دانلود پایان نامه ارشد با موضوع استفاده از کتابخان

دانلود پایان نامه ارشد

به ظرف شيشهاي درب دار حاوي فيکساتور منتقل گرديد. در مورد نمونههاي هرباريومي (خشک) محلول فيکساتور شامل آب، گليسيرين و الکل (1:1:3) و در مورد نمونههاي تازه محلول فيکساتور شامل آب، گليسيرين و الکل (1:1:1) بود. نمونههاي تازه به مدت 24 ساعت و نمونههاي خشک به مدت 48 ساعت در محلول نگهداري شد. سپس با دست بوسيله تيغ و يونوليت از ساقه و دمبرگها برش عرضي و طولي تهيه و به روش رنگآميزي مضاعف (کارمن زاجي و سبز متيل) رنگآميزي گرديد. در نهايت نمونهها از نظر صفاتي که اسامي آنها در جداول(2-3 و 2-4) آورده شده است، به
جدول2-3:صفات آناتومي مرتبط با ساقه و دمبرگ مورد بررسي
صفات کمّي
1
ضخامت دمبرگ
ميلي متر
1
ضخامت ساقه
ميلي متر
2
تعداد دستجات آوندي
شمارش
3
طول سلول اپيدرمي پشتي
ميکرومتر
4
عرض سلول اپيدرمي پشتي
ميکرومتر
5
ضخامت کوتيکول پشتي
ميکرومتر
6
طول سلول اپيدرمي شکمي
ميکرومتر
7
عرض سلول اپيدرمي شکمي
ميکرومتر
8
طول روزنه
ميکرومتر
9
ضخامت کوتيکول شکمي
ميکرومتر
10
نسبت طول به عرض سلولهاي اپيدرمي پشتي
درصد
11
نسبت طول به عرض سلولهاي اپيدرمي شکمي
درصد
12
متوسط طول ستون اسکلرانشيمي
ميکرومتر
13
تعداد دستجات آوندي بزرگ
شمارش
14
عرض ستون اسکلرانشيمي
ميکرومتر
15
متوسط قطر کلانشيم
ميکرومتر
16
تعداد بافت ترشحي
ميکرومتر
17
متوسط طول غلافهاي آوندي
ميکرومتر
18
متوسط عرض غلافهاي آوندي
ميکرومتر
19
طول اسکلرانشيم حاشيهاي
ميکرومتر
20
قطر دهانه آوند چوبي
ميکرومتر
21
عرض روزنه
ميکرومتر
22
فاصله آوندهاي بدون ستون تا اپيدرم
ميکرومتر
23
فاصله غلافهاي آوندي کوچک تا اپيدرم پشتي
ميکرومتر
24
فاصله غلافهاي آوندي کوچک تا اپيدرم شکمي
ميکرومتر
25
تعداد لايههاي سلولهاي کلرانشيمي
شمارش
26
تعداد لايههاي اپيدرمي
شمارش
27
شاخص روزنهاي
درصد
28
تراکم روزنهاي
شمارش
29
نسبت طول به عرض سلولهاي روزنه
درصد
صورت ميکروسکوپي مورد مطالعه قرار گرفتند و بوسيله ميکروسکوپ 600 Nikon eclipss مقايسه نمونه با يکديگر انجام شد.

جدول 2-4: صفات آناتومي مرتبط با بذر مورد بررسي
صفات کمّي
1
طول بذر
ميلي متر
2
عرض بذر
ميلي متر
3
نسبت طول به عرض بذر
درصد
4
ضخامت اپيکارپ
ميکرومتر
5
تعداد لايه اپيکارپ
شمارش
6
حاشيه سطح ديواره سلولي آنتيکلينال
ميکرومتر
7
تعداد لايه ديواره سلولي پريکلينال
شمارش
8
ضخامت کوتيکول
ميکرومتر
9
تعداد لايه کوتيکول
شمارش
10
ضخامت پارانشيم مزوکارپ
ميکرومتر
11
تعداد لايه پارانشيم مزوکارپ
شمارش
12
تعداد دستجات آوندي مزوکارپ
شمارش
13
اندازه دستجات آوندي مزوکارپ
ميکرومتر
14
تعداد کانال ترشحي
شمارش
15
تعداد لايه پوشش بذر
شمارش
16
تعداد لايه اندوکارپ
شمارش
17
تعداد لايه آندوسپرم
شمارش

برشگيري از نمونه گياه رازيانه و رنگ آميزي مضاعف آن

2-7 صفات مورفولوژي مورد بررسي و نحوه اندازهگيري آنها
براي اندازهگيري صفات مورد بررسي در هر واحد آزمايشي (پلات) از تکرارها، هشت تک بوته با حذف اثر حاشيهاي انتخاب و صفات مورد نظر اندازهگيري و متوسط هشت بوته گزارش گرديد.
1) درصد سبز شدن: براي همه تودهها تعداد بوتههايي که در هر بلوک سبز شده بود يادداشتبرداري شد.
2) ارتفاع بوته: ارتفاع بوتهها از سطح زمين تا بالاترين چتر تشکيل شده در هشت بوته به صورت تصادفي در هر واحد آزمايشي بدست آمد.
3) تعداد انشعابهاي فرعي: بر اساس شمارش تعداد شاخههايي که از ساقه اصلي در هشت بوته تصادفي از هر واحد آزمايشي منشعب شدهاند (به گل رفتهاند)، بدست آمد.
4) قطر گلآذين: در هر بوته سه چتر انتخاب شده و قطر گلآذين آنها که شامل قطر طولي و عرضي بود بر حسب سانتيمتر اندازهگيري شد و تقسيم بر سه گرديد. در هر واحد آزمايشي هشت بوته براي اين صفت انتخاب شد و متوسط اعداد مد نظر قرار گرفته شد.
5) قطر تاجپوش: منظور از قطر تاجپوش، مقدار فضاي اشغال شده توسط يک بوته است. براي اندازهگيري اين صفت، قطر طولي و عرضي هشت بوته بر حسب سانتيمتر محاسبه و تقسيم بر دو گرديد.
6) نسبت قطر تاج پوش به ارتفاع: قطر تاج پوش هشت بوته تصادفي اندازهگيري و سپس بر ارتفاع همان هشت بوته تقسيم شد.
7) نسبت ارتفاع به تعداد انشعاب فرعي: ارتفاع هشت بوته تصادفي اندازهگيري و سپس بر تعداد انشعاب فرعي همان هشت بوته تقسيم شد.
8) وزن تر بوته: در موقع برداشت، هشت بوته به طور تصادفي در هر واحد آزمايشي انتخاب و وزن شد.
9) وزن خشک بوته: در موقع برداشت، هشت بوته به طور تصادفي در هر واحد آزمايشي انتخاب، و به مدت بيست و چهار ساعت نمونهها داخل دستگاه آون خشک و سپس توزين شدند.
10) تعداد روز از کاشت تا زمان 50% سبز شدن: زماني که 50 درصد گياهچههاي هر کرت سبز شده بودند، تاريخ آن روز ثبت شد و تعداد روز بين تاريخ کاشت و تاريخ 50% سبز شدن، شمارش شد.
11) تعداد روز تا 50% گلدهي: زماني که نصف بوتههاي هر کرت به مرحله گلدهي رسيده بودند و گلهاي زرد رنگ روي چترها نمايان شدند، ثبت شد و تعداد روز بين تاريخ کاشت و تاريخ 50 درصد گلدهي شمارش شد.
12). عملکرد بذر بوته: بذور هشت بوته برداشت شد و ميانگين آن عملکرد بوته هر تکرار در نظر گرفته شد.
13) وزن هزاردانه: از هشت بوته نمونهبرداري شده دو دستهي 500 دانهاي شمارش شد سپس وزن هر دسته جداگانه بر حسب گرم اندازهگيري شد. چنانچه اختلاف وزن دو دسته کمتر از شش درصد بود، وزن دو دسته با هم جمع ميشد و وزن هزاردانه بدست ميآمد و سپس متوسط اعداد هشت بوته به عنوان وزن هزار دانه گزارش شد.
14) تعداد بذور: بذور هشت بوته هر پلات شمارش و ميانگين آن گزارش شد.

شماي کلي طرح هنگام پاکت کشي و انتخاب بوته جهت انجام خويش آميزي

2-8 اندازهگيري درصد اسانس و اجزاي آن
2-8-1 محاسبه درصد اسانس
اندازهگيري درصد اسانس نيز در 23 توده آزاد گرده افشان رازيانه انجام گرفت. استخراج اسانس از پودر بذر رازيانههاي خشک شده در سايه با روش تقطير با آب مقطر به کمک دستگاه کلونجر انجام شد [25]. ميزان اسانس بر اساس تفاوت وزن اوليه شيشه و وزن شيشه حاوي اسانس محاسبه شده و درصد اسانس بر حسب ميزان پودر اوليه هر نمونه مورد استفاده، محاسبه گرديد [24].
2-8-2 تجزيه مواد مؤثره اسانس (اجزاي اسانس)
در اين مرحله تعداد 23 نمونه جمعيتي آزاد گرده افشان رازيانه ايراني و خارجي جهت تعيين ترکيبات مؤثره، از مناطق مختلف با گسترش جغرافيايي متنوع انتخاب و جهت آناليز GC/MS، استحصال شد. هدف از انجام اين آزمايش، بررسي و مقايسه ترکيبات اصلي اسانس 23 توده مورد نظر بود. اسانس استخراج شده از بذر 23 توده مورد مطالعه توسط دستگاه طيفسنج کرماتوگراف گازي و تودهاي24 (GC/MS) واقع در دانشکده شيمي دانشگاه لهستان آناليز گشت. شناسايي اجزاء موجود اسانس به کمک شاخصهاي بازداري25 آنها در گاز کروماتوگرافي و مقايسه آنها با آلکانهاي استاندارد و استفاده از کتابخانه WILEY275.L تعيين شدند.

استخراج اسانس از بذر رازيانه به وسيله دستگاه کلونجر و آناليز اسانس استخراج شده توسط دستگاه (GC/MS)

2-9 اندازهگيري فعاليت آنتياکسيداني
2-9-1 تهيه و عصارهگيري گياه
از هر توده مقدار 5/2 گرم بذر خشک آماده و پس از قرار دادن در متانول 80% عصارهگيري شد. عصارههاي تهيه شده فيلتر شده و با استفاده از روش پرکولاسيون عصاره‌گيري و با روش تقطير در خلأ تغليظ گرديدند. عصارههاي خشک شده تا زمان انجام آزمايش در دماي 4 درجه سانتي‌گراد نگهداري شدند. جهت اندازهگيري عملکرد عصاره ، وزن عصاره خشک شده به وزن پودر اوليه هر نمونه تقسيم و به صورت درصد بيان شد.
2-9-2 تعيين ترکيبات فنولي
مقدار ترکيبات فنلي تام بر اساس متد اسلينکارد و همکاران [159] اندازهگيري شد.
2-9-3 بررسي خاصيت آنتيراديکالي به روش DPPH
براي تعيين قدرت عصاره گياهي در به دام انداختن راديکالهاي آزاد DPPH بر اساس متد روش کوليسيک و همکاران [117] اندازهگيري گرديد. فعاليت حذفکنندگي راديکال DPPH توسط عصاره که معياري از ميزان فعاليتآنتي راديکالي عصاره گياهي است، مطابق فرمول زير محاسبه شد:
%RSA = OD control – OD sample/ OD control 100 رابطه (2-2):
در اين رابطهOD sample جذب نمونه، OD control جذب کنترل و RSA ميزان فعاليت حذفکنندگي راديکال آزاد است. براي بررسي بهتر فعاليت آنتيراديکالي عصاره از شاخص IC50 نيز استفاده شد. IC50 بيانگر مقدار ميليگرم عصاره است که قادر به حذف 50 درصد از راديکالهاي DPPH موجود در محيط ميباشد[117]. براي بررسي بهتر اين فعاليت از آنتياکسيدان سنتزي (Butylated Hydroxy Toluene)BHT به عنوان کنترل مثبت استفاده گرديد.

تغيير رنگ عصاره بذر رازيانه پس از اضافه نمودن DPPH به آن به منظور ارزيابي خاصيت آنتيراديکالي
2-9-4 ارزيابي فعاليت آنتياکسيداني به روش بيرنگ شدن بتاکاروتن
در اين بررسي، آزمون بيرنگ شدن بتاکاروتن به روش ژانگ و همکاران [128] با کمي تغيير انجام گرفت. فعاليت آنتياکسيداني عصاره با استفاده از فرمول زير محاسبه شد:
%I = [1-(As(2) – As(0)/(Ac(2) – Ac(0))] 100 رابطه(2-3):
در اين رابطه :
As(2)= ميزان جذب نمونه بعد از 2 ساعت، As(0)= ميزان جذب نمونه در زمان شروع، Ac(2)= ميزان جذب شاهد بعد از 2 ساعت و Ac(0)= ميزان جذب شاهد در زمان شروع و I%= درصد بازدارندگي ميباشد.
2-9-5 بررسي قدرت احياءکنندگي آهن
براي تعيين قدرت احياءکنندگي آهن، از روش گلي موحد و همکاران [41] استفاده شد. افزايش جذب در مخلوط واکنش به مفهوم قدرت احياءکنندگي بيشتر عصاره(آنتياکسيداني) خواهد بود[41].
2-9-6 اندازهگيري محتوي تام فلاونوئيد عصاره‌ها
محتوي تام فلاونوئيدي با استفاده از معرف كلريد آلومينيم اندازهگيري شد. ميزان فلاونوئيد بر اساس ميزان معادل (ميليگرم كوئرستين در گرم عصاره) گزارش گرديد [67].
2-10 بررسي تنوع ژنتيکي بين لاينهاي خودگرده افشان و آزاد گرده افشان گياه رازيانه با استفاده از نشانگر ISSR
2-10-1 استخراج DNA ژنومي از نمونه‌هاي گياهي
چندين روش موجود براي استخراج DNA از گياهان ديگر جهت شناسايي روش مناسب استخراج و خالصسازي DNA نمونههاي رازيانه مورد استفاده قرار گرفتند. مواد مورد استفاده از شرکتهاي Roche، Sigma و Merck تهيه شد. در زير روشهاي مورد استفاده شرح داده مي شود. روشهاي مختلفي براي استخراج DNA از گياهان وجود دارد. در بيشتر اين روشها دو نكته اساسي مدنظر است: (1) كيفيت DNA استخراج شده (2) سرعت استخراج. رازيانه به علت داشتن ترکيبات فنولي فراوان و ناخالصيهاي زياد نيازمند به کارگيري روش مناسبي براي استخراج DNA ميباشد. از بين روشهاي مختلف، چهار روش مورد بررسي و مقايسه قرار گرفت كه شامل روش موري وتامسون [141]، روش تغييريافته پريتيلا و همکاران [141]، روش تغييريافته دلاپورتا و همكاران [141] و روش كوماتسودا و همكاران [141] با استفاده از همزن بود. روش موري و تامسون با تغييراتي جزيي بهترين کيفيت استخراج را داشت. بنابراين از روش موري و تامسون تغيير يافته براي استخراجDNA در مقادير بالا استفاده شد.

استخراج DNA به روش موري و تامسون تغيير يافته

2-11 اندازه‌گيري كيفيت و کميت DNA
از آنجا كه نشانگرها

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع رازيانه، بررسي، گياه Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تودههاي، ميكروليتر، تجزيه