبر؛ تأملی در باب فلسفه فرهنگ: تعریف فرهنگ؛ زمانه، فروردین و اردیبهشت 1391، شماره 23 و 24.
144. رشاد، علی‌اکبر؛ فطرت به‌مثابه دال دینی»؛ قبسات، سال دهم، ش 36، تابستان 1384.
145. رشاد، علی‌اکبر؛ منطق فهم دین؛ تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛ 1388
146. رضوانی، روح‌الله؛ «ارتباط بین‌المللی از دیدگاه قرآن»؛ دانشنامه موضوعی قرآن، مندرج در: وبگاه مرکز فرهنگ و معارف قرآن، (بازبینی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قرآن کریم، غیرمسلمانان، فرهنگ اسلامی، بحران اقتصادی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع امام صادق، روش‌شناسی، علوم انسانی، استان اردبیل