دانلود پایان نامه ارشد با موضوع استان خراسان، علوم ارتباطات، سابقه خدمت

دانلود پایان نامه ارشد

سنجش
تاثيرگذاري تنوع برنامه ها بر افزايش سطح آگاهي مخاطبان
ترتيبي
تاثيرگذاري تنوع برنامه ها بر افزايش نگرش مثبت در مخاطبان
ترتيبي
تاثير تنوع برنامه ها بر ايجاد انگيزه در مخاطبان
ترتيبي
تاثير تنوع برنامه ها بر افزايش رضايت مخاطبان
ترتيبي
تاثير تنوع برنامه ها بر افزايش کيفيت آنها
ترتيبي
تاثير تنوع برنامه ها را بر افزايش تطبيق آنها با فرهنگ جامعه
ترتيبي
3-3-8- متغير مستقل (زمان ارائه برنامه ها)در مديريت برنامه
– تعريف عملياتي
در تحقيق حاضر براي سنجش متغير” زمان ارائه برنامه ها “شش معرف جدول زير مورد استفاده قرار مي گيرد، هرکدام از اين معرف ها يک مقياس پنج درجه اي (خيلي کم، کم، متوسط، زياد و خيلي زياد) را شامل مي شود.
جدول شماره 3-7- معرف سازي متغيرمستقل(زمان ارائه برنامه ها)
معرف ها
مقياس سنجش
تاثير زمان ارائه برنامه ها بر افزايش سطح آگاهي مخاطبان
ترتيبي
تاثير زمان ارائه برنامه ها بر افزايش نگرش مثبت در مخاطبان
ترتيبي
تاثير زمان ارائه برنامه ها بر ايجاد انگيزه در مخاطبان
ترتيبي
تاثير زمان ارائه برنامه ها بر افزايش رضايت مخاطبان
ترتيبي
تاثير زمان ارائه برنامه ها بر افزايش کيفيت آنها
ترتيبي
تاثير زمان ارائه برنامه ها بر افزايش تطبيق آنها با فرهنگ جامعه
ترتيبي

3 -4 – جامعه آماري
با توجه به اينکه جامعه آماري اين پژوهش را کليه اساتيد رشته علوم ارتباطات و جامعه شناسي فعال در حوزه رسانه شهر مشهد تشکيل مي دهند و از آنجا که صاحب نظران اين حوزه جمعيت محدود و قابل شمارشي هستند و ليست کامل آنان در دسترس مي باشد، بنابراين نمونه گيري به عمل نيامد و بر اساس روش کل شمار، پرسشنامه مورد نظر در بين تمام اعضاي جامعه آماري توزيع گرديد. چرا که براي جمعيت هاي کوچک با پوشش کامل “سرشماري” بهترين گزينه است و حجم نمونه شامل کليه اساتيد رشته علوم ارتباطات اجتماعي ،جامعه شناسي دانشگاه هاي سراسري، پيام نور ،آزاد اسلامي ، علمي و کاربردي مشهد مي باشدکه شامل 70 نفر بوده که 65 نفر همکاري نموده، پاسخگوي پرسشنام? تحقيق بودند و 5 مورد حاضر به همکاري نشدند.

3-5- تکنيک توصيف و تحليل داده ها
براي توصيف وتحليل داده ها از روش هاي آماري استفاده شده است. در اين پژوهش، با استفاده از اطلاعات جمع آوري شده از طريق پرسشنامه، بوسيله نرم افزار spss عمليات آماري مورد نياز، اجرا شده است. که اطلاعات جمع آوري شده، با استفاده از دو نوع آماره مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته اند، که عبارتند از:
3-5-1- آماره هاي توصيفي
در اين قسمت از تحقيق، براي تجزيه و تحليل اطلاعاتي که به منظور توصيف و معرفي خصوصيات جمعيت نمونه گردآوري شده اند از آماره هاي جداول توزيع فراواني، شاخص ميانگين و نمودارها، استفاده شده است.
3-5-2- آماره هاي استنباطي
براي تجزيه و تحليل اطلاعات تحقيق که به منظور آزمون فرضيات و تبيين تحقيق جمع آوري شده اند، از آماره هاي استنباطي مانند آزمون ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه به روش گام به گام استفاده شده است. جدول3-8- نوع آزمون فرضيات
عنوان فرضيه
سطح سنجش
نوع آزمون
بين مديريت برنامه ها و ميزان اثربخشي صدا و سيماي استان خراسان رضوي رابطه معناداري وجود دارد
فاصله اي- فاصله اي
ضريب همبستگي پيرسون
بين گروه بندي و سازماندهي نيروهاي تخصصي صدا و سيما و ميزان اثربخشي برنامه هاي صدا و سيماي استان خراسان رضوي رابطه معناداري وجود دارد
فاصله اي- فاصله اي
ضريب همبستگي پيرسون
بين مهارت ها و فنون ارتباطي کارکنان و ميزان اثربخشي برنامه هاي صدا و سيماي استان خراسان رضوي رابطه معناداري وجود دارد
فاصله اي – فاصله اي
ضريب همبستگي پيرسون
بين تکنولوژي به کار رفته براي ساخت برنامه هاي صدا و سيماي استان خراسان رضوي و ميزان اثربخشي آنها رابطه معناداري وجود دارد
فاصله اي – فاصله اي
ضريب همبستگي پيرسون
بين گرايش موضوعي برنامه هاي صدا و سيماي استان خراسان رضوي و ميزان اثربخشي آنها رابطه معناداري وجود دارد
فاصله اي – فاصله اي
ضريب همبستگي پيرسون
بين تنوع برنامه هاي صدا و سيماي استان خراسان رضوي و ميزان اثربخشي آنها رابطه معناداري وجود دارد
فاصله اي – فاصله اي
ضريب همبستگي پيرسون
بين زمان ارائه برنامه هاي صدا و سيماي استان خراسان رضوي و ميزان اثربخشي آنها رابطه معناداري وجود دارد
فاصله اي – فاصله اي
ضريب همبستگي پيرسون

3-6- ابزار، روايي و پايايي
3-6-1- ابزار
ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه مي باشد. که سوالات مذکور عمدتاً در قالب طيف ليکرت طراحي گرديده، و قبل از تدوين پرسشنامه از بررسي هاي اکتشافي نيز استفاده شده است. با استفاده از اين بررسي هاي اکتشافي و نيز مطالعات نظري، پرسشنامه اوليه طرح گرديد و در مرحله پيش آزمون بين 20 تن از اساتيد آزمون گرديد. محقق در اين مرحله دو هدف را دنبال نمود، يکي اينکه با دقت در عکس العمل پاسخگويان سوالات گنگ يا دو پهلو و نيز سوالات حساسيت برانگيز را شناسايي نمايد و نحوه اجراي نهايي پرسشنامه را ارزيابي کند؛ دوم اينکه از طريق محاسبه آلفاي کرونباخ، گويه هايي که داراي همبستگي ضعيفي با مجموعه گويه هاي يک متغير هستند را شناسايي و حذف نمايد.
3-6-2- روايي
منظور از روايي ابزار سنجش اين است که گويه هاي مختلفي که راي سنجش يک متغير طرح مي شوند صرفاً آن متغير و نه چيزي ديگر را بسنجد. در اين تحقيق به منظور تامين اعتبار ابزار سنجش از اعتبار صوري يا محتوايي استفاده شده است. منظور روايي محتوايي يا صوري ميزان توافق متخصصان يک امر در رابطه با يک شاخص يا معيار است.(ساروخاني،1385: 287) يعني گويه هاي مختلفي که براي سنجش ارائه شده است ابعاد مختلف آن متغير را در بر مي گيرد. که به اين منظور از نظر و راي اساتيد محترم و به کار بستن راهنمايي هاي آنان استفاده شد.
3-6-3- پايايي يا قابليت اعتماد ابزار سنجش
يک اندازه گيري زماني داراي قابليت است که در موقعيتهاي تکراري نتايج يکسان به دست آوريم.اگر پاسخگويان در پاسخ به يک سوال در موقعيتهاي تکراري به شيوه مشابهي عمل کنند آن سوالات داراي قابليت اعتماد است.
براي سنجش قابليت اعتماد، شاخص هايي وجود دارد،اين شاخص براي سنجش قابليت اعتماد طيف هايي به کار مي رود که در آن مجموعه اي از سوالات براي سنجش يک مفهوم به کار مي رود.رايج ترين شيوه براي برسي قابليت اطمينان سازه ها ،آلفاي کرونباخ است.

) Reliability Statistics بررسي قابليت اعتماد ابزار تحقيق)
آلفاي کرانباخ
738/0

جهت بررسي پايايي و قابليت اعتماد پرسشنامه از آماره آلفاي کرانباخ استفاده مي شود. اين آماره نشان مي دهد.که ميزان همبستگي دروني بين سوالات يک پرسشنامه چه ميزان مي باشد.در صورتي که ميزان آلفاي کرانباخ بالاتر از 7/0 باشد مي توان گفت که سوالات طراحي شده،سوالاتي مناسب بوده و از همبستگي دروني بالايي بر خوردار مي باشند و در غير اين صورت مي توان گفت که سوالات از همبستگي پاييني برخوردار هستند و مناسب سنجش موضوع مورد نظر نمي باشند.

جدول 3- 9 – بررسي قابليت اعتبار و اعتماد متغيرهاي تحقيق
متغير
تعداد گويه
مقدار آلفا
ميزان اثربخشي برنامه هاي صدا و سيما
6
758/0
مديريت برنامه ها
6
873/0
گروه بندي و سازماندهي نيروهاي تخصصي
6
713/0
مهارتها و فنون ارتباطي کارکنان
6
763/0
تکنولوژي به کار رفته براي ساخت برنامه ها
6
734/0
گرايش موضوعي برنامه ها
6
855/0
تنوع برنامه ها
6
781/0
زمان ارائه برنامه ها
6
724/0

همانطور که در جدول شماره 3-9- ملاحظه مي کنيد يافته هاي حاصل از آزمون کرانباخ نشان مي دهد که کليه متغيرهاي تحقيق داراي آلفاي بالاتر از 7/0 مي باشند ، يعني گويه هاي در نظر گرفته شده جهت سنجش هر يک از متغيرهاي تحقيق از همبستگي دروني بالايي برخوردار بوده و مناسب سنجش متغيرهاي مورد نظر مي باشند.

فصل چهارم
تجزيه وتحليل يافته هاي تحقيق

مقدمه
در اين فصل به سوالات و فرضيات تحقيق که در بخش هاي قبلي مطرح شده است به طور مفصل و با ارائه جداول آماري پاسخ داده شده است. اين فصل در دو بخش تدوين شده که در بخش اول نتايج آمار توصيفي و در بخش دوم نتايج آمار استنباطي به تفضيل مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
آماره هاي توصيفي
4-1- توصيف گوي? جنسيت پاسخگويان
جدول شماره4-1- توزيع فراواني مربوط به دسته هاي جنسيت پاسخگويان
جنسيت
فراواني
درصد فراواني
زن
16
6/24
مرد
49
3/75
مجموع
65
100

همانطور که در جدول شماره 4-1- مشاهده مي کنيد 6/24 درصد از پاسخگويان زن و 3/75 درصدشان نيز مرد بوده اند.

نمودار شماره 4-1- توزيع پاسخگويان بر اساس جنسيت

4-2- توصيف گوي? سن پاسخگويان :
جدول شماره 4-2- توزيع فراواني مربوط به ” سن پاسخگويان”
درصد فراواني
فراواني
سن
رديف
5/38
25
بين 25 تا 30 سال
1
8/13
9
بين 31 تا 35 سال
2
8/13
9
بين 36 تا 40 سال
3
8/13
9
بين 41 تا 45 سال
4
6/4
3
بين 46 تا 50 سال
5
4/15
10
بالاي 50 سال
6
100
65
مجموع

78/3
ميانگين
در جدول فوق سن پاسخگويان نمايش داده شده است. بر اين اساس سن بيشتر پاسخگويان(5/38 درصد) در رده سني 25 تا 30 سال، 8/13 درصد از پاسخگويان در گروه سني 31 تا 35 سال، همچنين 8/13 درصد در گروه سني 36 تا 40 سال، 8/13 درصد در رد? سني 41 تا 45 سال، 6/4 درصد در گروه سني 46 تا 50 سال و 4/15 درصد نيز در گروه سني بالاي 50 سال قرار دارند. طبق جدول بيشترين فراواني مربوط به گروه سني 25 تا 30 سال مي باشد. ميانگين سني پاسخگويان نيز بين رديف سوم و چهارم جدول قرار دارد.

نمودار شماره 4-2- مربوط به “سن پاسخگويان

4-3- توصيف گوي? رشت? تحصيلي پاسخگويان :
جدول شماره 4-3- توزيع فراواني مربوط به “رشت? تحصيلي پاسخگويان”
درصد فراواني
فراواني
رشت? تحصيلي
رديف
9/56
37
جامعه شناسي
1
8/33
22
علوم ارتباطات اجتماعي
2
3/9
6
مديريت رسانه
3
100
65
مجموع

50/6
ميانگين
طبق جدول شمار? 4-3- رشت? تحصيلي 9/56 درصد از پاسخگويان جامعه شناسي، رشت? تحصيلي 8/33درصد از صاحب نظران پاسخگو علوم ارتباطات اجتماعي و 3/9 درصد نيز رشت? تحصيلي شان مديريت رسانه مي باشد. بيشترين فراواني نيز بر روي رشت? تحصيلي جامعه شناسي مي باشد.

نمودار شماره 4-3- مربوط به ” رشت? تحصيلي پاسخگويان”

4-4- توصيف گوي? حوز? تخصصي پاسخگويان :
جدول شماره 4-4- توزيع فراواني مربوط به ” حوز? تخصصي پاسخگويان”
درصد فراواني
فراواني
حوز? تخصصي
رديف
2/6
6
ارتباطات
1
6/4
3
رسانه
2
8/10
7
ارتباطات مردمي
3
5/18
12
خبر
4
6/4
3
استراتژيک
5
3/52
34
بي پاسخ
6
100
65
مجموع

90/3
ميانگين

طبق جدول شمار? 4-4- حوز? تخصصي2/9 درصد از پاسخگويان ارتباطات، حوز? تخصصي 6/4 درصد از صاحب نظران پاسخگو رسانه، حوز? تخصص 8/10 درصد ارتباطات مردمي، حوز? تخصص 5/18 درصد از پاسخگويان خبر و حوز? تخصص 6/4 درصد استراتژيک مي باشد اکثريت پاسخگويان (3/52 درصد) نيز به اين سوال پاسخ نداده اند. ميانگين نيز بين رديف سوم و چهارم جدول قرار دارد.

نمودار شماره 4-4- مربوط به ” حوز? تخصصي پاسخگويان “

4-5- توصيف گوي? ميزان تحصيلات پاسخگويان :
جدول شماره 4-5- توزيع فراواني مربوط به ” ميزان تحصيلات “
درصد فراواني
فراواني
ميزان تحصيلات
2/49
32
فوق ليسانس
8/50
33
دکتري و بالاتر
100
65
مجموع

طبق جدول شمار? 4-5- ميزان تحصيلات 2/49 درصد از پاسخگويان فوق ليسانس و ميزان تحصيلات 8/50 درصد از صاحب نظران پاسخگو نيز دکتري و بالاتر مي باشد.

نمودار شماره 4-5- مربوط به ” ميزان تحصيلات پاسخگويان “

4-6- توصيف گوي? سابقه خدمت پاسخگويان :
جدول شماره 4-6- توزيع فراواني مربوط به ” سابقه خدمت پاسخگويان”
درصد فراواني
فراواني
سابقه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع استان خراسان Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سابقه خدمت