دانلود پایان نامه ارشد با موضوع استان خراسان

دانلود پایان نامه ارشد

واستيفن پي ،1381:59) .
ودرواقع ذينفعان مدل مفهومي اين تحقيق مخاطبان ، مديران و توليدکنندگان ،اصحاب رسانه و اساتيد صداوسيما مي باشند.

فصل سوم
روش شناسي تحقيق

3-1- مقدمه
يکي از ويژگي هاي مهم، اساسي و کليدي پژوهش علمي، اعتقاد و الزام آن به مباني روش شناختي است. هر پژوهش علمي بر اساس موضوع، اهداف پژوهش و چارچوب نظري خود از يک چارچوب روش شناختي استفاده مي کند. پژوهشگر در استفاده از انواع روشهاي علمي مختار و آزاد است، ليکن مي بايست به اندازه لازم و کافي براي استفاده از هر يک از انواع روشهاي علمي دليل و مجوز علمي داشته باشد. چرا که يکي از ضمانت هاي صحت و درستي يافته هاي پژوهش هاي علمي روشمند بودن آن است.
در نظام دانش، انواع روش هاي علمي وجود دارد که به تناسب موضوع پژوهش، اهداف، ميزان اعتبار و روايي و يا اعتماد و پايايي پژوهش، پژوهشگر مي تواند يک و يا چند نوع از آنها را گزينش و براي رسيدن به اهداف علمي در پژوهش از آنها استفاده ببرد. از اين روي موضوع، اهداف و مباني نظري پژوهش تعيين کننده روش و يا روش هاي پژوهش است. به عنوان مثال نمي توان براي پژوهشي که هدف آن شناخت عوامل يک پديده اجتماعي در صد سال گذشته است و يا موضوع پژوهش به گذشته بر مي گردد از روش پيمايشي استفاده کرد و يا براي بررسي محتواي اجتماعي کتب يا مجلات از روش آزمايشگاهي بهره مند شد (دواس،1376: 8-9).
در پژوهش هاي اجتماعي _ فرهنگي از انواع روش هاي پژوهشي استفاده مي شود. اگر پژوهشگري خواهان تعميم يافته هاي پژوهشي بيشتر و يا اعتبار و روايي پژوهش زياد باشد، مي بايست از روش هايي چون روش پيمايشي استفاده کند. ليکن اگر قصد دارد يافته هاي پژوهش از قدرت تعميم کمتري برخوردار بوده ولي يافته هاي او درست تر، دقيق تر، کاربردي تر و ميزان اعتماد و پايايي اش بيشتر باشد، از روش هايي چون روش آزمايشي (به طور عموم در علوم غير انساني) و يا شبه آزمايشي (به طور عموم در رشته هاي علوم رفتاري و اجتماعي) مي بايست استفاده کند. يافته هاي پژوهشي روش هاي آزمايشي و يا شبه آزمايشي در تبيين واقعيت ها، به خصوص واقعيت هاي اجتماعي بسيار کارآمد و نتايج آن براي برنامه ريزي بسيار مفيد است، ليکن در ايران به دلايل زياد از جمله محدوديت هاي استفاده از اين روش در مسائل اجتماعي وانساني به دليل عدم آشنايي و يا آشنايي کمتر پژوهشگران با روش مزبور و ناتواني آنان در به کارگيري آن، موجب شده است از روش مذکور استفاده خيلي اندکي در مطالعات علوم انساني و اجتماعي بشود استفاده از هريک از روش هاي پژوهش نکات و کارکرد مثبت و منفي داردکه به ماهيت روش هاي هاي مذکور مربوط مي شود. از اين روي پژوهشگر با آگاهي از مزايا و معايب و همچنين ويژگي هاي، قابليت ها و توانمندي هر يک از روش هاي پژوهشي، مي بايست از آنها استفاده کند. موضوع، اهداف، چارچوب نظري و سوال پژوهشي ايجاب مي کند که از چندين روش پژوهشي استفاده شود و از همه مهمتر براي تعميم يافته هاي پژوهشي و بنا به اعتبار و روايي از روش پژوهش مرسوم در علوم انساني يعني روش پيمايشي استفاده گردد (دواس،1376: 11-12).

3-2- روش پژوهش
روش پژوهش در علوم اجتماعي معاني گوناگوني دارد و در منابع گوناگون تعاريف مختلفي براي روش پژوهش ارائه شده است. روش تحقيق دراين پژوهش از نوع کاربردي مي باشد. به اين دليل که ابزار پيشنهادي به صورت افزايش اطلاعات در جامعه مورد استفاده قرار مي گيرد و سپس به تجزيه و تحليل عوامل مورد بررسي بر حوز? اصلي، يعني اثر بخشي برنامه ها ي صدا وسيماي استان خراسان رضوي مي پردازد. از آنجا که تحقيق حاضر در پي شناخت رابطه بين مديريت برنامه ها و اثر بخشي برنامه ها ي صدا وسيما است يک تحقيق توصيفي مي باشد و از طرفي ديگر چون داده هاي مورد نظر از طريق پرسشنامه توزيع شده در جامعه آماري به دست مي آيد مي توان گفت که اين تحقيق از زير شاخه پيمايشي مي باشد.
پيمايش روشي براي تحقيق است که معمولاً آن را متناظر با پرسشنامه مي دانند، اما لزوماً چنين نيست و مي توان از تکنيک هاي ديگري مانند مصاحبه عميق، مصاحبه ساخت يافته، مشاهده، تحليل محتوا و غيره هم در اين روش بهره برد (دواس،1376: 13).
روش پيمايش از دو جنبه داراي ويژگي است، يکي شيوه گردآوري داده ها و ديگري روش تحليل آنها. شيوه گردآوري اطلاعات در پيمايش چنين است که اطلاعاتي درباره يک خصوصيت در جامعه جمع آوري مي کنيم که در افراد مختلف متفاوت است. با کنار هم گذاشتن اين داده ها در کنار يکديگر مجموعه اي ساخت يافته به دست مي آيد که به آن ماتريس داده ها مي گويند. روش تحليل در پيمايش چنين است که محقق با بررسي تغييرات متغير بر حسب موردها و جستجوي ويژگي هايي که به طور منظم با آن پيوند دارد در پي شناخت پديده ها بر مي آيد (همان، 14-15 ).
لذا جهت آزمون فرضيه هاي فوق، از روش پيمايشي استفاده مي شود. اين روش مزيت هايي دارد: جولي آلبرت ذکر مي کند که پيمايش نسبت به روش هاي هزينه بر و دشوار آزمايشي ديگر يکي از متعارف ترين و معقول ترين شيوه ها از نظر اقتصادي براي جمع آوري داده ها در علوم اجتماعي است. جنبه ديگر در تحقيقات پيمايشي آن است که از طريق پيمايش مي توان تجربيات زندگي افراد در زمينه مورد عملشان را به دست آورد.
روش هاي پژوهشي که به تناسب از آنها در پژوهش حاضر استفاده مي شود عبارتند از:

الف) روش اسنادي و کتابخانه اي : براي شناخت وضعيت موجود و براي دستيابي به مدل نظري، شفاف شدن واقعيت اجتماعي و آگاهي از پيشينه و ادبيات پژوهش از روش فوق استفاده شده است.
ب) روش پيمايش : در نهايت براي جمع آوري داده ها، طبقه بندي، توصيف، تحليل آنها از روش پيمايشي استفاده کرديم. استفاده از روش پژوهش پيمايشي به دلايلي ضروري است. امکان بررسي فرض هاي پژوهش که از درون نظريه هاي بيرون آمده، ضرورت بررسي و مطالعه و بالاخره مراجعه به کارگزاران و صاحبنظران و تعميم يافته ها از جمله دلايل انتخاب روش مزبور به عنوان روش نهايي و عمده پژوهش حاضر است.

3-3- متغيرها ،تعريف عملياتي
3-3-1- متغير وابسته
متغير وابسته در تحقيق حاضر” اثر بخشي برنامه ها ي صدا وسيماي استان خراسان رضوي “مي باشد و مولفه هاي آن عبارتند از:
1- افزايش سطح آگاهي
2- رضايت مخاطبان
3- ايجاد انگيزه
4- افزايش نگرش مثبت
5- کيفيت برنامه ها
6- همراستايي با فرهنگ جامعه

– تعريف عملياتي
متغير وابسته اين پژوهش به وسيل? شش معرف سنجيده مي شود که اين معرف ها ” اثر بخشي برنامه هاي صدا وسيماي استان خراسان رضوي بر مخاطبان ” را اندازه گيري مي کنند. هر کدام از اين معرف ها يک مقياس پنج درجه اي (کاملاًمخالفم، مخالفم، نظري ندارم، موافقم،کاملاً موافقم) را شامل مي شود.

جدول شماره 3-1- معرف سازي متغير وابسته(اثر بخشي برنامه هاي صدا وسيماي استان خراسان رضوي بر مخاطبان)

معرف ها
مقياس سنجش
افزايش سطح آگاهي مخاطبان
ترتيبي
افزايش نگرش مثبت در مخاطبان
ترتيبي
ايجاد انگيزه در مخاطبان
ترتيبي
افزايش رضايت مخاطبان
ترتيبي
افزايش کيفيت برنامه ها
ترتيبي
تطبيق برنامه ها با فرهنگ جامعه
ترتيبي

3-3-2- متغيير مستقل : مديريت برنامه هاي شبکه استاني خراسان رضوي، متغير مستقل اين تحقيق است و مولفه هاي آن عبارتنداز:
1- گروه بندي وسازماندهي نيروها
2- گرايش موضوعي برنامه ها
3- فنون ارتباطي کارکنان
4- تکنولوژي ساخت برنامه ها
5- تنوع برنامه ها
6- زمان ارائه برنامه ها

3-3-3- متغيير مستقل(گروه بندي وسازماندهي نيروهاي تخصصي )در مديريت برنامه
– تعريف عملياتي
در تحقيق حاضر براي سنجش متغير”گروه بندي و سازماندهي نيروهاي متخصص “شش معرف جدول زير مورد استفاده قرار مي گيرد، هرکدام ازاين معرف ها يک مقياس پنج درجه اي (خيلي کم، کم،متوسط، زياد و خيلي زياد) را شامل مي شود.

جدول شماره 3-2- معرف سازي متغيرمستقل(گروه بندي و سازماندهي نيروهاي متخصص)
معرف ها
مقياس سنجش
ميزان تاثير گذاري گروه بندي و سازماندهي نيروهاي تخصصي بر افزايش سطح آگاهي مخاطبان
ترتيبي
ميزان گروه بندي و سازماندهي نيروهاي تخصصي بر افزايش نگرش مثبت در مخاطبان
ترتيبي
ميزان گروه بندي و سازماندهي نيروهاي تخصصي بر ايجاد انگيزه در مخاطبان
ترتيبي
ميزان گروه بندي و سازماندهي نيروهاي تخصصي بر افزايش رضايت مخاطبان
ترتيبي
ميزان گروه بندي و سازماندهي نيروهاي تخصصي بر افزايش کيفيت برنامه ها
ترتيبي
ميزان گروه بندي و سازماندهي نيروهاي تخصصي بر افزايش تطبيق برنامه ها با فرهنگ جامعه
ترتيبي

3-3-4- متغير مستقل (مهارت ها و فنون ارتباطي کارکنان)در مديريت برنامه
– تعريف عملياتي
در تحقيق حاضر براي سنجش متغير” فنون ارتباطي کارکنان “شش معرف جدول زير مورد استفاده قرار مي گيرد، هرکدام ازاين معرف ها يک مقياس پنج درجه اي (خيلي کم، کم، متوسط، زياد و خيلي زياد) را شامل مي شود.

جدول شماره 3-3- معرف سازي متغيرمستقل(فنون ارتباطي کارکنان)
معرف ها
مقياس سنجش
ميزان تاثيرگذاري مهارتها و فنون ارتباطي کارکنان بر افزايش سطح آگاهي مخاطبان
ترتيبي
ميزان تاثير گذاري مهارتها و فنون ارتباطي کارکنان بر افزايش نگرش مثبت در مخاطبان
ترتيبي
ميزان تاثير گذاري مهارتها و فنون ارتباطي کارکنان بر ايجاد انگيزه در مخاطبان
ترتيبي
ميزان تاثيرگذاري مهارتها و فنون ارتباطي کارکنان بر افزايش رضايت مخاطبان
ترتيبي
ميزان تاثيرگذاري مهارتها و فنون ارتباطي کارکنان بر افزايش کيفيت برنامه ها
ترتيبي
ميزان تاثيرگذاري مهارتها و فنون ارتباطي کارکنان بر افزايش تطبيق برنامه ها با فرهنگ جامعه
ترتيبي

3-3-5- متغير مستقل (تکنولوژي ساخت برنامه)در مديريت برنامه
– تعريف عملياتي
در تحقيق حاضر براي سنجش متغير” تکنولوژي ساخت برنامه “شش معرف جدول زير مورد استفاده قرار مي گيرد، هرکدام از اين معرف ها يک مقياس پنج درجه اي (خيلي کم، کم، متوسط، زياد و خيلي زياد) را شامل مي شود.

جدول شماره 3-4- معرف سازي متغيرمستقل(تکنولوژي ساخت برنامه)

معرف ها
مقياس سنجش
ميزان تاثير گذاري تکنولوژي ساخت برنامه ها بر افزايش سطح آگاهي مخاطبان
ترتيبي
ميزان تاثيرگذاري تکنولوژي ساخت برنامه ها بر افزايش نگرش مثبت در مخاطبان
ترتيبي
ميزان تاثيرگذاري تکنولوژي ساخت برنامه ها بر ايجاد انگيزه در مخاطبان
ترتيبي
ميزان تاثيرگذاري تکنولوژي ساخت برنامه ها بر افزايش رضايت مخاطبان
ترتيبي
ميزان تاثيرگذاري تکنولوژي ساخت برنامه ها بر افزايش کيفيت آنها
ترتيبي
ميزان تاثيرگذاري تکنولوژي ساخت برنامه ها بر افزايش تطبيق آنها ها با فرهنگ جامعه
ترتيبي

3-3-6- متغير مستقل (گرايش موضوعي برنامه ها)در مديريت برنامه
– تعريف عملياتي
در تحقيق حاضر براي سنجش متغير” گرايش موضوعي برنامه ها “شش معرف جدول زير مورد استفاده قرار مي گيرد، هرکدام از اين معرف ها يک مقياس پنج درجه اي (خيلي کم، کم، متوسط، زياد و خيلي زياد) را شامل مي شود.
جدول شماره 3-5- معرف سازي متغيرمستقل(گرايش موضوعي برنامه ها)
معرف ها
مقياس سنجش
تاثير گرايش موضوعي برنامه ها بر افزايش سطح آگاهي مخاطبان
ترتيبي
تاثير گرايش موضوعي برنامه ها بر افزايش نگرش مثبت در مخاطبان
ترتيبي
تاثير گرايش موضوعي برنامه ها بر ايجاد انگيزه در مخاطبان
ترتيبي
تاثير گرايش موضوعي برنامه ها بر افزايش رضايت مخاطبان
ترتيبي
تاثير گرايش موضوعي برنامه ها بر افزايش کيفيت آنها
ترتيبي
تاثير گرايش موضوعي برنامه ها بر افزايش تطبيق آنها با فرهنگ جامعه
ترتيبي

3-3-7- متغير مستقل (تنوع برنامه ها)در مديريت برنامه
تعريف عملياتي
در تحقيق حاضر براي سنجش متغير” تنوع برنامه ها “شش معرف جدول زير مورد استفاده قرار مي گيرد، هرکدام از اين معرف ها يک مقياس پنج درجه اي (خيلي کم، کم، متوسط، زياد و خيلي زياد) را شامل مي شود. جدول شماره 3-6- معرف سازي متغيرمستقل(تنوع برنامه)
معرف ها
مقياس

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عملکرد سازمان، انتظارات و خواسته ها، اداره کل ورزش و جوانان Next Entries تحقیق رایگان با موضوع سرمایه فکری، دارایی ها، ریسک سیستماتیک