دانلود پایان نامه ارشد با موضوع استان خراسان، نقشه راه، علوم ارتباطات

دانلود پایان نامه ارشد

ش خصوصي جز در موارد استثنايي آن هم در دوره هايي کوتاه، راه به دايره فعاليت هاي رسانه ملي نيافته است. اداره اين سازمان نيز با ديگر سازمان هاي دولتي تفاوت هايي داشته و در مجموع، هميشه سازمان صدا و سيما، از مقررات خاص و منحصر به فردي برخوردار بوده است.
صدا وسيماي خراسان رضوي با توجه به فضاي معنوي شهر مشهد مي تواند جايگاه ويژه اي درميان ديگر شبکه هاي استاني داشته باشد که با توجه به بررسي ها به نظر مي رسد که برنامه هاي راديويي وتلويزيوني اين شبکه کيفيت زيادي نداشته واحتمالاً مخاطبان از برنامه هاي اين شبکه، رضايت چنداني ندارند و همين امر موجب شد که تا با مطالعه و تحقيق به دنبال صحت وسقم اين موضوع بوده و درصورت مشخص شدن صحت اين فرضيه با ارائ? راه حل و راهکار براي اين مساله، شاهد پيشرفت برنامه هاي اين شبکه استاني واثربخشي هرچه بيشتر برنامه ها و فعاليت هاي سازمان مذکور باشيم.
بر همين اساس در اين تحقيق، مديريت برنامه هاي صدا وسيماي مرکز استاني خراسان رضوي، با مولفه هايي مانند؛ گروه بندي و سازمان دهي نيروها،گرايش موضوعي برنامه ها، فنون ارتباطي کارکنان، تکنولوژي ساخت برنامه بررسي و اندازه گيري مي شوند تا تأثير آن بر اثربخشي برنامه هاي توليدي اين شبکه بر مخاطبان مشخص گردد.

1-3- اهميت و ضرورت
بسياري از نهادهاي اجتماعي بخصوص مراكز آموزشي و رسانه‌ها مي‌توانند در راستاي ترويج و توسعه علمي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و به عبارت ديگر پيشرفت و سازندگي كشور، نقش اساسي داشته باشند، اما صدا و سيما به عنوان دانشگاهي سراسري و فراگير، نقش موثرتري را بر عهده دارند، چرا كه معمولاً برنامه‌هاي رسانه ملي، بويژه برنامه‌ها و فيلم‌هاي تلويزيوني، اثرات فرهنگي اجتماعي قابل ملاحظه‌اي را در ابعاد مختلف به همراه دارند.
صدا وسيما بر اساس رهنمودهاي حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري دانشگاه عمومي است كه به عنوان مهم ترين وسيله ارتباط جمعي نقش بزرگي در تحولات اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي ايفا مي‌كند. همچنين در اين رهنمودهاي ارزنده بر رسالت و وظايف خطير صدا وسيما و نقش مؤثر برنامه‌هاي گوناگون آن در شكوفايي فرهنگي جامعه و رفع تنگناها و چالش‌هاي اجتماعي تأكيد شده است. بر همين مبنا، اجراي سياست‌هاي فرهنگي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، از وظايف قانوني و رسمي صدا وسيما است.
قانون برنامة سوم توسعه نيز در مواد 159 و 167 خود سازمان صدا وسيما را موظف به انجام مطالعات و تحقيقات، ارزيابي مستمر اثربخشي فعاليت‌ها، تقويت هنرها و علوم و فنون، تكميل پوشش جمعيتي، انعكاس و نقد عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي،ترويج آموزش‌هاي عمومي، فني و حرفه‌اي و نظاير آن نموده است (محمدي،1379) .
در حال حاضر بـه نظر مي‌رسد اكثر برنامه‌هاي تلويزيوني شبکه خراسان رضوي به جز بخش خبري وگزارش ها كه جنبه اطلاع رساني دارد، به جاي پرداختن به برنامه‌هاي هدفمند ، فرهنگ ساز، تاثير گذار و بنيادين، به نوعي گرفتار برنامه‌هاي صرفاً سرگرم كننده، سطحي و كم محتوا شده‌اند و لذا اين سوال مطرح است كه چرا صدا و سيما در مرکز استان خراسان که با وجود جمعيت زياد استان و وجود خيل عظيم مسافران و زائرين مي تواند جزء پربارترين و پر بيننده ترين شبکه هاي کشور باشد از اين ظرفيت بسيار خوب براي رشد همه جانبه جامعه در ابعاد مختلف، غفلت و براي تعميق و تحكيم دستاوردهاي انقلاب اسلامي و ترويج علم و دانش و توسعه فرهنگ و ارزش هاي اسلامي و انقلابي، استراتژي مدون و مشخصي ندارد؟
با توجه به كاربردي بودن پژوهش، يافتههاي حاصل از آن براي سازمان صدا و سيما خراسان رضوي ميتواند در سياستگزاري ، مديريت برنامه و اصلاح شيوههاي ناكارآمد گذشته ياري رساند و همچنين ميتواند مشخص سازد كه در چه مواردي، ضعف و كاستي وجود دارد تا از تعميم اشتباهات به موارد صحيح جلوگيري شود که همه اين موارد باعث مي شود فعاليت هاي اين سازمان رو به اثربخشي بيشتر سوق يابد ونهايتا کارايي و بهروري بيشتر شده و مانع اتلاف سه منبع حياتي ومهم نيروي انساني ، زمان و سرمايه گردد.
همچنين ضرورت انجام اين تحقيق، حرکت در مرزهاي علم و دانش ودانش افزايي در حوزه مديربت رسانه است و با توليد ادبيات و مباني نظري در اين رابطه به الگويي دست مي يابيم که اولا بومي است و ثانيا موجب گردآوري اطلاعات مفيدي به عنوان ادبيات و تاريخچه اين موضوع مي شود.

1-4- چارچوب کلان نظري تحقيق:
* متغيير مستقل : مديريت برنامه هاي شبکه استاني خراسان رضوي، متغير مستقل اين تحقيق است و مولفه هاي آن عبارتنداز:
1- گروه بندي وسازماندهي نيروها
2- گرايش موضوعي برنامه ها
3- فنون ارتباطي کارکنان
4- تکنولوژي ساخت برنامه ها
5- تنوع برنامه ها
6- زمان ارائه برنامه ها
* متغيير وابسته: اثربخشي برنامه هاي شبکه استاني صداو سيماي خراسان رضوي ، متغيير وابسته اين تحقيق است و مولفه هاي آن عبارتند از:
1- افزايش سطح آگاهي
2- رضايت مخاطبان
3- ايجاد انگيزه
4- افزايش نگرش مثبت
5- کيفيت برنامه ها
6- همراستايي با فرهنگ جامعه

نمودار 1- 1- مدل مفهومي پژوهش را نشان مي دهد.

1-5-گزاره هاي تحقيق
1-5-1- اهداف پژوهش
1-5-1-1- هدف اصلي
بررسي ميزان رابطه مديريت برنامه ها و اثر بخشي برنامه هاي صدا و سيماي استان خراسان رضوي
1-5-1-2- اهداف فرعي
– شناخت رابطه گروه بندي وسازماندهي تخصصي نيروهاي صدا و سيماي خراسان رضوي و اثربخشي برنامه هاي شبکه خراسان رضوي
– شناسايي رابطه گرايش موضوعي برنامه هاي صدا و سيماي خراسان رضوي و اثربخشي برنامه هاي شبکه خراسان رضوي
– شناسايي رابطه فنون ارتباطي کارکنان صدا و سيماي خراسان رضوي و اثربخشي برنامه هاي شبکه خراسان رضوي
– شناخت رابطه تکنولوژي ساخت برنامه هاي صدا و سيماي خراسان رضوي و اثربخشي برنامه هاي شبکه خراسان رضوي
– شناخت رابطه تنوع برنامه هاي صدا و سيماي خراسان رضوي و اثربخشي برنامه هاي شبکه خراسان رضوي
– شناسايي رابطه زمان ارائه برنامه هاي صدا و سيماي خراسان رضوي و اثربخشي برنامه هاي شبکه خراسان رضوي

1- 5-2- سوالات پژوهش
1-5-2-1- سوال اصلي
مديريت برنامه هاي صدا وسيماي خراسان رضوي تا چه اندازه از اثربخشي برخوردار است؟
1-5-2-2- سوالات فرعي
– گروه بندي و سازماندهي تخصصي کارکنان صدا وسيماي استان خراسان رضوي تا چه اندازه با اثر بخشي برنامه هاي شبکه صدا و سيماي استان خراسان رضوي رابطه دارد ؟
– گرايش موضوعي برنامه هاي صدا وسيماي استان خراسان رضوي تا چه اندازه با اثر بخشي برنامه هاي شبکه صدا و سيماي استان خراسان رضوي رابطه دارد ؟
– فنون ارتباطي کارکنان صدا وسيماي استان خراسان رضوي تا چه اندازه با اثر بخشي برنامه هاي شبکه صدا و سيماي استان خراسان رضوي رابطه دارد ؟
– تکنولوژي ساخت برنامه هاي صدا وسيماي استان خراسان رضوي تا چه اندازه با اثر بخشي برنامه هاي شبکه صدا و سيماي استان خراسان رضوي رابطه دارد ؟
– تنوع برنامه هاي صدا وسيماي استان خراسان رضوي تا چه اندازه با اثر بخشي برنامه هاي شبکه صدا و سيماي استان خراسان رضوي رابطه دارد ؟
– زمان ارائه برنامه هاي صدا وسيماي استان خراسان رضوي تا چه اندازه با اثر بخشي برنامه هاي شبکه صدا و سيماي استان خراسان رضوي رابطه دارد ؟

1-5-3- فرضيه هاي تحقيق:
1-5-3-1- فرضيه اصلي :
بين مديريت برنامه ها و اثربخشي شبکه صدا و سيماي استان خراسان رضوي رابطه معني داري وجود دارد.
1-5-3-2- فرضيه هاي فرعي :
1- بين گروه بندي و سازماندهي نيروهاي تخصصي صدا وسيماي خراسان رضوي واثر بخشي برنامه هاي شبکه صدا و سيماي استان خراسان رضوي ، رابطه معناداري وجود دارد.
2- بين گرايش موضوعي برنامه هاي صدا وسيماي خراسان رضوي واثر بخشي برنامه هاي شبکه صدا و سيماي استان خراسان رضوي ، رابطه معناداري وجود دارد.
3- بين فنون ارتباطي کارکنان صدا وسيماي خراسان رضوي واثر بخشي برنامه هاي شبکه صدا و سيماي استان خراسان رضوي ، رابطه معناداري وجود دارد.
4- بين تکنولوژي ساخت برنامه هاي صدا وسيماي خراسان رضوي واثر بخشي برنامه هاي شبکه ، صدا و سيماي استان خراسان رضوي رابطه معناداري وجود دارد.
5- بين تنوع برنامه هاي صدا وسيماي خراسان رضوي واثر بخشي برنامه هاي شبکه صدا و سيماي استان خراسان رضوي ، رابطه معناداري وجود دارد.
6- بين زمان ارائه برنامه هاي صدا وسيماي خراسان رضوي واثر بخشي برنامه هاي شبکه صدا و سيماي استان خراسان رضوي ، رابطه معناداري وجود دارد.

1-6- روش شناسي تحقيق
1-6-1- نوع و روش تحقيق :
اين تحقيق ازنظر هدف ، کاربردي واز نظر شيوه گردآوري اطلاعات يک تحقيق توصيفي- همبستگي است. در اين تحقيق به بررسي وضعيت موجود و اندازه گيري ميزان رابطه بين متغيرها، يعني متغير مستقل مديريت برنامه ها و تاثير آن برمتغير وابسته اثربخشي مي پردازيم.

1-6-2- قلمرو تحقيق:
1-6-2-1- قلمرو موضوعي : موضوع اين تحقيق بررسي ميزان اثربخشي مديريت برنامه هاي صداو سيماي خراسان رضوي است که در واقع از نظر موضوعي ، زير مجموعه مديريت رسانه است.

1-6-2-2- قلمرو مکاني :
قلمرو مکاني تحقيق حاضر ، کليه دانشگاه هاي سطح شهر مشهد مي باشد.
1-6-2-3- قلمرو زماني تحقيق:
اين تحقيق در بازه زماني اقدامات برنامه سازي و مديريت صدا و سيماي استان خراسان رضوي از فروردين 92 لغايت اسفند92 انجام مي شود.
1-6-3- جامعه آماري
جامعه آماري اين پژوهش را کلي? اساتيد رشته علوم ارتباطات و جامعه شناسي فعال در حوزه رسانه شهر مشهد تشکيل مي دهند. N= n
1-6-4- روش نمونه گيري و تخمين حجم نمونه:
نمونه گيري به عمل نيامده و از روش کل شمار استفاده شده است.

1-6-5- روش ها و ابزار گردآوري داده ها
براي جمع آوري داده ها از روش کتابخانه اي و بررسي اسناد و ابزاري مانند مصاحبه تلفني، مصاحبه حضوري و پرسش نامه استفاده شده است.

1-6-6- روش تجزيه و تحليل داده ها
براي پردازش داده ها از نرم افزارspss استفاده شده و تجزيه و تحليل داده ها نيز با ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چند متغيره است.
1-6-7- نقشه راه
پس از اينكه پروپوزال تصويب شد، در فصل اول رئوس كلي و نحوه انجام تحقيق مشخص گرديد. در مرحله بعد ادبيات تحقيق و متغيرها بررسي و نگارش شده سپس به روش تحقيق و روشهاي گردآوري اطلاعات درفصل سوم پرداخته شده و در اين مرحله كار گردآوري دادهها و ذخيرهسازي آنها صورت مي گيرد. در مرحله بعدي يا همان فصل چهارم ، تجزيه و تحليل دادهها و يافتهها انجام شد و مرحله آخر ارائه نتايج و پيشنهادها مي باشد که در فصل پنجم پژوهش است.
جدول 1-1- نقشه راه

فعاليتها
(فروردين92 لغايت اسفند93)ماههاي سال

فروردين
ارديبهشت
خرداد
تير
مرداد
شهريور
مهر
آبان
آذر
دي
بهمن
اسفند
پروپوزال
(فصل يک)

فصل
دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

1-7- شرح واژه ها و اصطلاحات تحقيق:
مديريت : فرآيند به کارگيري مؤثر و کارآمد منابع مادي و انساني در برنامه‌ريزي، سازماندهي، بسيج منابع و امکانات، هدايت و کنترل است که براي دستيابي به اهداف سازماني و بر اساس نظام ارزشي مورد قبول صورت مي‌گيرد )الواني ،1385).
گروه بندي وسازماندهي: پس ازتقسيم کار سازمان بايد مجموعه اي از کارها را دريک گروه قرار دهد وسپس گروه ها را هماهنگ کند.از اين رو سازمان از طريق تشکيل دواير يا گروه هاي ويژه کارها را به گروه هاي مختلف وتا حدي تخصصي تقسيم مي کند (رابينز،1378) .
گرايش موضوعي برنامه ها: منظور همان معيارها وتمايلات براي انتخاب محتوي وموضوعات ساخت وپخش برنامه است.
فنون ارتباطي کارکنان: مهارت هاي ارتباطي کارکنان در 4مقوله ي کنترل،ايجاد انگيزه، ابراز احساسات و اطلاعات بين کارکنان و مديران تعريف مي شود (رابينز،1378) .
تکنولوژي ساخت برنامه: عبارتنداز مجموعه اطلاعات، مهارت‌ها، روش‌ها و ابزار ي که براى ساخت

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سابقه خدمت Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عملکرد سازمان، علوم ارتباطات، ارزش افزوده