دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ارزش افزوده، پرسش نامه

دانلود پایان نامه ارشد

شود، صرفاً به آنچه در برنامه ها به عنوان هدف اصلي دنبال مي شده است محدود نيست. همان گونه که مخاطب با تماشاي برنامه هاي تلويزيون بسته به ويژگي هاي شخصي و اجتماعي خود و بر حسب چگونگي رابطه اي که با آن برنامه برقرار کرده است، نگرش ها و رفتارهاي ويژه اي را درباره بسياري از مسائل فرهنگي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و خانوادگي که بي شک هدف اصلي ساخت و پخش برنامه بوده است، کسب مي کند. تحت تاثير عواملي که به شکل ظاهري برنامه مربوط مي شود نيز قرار مي گيرد. مانند؛ نوع صحبت کردن و طرز رفتار با بازيگران، ادا و اطوار آنان و اينکه در کجا زندگي مي کنند، از چه لوازم و وسايلي در خانه استفاده مي کنند، تزئينات و تجملات خانه هايشان در چه حد است، چه مي پوشند و چه مي خورند و سوار چه ماشيني مي شوند و … . اين عناصر در ظاهر بي اهميت که از نظر زبان هنري و پيام در درجه چندم اولويت قرار دارند، براي بيننده مهم و تاثيرگذرا است. به همين دليل اگر ساختار اصلي برنامه موفق به جذب بيننده و برقراري ارتباط دلخواه با وي شود، بيننده همان گونه که از داستان و پيام اصلي برنامه اثر مي پذيرد، از حواشي و ظواهر آن نيز متاثر خواهد شد. حال ممکن است ظواهر و نگرش هاي نهفته در پس آن القاء کننده مسائل مختلف به طور مثال تجملات و مصرف گرايي باشد(خوانچه سپهر و ناصري، 1389: 120) .
رسانه ها همچنين تاثير بسزا و نقش چشمگيري در شکل گيري فرهنگ ها و ارزش هاي هر جامعه دارند و چنين تاثير و نفوذي نيز از بدو پيدايش وسايل ارتباط جمعي کم و بيش مورد توجه بوده است. رسانه ملي (صدا و سيما) اگر چه به عنوان رسانه اي جمعي از اين امتياز در شکل دهي و تاثيرگذاري بر فرهنگ جامعه برخوردار است اما به دليل پيچيدگي هاي خاص فرآيند هاي ارتباط جمعي و مديريت پيام لازمه تحقق چنين امري دقت، تفکر و تاملي عميق و شايسته مي باشد. چه اينکه رسانه ملي ايران در راستاي تحقق مصداقي رسانه ديني، يعني رسانه اي که عملکردش منجر به گسترش ارزش هاي ديني و انقلاب در فرد و جامعه شده و بستر ساز بندگي فردي و اجتماعي در جهت تقرب الهي مي باشد نيازمند پيمودن مسيري طولاني و تلاش و مجاهده علمي فراوان است. رسانه ملي در راستاي تحقق رسانه ديني نيازمند طراحي و تعيين مدل ها و ساختاراي کارآمد در جهت مديريت پيام هاي رسانه اي است. به نظر مي رسد با توجه به نقش حساس و حياتي رسانه ها در فرهنگ سازي و تاثير بر اجتماع ارزيابي جامعه و دقيق برنامه هاي رسانه اي بايد در صدر کارها و فعاليت هاي رسانه قرار گيرد. هدف از ارزيابي برنامه هاي يک مجموعه رسانه اي اين است که با بررسي و تجزيه و تحليل آن بتوان به سمت معيارهاي مصوب کيفيت برنامه ها گام گذاشت. اين معيارها نيز در هر زمان متناسب با هر فرهنگ متفاوت است ( غفاري، 1385) .

2-4- پيشينه پژوهش
2-4- 1- پيشينه هاي داخلي
2-4-1-1- پايان نامه هاي داخلي مرتبط
2-4-1-1-1- ” بررسي ويژگي هاي سازمان هاي اثربخش( مورد سازمان آب منطقه اي آذربايجان شرقي و اردبيل) ” عنوان پايان نامه رسولي است که در سال 1378 مورد دفاع قرار گرفت.در اين تحقيق با توجه به موفقيت تحسين برانگيز سازمان آب‏ منطقه‏اي آذربايجان شرقي و اردبيل در تحقق اهداف از پيش تعيين شد? خود و کسب مقام اول در بين 14 استان در طي سه سال متوالي و دريافت نشان درج? دو سازندگي،سازمان فوق را يک سازمان اثربخش‏ قلمداد کرده و”ميزان تحقق اهداف”در اين سازمان به عنوان”شاخص اثربخشي سازمان”مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است وتاثير متغيرهايي چون ميزان موفقيت سازمان در اجراي اهداف عملياتي خود، ساختار سازماني ،عوامل درون سازماني و عوامل برون سازماني بر اثربخشي مورد بررسي قرار مي گيرد. اين تحقيق به صورت کتابخانه‏اي و ميداني صورت گرفته و براي دستيابي به پيشينهء تحقيق، از منابع و پايگاه هاي اطلاعاتي مختلفي استفاده شده است. يافته‏هاي تحقيق عبارتنداز: بين ميزان موفقيت سازمان در اجراي اهداف عملياتي خود و اثربخشي سازمان رابطه وجود دارد.بر اين‏ اساس سازمان آب به ترتيب در اجراي اهداف عملياتي تأمين آب،آبرساني به شهرها و صنايع و مطالع? توسع? منابع آب از موفقيت خيلي زياد برخوردار بوده است. وجود رابطه بين ساختار سازماني و اثربخشي سازمان تأييد شد.از پاسخ هاي دريافتي نتيجه‏گيري شد که‏ مديران از اهداف سازمان درک روشني دارند و هماهنگي بين واحدهاي سازمان در حد زيادي برقرار است و تأثير ساختار سازماني در خلاقيت کارکنان چندان مؤثر نبوده است. رابط? عوامل درون سازماني با اثربخشي سازمان تأييد شد.در اين ارتباط به ترتيب عواملي چون آموزش‏ منابع انساني،يادگيري مهارت ها توسط کارکنان و خلاقيت هاي مديريتي نقش بسزايي داشته است. وجود رابطه بين عوامل برون سازماني با اثربخشي به تأييد رسيد.در اين خصوص به ترتيب جلب‏ رضايت وزارت نيرو،ساير دستگاه هاي دولتي و رضايت نمايندگان مجلس در حد بسيار خوب است و سازمان جهت افزايش اثربخشي خود بايد در مورد جلب رضايت مردم و پاسخ‏گويي به تقاضاهاي محيطي‏ اقدامات بهتري انجام دهد.

بر اساس نتايج تحقيق ، مهم ترين عواملي که باعث ارتقاي اثربخشي سازمان مي‏شود به شرح زير است:
1- وجود نيروهاي متخصص و کارآمد،سازماندهي خوب نيروي انساني،سيستم اداري و مالي مناسب
2- لزوم تأمين امکانات و رفاه براي پرسنل و تقسيم عادلانه ي امکانات،توجه به مشکلات کارکنان،اطلاع از وضعيت آنان،مشارکت دادن در سهام
3- مديريت کارآمد و بهره‏گيري از مديريت مشارکتي
4- روشن بودن اهداف سازمان و تلاش مستمر پرسنل و مديران در رسيدن به اهداف
5- تأمين منابع مالي و امکانات و تجهيزات به موقع و سريع،و زمان بندي مناسب کارهاي اجرايي،ميزان‏ اعتبارات طرحهاي عمراني، برنامه‏ريزي اجرايي
6- همدلي و همفکري،وحدت و صميميت،هماهنگي بين پرسنل و مديران،وجود ارتباطات مناسب و صادقانه بين مديريت سازمان و پرسنل
7- ارزش گذاشته به پرسنل و فعاليت آنها و مشارکت دادن کلي? نيروها در کارها
8- آموزش پرسنل و برگزاري دوره‏هاي تخصصي
9- صداقت مديران،روحي? اخلاص و جهادي پرسنل و ايمان و اعتقاد به کاري که انجام مي‏دهند.
10-استفاده از پتانسيل بالقو? منابع آبي در سطح هر دو استان
نتايج تلويحي عبارتند از:
1- بين سابق? خدمت مديران و کارشناسان با اثربخشي سازمان رابطه وجود دارد.
2- بين سطح تحصيلي مديران وکارشناسان با اثربخشي رابط? معني‏داري مشاهده نشد (رسولي،1378).

2-4-1-1-2- “بررسي ميزان اثربخشي سيستم اطلاعات مديريت در شركت بازرگاني پتروشيمي ايران” عنوان پايان نامه مهر افشان است به راهنمايي رضائيان که در سال 1381 مورد دفاع قرار گرفته است.در اين تحقيق آمده که با توجه به هزينه بر بودن سيستم اطلاعات مديريت و وضعيت مالي سازمان ها و از سوي ديگر اجتناب ناپذير بودن بهره گيري از فناوري اطلاعات و سيستم هاي اطلاعاتي، سازمان هاي ما بايد با آگاهي کامل در اين راه قدم بردارند و با بررسي اثر بخشي اين سيستم ها و بازنگري مجدد در آنها بتوانند باعث بهبود کيفيت اطلاعات توليد شده در سازمان شده و در نهايت وجود اين سيستم ها باعث ايجاد ارزش افزوده در شرکت شود. بدين منظور ‎? فرضيه اصلي و يک فرضيه فرعي مورد بررسي قرار گرفت. فروض اصلي عبارتند از : ‎?- سيستم اطلاعات مديريت شرکت بازرگاني پتروشيمي ايران اطلاعات دقيق و مربوط توليد مي کند. ‎?- سيستم اطلاعات مديريت شرکت بازرگاني پتروشيمي ايران اطلاعات به موقع توليد مي کند. ‎?- سيستم اطلاعات مديريت شرکت بازرگاني پتروشيمي ايران اطلاعات با شکل مناسب توليد مي کند. فرضيه فرعي: مديران شرکت بازرگاني پتروشيمي ايران از سيستم اطلاعات مديريت در تصميم گيري استفاده مي کنند. فرضيه هاي فوق از طريق داده هاي گردآوري شده از طريق پرسشنامه، که توسط مديران شرکت بازرگاني پتروشيمي تکميل گرديد، مورد بررسي قرار گرفت و نتايج ذيل حاصل شد: سيستم اطلاعات مديريت شرکت بازرگاني پتروشيمي ايران اطلاعات دقيق و مربوط در حد قابل قبولي توليد نمي کند و در مورد به موقع بودن و نيز شکل مناسب اطلاعات توليدي نيز همان نتيجه فوق گرفته شد و در بررسي فرضيه فرعي نيز به اين نتيجه رسيديم که مديران شرکت بازرکاني پتروشيمي ايران براي تصميم گيري هاي خود از سيستم اطلاعات مديريت موجود استفاده اندکي مي کنند (مهرافشان،1381).

2-4-1-1-3- “طراحي الگوي مديريت اثربخشي سازماني بر اساس نظريه نظم در آشفتگي”عنوان رساله دکتراي قدمي است که در سال 1383 مورد دفاع قرار گرفته، در اين پژوهش در مورد بررسي سيستم اثربخشي سازمان ها و شرکت هاي ايراني که وظايف اصلي آنها ارائه خدمات است،از فهرست موجود سازمان ها و شرکت هاي دولتي،شش سازمان و شرکت بزرگ خدماتي که از لحاظ مقررات و آيين نامه استخدامي، مالي و معاملاتي از استقلال بيشتري نسبت به ساير شرکت ها برخوردار بوده اند،انتخاب شدند. با جمع آوري منابع علمي لازم،طرح تحقيق ارائه شد و از ديدگاه هاي نظري مخصوصاً چارچوب اصلي نظريه هاي نظم در آشفتگي،روش اندازه گيري اثر بخشي سازماني استخراج و با توجه به تمرکز چهار عامل اصلي، يعني شاخص هاي مالي،مشتريان،کارکنان و شاخص هاي توسعه و رشد به دليل تنوع متغيرها از سه روش آماري (با شش مشخصه آماري) شامل تحليل تشخيصي،رگرسيون لوجستيک و همبستگي استفاده گرديد و نتايج مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. بر مبناي اين تحقيق وجود حاکميت مديريت ثبات در اکثر سازمان ها وشرکت هاي ايراني از جمله شش شرکت منتخب، مديران فارغ از اينکه سازمان ها از چه درجه اي از اثر بخشي برخوردار باشد،بيش از 55 درصد علاقه مندي خود را به مديريت تغيير بر اساس نظريه نظم در آشفتگي نشان داده اند. نتايج مطالعه نشان مي دهدکه 38 درصد از مديران به استقرار مديريت مشارکتي و فقط در حدود 7درصد از مديران ايراني به نظام مديريت ثبات علاقه مند بودند ( قدمي ،1383) .

2-4-1-1-4- “بررسي تأثير ارتباطات رسمي و غير رسمي سازمان بر اثربخشي واحدهاي اداري وزارتخانه ها در شهرستان مرزي آستارا” عنوان پايان نامه است که توسط ظهيري در سال 1384 مورد دفاع قرار گرفته است.اين پژوهش به دنبال بررسي و يافتن پاسخ مناسبي براي سئوال اصلي تحقيق كه عبارت است از “شيوه هاي ارتباطي ” چگونه است و هر يك از دو شيوه ي ارتباطي رسمي و غيررسمي چه تأثيري مي تواند بر اثربخشي واحد هاي اداري مورد پژوهش داشته باشد؟ انجام پذيرفته است. فرضيه هاي تحقيق به شكل زير تدوين شده اند:
فرضي? اصلي:
شيوه هاي ارتباطي بين مديران و زير دستان (ارتباطات رسمي و غيررسمي سازمان) با اثربخشي واحدها رابطه ي معني داري دارد.
فرضيه ها ي فرعي:
1-شيوه هاي ارتباطي رسمي بين مديران و زيردستان با اثربخشي واحدها رابطه ي معني داري دارد.
2- شيوه هاي ارتباطي غيررسمي بين مديران و زيردستان با اثربخشي واحدها رابطه ي معني داري دارد.
روش تحقيق از نوع پيمايشي مي باشد. به طوري كه از طريق توزيع پرسش نامه در بين مديران و زيردستان، اطلاعات به دست آمده را بر اساس آزمون فرضيه ها قضاوت شده است. با توجه به موضوع تحقيق، دو دسته متغير تعيين گرديد. شيوه هاي ارتباطات رسمي و غيررسمي به عنوان متغيرهاي مستقل و اثربخشي سازماني هم متغير وابسته مي باشد.
با توجه به آزمون هاي به عمل آمده در نهايت فرضيات تحقيق مورد تأييد قرار نگرفت و مشاهده شد كه در واحدهاي اداري وزارتخانه ها در شهرستان آستارا، شيوه هاي ارتباطات رسمي و غيررسمي از ديد مديران و زيردستان تأثير قابل ملاحظه اي را بر روي اثربخشي واحدهاي فوق ندارند و مي توان گفت عوامل ديگري هستند كه مجموع? آنها مي توانند بر روي اثربخشي واحد هاي فوق بيشتر اثرگذار باشد؛ كه محقق اميدوار است كه پژوهشگران بعدي در كارهاي تحقيقاتي خود اين عوامل تأثيرگذار را شناسايي نموده و بر غناي پژوهش هاي راجع به موضوع بي افزايند (ظهيري ،1384) .

2-4-1-1-5-“بررسي عوامل موثر بر استفاده کنندگان اردبيلي از شبکه هاي ماهواره اي کشورهاي ترکيه و جمهوري آذربايجان” عنوان پايان نامه کارشناسي ارشد سپهري است که به راهنمايي گيويان در سال 1386 مورد

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عملکرد سازمان، جبران خدمات Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اداره کل ورزش و جوانان، زبان و فرهنگ